I il /Vn 70 Jaw-Mne, L//’G7^7L/VD. 17. Woensdag 30 /Ipril 5913, Grondwet» s I Ki Voor de Siad fr. 5.00 Mel de Bostfr 0.00 Fen afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgevcr en in site postbnreelen. VEHSCHIJNENDE DEN WOENSDAG ru DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10. Veurne. >--d; mannen. Langs den eenen kant weeklachten aanheffen over de stremming in den gang van handel en nijverheid en het nadeel daardoor toegebracht aan de neringdoen de burgerij langs den anderen kant, om het kartel te redden en de Regeering in eenen moeilijken toestand te brengen, aan de rooden hunne ondersteuning toe zeggen cn de edelmoedigheid der libe rale burgerij inroepen ten bate der werkstakers en hunner familien, Nooit hebben wij eene Staalkundige partij k leinzieliger, hatelijker cn ^schijnheiliger houding zien aannemen dan diezelfde vooruifsirevende literaten die hunne jammerklachten lieten opgaan, nadat zij eerst drie maanden lang tot de ajbeiders geschreeuwd hadden Zoo men uw recht niet geven wil, moot gij het maar nemen, De liberale burgeiij, de burgerij die handel en nering drijft, de burgerij dip in de nijverheid een „erlijk bestaan vindt de burgerij die werkt voor baar brood, heelt tot die oproei wekkers tot die storm- zaaiers den mggtkeeid. De liberale politiekers zijn veroordeeld (lopr lipn eigen vrienden. Voor dp Regeeripg is dit mislukken een zegepraal. Men waande dat geheel het arbeidende volk t°gen de katholieke meerderheid zou Opslaan, me» waande dat geheel het nij verige land als een man rijzen zou tegen dezen die krachtens alles recht van ge zag en vpn meerderheid in België hef roer van (hn Slaat m banden houden, men droomde -an eene mobilisatie, van het geheide volk tegen hep die hel be sturen. Hei aphvourd is gekomen. De overgroole meerderheid van het Belgisch volk blijft trouw aan de zjepswij e die verleden jaar zoo plechtig werd uitge drukt, h t wil de katholieken aan hpt hoofd des lands. In den grond Jer z.aak steunt deze meeningop een duidelijk begrip van toe. stand Een toestand die den katholieken eene zware verantwoorde.ijkhc:d oplegt maar die voor h» p ook zeer vereerend is, en het onvermijdelijk gevolg van de mislagen der ojiposietie partijen er is in Belgie. slechts één», regferingsparlij meer, en dat is de katho ieke partij. Als minister de Broqueville zegde lot de minderheid Zoo gij een staalkun dig recht wil veroveren tracht hel te ver overen langs w.ettelijken weg.. be leefden wij een oogenblik dat beslissend geweest is, Eepe partij die den wettelij ken weg niet volgen wil, die dezen weg verlaat om zich moedwillig op onwette lijke wegen te begeven, verbeurt alle rech; tot aanspraak op de uitoefening van hpt wette’.ijk gezag En liberalen ep socialisten hebben be. Daar in deze hm’perde omstandighe den, de zaak vpn herziening onzer grond wet doop de socialisten gedurig op het tfipijl gebracht wordt, dll >r ep door de zonderlinge debalfep van misverstaan van den heer Broqueville veel gedachten ip de war gebracht zijn, in zoo ver dat ze den toestand niet meer begrijpen, is het nood'g dat wij de zaak eenigzins verduidelijken, om alle misverstaan weg te nemep. Tien in 1830 door de 200 notabele burgers, uil alle streken van Belgie do standrcgels van ons nationaal bestaan, onze grondwet werd opgesleld. Ten einde dat belwerk onzer onafhanke lijkheid tegen de wispelturige verande ring der partijen te beschermen en te vrijwaren,’ schreven zij daarin, dat er aan de grondwet tgeene veranderingen mocht toege bracht worden, tenzij de beppakje verandering door de 2/3 der wetgevende Kamer was voorgesteld. Eene algemeene kiezing zou dan op die bepaalde verandering bewerkt worden, en zoo de nieuwe Kamer, Constituante geheeten, die zich met niets anders bezig te houden heeft, die verandering stemt met 2/3 meerderheid, is ze een voltrokken feit, komt ze aan de 2/3 der stemmen niet, dan blijft de grondwet onveranderd De socialisten, daar zij in de in aanmer- king-neming van hun voorstel ter hir ziening zoo deerlijk onder d-'Qr gevallen w’aren namen hunnen toevlucht tot ge weldige on onwettige mid,dels byitnn de Kamer c.n stelden de Algemeene werk- Gew’nne aankondigingen pér r gel 29 Rechterlijke eerherstellingen per rego! fr. 1 I'D Herhaalde aankondigingen, volgas overeenkomst. I kend dat zij tegen de wet zijn ingegaan. Inderdaad, wat zegt de dagorde wel ke de Kamer schier eenparig goedkeur de 138 stemmen tegen 2 en 38ontlmu dingen onthoudingen welke enkel het tweede gedeelte der dagorde betrof fen, waarin de werkstaking werd alge- keurd Dat de Kamer akie neemt van de Verklaringen, door de Regeering op 12 Maart, 15 en 17 April 1913 uitgebivcht. Dus, de verklaringen door minister de Broqueville afgelcgd voor het uitroe pen der staking, name'ijk den 12 Maart, bevredigen al de partijen Dit vooral is goed in acht te nemen, Want die dagorde goedkeurende, 1 e- kennen en de liberalen, en de socialisten, van revolutionnair standpunt ingezien dat de algcmcepe werkstaking geen* reden van bestaan had, hoegenaamd niet te rcehlveerdigen en een m sdadige op stoopentrekkerij was van welke de kwa de gevf/g<m onberekenbaar zijn vpor ql de standen der samenleving, iq de perste plaats voor hen die ’t minste tegenkun nen. voor de werklieden zelf. Van af den eersten dag heeft men ge rust hel mislukken der algemeene werk staking mogen vastste Jen. Hel zwaard waarmede de keurbenden van de revo'utie maanden lang gt schermd hebben, is in de handen den genen die het zwaaiden, stuk gespron gen als glas. De bedreiging die tegen wil en dank van lien dm ze eerst geuit hadden, door de tweede klas menners uifgevoerd vrerd is gr barsten als een zeepbel. De algemeene lijnen van den toestand bekende zich zeer duidelijk af; de sta king was noch algemeen noch ontzag wekkend. He', komt uit zeoals het te voor/ien was: Viaamsch Belgie deed niet mede. Zelfs ia Gent het socialistische bolwerk was de staking ver van alge meen B- halve in de metaal en in de weefnijverheid was mep overal qan den arbeid. Bij de Walen was het getal sta kers aan/.ienlijker. Dit is hegrijpelijk voor die met den toestand van ons land h> kiml is. Toch waren er ook in het Walenland veel min stokers dan men verwacht had. Bij de socialisten is de ontgoocheling slgt'meer.. Onder dezen die met het eigenlijke volk leven zal niemand zich over dezen uitslag verwonderen. Daar was geen geestdrift onder de arbeiders. Vooral in boze Vlaainsche streken hield men er hoegenaamd niet aan in staking te gaan, l,iet oin hooger loon, niet om betere arbeids voorwaarücn. maqr louter nil Staatkundige berekening, louter uit poli tiek om eene Regeering omver te werpen die het land bestuurt, goed bestuurt en- 111 rechte bestuurt, krachtens eene meer derheid van ruina honderdduizend stem men. Zeker treft du mislukken de socialisti sche partij als een verpletterend vonnis. gevolgen zullen voor Laar niet uit- Büjvcn. De wegloopers uit de socialisti sche rangen, de deserteurs van het roode cger zullen tqlrijk worden. "acht slechtseenige weken... Meer een* partij komt er nog slechter n,t; het zijn de liberalen, de vooruitstre vende liberalen, de kartel-liheralen, die ‘-e arbeiders mede tot staken nebben ge dreven. Sedert weken openbaren deze men- •'ichen eene dubbelzinnigheid, eene schijn flight-id die weerzinwekkend is. Maanden lang hebben zij de werklie den aangespoord tot staken. Plechtig 1Vf>rd aan de socialisten de ondersten h'ug, der liberale partij toegezegd, maar a's ’t spel op den wagen was, dan begon schijnheilige handelwijze dier zelfde staking in, nm i t dp. hr.r/iepir-g öf>r Const tufii- en het algrntoen stemrecht geraken, \vel<-nde dat zij 1 et eene zon L-r hel andere nii-t bekomen konden. De kQP^t'ikken der sneiabst -n weten heel gred dat zij c.p eenen onwetiigpu weg verkeer-n. nrar wal storen zij er zich aan, indien ’ij ie s niet geweld kop- j nen winnen of vernielen. De regeering die a!s hoofdzaak voor zich had, onze grondwet tegen onwet tige aanvallen te beschermen, heeft zich ridderlijk cn hardnekkig daartegen ver zet, niettemin gis middel van verzoening den weg aan wijzend om tot oen uitslag te komen, die door het land of het kie zerskorps zou goed geoordeeld worden, eene formuul in zake van provinciale- pn gem.eeptekiezing. Om die formuul te vinden, zo; door het gouvernement eene Comtnisie inge steld worden, tusschen al de partijen om tot een vadfT:ai>'jsch akkpord te komen. Lang heeft men getwist over een dub- belzinniglieid wel|$e men in de verkla ringen van M. de Broqueville wilde vin den, tot de liberalen eindelijk z'ch zelven tegenspraken en moesten bekennen dat M. de Rroqneville zich van eer§t af ridderlijk aan zijn wqord gehouden had. en geen duim van zijne eerste verklaring algeweken is Zoo staan de za.ken nu. Dit js een schitterende triomf vour de regeering en vooral voor M. de Broqne- ville. Dp Hagier zoo goed a's eenparig, neemt Woensdag de dagorde van her r Masson aan, gewijzigd en aangevuld door heer Liebaert. Katholieken, libe ralen en socialjstep, door hunne stem ming, verklaren zich tevreden met de wporden die baron de Broqueville den’1- Maart uitpsrak, eep maand yóói ’t qitl breken der staking. Liberalen m socialislep b'-'kenngn diis dal de staking geen reden van beslaan had. Maandag namjddag hebben de soc'a listen eene meeting eq koncerf gehouden in de Beurs op den Kouter, te Gent. Een spreker heeft daar gezegd dr t de socialisten het Gouvernement slecht verstaan hebben (men bedoelde d verklaring van M. de Broqueville van 12 Maart)hadden zij bet Gouverne ment goed verstaan, dan zou het niet hoodig geweeest zijn wer^s'sking te Ijou- dep. Het kongres van Woensdag zal de vyerkstaking opgehpven verklaren cn Donderdag alle man weer aan het werk. Zoodal ''e werkstaking eigenlijk uit geroepen is ornaat de socialistische hoofd annen niet wel hoqren <f ni<| wel vprstaan 1 Laat ons de ladder optrekkep 1 T?.TSCHHIJVIXGSPRIJS wGr.lcn E'-'NS oar Pelvic i vangen Joor den OFFICE us«el WWMWIMIMMyMMi W-1WUJI1L FlII I IN -L-J X I JXf -H x: 1 4 fp. ^3? Alle affichcn bij ns cc IruVt. ,!<;n EU’NS tv-, 'i’ïcl'1 Ke' iik—•sz nomen - l>e aankop licmcen oor Pcluie en euiten'and bcule Vlaanderen uitgezonderd wor.tei. on E PUHI.Kin I*. Nicu'vrtraat. -e. I F

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1