i Hebben de sooialisten geronnen met Imniie staking iets De vrijmetselarij. is: I 7 MEI 1913. oeusdag LEGEUMEUIl S. 70 Jaargang, De algemeen# a Slaking n de loeliomst. I (kunsten i zojj :e wel- VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG EU DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nicu poortstraat, 10 Veurne. Wie dit liet klaars’ heeft uitgedrukt, cn daarin zich vrijgevigs! getoond heeft, is de heer Woeste, de zoogezegde onver zoenlijke Woeste. Hij zegde effenaf d^i jijen in de commissie de grondwetsbor ziening mocht bespreken, maar, zegde hij, daarover geene voorstellen dosn. Maar van toegeving van katholieke zijde of van rene socialistische overwin ning is geene spraak. Want alles wat zij konden tot geven hadden de katholieken reeds toegegeven voor de staking' de Droquville’s verklar ng van 12 Maan zegt juist h tzelfdc a's die van 17 April. En nochtans deed de eerste de stakii g uitbieken en d« tweede deed ze eindigen De eerste wérd door de socialisten eene oorlogsverklaring geheeteu, en de twee de eene bevredigende oplossing, Het zijn toch pleizante mannen, de socialisten. Voor de Stadfr. 5.00 Met de Postfr. 0.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in alle posthureelen. d:t> voor 15 Maart een huwelijk aange t'-iau lubben het recht op ontheffing’ al mede de uitgeleiden der klassen van i9.0 1911, 1912 en de vei schoonde weerspannig; dienstplichtigen in de lich ting van 1913 begrepen, doch door hun nen ander dmn, tol eene vroegere lichting beliooioude. Art. 3. De voor de lichting van 1913 aangesie.du milicieraden en de rivisiera- dt-.il zuilen in buitengewone vergadering bijeenkomen, binnen eene maand pa de alkopdiging dezer wet, oju ui spraak te doen over de ingeschreven dezer lichting djc. vervallen van Lunne titels tot ont heffing v;m dien, iechten op eefie vrijstel ling zouden doen geldi.-n wegens lichame iijke oi zede lijkeoorzaken. Volstrekt niets. Van herziening der '’Grondwetof kiesrecht voor de Kamers, geen sprake, zoomin nu als zes weken geleden, Na de staking ge ijk er voor, heeft de Broijueyille verklaar t dat hij ee ne commissie wilde benoemen om de ver andering van de gemeente en provincie wetten ie bestudeeren. Niets miqyl.er, mets meer. Maar toen gelijk nu heeft de minister er bijgevoegd dat, indien de partijen el kander konden'verstaan voor on ge meente en provincieswet, deze wet later ook doof .de verschillende partijen kunnen aanveerd worden voor de gevende kiezingei). De commisie zal geene opdracht I rij gen oin over de kieswetten voor Kamer en Senaat of om over herziening te ban delen. Zij zal, en dit is het voornaamste, geene voorstellen daarover mogen india nen noch besluiten stemmen. Wjl dat zeggen dat het aan de leden zal verboden zijn ook iets over wetge vend kiesrecht te spreken Neen want wie zou hun dat beletten? Immers, als men eene zaak onderzoekt, dan be schouwt men haar in al bare oorzaken en gevolgen. Zoo ook kan een lid dier commissie, sprekende over de op te maken kieswet voor Gemeente Provincie, heel goed doen uitschijnen dal die wet bijzondere aan dacht vergt, vermits zij waarschijnlijk later ook zal moeten dienen voor de wet gevende kieziugen. Daarmee treedt bij niet buiten zijn onde werp, en geen voor zitler zou hem daarom bet woord afne men Dit is enkel eene vrijheid van spre ken, die o.eral toegestaan wordt in zulke onderzoeken. HET CONTINGENT. - Wij laten hier onder, de vvet in den Moniteuh afgekon digd, waarbij het contingent van 1913 vastgesteld wordt, volgen De wet werd den 21 April door den koning te I.ae- ken, geleekend De drie bepalingen der wet zijn dus Art. 1. Het contingent der lichting van 1913 wordt bepaald op dén man per familie, gelicht volgens de voorschriften der sainengestede miliciewelten. Art, 2 De woorden van 42,800 man voorkomende in artikel 85 der samengeschikte miliciewelten en de over gangsbepalingen der zelfde wetten, wor den ingetrokken, met uitwerksel op de I klasse van 1913. Napütims belipudpii de Jjongelingen I 5 Veel en geestdriftig wordt er heden te allen kshite dior bevoegde mannen gesproken en geschreven tegen de vrij metselarij. Het komt te goeder stonde, want in de schaduw hunner tempels be werken de vrijmetselaars den ondergang van Kerk en Maatschappij; zij willen onze brave bevolking onttrekken aan de vaderlijke zorgen onzer priesters; zij {wil len onzen godsdienst verbannen uit onze streken om het volk te storten in den «dgtoud van wanorde en ellende. Zij «pollen met onzen eeredienst, maar wel- <ira zal worden bewezen dat niet in onze kerken maar w I in hunne tempels den en eerloozen praat wordt uit- g’ kraamd; weldra zal de loge met bare achtenswaaidigc broeders aan den schandpaal worden gehecht ten prooi aan de verachting en beschimping van ons geheel volk. Maken wij ons eerslbckend met hun nen eeredienst. Alvorens de vrijmetselaars iemand als broeder aannemen, winnen zij aller hande inlichtingen in over zijn naam» staat, enz. De toekomende broeder wordt ondervraagd over zijn inzicht cn zijn voornemen. In de kamer der overwegin- gpn alwaar hij een doodshoofd, een ge raamte, pen en inkt aantreft, 'moet hij zweren zich burgerlijk te doen begraven, z’j,>e kinderen burgerlijk, dat is zonder eenigc godsdienstige onderrichting op te voeóen, en zijn «lestameotphilosophique» opmaken Dan wordt bij gebracht hij den vénérable Geblinddoekt, met bloote linkerzijde en knie, moet hij driemaal de zaal rondgaan, geleid door twee andere broeders dia hem heenhelpen over de stukken stoelen cn banken en wat weet ik al, waarmee de vloer bezaaid is. Hij zweert eene tweede maai, nu vol- geus deze tonnuulliever liet hoofd algehoiiwen ie hebben, liever in ’tzand der zee bedolven Ij liggen, dan de ge heimen der loge te verraden. Een der broeders brengt een soort van pijp want de oningewijde begeert bet licht te zien gevuld met een zeker poeder dat eene groote vlam teweegbrengt als het vuur aanraakt. Men blaast en roept; “fiat lux». De blinddoek valt terwijl de andere broeders de degens naar den nieuwen vrijmetselaar gericht, uit toepen; Hij is onze broeder Door de hevige vlam en de schittering der degens verblind, staat dc arme jongen daar als -een sukkelaar Hij heeft het l*cht gezien der (wijsheid, kracht en setoonbeid dat alleen in vollen luister straalt voor de hoeren vrijmetselaars, wijl wij, arme stunpers, gedompeld b ij- veri in de duisternissen van ongeloof -en onwetendheid. Ziedaar de plechtigheid als iemand wordt ingelijtd. Wanneer een gezel lot den graad van meester verheven wordt, gaan zij zoo te werk- De gt zei wordt geblind doekt en gebracht tot voor eene kist met een tapijt bedekt. Na drie sprongen over de kist, waarin een broeder ligt, is hij er met [den rug naartoe gekeerd. Men I vertelt de geschiedenis van Hiram die den tempel van Salomon opbouwde twee jaloersche makers doodden hem. Een groot schelmstuk is bedreven; onze meester [is dood. Ondertusschen is de andere meester pil dn kist gekropen wordt erin geworpen en blijft liggen. Overal gaan ze hom zoeken, in alle boek jes en kanptjes Eindelijk krijgi'er een van hen de gedachte dal hij waarschijnlijk in de kist ligt ’t kon niet anders. Zij vinden hem daar. H.ram is verre zen hij is meester. Indien de vrijmetselaars ons uitmaken voor onwetenden, domooreu en dom pers, omdat we gehecht zijn aan onze ceremoniën, hebben wij het recht en de macht te bewijzen dat hunne domheid en geestdrijverij veel grooter zijn de onze. Onze etrbeid voor die rare broeders zal gedurigaan verminderen als we er nog voor zouden hebben naar ge lang wij hunne inzichten, hunne wer king beter kennen. Dag aan [dag komt ons hun doel klaarder en juister voor, want koene strijders schaarden zich om het sehoone vaandel van het 'geloof om spijts alle bedreigingen en gevaren met stalen moed te kampen tegen die ver woede vijanden van Kerk Stait en samen leving. Gesterkt en gestaald door Gods gratie gewapend met het zwaard de? rechtvaardigheid bezield met den gloed van liefde bestraald door den eeuwigen glans van het kruis gaan zij ter zege praal Rechterlijke eerherstellingen per regel Ir. 1 Hl Herhaalde amikoudigiiigen, volgens overeenkomst. --- De socialisten neb en de algemeen werkstaking gebruikt, zoogcztid om bet zuiver algemeen stemrecht te bemach tigen. Had men hen daarin moeien toegeven, zou men daarmee voor goed van die bedreiging ontslagen geweest zijn? Volstrekt niet, ’t Had, integendeel voor ben, eem aanmoediging geweest om herbeginnen. Anseele heeft het, den 23 Maart 1913. gezeid, in het Congres waarin bij de algemeene werkstaking deed beslissen. Ziehier Anseele’s eigene woorden Wij moeten het wapen der algemeene werkstaking oi geschonden bewaren voor de toekomstige strijden., tegen het kap'talisme Jn apders woorden, de socialisten willen gedurig die bedreiging boven bet Eoofd der burgerij laten hangen. Hadden ze er een keer moeten meê lukken,! had voor hen eene aan wak- kering geweest, om dit wapen, zoo ge vaarlijk voor de openbare ruste, en zoo schadelijk voor nering en bandel, nog meer te gebruiken. Met aan deze bedreiging niet toe te geven, heeft de regeering dus 'dienst be wezen aan alle ordelievends werklieden en burgers, niet alleen voor nu maar ook vóór later t Is hetgeen de liberale kopstukken en gazetten, die de revolutionnaire werkt» staking ondersteunden, niet willen inzien Maar de burgerij, die begeert gerust hare zaken .te doen, do vrije werklieden die niet willen hunne broodwinning wegsmijlen voor het plezier van eenige rijke roode leiders, al die menschen hebben Let gevaar ingouen, En 't is i I 11ST S5 O FÏ FC IJ V X FT CJ- S E> FC IJ S «ffj lauuuvi VI w* pÊ PVHLlCljTÉ. Nicuwstraat. t A. A 1ST IE 01ST X? I ca IINT. GJ- 23 FT Gewone aankondigingen per it gel 20 <*1, I rC'f-i-»-Vile aflichen bij ons Iriikt. wqrlen EENS onvcrceld ge- I dsV.,5’ ncvncn Pe aanVon.ii nggn v«or België en Buitenland i be>dc Vlaanderen uitgezonderd worden umvsngcn door den OEb 1CE te russel mATF' - - n tu.n.niy

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1