t te 4 Jaargang* Woensdag 18 JU\1 1013. 24. De groote vijand Honing Rlcool. Aïf uiït' lasten. /Vr. 1 de giften gedaan ten voordeële van het I plaats van 350 hank. De minister van geldwezen. M Levie., schal dal deze belasting van 3 lol 4 mik linen hank z.til opbrtngen. RIJ DE KINDERS SONHOMME^RYOKASEYB, Nieupoortstraat, 10 Veurne. Voor de SindIf- 5.00 Een afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in dwingeland die ons volk een worm die knaagt en schoonheid van een kanker, onheil wekliedenstand. ’t is de 1 a alle postbureelen. onderwijs, de liefdadigheid of godsdiens! (enregistratie f. 10 de giften ttjs- scben levenden van roerende owöefnf Eerie belasting op de wezenlijk winsten dor nijverheidsmaatschappijen per aan- 'deelep (actiën) en zekere nijverheids- en 'financieele bedieningen. Vermoedelijke 'opbrengst van 7 tot 9 inillioen. In vervanging van het evenredig patentrecht en van het evenredige mijn* recfil. wordt eeue taks gevestigd op de werkelijke inkomsten en baten n) De dividenden, intrestaandeelen en alle andere winsten gelijk wplke, aan de aandeelhouders toegekend, mol inbe* grip var. de geheele of gedeeltelijke uit- keering-m van het maatschappelijk kapi taal, verricht ingeval van winsten; b) De sommen gestort in de wettelijke reserve, de premien van uitgifte van acties of obligaties boven pari, de reser ven voortvloeiende uit herinkoopingen \an acties o! van aflossingen van obliga ties gedaan door middel der zuivere winsten, en alle andere reserven, tot be loop van het gedeelte ;dat het werkelijk aangezuiverde maatschappelijk kapitaal overtreft. c) De intresten der obligaties, welk ook de duur daarvan zij, en de premies of loten aan de obligatiehouders toege* kend. Eene taks op do cinemd vórtdoiiigefl 250 tot 500 ddizeptl tr Dö cin.mavoorsteillngen vVorddfl ba last met eed taks van I frank per gëbe- zjgden film en per idling. Heeft de film nieer dart 13(1 nieters lengte da,1 wordt de laks verhoogd met 10 centiemen per tiental meters böyert de 130» De taks is slechts verschuldigd voor* de vertooningeii, gegeven, ofwel irt daartoe bijzonder bestemde lokalen, of wel if. inricbtillgen voor gewift, zoödH drankslijterijeil, hotels, spijshuizen» schouwburgen, dans- etl Concertzalen, eu hunne aauboörigheden -- Gewone aankondigingen per regel 20 ch Rechterlijke eerherstellingen per tegel tr. l.hO Herhaalde aankondigingen, volgens Overeenkomst! De provincie- en gemeen:HópCentiemetl op de taks, bij dezer wei ingestelj, md- gën Wederzijds 75 t. II. ell 25 h tu dezeff lüks niet te boveii gaah; gerukt worden omdat zij cnverheterlijke dronkaards waren, dat in alcoolisme Onze zothuizen die proppensvoi zitten, Onze gerechtshoven, die overlast zijn door processen. Onze gevangenissen die te klein wor den. Onze bedelaa-sgestichien die van volk krioelen» Onze strafkolonies, die schier ontoe reikend worden. Onze politie en gendarmeriekorpsen die voortdurend moeten vergroot wor den, dal ail'X nog itt alcoolsnitü Over de 150 inillioen franks, jaarlijks uit de beurs geklopt van den werkers -stand alleen wier ellende ons nochtans .;soms tranen omrukt dal is ahoulisme Meer dan 80 inillioen liters vergif, ieder jaap door de volwassene Belgische magen verzwolgen, dal is ook nog al coolisme I Ellende, misdaad, armoede, ramp van alle slach en soort, huiskrakeel, onmin, echtscheiding, ziekte al die kwalen in 60 jaren tijds ten toppunt hunner akelig heid opgezweept, dat is alcoolisme! Duizende zielen, die jaarlijks door den drank tot val, misdaad en geweten loosheid gebracht worden, dal is nog alcoolisme I En wjj zouden vóór dat alles onver schillig lijven? En wij zouden liet recht niet hebben ieder toe 6- loepmi Past op I men wil IJ vergeven. E en uwe kinderen Neen duizendmaal neen I Niemand die het betreuren zal nooit jenever, bier of wijn gedronken te heb ben. Wie kan daarenteg n het aantal schat ten van ben, die het hun leven tang be klaagden oo l een begin aan ’l drinken gemaakt te hebb.n 7 Daarom V aanderen, België mag niet rusten vooraleer Koning alcool ten val gebracht is en van zuid tol west, van noord lot oost de kreet weergalint Dood aan ’t alcool Want alcool doodt Eene Vefhoöging Van dé erfenisrechten, rechten van gezegeld papier en hypot heek. 17 millioeh en halt tot 23 millioen. Wat de sdddëssidreéhteii bëtfefl, zij worden bepaald op 6 tüsschen echt, genooteh; 7,50*/,, tüsschen broeders ert zusters; 9 7. tüsschen ooins of tanten, neven en nichten en tüsschen den aan nemende en het aangenomen kind- 10.50 tussCheri oudooms en oudtantert en naneven of nanichten; 15 7. tusschert alle andere of niet verwante personen. Het recht van overgang (mutatie) bij overlijden wordt bepaald als volgt 1,40 inrëchte linie ert tussdhert echtgenouten welke gemeens kinderen of afstammelingen hebben; 6 0/0 tus- schen echtganooten -zonder gemeene kin* deren of afstammelingen; 7.50 o/o tus- schen broeders en zusters; 9 tusschert ooms en tanlen en neven en nichten en tüsschen dén aanfmmertde' da ‘t aange nomen kind; 10 50 o/o tüsschen oud ooms en oudwnlen en neven en nanich* ten; 15 o/o tüsschen alle verwame per sonen. De andere taksen betreffen de beurt-' weerden. zooals acties en obligaties, enz, die op de JJeurs verhandeld wórden centiemen per honderd frank) wissels, accreditieven,- kortom alle titels Itomp- tant (10 centiemen de yer'zekefingskon tracteu op niet gezegeld papier (boete van 50 frank voor den verzekerde en 1,000 frank voor den verzekeraar); vreemde beursweerden en openbare $ffecten(2 frank zegelrecht per honderd); i- r. t Alwie in het hart liefde draagt voor zijne slamgcnooteh, voor zijn vlaattische volk wenscht dat volk gelukkig, groot, schoon en rijk in waarde te zien Hij zal hem niet enkel bij wenschen bepalen •»aar naar vermogen en invloed het Zijn6 hijhrengen om alle kankerplagen af te weren I Welnu, een ter neer drukt aan de grootheid 1 l’laanische volk, van burgerij en Alcool De drankplaag is de hedendaagsche groote vijand Het alcoolisme hoeft absoluut bestre den te worden, willen wij ons volk ^redden van ondergang, verval, verdier- lijking en rampspoed H el is alcool'smc •r. broeden zin genomen heet men tdcoolisme, die schandige plaag, dien Mekelijken toestand eener geheele sa menleving. de opeenstameling van die Gelige lichamelijke, stoffelijke, zedelijke geestelijke puinen, welke op een volk ,,;|l zich aan onmatig gebruik van alcool- Mondende dranken overgeeft nederstor- len. la meer bepaalden zin Homl.rden menschen, geschapen als honing <|,.r schepping en door de drank -(,r gebracht dan het redeloos dier, dat ,A filcoolixme Honderden huisgezinnen in de bitterste ellende gedompeld, omdat de vader het hrood opdrinkt van vrouw en kinderen, dot is alcoolisme I Honderden vrouwen nfgehetild, go biaoteld en langzaam dood gefolterd door '"urnen, die eenmaal heilige trouw zwa- f:“(l vu thans voortgezweept door burt hen noodlottigen drift, al hunne bdof- "'n vergetend, niet aarzelen hel hart hunner vrouw langzaam maar zeker te vermorzelen, dal is alcoolisme Honderden jongelingen tol val en Sthande gebracht, omdat de drank hen leidde naar wegen en plaatsen van zede- losheid, dit is alcoolisme! Talrijke ouders geplaagd, gete gd R'-Mag.-n en door verdriet te vroeg'ijdig naar 't kerkhof gedragen, dat is al- trdlixme Duizenden arme kleine schepseltjes, *be vuil, slordig, blootvoerls soms door straten dwalen, terwijl zij van koude "ibberen; die met betraande oogjes de blauwe polleken' ui'sleken om een borstje hrood; die zullen opgroeien tof otisiadigers, deugnieten, enz. dal is ^‘Conli .tne 20,000 menschen, die jaarlijks in dour tj rrt egt^digert dooc weg Eeno belasting op de automobielen on motorvoertuigen- VermoeJelijke opbrengst van 2 tot 2miHiovn en half. Ouder de benaming van motorvoertui gen worden gerangschikt namelijk de iiioion ijtuig n, de motorlweewielers. de rnotocycie-s de molorbooten, de stoom- vaartmgeii en in ’l algemeen alle werk- tuigen lot machinale voortbeweging te lande of te water. In ’t algemeen zal de taks gerekend worden naar evenredigheid van de motor of wel van 12 11 ank per peerdekracht. De voertuigen gebruikt in onderne mingen van gemeenschappelijk veroer, zooals de autobussen, de stoom en elec- tcsche tramwegen, de stoomvaarluigen worden belast met 30 frank per tiental plaatsen vön de motor- of aanhangvoerv tuigen Zijn van de taks vrijgesteld t de voer tuigen uitsluitend aangewend lot een openbaren dienst van den Staat, van de provincie cf van de gemeente. De provincie - en. gemeentebelastingen thans op de motorrijtuigen, zfiotortv.ee- wielers en motocycles gevestigd, worden afgesGhalt.mct in gang vatvhet jaar 1914 Woensdag achternoen heeft de regee- ring, in de Kamer, een wetsvoorste1 neèrgelegd, waardoor de rechten op dep, alkool, die in hel land gemaakt wordt verhoogd worden, van 50 bank per hectoliter (200 in plaats van 150 l'r.) De inkomnchten op den vreemden alkool en op vreemde dranken en vochten, word rt in meerdere mate verhoogd In vaten, als ze maar 15 graden hebben, 225 frank in plaats van 175 ‘r. De al* koolhoudender dranken, in flesseben, gelijk van hoeveel graden, 450 frank in «WOK*« VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG I tr FT<r^O JVlNGSpH l ,r ts Mot do Postfr 0.00 11 y- .NIIIJ IJ lij I I.MJIH.llW Alle affichen bij cns gedrukt, wdrdcn EENS onvermeld <iivL. - nemen l'e aankondieihaSn voor Bclcie eh B itentana fc?<dp Vlaanderen uitgezonderdU'oHen ohtvatigcn door dch OFE1GE ■(l-EFll' I.ICITÉ, Nieuwstru.. .-U.-ÜÏÏ -^8^ 1 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1