B tl X^g MWX» smfruit Van Soorten. Beroepsvaardigheid en vakkenis. ’S 'O Jiuirwmgt 1 «0 Wit# I&X Hl ’«Jï /Il^emeene Tijdingen r. VEaSCKUSJEMD^ ftB® WOENSDAG C1.1 PS KINDERS BDNHOMME-RYCKASEYS. Kieupoortstr.iip. I{f Veqrne. Als tfo„riv2ssehci> voortdurend nan de oppervlakte van bel. water zwem- mtpeii lucht happen, is dit rep tc« ken, did pet water gebrek aan zatst.stol heelt. Daarom mug. dau het water vefverschi vyordeq. j Gm nf^csneden {>!oenien lang goed te hoyden moet men ze ai' snijden ’s mm gemis vroeg en ze da» dadeijk iu water zetten; 24 ur-n later snijdt men een eindje van de stelen at en geelt in de stelen overlangs een snede. meer zijn fi»>bikk;g dyt de kali olieden daarover lang leeds h.-bbep ■.oor gezorgd de «ej'ijte ijfci.aepsscltoteti ontstonden immers ju «4« 8clK]duw der kloosters. Gelukkig dal door gen nieuwe scboölwêt tot ip Ti kleinste dorpje toe allicht geiegeidwid zal gegeven worden aati onze smkskjn <lpnp. ten minstede eerste ep noodzn- kelijke begipseleq pan te lepreu, om zch 'nier te volmaken, zoo ze willen, in ije poepswiardigheirl en vakktwjjs. lludrterhpke e/s'iierstellingoji «ter regel 1r„ 1 .W tlessinaiov tKinkosdjginge?;, .<dge-;is «veneeukonn* ipw AH ajjichen feii .- '.rui s. swriten EENS onweracld -pernen i'c aairkroJ-i ’nüxtn ■-•'•»r Rcig«e en' fr. S.00 Met de Postfr 6.09 l.en afzonderlijk mimmer 10 c. Men schrijft in bij <!en DniHer-Uitgever en in !,lle |K)stbureelen. Iï¥$* f^srtctsniwjrlïIssjs As*t iter|»e«;. Dinsdag tnorgeyo? worden MM. De Vos. byrgewecster. giaaf Bail et-Mlonv, ■fsermenr en osui gouverneur urn Antwerpen door .M. <te Brotjuovdle ontvangen. /ij kw.ppe« den snuHster vootzitbr verzoeken zijn steun te verkenen aan rfe tpptoonstefling die Antwerpfiis wil «?j- rmliten in 4920. M. de Bropuevjlke beeft nog geea be slissend antwoord gegeven. Hij verklaarde dat de regeering <eerai de internationale commissie der testtrwn- stelingen moest raadplegen, die alleen kan beslissen of Antwerpen in 1920 aan de beyrt kan koipen. Van dag tot dag wordt het beroepson- ■^erricht noodiger voor onze vmkskinde- fen, en jammer is het dat vele ouders nooit ernstig nadenken op de toekomst Va!> hun kroost. Laten wij et maar rechtaf verklaren cr zijn ouders die niet meer leven voor h’m kinderan maar wier kinder*n moe- ten kven v<x»r beo. (lier wordt echter niet bedoeld'.dat gi’óotgeworden en eigen- zelvige kinderen btm ouders geen onder- s'and of behulpzaamheid verschuldigd z’jn we willen r shchts op wijzen, dat v"!e ouders hun veel te jong.* kinderen sd>< nitlK kken om ze. uit te buiten <ek'ei| een ijttien centiemen per dag. Phis Jen kost, en a'dus het getal der hnlf- V'bnkkon werklieden in 3e.samenleving. •Heer en tm-er vergrooten. baargelden dat die ouders, door zoo handelen, ingam tegen een natuurlijk recht van hnn kind recht dat verklaart *'n voor >!e kinderen eischt; volle lichanrn- 'n g'^stesoptwikkeling naar rang en S|and; ihargela eii t onrecht gepleegd ten tadeele van inm kind; zeggen we dat ze l'un jongens in cena beklagenswaardige "tinderheid stellen tegenover hnn mede- ■naklwr door de natuur albcht min be- <1!;"'d, maar door vakonderwijs eo be <OeP«vaardigheid to' een flink arbeider lit oor eep fiterrel&undige peretfi. Voor het assisenhof van Omaha werd liet proces afgehandeld ten laste \3<t een jongeling belicht eene b .rn le hebben neergglegd op de koer vin een hpis De beschuldigde verdedigde zch door een alibi op ie geven, (higelpkkig lijn voor hem verklaarden twee getui gen (meisjes) hem in l et buis jte hebben zien, treden tusscJjen 2 en 3 ure 's namid dags. Zij gaven nauwkeurige amwijzin- geu, door er bij te voegen dat zij terug keerden uit de keik, gelegen cp twee kilometers van de p'aats waar de bom werd geworpen Eene barer had eene foto van de kerk genomen bij het verlaten van den tempel Deze foto redde het leven van den be schuldigde. Ter rechtbank neergelegd trok zij de aandacht van een der juryleden, die de gedachte opvatte ze te onderwerpen aan een sterrekundige om het uur te bereke nen waarop zij genomen werd en wel volgens de schaduwen afgeworpen door de kerk, weergegeven op de foto grafie. De sterrekundige berekende dat deze .genomen werd ten 3 u. 21 minuten na middag. Zijne rekeningen werden nage zien door een anderen sterrekundige en deze vond een verschil van 29 seconden. Het bleek dus dat de meisjes die op dit uur de kerk hadden veriaten den dader van de« aanslag tipt kxpksi hebben vermjts <w-ze plaats 113'1 2 en 3 uur ie «h-kt dear ietfc p twee ki(oiüi4ers van <k-plaats daad Ijgt. Me hetirlUe syecd keii. Volgende oud-studenden van'lepllege hebben reeds met welgekikken deze da gen een examen afgelegd, ter hooge- school van Leuven Omer Vande Wonde 9' examen :met onderschei-’itig. als Notaris. Maurice Maton, Veurne zijn laatste exa men met onderscheiding als «apotheker Met innige voldoening vernemen wij dat de heer Karei Barnier, zijuexa- l men van eerste doctoraat in de mede- cijnen, met ondeseheiding, voor de Jury der lloogesehool van fieri: komt at te - leggen. Ziehier da lijst der.personen inge schreven tusschen i {en .30 Juni 191^. voor Jde lichting van 1914. 1 Allo'Jozef' 2 Avanlure Aoloit? J’ Baeselen Gustaat 4 Boeve Victor o Bonaventure Arthur .6 Bruwaert Hector 7 Carna Eduard 8 Claet houdf Gaston 9 Cloet Remi 10 Cremer Omer 11 David Omer 12 Deburchgraeve Icon 13 Pecerck Remt 14 Decroo Edmond 15 Deeroos Raphael 16 Decrop Prosper 17 Degans Albert 18 DejongheOdilo 19 Desaever Jozef 20 Dewilde Gusiaaf 21 Dewy nter Jules 22 DuyckJaroom 23 Fiorine fiustaaf j 24 Haentjens André I 25 Joos Justin I 26 Kesteloot Hector I 27 Lagrange'Léon I 28 Maton Joris ninbaclitslevfiii gowapeyd zijn tppt dege lijke kennis, het thenreHsc.h na'd.^ren zal er samenga:'” <«et de pisik'ijk. Vrofger bettachUe men voor dett leer jongen niets booger dan een he aim* jjkr vaardigheid m zyn vak- In d<- beroeps school wjl men naast eeo petr vaardige liamlen ook een flink ontvjkk-'lemfe kyp. Men wil bij den ambachtsman initiatief zi’Au, eigen vinding.goeden smaak.Zeker, het is I). v. reeds veel een teekefiipg goed kunnen mtw erkeu hel is echter veel bt l> r ze daarbij no 'li zelf te kunnen ver vaardigt n. uit eigeci hoofd; it eigen schoonheidsgevoel nieuwe vindingen te pijite'!, m op he’ ;a der bre(i„cn. ep r.a dan uit te werken Dat leert den .iibeider booger siaan. Jdal verheft bet apibacht, dat maakt den eng digen am bu'htfji i e< n lo' iels boo gers en iets lieiers dan een werktuig. Vertand beroepsvaardigheid, dat wjl men ccze volkski deten verschaffen door een degelijk beroepsonderwijs en ernstig heid. iu aanleerpii vapcen vak. Wie de/e twee, vakkennis en vaar digheid verneenigt. thpagt gqud in ’l fioold e'n goml in de vingeren. Welk ouder zou daarvoor geen sacri ficie willen doen, van iangeren school- gar.g voor zijn kind en zelfs school dwang - En deze waarheden gelden voor alle stielen Voor welk ambacht ook, men mag van allA ambachten zeggen dat dc vio geie manier v;<n appleeren niet meer voldo-nde is vcoc onzen lijd. Op onze dag o is er meer noodigdao louter vaar digheid elk ambacht heeft zijn welen schap, elk ambacht heelt zijn kunst. Wie een vo ledig en goed ambachtsman, een flink befauld arbeider wil worden, moet met a l< n de vaardigheid in de vingers, maar ook ’t weten en kennen vap zijn stiel inden kop hebt en. Anders wordt hij onvermijdelijk verdrongen en een beter onUvikkeldo stelt zich fn zijn plaats. De toekomst voor de kinderen onzer ambachtslieden ligt dus in een degelijk beroi psonderwijs Zoo maken ze van huu jongens vakmannen.die hun brood waard zijn en hun vak liefhebben om de (schoon heid die zij zelf er in steken. Zoo doende, vervullen de ouders hun plichten het kind, in plaats van heel zijn leven helper en diender te zijn, wordt man var) ’t vak, allicht een kunstenaar. Hoeveel volkskinderen d e kunste naars zijn Doch die volkskinderen wis ten eerst loon te geven om iets te lee- I ren. m plaats van loon te eischen om I altoos niets te blijven. En dat is de b-ylen- daagsche plaag van vele ouders, en dat is hel o geluk van vele kinderen en dat jnaakl dat er geen vakmannen schier <>i'tt"gi</*id7 '1 dan zouden die minderen nog even '!'d h«»a eisclieti a!s de ontwikkelden. t "au' zijrf het doorgaans dis hallge- ‘'lkk’-'ie ambachtslieden niet, die altoos '*11'''n»vcti paar boog»T Idon ll<t'S(»e lipstorie yan als nicis zich bls waant, dan kent niete zijn zelven “tel bat de ouders het maar goed beden- I zelfs voor het grolsche werk zullen l*l aan meer kennissen gevergd worden. lt men die kennis pi-.l men zal ver '(,"k’“n worden. Jammer genoeg. Nog ■’11 t,J V'-el, doen onze belgische ambachts- h'b‘<i het grove werk. I ijiier werk kunn.en ze niet vprric1 ten (ll_ k,,'brrk aan vaardigheid <n beroeps b"'t''rwijs Dit is maar al m veel in 't oog j’ri%'emi fiC!1S (Jat men met kleinsteed- *'cbe werklieden in aanraking komt. N'et alleen vele ouders dragen daarvan <e schuld, omdat ze maar al te vroeg hebben willen slaan op de rug hun- h' ^vaallj ing,; kinderen ook imbaahts- hel.ii ii schuld aan hun eigen baH- ^bakkenheiir omdat ze maar al te vroeg W hebben willen zijn. Rroodnoodig voor 't heil en de tce- ,rn<t onz r vol .skinderen is het beroeps* ^’•iwtjs. Daardoor /uilen ze voor hun •T ‘v »lX -■ -. .-" 3- 1 A.AX'fKO MD1 Gr X XM. Gt 121? J Gewmiv aankorwligifigen m-r regel «0 "he’dc Vlaanderen uitgezonderd wnr 4<*n -meen <W/r lm *O r hx I 1". A iei;v.'<> ;i/ JXJS^ZitW^ZWX^ sU^SfcJGUA.-ZAAWirr»vtóX.i49V*4 TTC rXOTtCiR.XJ'V-IlrTGSf’R.I.TS

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1