Wordt aanstonds gewaagd Een LEERJONGEN, bij Prosp. Iloubaerl Coiffeur, Groole Markt, Veurne. ZAAKWAARNEMER"" I De Roller - Skating: ZRIUXTZK.. hmdsrmo 13 ha. Vruchten op stam' II. 1-90-10 0. Zaailand H. 2-29-00 0. Maaigras wijk P>, nummers 76 en 77, REOTISRSHUIS Over te nemenGoede Café :e BRUSSEL. Op den Hoek van 4 Stra len, bCioan kwa tier, vooral dienende vooi fransch en vlaamach sprekenden, Ontvangst 20 lol 25 fr. per dag be wezen coor facturen, kleine pacht over name 1;800 fr. .-..yU’ Aaiikondkinff' J vjn Gei-t, Ga rage - oor 89 au'Omobih n n 100 \é'os. ri'clit’ over den hijzónden n ij’ga g d< 1 xposiiic; 258, Kortiijk e:i Sti-. O'vcg. c Gvnt. Gau ge 0<>r aulös Ir t ,30' Te pachten Herberg thans ingebruikt door HECTOR DUPON. 3S i U~—- KOSTELOOZE 3 nnitiiiai eeue: its siiJ, j II» vuig gjriibt tot j üfcrmd B!^,15,ru8tii Sranfi Hospice j BRUSSEL. I elene enderyctï VrUdhten op stam GOJSSE^, te Veurne. itij ^voegde plet 'lts (ip tibcu e t ei !l (1-30-75 C, Maeiigreis wijk B, nummer 68. /Wcuv’e V(indeidiiissehc I in aï- '-4 DElIllWAAltüEIt ttOUTEfi Herberg te pachten langs de VesletiS'ratJ. laatst bewoond door L>on Kesleman. IJ E E ST I 1 L E N B00MKWEEKERIJ ENGEL KNOCKA-ERT, te IlouHtirüXftC* fangs de kalsiedc naar Hnringhe. WOBDT ftMÏSTONOS GEVRAAGD en on hfn) a t'r. I t v ^jsssï-ti^FaJ I I Studiën van do Notarissen DONCK te Veurne WAUTERS te Dixtnutle. (Jvogsté Midden Leegste Eieien STUDIE van Nvr-in. I'Ib DONCK, te V mrnfl. Woensdaj 23 Juli 1913 4 1/2 uie Deere, 64, CoudenLerg. L russet. Vraagt en eischt Wel k de echte Eoster Pillen k voor de Nieren; wei- £?*gert ot doel tl terug &P betalen al hetgeen'het Liet nevens staande A. V. 2. wonende bij hare ouders, Duinkoik- brug, ie Veurne, heelt de eer te laten weten dat zijvjn heden af hel ambacht van WASCHENea STRIJKEN uitoefent. Dooi laar keurig vwrk boo; t zij du gunst \an eenieder te ge nieten. De vermaarde Rolschaatsenbaan J'AN VERDYCK die overal den grootsten bij val genoten heeft, komt voor de eerste maal 'e Veurne op de Vischmarkt ter ge legenheid der Kei mis. Warm aanbevolen door de geneesheeren daar hel rolschaatsen gezondheid en kracht verwekt. De nielschaatsers toe schouwers zullen er ook vermakelijke avonden kunne» overbrengen en eens hertelijk lachen, iets dat ook gezond is. LEERGANGEN en oefeningen dagèlij ks- van 10 lot 11 1/2 en van 3 tot 4 1/2 ure. Aaideeren kosteloos. Inkomprijs 2O'ct. l*rang. Loges 50’ct. 3 00 2 80 2 60 2 50 2 60' 5 EEIST MIDDEL «BW— r- eenvoudig engemakketijk om atruische en gezonde 1 kinderen g te kebbo.i is te Ie voiden met 8/’ 3 S zwijnezeng.n en het pluimgedierte;- als mede en 5 hretaipu i\a;;ras> Gewone’Voorwaard'n ep tijd van be- 1 taling-, mils bvgo-de org melk met diaagt. fIIngti <5 2 «lult llMiB 1 1,2 ure namiddag, te Alveringhem Fonhem, ter herberg Désite Seryn-Vvil l/iberyhc, ■w. e»au» n d b> ,-A». «a vati 8 E E S T I A L E N en Laatst e t Isabella Lnuriy e. lu.ms onbewoond Seffeiio a.iiisiag. Slechts ingestelp fr. 15300 Kanton* van den D< mrw.iaider Eervolle p'aatsnn zijn te verkrijgen' door üdilingsvolie Aee’ren, die tol de' bU'gerij belmoren. Winstgevende geld winningen en drie maandelijksclie ver goedingen. NIETS TE STORTEN. Na tionale instelling van eerste rang. Ziclf te wenden bij M. .Vemissr, 148 ?ln<- paehlaa'n, I iS, Rfussci. WeteldiefttodiiSictling 29 Mortelez Karei 30 Notnbaert Maunie 31 Nowó Daniël 32 l’olyn Remi 33 Pil bodewijk 34 Pinte Marcel 33 Recour Cainiel 36 Tourlouse Georges 37 Vandenbussche Pieter 38 andewoude Maurils 39 Vanremoorlele Léon 40 Verslraete Hendrik 41 Vrambou' Marcel 42 Warmoes August 43 Warmoes Karei 44 'Zwertvaegher Gustaaf WATERTROEBELEN W«i«»nsaJi»;4- ’JIS .SUU 1 i o:n 3 ure stipt namiddag, in hel HOTEL GAEE DE I'LAN'HIE bij M Maurils Desaev r, groole markt, te V- urne, van facmeenfr Stee keel Dij de Casthüisbrèg. KOOP I. wijk C, nummer 171b. oici.t bij den steenweg van Steenkerke naar Avecappelle. KOOP II. Verdeeld in 2 loten. Pi ij ie van hoornen en hagen (00 .r. KOOP Hl. KOUP (V, 2-23-55 C. l’etiveid? wijk 11, nninmeis 83 en 83/2. Alles in gebruikt* van Mevrouw wtd’ Nobei t Zoele-1 a-i L'ncAsteel, mils I l.'it) Ir. 'sjaats boven de lasten, ure', recht tot I Ocluber 1914. van STAD Vt-JRNE. Hi de N urd.lraat, EENiGE kjop EEN SCHOON EN GROOT o k dienstig voor handelsliuis, en 3 aren 10 Cent uiun ei I, "ijk A, nr 2. -vo.md door wijlen. Jti’vriiuw 4 in. 16 dechlg. Noord vest'.nstiaat. wonende bij hare ouders, Panne-'teen weg te Vfuim’, h- e t dn eer ie laten weien dn' ?ij van h-*ii»«n at het auib;.Ch- v;.n Kl.l ERMAAKSITR uitoefent D. or naar keuHg weik, hoopt zij de gumt van eenii der te gecieien. Zich te winden 53, Veioneseslraif, Brussel. N. E. J DE WINKELS V aiitleriieydc's1 (scbfarnlc KoÜij ‘T IS VÉRRE f)Ë: AÉSTE. Slooinkoflijbrandt’iij. Appelmaikt, 'vr e -er’ K KT E BmERLIJKE.1 3TAHD VAN VEURNE Gabdcrten. 8 Lannoo Adri.ma, d. van Alois Jacqué Euplnasia. t’anm kuisijde, 9. Vercam r Remi z. van Camiel en Debat Valeria, Ihugsche kalsijde 10. Vanb veren Karei, van Laurent en Alderweirehl Alfonsina. Ypersleenweg zoekteenige gtoote’ Imkleine kapitalen op eerste klasse liv; otheek te plaatsen S. P. D. Agence’ STAR, STROOlE- STRAAT 22. BRLbSEL 10, Vandendriessche Rachel, d. van Edmond en Degans Romanic. Oratoriestr 10. Bailleul Hendrik, z. van Alfons en Ternier Celina. Kaatsspel. 11 Tahon Joris van August en De- eeunynck He.m.i. Zuidburgweg. H uwelijk<raan kond tgin gen. 13. Spilliaeit Desi leer, klemnaker te Veuri.e met Sagnl Maria, inudeinnaksler Boulogne aan Zee (l'r.J 13. Verin- yieu Remi, onderofficier hij hel 4' Lmcieregeineut te Brugge, met Govaei t Alicia, zonder beroep, te Se.urm- 3’. Torhoudt Karei, timmerman Ie Lampei nisse, met bepourier Magdalena, werkster, te teiirne. Sturfgevallen. 9. C irerhoij li Gm>laaf, k’ompenn aker óllj. 1 in 9 d. eci tg vm Trui'y Air.ust i Zuidsti a.il. lU. Iiecroo Leonie, rentenierster 60 j 4 in. 16 d. echlg. van Dehaese Valentin KANTOOR van den Vleeschh<>uU’e>\tiilat. A'° 29 te l nurfc stip' namiddag, in lio iiOTuL DE L'c.l i.i/l'h te Veuin i.n.'ti .ia üfficiöele markt van Voumü. Botermarkt (pm 16 JULI pi '13 p. 26, l ii het best de muiderinelii Vdivetu- gend. Ingenoltreding met 15 Ju i aïnstaai d-.- Inlichtingen bij G. VANDERSTRAETE, brouwer fe Veurne. Vom ;the inlichtingen zich te wenden' hij E-lmoiid Viinderstaete, Zuidsnaat, Veurne. lliuvniïaz 1 8 tl en volgenden dag, noodig zijnde, eikensom I urenitiuen, te Sleenkerke, nabij de a Waasbi ug ter bolstede -n gebruike van bieuv .lonnncs V’amlcn- ainü!le-l)csiic>er. SCHOONE KOOPDAG bij uitscheiding, zonder blijver, Zoal- en Wagenharuas, t.andbouwittig h zooa's: Bekachli-ld paard met kuch'el, 7 jonge goede bekallde inelk- koeien, 9 kalvers, 4 I BIEDT AAN Gioote hoevet Iheid .-clioone ge-m-ddh DOORNS Voor weid'ri; Olmen Bos< h- plamen, alle soorlén van Peerelaais en' Appelaars, tioogstammige en vooi t'gen' muit n.- Abrikom-' en Pcrzikboomen,- Sh iaadpmn er„ Roztliiarr,- enz. Aanleg- en Veixoiging van hoven. Alles aungenadige pi ijzen. P ,*frs Te verkrijgèii' ted biireele varf d.t blad een nuttig boekdeel: RAADGE- VENGEN VOOR JONGGEHUWDEN laan 0.40 fr. ieder. Een HAE\ E GAST en een LEERJON GEN bij Cemiair.' de Vallejo snijder letiBaker Bcutmaikt 2. Veuine. Het is van alle noodzakelijkheid (e waken op de goede werking der meien (gew. iendeu) dat den slaat dor walrren aanduid tn krachtdadig te handelen zoo haast zij veranderen, De wateren der nieren in slechten staat zijn troebel, besmet, donkerkleui g 'alen bij bet rusten ten overloeüig zinttjei na ’t ij witaeblig. ’t zij roodachtig, verge- hiibaar aan vermorzelen kareelstr. n, 't zij geel, vergelijkbaar aan zand. Al deze zinkseiS duiden eene overmaat van u me zuur in het bloed aan, ooizauk van jicht, hummiek, nierzuclit. en ludit» de v,al-ren overv'o dig, k'a.fr gelijk water, scl nim ,nd zijn, ver -onigeu zij zells gevoideide nieraandoeningen, niettegenstaande dal er geeueonuitstaan bare pijnen beslaan Deze wateren zijn inderdaad zeer dikwijls eiwitachtig en ’tisjuiat de ontsnapping van dit eiwit cat gekwetste nieren laten doorgaan, dm e- ne oorzaak is van bloedarmoede en die naar de verschrikkelijke Brightzfekte of slepende eiwitzieklo leidt doodelijke ziek te in vele gevallen eenvoudig voorgeloo- pen door eet.e zwakke rugpijn. Het overvloedig wateren, vooral des nachts, vergezeld door brandingen, moei lijk watt reu, komende druppel per drup pel verkondigen blaasaandoeningen. De Foster Pillen (Venrnó Apotheek Ruyssen, Groole Markt, l;>) herstellen en versterken de nieren, zij vtrgrooten de wateralscheidmg en bevoordee'en alzoo de uitdrijving van t de vergiften en overblijfsels van hetsielsel, z,j onlliislt n de blaas n zijn onh tlbat.r legen alle waterlroebelo'i Alle apotheken (3,50 fr. de doos, 6 doezen voor 19 fr.) of vraciilvrij per po-te Algemeen depot voor )’>--l:;ië Engels» h AprAheekCb. I juwovr^untTW»-• 1 «U2MMT TVJCMIZ' WW•‘WJW»-**»«U ■nww miw kzjaMfwMWBKjrgn.’v- -_■. juror^n» 'vXEÏÏ- JL Si<a£L t-iü-X Ik. jj3QtS!3E;S7ZJ«:«7C-a 3omKiti.MMBnasac-.'wru^Mr^tn A A JL dh V Ufe «.1^. J. J X V - - o~-' 'V 1.. mr. MWftm iin Mjn-TfWkHrwpo w.-» f<wwir?ai--jtunwcxmezja MiU. raBXmtiiftw—r utmc

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 2