■eyawM VELDRIJDERS 50 1 I lmf de Vallejo, I a i 1 Ba iÜSs bij Germain Th. Du wel Zoon Arthur. PMSPER B EN DOC H £PI| I iAFpT E i Vercruysse-L I BUIGZAAM DUURZAAM STREKTE. i FUR3TEN3E ZE EENS BEPROEVEN IS ZE AANNEMEN Apotheek Ruyssen Veurne, s ÉC RG, i^hiradö - I DL Z3ITTIS W. ZENUWLUDER^' STAAT OP! UW H1!L IS KABJJ! IBESZWx-’ '*i FABRICATIE 1913 7 Klein, ’.47' UIFE KLEEÜEllEA' MAKEN 'V 7 EETBAKKEN, KRIBBEN, ,S(T8El«;SKli8OC t voor stalii-rn. ostunien op inaui van aj 41) 1'er koop iu ’l Groot en in '2 '^5 Gros 46, Delacqzstraat Ikuss-I. atoer.en (piriioliiciiKh’aa! {'(•lil VRAAGT de AUTOM \TIC ZEEP in alle winkels. platvorras, eivormi^ Vraaert Katalogus besparing indien gij uKttliiHel jL de gcbiniikt. - 3 ...Unraan iedere™ GOEDIGE BEDIENING, van Vertrouwen Overgroote Keus van Hu den eu Klakken ta vraagt een Jjcerion^. Mod ten en V A jftterken cm 2 Ir, EMBLES» ZUIVERE WOL. tiaarta analen, Regelmatige gain V r‘*»v's sseuce voor Aulos en vaste Motoren. Olie voor alle motoren, (essence peirolie gaz.) Beste Cylinder Olie. Minerale Olie voor Stoom maehiener. Locomobilen. enz. Bestrijksel voor transmissie riemen. 1*“' kwaliteit in blokken van I kilo aan 2 fr Zeer voordeelige prijzen. Stalen o P vraag. L’shtr A, DE KEYS ER, 20. Loc BROSSE! «ra L. Eet-e'ip oiiiui in de Beioeysco'ioui voor Snijkunsl ie Brusel. Süoteï de BKhcfoi Een. lEouiMtajkt, Iciimo, Goed verzorgd werk, spoedige bediening, genadige prijzen. Goed opstaal Men is vrij zijne stollen zelfs te leveren. bij de N i i.ipnonb ug, ie VEURNE, beb de eei »c>.tb<>ar publiek richten dat mijn magazijn >e rijde voouien is van f. -r—- fteenpuiten Beerputten, Regenbak»®^ Rnndvormig geradeerde vijvers vingen Muur deksels in naboots'®® van urduim Beur en Vensterzul e e>; ova p riolen, alle s'ncb van Buizen voor wp’erleiding^^1 en ontvangers. paarden knom-n Zwijnsbakken, koeimieten. enz VERDERS Paalsiakken. Kuipen voor stokerijen en brouwerijen. B kken vü°r I Zrc-ziederijen en Stokvisch jveekenjen- Waiei mt-enen, Waterbakken 0,1 abriekkejeU ie spitzen, bakken voor heibewaren van éeiwaten. bo’et; ete*e°’ onz. -- Alle slach van ciment. Door d« g„e(ie hoedanigheid mijner koopware" alsmede door de trouwe en spoedige bediening, vernoop ik het vertrouwen inee van meer te zullun genieten. Alles op waarborg Goed verzorgd werk Matige prijzen D UINKERKEBR UG, VEURNE. AGENT-DEPOTHOUDER van de BELGIAN BENZINE CyMOTOGAZOLINE i Q HAREN Noord. <4oopife«Icii~tK' eet nsi'. ïter s. ««SïsUiuU. 43. Vï a’3’.’l E- I ijztJiidci'liciri van /jcer Hoek tier Groote HtgarUt, nevens Mt sa «Istlierjtrr Wilt gij goedkoop en ter trouwe, koopeu komt bij Vveouwe FEU?!. VERCRUYSSE LOBELLE, gij zult er eeu groot assormentvin den v n genlcu goed, als: kousseu. baaien, roks, écharpen, enz. v» r ims louiaids nu en wolle, garen, lint, knopen, extra groot a:sortiment. Savctte in alle nuancen v baaien, onderbroeken alle andere m ceiieailikelon Buitengewone concurrntie in kwanieiuktlen, Alij. Aqetiifii' US1NE A DE KEYSER, 2--2$, Looquennhiiinstraai BRUSSEL. .t.i, uu-,, '*1,1 in rking zien kar.) V.aag k.;t nr 19. AtLE.iLEüHT-Biubsel 7(i 7 S*cJt<,utYeldsiraal. e.-r- 5 MINUTEN DER ZUIDSTATIt, Kuilen Prijskamp. I.id der Jury. Trams; N-5C, Bf>, 22 en 26. HALTE KANAALDRUG, Aietyleenstrnat. öl£Yj\AL AyjLG'r'nflBEïI, DEl]!U/iN 'Evl SABEÏLEh Pikdraad, Ijzerdraad ioor •afsluitingen. Gegalvaniseerde Traiedraad, Ih-tnrn- nokken, Hondenhokken, Vloertapijten, Kabcles en Melaaitloek. Geïllustreerde Bestendige teutoonstelliog actalo^us kosteloos, m de fabriek. He: Muk I Do eoos a.öö n«l**IBI,|»*i(l’or<nin>$fr. I üv J/? :;a !i< «ik» k>u»iui;jl S TI;f""'' L-aJy Jl.-j 4,1)1.1 .x*-).-, I| IH'YSS* N, ;G. Oe lual.sten in voeg 1915. Do goedkoops spoed eg -lmg dm wijl t-an gan,». ■SI ik te be- alle” R ngels voor i IjsOH IT >.E_ .OLDf HÜlfÈH .\,I)1.| *x.->« t| IH’Y.SS. N, V7 ra - ■- (>V< I F itlOlill Huis Nr. J5. Pneu Excelsi j|ggQBBSffiC^Ai2SK3i& MHid •lezii. Automatic Zeep treft alles, zij is zonder weerga, want zij ver spaart linnen, kolen, arbeid, tijd en 'f ‘i??ï A-Jf - .’■- SNIJD'ER’KLE'rTRMAKER, in*mnm r >m L< -x-t^rv.r Tr-y-;nr.ytMi et>. Mny UBA», n acxnzw-JBM^a^xrQaLr Dn WoiMl<»rS>nrv v**« Wit ’V.7'* allCCD) VerZachl'Mi (r»UCii'. l kl< hj!> U’*H« >p*,» io’ imarleolfe ».<rnn nian'ieu, I i'lc ’-1 zeliug, zeim>tt- d<: ihm-' I- .i.jpij;. >■-■■■ u--1> iu m l 11 1 slapeloosheid, jichtt-u. Z'VM'1. 'I <v U'c. tl W t'ij 'l« vrouwen (hybt /'V fi"tsu.l... .n <i- k--<-l "l; iiiilu «•nzi. k< oils, n-1- l,->-i‘. in»<»>-«i'm r ---crf-i-H". "z. |i.- J*«»<-4t-r»< VHM 5». W K K«-tJ >J 'h' i' <1-: zrn-Wi n. Z'j pi I" - 'I 11 ,""1 l|1’" T-: k<v>|i ui I'-- ;i, u-l|i i>' U .i.iii 4- n r-'u-v 'i ti 2j 4,-'fH--3 25 >!-• 3 dixizen of <it'icM(i' i'-o Ir- O 25 n-,-<i-n-z-u oi I- -i -i 0PGf;_$T. - v"i I mei e'"'' leun 1' ri'lft» ii nu A-h1' I ii'ii'. .ui em I" 'ffn en 1' 'U*i ^.u* Icku, lieven i'l vn lerdr d <-’*■ <h' Aji- t *'ii "i'-'i'.i* gevaigd 8 P -*4- W.T*<dc»l.:.**Cvr (Mciltoau voor Je M afncrnng - tl RKivvn; B j 0.75 w ,w Ce hUnh R ...xX Mkrtp-wl «n OJ X 9 k.3t» ise...4M rr®r.-.-«jax iwi -^j^n.-it, j J JU. --u.u... W 7H h'ii.N ij •jM'i'ij tl» tt’r'g. InHihhliii rs hu: Ikb’ppiiru, H .4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 4