I Kindermeel Mijdt de stad. Waartoe dient die godsdienst a i I I f F i s=±> KOSTELOOZE vwmAisg eeuer ib«s ai> rfad. tolls raj ?afeK Sr ÏB.fflWCÖ j r n rflgemeené Tijdingen zonder godsdienst, langen n J i V EEN MIDDEL liegraving Tö Jaargangt Woensdag 30 JULI £913. denbergftlraat, Brussel. vooHb'eéldig en verdi'éhstvol leven. d je overdrukten, dat het in de hoogste af- I en beminnen ik en zou riu ’l scbaVot niet' moeten bestijgen. RavaschÓi! (den dag zijner dood). vëftSCI-ttdNENDE n'ES \voeh§da6 P.Ü KINDERS BONHOMME^fCKASEYg, NieUjJoortslraat; jO teuriië. om slruische en gezonde kinderen te heblr< is sé te voeden met - lëien kunnen ze£ pHlién. De |d< fpvasfe Itoeéenjongeris ëh hoe* re&meisj s zullen (tiet liefde, in hart en leven bewaren den heiligeh scliat der' landelijker^den... Zij zullen dë vóorzet- ters zijn vjfn een sterk, vrijen blij volk, van eeiïvfëidigen liartidijk volk, van onS braaf e’i hiddénd... en gelukkig Ütiitetit volk. dan zal de üangolidfeH (rek naaf tien ge- hnnHe/rrond, de li ddë voor eigen haard de liefde voor vfijc en gezondè I uilen- het best dè meedermél^: verï/an- i gènd. 'eél jonge meisjes van den buiten gaan dienen in de stad ofschoon zij 1 huis eën beter bestaan vonden; Véél dochtertjes worden opgevoed boven bun 'fnnogin rn stand. Gevaarlijk, onzinnig Noodlottig spel Gauw zijn zoo 'n pfiitóeSsenhandjes te fijn f,rn te stoppen of te lilppën, te goed oih de koe te melken Adieu Belgii/ue eti ze trekken naifr de grootestad... en lbo- pen lachend haar ongeluk iü. Ouders ptent iiwe kinderen van jongs •*d in, tevreden te zijn met weinig, riie- niarid te bebijden. Leert hun de' waar- taid van die göüdëfl fipretïk Arbeidt a<lell Leert tiviti ftièisjes' het zijnen re'rt. maar] óók Alle dwaze kleeder- dracht eh ópséhikf als Onbeduidend schatten voor baar ohgelük. Le téjjre ch blrjveóde Sélio'ohheid straaltvap fiihhéh naar fiüiten barer Minste bron is dé deugd, lédér vér standig frieii'di kiest boven pronkap- Ms. de nuttige appels die ziófi houden ftn lekker zijn al bêbbeft ié söms cerï blinder Ihmi óitriéhG Meisjes blijft v.\->g uit de groóle' sïnd heeft er /fïiizende verzwolgen en' fféenézwnikc. onwetebde meisjes alleen1. G’ij ook, sterke boerenknapen, mijdt u vab ,;iad. Een r/iiëlc mef buitengft- nie gaven, kan helvaren. één op duï- z®n,f misschien. Maar één veer is* geeft Piuiinon bed. ftlijft vrije, liöré. bij eó vóór uw volk, ''ordt flinke stiélrtiannén bij eigen haard1 ■1ls ‘i kaóz Blijft oós blij en braaf Luiteri- '°lk,óns gezeild en gelukkig boèren- 'olk, trotsch op uwen stand. Boeren is ecne edele stiel, het ft de schoonste, de Vr‘jste stiel. En hief denkt ik aan1 de boorden van den dichter,klinkend als de noodkreet Var> een' land en volItslieVend hart, dat de «tad heeft gekertd Mg eft van nabij R*ngt niet «w hart «i« "t klatergoud derstaden boerenjeugd J Mistrouw zijn vatachenschijn' Die tót ontgoochelingleid en bittere pij» Ik wilde, dat al de gazetten dit vers- 1 deelingen van alle lagere scholen werd uitgolegd en van buiten' geleerd Als onze'jongens en mfeisjes een juist begrip' zullen' kfijgm van' de eéhte' ’^afdevan hef «'klatergoud der steden', Medaillè van 2' klas. Có’rnille Emiel, behanger, Veurfté.' Tordeuf Arthur; tolbeambte, V'eurné. iledalhè i)'an 3* klas. 'Ca'rpénó'éc Camiel, winkelier1 Veiirne Delilutnahie Albert, handelaar Veurue, Meuris Frans drukkersgasi Veurne Sioen Fred rik' winkelier; Veu'rue. i Met gerio<‘g«1ri melden wij <hi (tw Aio. <Ie, Spdt,, zóoh van ónzen hofjgge- reenten lieer fhirge neester niet góed ge volg zijn ëxauieu vat! I* doctoraat in rechten komt nl te leggen, ter Hönge- scli'xil van LeuvL’ti VÊÜ TEBI tG ^TROEBELEN. Midi tl dé ongemakken der verle iitg Aene ge.wóoiite wor.len; zegt men dat den zieken door eéiie kist ge Aangedaan spijs vertevine is.( II ét heérschend kenteekeó is liet gej vafi ongemak ba het eten, vctgezelrt Dlb'édöpdrang, warmte hartkloppingen, en lust tot «lópen Dé zieken klógen dat zij eene zwaarte én als eene s aak in hei Iwirtpulj» bebluij opvoeringenzuren, eenéi'i slechten moixi éeqb Lélaile tong, de maag opgczwó.lleiL De zieken móet nó hel éten zijn fcloe- deréh losinaken.' Men kan cévaórlijl<é verschijnsels! vórstopdieid of i sit- t<mg ot versjoptfteid tie lastige iertermgeé zijn éei'ié brem vó'b z.iekiéu wó'iil indien Aiep zo <ret ver* ifbrgddmeiV zij jaren e:i zelfs liet gaiityli léi'eH t Het bëla'ug is de werking diir nïa'ag óp’ ié hiiscói.' i 1 Dé L'ostef Maagpiïlén, versie -tend en zóèh't ()<irg<^érmiddél. tegen galaèhtige (Veurhe Apó’theek Rü^seen Lroote Markt)1 versterken dé maag óp alted aan de ver ier1 hg toe ziéh tot óp het einde zonder troebelen of pijnen te vóljirengen. Alle.apotheken l. 25 Fr bet flésshje, 8 itóséhjes vóór? Fr) óf vrachtvrij per post - Algemeen depot vóór CelgiéEn- gèlsèhe Apotheek, Ch. Oelacre, 64- Gou Het katholicisirië ié oe groote scboo va'iz eerbied. Glïzot. De éérste Kenhis die l«o<»fdzakëlij'< is vöór de jeiïgd is di godsdienst, éenigë Stedn der zedel?jèli“id Ik zelf ónder, wijs mijn kind hi den catechismus, (god delooze) DmEiiof. Uë'godvruchtige nïan en de godde'oo- ze, spreken imufer o'ver godsd enst, de éérste over fjëtgee'n hij bemint de tweede o'vér hetgefeiï hij vreest Móstesquieu Overal w't'ar eene ni’aatschapp'rj bestaat is de gódsdif,nkt noodzakelijk. De rnen- sclren Ifebbën' immer eeheh teugel noo' dig, de Wetten zijn de teugel voor de open' are misdaden, de godsdienst is een téo'/el voo'r de ver lokene schelmstuk ken. (goddelooze)’ Voi.TAinp. Al mijn kwalen zijn verdiaagbaar ge wonden sedert den dag' waarop ik h'*t grobtslé goed verwierf de godsdienst. Silvió P'ÈU.ICO ’t Is de mënscheh' foppmf hun de hoop tc geven van eed paradijs op aarde veel meer, ik ben overtuigd dat men het on’gekik van bet mensclidóm ver mindert, mét het recht te ontn'émen op een nieuw leven te betrouwen.- Vecl- 4' eer is dit aardsch leven vera'fmen en de' menschel ij Ke ziel eenen zwaren slag toe brengen. Anatole Lehóï-Bkai:i,iÉ(. Ik en versta’ niet hoe mén deugdzaam kan wezen tijd heb ik zulks gedach't, maar ik' ben groutelijks' óutgoocheld. goddijlÓoze) J. J. Rolsseaü Maandag 28 dezëé luid a'liicr Óm 11 f/rfe de indrÜkv.ekken Róuw plechtigheid plaats vari den aclillrtndi en dieplietreur- <lmi lieer EDMoNli VAN HEÉ. geLoran te Loo dë’fi 2G Januürt 1841. dij was Vóorzitte/' van den Provincialeti Raad van West:Vlaandören lid dér Hesftndige Deputatie, Ondervoorzitter van het mid den Lomité'it van Veurne. Here Vob'rzitter der Koorziifigersgilde èt. Cecilia, en Commandeer van hel l.eó’póldsorde. Hij wds een onveriïióelb’dre werker en voorill óen stiehter der katholieke partij met alleen in de stad Feurne maar in gansch Ifét arroadissenïent. Hij was ook eert goéde raadgever voor ie .ereen en vond zijne grootste völdoenitig in den werkmif/j te hef/ifeu en te omlerktFunen overal wa'ar hij lou. Hóf is niet zónder reden dat Zie gidische stréek in róuw ge dompeld is »*h een gr&ot getal vrienden eene laaisté Id/lde komen biedeh aan het stoJJj ijk ovérid jfsel vad hunnen grb'oten weldoéder. Vmi alle kaftten waren deelner/ers in de rouw toëgestroomd. Zoo b<;merk'teti wij in de lijkstoet den acht rfren Héér Jansen dé Bis'.hoven, fo'ó'veiiiéur van West-Vlaanderé'n dé ledefi dér bestenafge cpveerdigióng een grtwï getal Provinciale Èaadsleden als- mede'éctiu falrijké’ menigte hooggeplaatste' personenvan alle kanten, gevolgd van bijna de ganse VeuruSche bevolking. De lijkstoet fcerd opgeleid door h'ét /muziek de Koninklijke Fanfaréh De Melomaiien gevolgd dóór talrijke maat- .‘chappjjeo van stad Róód het lijk werd de eefèwacbt gevormd door het gewa'- pend póxn pier korps van stad. Dé Heer Gouvetneui van WestVlnanderen las pene prachtige lijkrede in het sterf- hóis waarna nog menige andere. Wij bieden in naanll onzér légers de bedroefde familie onze rechtzinnige deel neming én hunne dróéfïieid én mocht de Hee? Edmond Van Uéè reeds de grootste bclooning genietè'n' Van rijn' j'i I’ Voor de Stall 5.0Ö Met de Post i fr 6.(10 I on nlzimdi'rlijk mltflmw ID 6, Men schrijft ih Bij deh flrtikkeb-ÜHgevër t'll in idle postbureelen. A'an de baverm’eldé ^êrsonen worden dé volgende eereteek'ens van nïobd en kélfopeffering toegakentf Radde mén mij geleerd God kennen A.XST BCÖtTÖjGif-i^ita-KTM' Gewone imiikoli'digHigoif fier r* gei ^(1 ci; spi^s vertevine is. vóel 1 vair f Dé zieken klagen <fat zij eene zwaarte opvoeringen, zuren, eenenslechten motui éepê Lélalle Kmg, de maag opgezwó.lleri. De zieken rnöet ni hél éten zijó’ fclee- kan waarbemen hóoMpijnen. ónlx'kwaatnlieiil tót 'Xerkni ua liet eieh in /ekéi'ë gt-vtilleó leursi.*cling óen taóg ót vcrsjóptneid vó'/i ziekten wó’i>1 indien Aiep j ..Lb 'I J i I ló^en I ié hilseii. 'X e-;. - I .raten i BRÏtóSËL. 1 o- - - 1 f tienvc-'jiiy niffaHtalkelifk leeft eenVodHig. met uw lat tevreden' ®cwaar in 't hart als irt een kostbaar schrjn ^«n keizigen akhat der landelijke zeden ^■1 eigen rogge uwdaaglijksch brood te kneden f* laat dat eène 'z'oète Weelde zijn kraait de haan u eiken morgeiid wakker °°r 't nooit volbrachte werk van schuur of akker En nut ge in 't traet uws aansehijüs 't sobere maal Is sehoohér toch zijn os in 't jok te tuigen ^’oor kar óf ploeg, dan in vergulde zaal tn dienstlivrei gedvVee den nek te büigen -- i uw «iw NT<■■'•1-1 RIJVING-SPRT.TS li< chl,e>tijke eei heislellitigï'fi fiei* reeef tr;1 1 ll llrrhaalió* iialitimdigidgen. VolgKlis óveFl»«4iKomsi A»c a'lichca bii on» ^y.hukt. uor^ca EHNS «..iivcriiclU I e’V - némen l'e aanfcpaUivingfn ycior Pejgif eii euitcnlrtll4 beulc Vlaanderen,uitgezonderd worde:) ontvangen door den Of'b'j 'L- I ■vVfijJJgJJGlTF..,lNièuKfiÜMt, J6-« Bonhei,,- 1.i -X -' J - - - »■-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1