es» T? Over Onderwijs, Wat zullen de nieuwe kieswetten zijn S /Vn 31. Woensdag 70 Jaargangi 6 Augusti S913. L Voor de Stadfr. 5.00 Met de Postfr 6.00 Fen afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uifgever en in alle postbureelen. en al de vrouwen op 80 jaat. Vinat men dan den invloed vart de vr«0w nog’ te groot, men zou kunnen geven aan al de mannen é&ie stem op '25 enne tweede stem op 30 of 35 jaar en aan de vrouwen eene op 30 jaar. Men moet immer aan nemen dat de mannen meer in openbare zaken thuis zijn dan de vrouwen Men zou ook bet vrouwenstemrchl kunnen beperken me1 alleen de vrouwelijke gezinshoofden aan te nemen, of ook met voor vrouwen een kiesexaam in ie richten. In dit laatste geval zou men haar zeker niet kunnen verwijlen dat zij onbekwaam zijn; haar kiezerskorps zou dan geleerder zijn dan dit der marim-n. .5' Een laatste. e'u zeker niet het slechtste, kiesstelsel, willen wij beschou wen? het zou luiden; alle en alleen de gezinshoofden, mannelijk en vrouwelijk, hébben kiesrecht. Dit stelsel had het gewezen Hollandses ministerie voofuitgezet voor de laatste verkiezingen, echter met uitsluiting def vrouwen. Die uils'uilmg is onredelijk, maar anders is het gedacht heel recht vaardig. immers, de Staat is samenge steld uit huisgezinnen, eh ieder menseh is lid van eh gezin. M--t dus de gezinshoofden te vertegen woordigen, vertegenwoordigt men heel het volk. En wie is beter in staat om mee ie werken aan bet bestuur der groote maatschappij van het volk, dan Ibrhterlijke eer’ilcfStelliogCil per re*rel H-. l.t'l! IJe.-baaliio a;inkondlgihg>-n. Wilgens OV<-t'jjeiikofnst. stuurt. Op hem drukken rechtstreeks al de kosten van den Slaat; bij heeft het grootste belang bij de opvoeding der kinderen, bij de openbare zedelijkheid, ,enz Natuurlijk moeten dan de vrouwe lijve gezinshoofden meekiezen anders zou een déél des gezins ontvertegeti- woordigd blijven l'och de kiesmaebt der vrouw zou op die manier niet over wegend blijven. Er bleve de vraag wat verstaat men door een gezin Men zou daardoor het geta twee w kunnen vereischeh dus man met vrouw moed r of vader met >ind man of vrouw met meid, enz Met dit stelsel zouden er veel kloosterlingen en priesters wegvallen, evenals vele ka- zerhe-ófficieren, maar het kiezerskorps in zijngeheel zou waarborgen bieden van ordelievendheid en gematigheid.- Men-weet dat de Kamer van Volksver-' woordigers jzich tegenwoordig bezig houdt met het bespreken der begrootmg van/l ministerie van landbouw en open bare werken. Om tijd te verliezen en de bespreking van de nieuwe wel op het 8e XXXl gaan dus beraadslagen over nieuwe k eswetten voor ^Gemeente en Provincie. De zaak is belangrijk, te meer daar datgene |wat de Commissie zal vooruilzetten voor Gemeente en Provincie later wellicht ook zal in aanmerking komen voor Kamer en Senaat. Zou h< t niet goed zijn, dat, terwijl de hun verstand samenbrengen, ook heel het land zich met de zaak bezighielde f bezondc gndaphten kunnen zich lucüt- Seven onder het volk en aanwijzingen hevaufjii voor onze-parlementairen. fhn die volksraadpleging te verge- ’"«kkelijken zouden wij kunnen eenige kasstelsels in oogenschouw nemen, die hier of Iders reeds bestaan of vooruit* gezet werden. zijn in hare toepassing, zoodat zij Weinig plaats late voor betwistingen of kiesbe drog. Zij zou ook zóó de deur voor vit terij moeten sluiten dat zij kon gelden als eene definitieve oplossing. Onderzoeken wij nu denige k'dswet vormen .en stippen wij met enkele woorden aan, wal er voor of tegen is. om alzoo onze lezers op den weg te zet ten tol een nauwkeuriger wikken en wegen, VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG PIJ DE EINDERS BONIIOMME-RYOKASETS, Nieupcortslraat, 10. Veurne. I* Zuiver algemeen stemrecht öftnnl de marmert van *21 jaar Dit is eenvoudig en na zulke oplossing fenn er geene spru.-if: meer zijn nog verder te gaan voor de mannen. Maar de vrouwen zijn uitgesloten.en ’t is toch zeké’ daler in liet m lalsdiappelijk leven veel vrou- wmibelang.-ii zijn, die door de mannen minder goed b diertigd .wordert. Daarbij voor de m innen zou dit stolsel zooveel macht toekennen aan den s'éelitsten de veroordeelden natuurrijk uitgezon derd a's rau de besten, aan vlasbaar den zonder ondervinding als aan ervaren en nadenkende burgers, 2' Algemeene stemrecht voor öiahnen op 2" jaar. Dit ia al iets beterwant ofschoon vele jongelingen ook voor 25 jaar bekwaam zijn tot êene oordeelkundige stemming, toch brengt ondervinding doorgaans ineer bezadigheld en rijpheid Tóch blijven de hoofdgebreken van het vorige stelsel bestaan. Anderzijds schijn; hel ook niet mogelijk den ouderdom nog hooger te stellen dan 25 jaar, vermits nu reeds die ouderdom aangenomen was. 3“ Algemeen stemrecht voor mannen op 25 jaar, met een dubbele stem op 30 of op 35 jaar. Dit zou den invloed ver meerderen der gezette menschen. Zulk voorrecht zou aannemelijk zijn, omdat het geenen stand in T bijzonder bevoor recht. Doch de vrouwen bleven nog uit gesloten. .Men zou ook nog de tweede stem kunnen loestaan. niet aan de man nen van zekeren ouderdom, maar aan de getrouwden of aan de gezinshoofden. Die hebben immers meer belang van een goed bestuur van 't land.- 4" Nemen wij nu, wat billijk is, het vrouwentiemrecht aan, dan kunnen Wij dit weer op1 verschillige manieren met rnannenstemrecht samenvoegen,- Men kan het stemrecht toekennen aan al de viouwen die m dezelfde voorwaarden zijn als de mannen, maar dan zouden ,de vrouwen .opeens het overwicht krijgen vermits er ruim zooveel vrouwen zijn en onder haar minder afwezigen geene zeelieden geene Eiansehmans, enz. dhderwijs te lielemmureiij liebbeh de linkerzijden drf.’i nieuw systeem uitgö- vofidt-n, dat bestaal iii de naamafroepitig te dschen ieder milill er gestemd moet worden. D'oensdag hebbed zij hét lol li.-keb voor gde I iii gang gestoken, etl voor de stemming van ieder artikel de nanm oproeping gevraagd. De ri-cliWrziide was op post, etl, op hare beurt, belemmerde zij hel Inkluut van de listen barer tegenstrevers. Eens te meel' kunnen de werkers besta'igert wie er slokketi in ’t wied -steekt. is te zeggen, wie et belet dat.dé WerkersWeU ten in dé Kamer besproken worden irt bet loöbertde jaar. En Waarom al die schobbejakkörij Oïn eed deel Delgen te beroöven vah hun recht öp subsidiên, ten einde de kinderen op te vöedeh zoo- als zij het begeeren, De linkerzijden gévëd dis tede op vad hunne vijandschap jegens liet wetsont werp, dat de gemeentescholen vo’döertde! afijn om Let onderwijs aart alle kinderen te verschaffen, en dat er tdilli ënen eiï millioenen in de kassen der kloosters zouden te recht komen. Al Dauwen praat. De Ware rede, waarom Oiize togeuslre vers, en bijzoaderlijk de node schavui ten, zoo vuriglijk de riiedwé vvet be st! ijded, is de verdwijning vmf zekere' voorrechten waarmede zij de katholieke scholen bestreden, en o’ok Ciirfda't zé we ten dat sommige gemeentescholen socia- M die zelf eene llïeine me^ebeppij b"e- toi!* 1'’'“^^'' - - - - socialiS(es)', Zégde Ansee-é eertijds. En wat de millioenen voor de kloos ters aa gaat. lederen onderwijzer of on derwij/.eres beeft recht on leven, zooveel de geestelijke als de wereldlijke ed door wien kan het kristelijk onderwijs beter gegeve t worden dan door degénes die er zich heel hun leven' lang mede be zig houden VVierden de romfe moester, welk was dds een hunner eerste werken De af- schafiing der katholieke scholen, de ver meerdering der school lasten. Om zulke' dwinglandij in te brengen, zijn er nog katholieken die de socialisten aanmoedi gen om ie strijden voor het zuiver alge meen stemrecht Sle-'hter werk kunnen ze niet verrich en. Hun plichtisde looze streken hunner vijanden aan de werkers bekend te maken M De Baets, wij ho pen het. zal aan dien plicht nietten sca ter blijven, nu, bijzonderlijk, dat hij dagelijks kan besta'.igen in Vooruit dat de rooden meer en meer den godsdienst en de gelood gen belasteren. EEN WERKER. Maar eerst do algemeene vraag: Welke «^danigheden moet ccnc kieswet heb- I ben Daarop dient geantwoord dat zij moet bekken tot welvaart en vooruitgang *an ’t land. 'an een strik' n.itaurlijk recht kan "ergeen spraak zijn. Doch aller standen ''l'ben recht het algemeen belang en Us ook hunne bijzondere belangei; door k’ckozenen helierligd te zien. ,,p< past dus ook dat alle standen "'ll" n om die algeveerdigden te kiezen, 11 'b't het kiezerskorps in grorite nreer- rl*eid besla uit goedbezielde en klaar- Z|' «'l'- burgers. Wij zeggen in groote ’’'wadvrheid. Want niemand kart b)- ll,;" dat er ookDnrti I irwu-'ligcu’ en ««bekwamen insluipen, terwijl sommige (!’'ren er zullen buiten vallen. Wie ’°u hen zoo goed uil elkander ziften •ootdzaak is dat de gezonde elementen bovenhand hebben. Dan mogen zelfs e Ultgeslotenen niet klagen, vermits het «-'sreebt door nb-mand te beschouwen a'seen persoonliik oordeel, inaar wel ’keenetaek die b.j motl vervallen tot gemeen welzijn. 'bit was dus een groote rnzin, wan- ,1W;r de socialisten hen, die slechts eene $6n> had lm. wilden1 doen doorgaan a's ’"'■''kenden die slechts voor bet derde '&n ‘-‘ii menseh geteld werden De na«rheiJ was (lnt (je wetgever tclracht "'d de beste bestanddeelen van al de «'ksk assen naar Loven te balen om hun zeker overwicht te verzekeren Doch €1 ,A gebleken dut zulke ongelijkheid, l‘° billijk zij ook is, toch gemakkelijk 'oiksopstO'ers misbruikt wordt om* ^gunst te zaaien. En daarom schijnt bet ^tér daar voorlaan aan te verzaken. herder moet eene kieswet eenvoudig J -- Het schijnt dus in felk geval noogdig hei stemrecht voor vrouwen meer te beperken b. v. door den ouderdom. Men zou kunnen nemen al de mannen op 25 fi 7 IKTSCHRIJVING-Sp RIJS "ii-a A KRT K O MD IG-T N: G- H JST Gewone aankondigingen per b-gel cl; Alle arlichcn bó ri< scM ifw. warden onvergetd uklKi.*- jlgmcn >e \önr r^iUpe ch HuitèHIa^ Hü'dc Vina1»! «.-n ‘iiigrzopdird worden ontvangen. dóór dan OEFCl f P r*l M.iQlTÉ, \’ie«nv<t-qntW te russcl '3v:p^i4rra«^té»g^eTjyn>T,--. - 4 ^7” hI

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1