s De Vrijmetselarij. Gehoorzaamheid. Woensdag 20 rfugusti 70 Jaa iVr. waarvan het zijne ^eer zooals vonriijds. Na den den ijdelert pronk, is de c’jr- en heeft het venijn der ontucht- ontzenuwd. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHGMMF-RYCK ASEYS. Nieiipoortstraat, 10 Veurne. schreven, en bij geval in de handen van den katholieken schrijver Chrétineau- Joly gekomen, veropenbaart ons ten vol len da helsche wijze waarop de vrijmet selarij berloten het volksbederf na te jagen. Ziehier een uittreksel van dat schrift De moorden, waaraan onze mannen zich plichtig naken, nu eens in Frank rijk dan weer in Zwitserland en altijd in Italië, zijn voor ons eene schande. Zulke middelen konden doelmatig schijnen m de<> ouden tijd; wij zijn te zeer vooruitgegaan om er ons nog mede te kunnen vergenoegen. Het katholicismus, minder nog dan hel koningdom, vreest de punt van den degen; maar deze twee grondvesten der maatschappelijke orde kunnen in- storten onder der» last van het zeden bed ri Daarom laat ons nooit ophou- den van te nederven. .Maak bedorven herten en gij zult geene katholieken meer hebben. <?<rr',c.HRijvi^rGSpRiJS Voor $|ndfr. ‘i.00 ''el de postfr G.00 len afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij oen Drukker-Uifgever en "in a'h’ rosthureelen. De voornaamste plicht, dien elkeen van ons te vervullen heeft is zeker wel gehoorzaamheid. Niemand ter wereld is van dien plicht ontslagen het kind is gehoorzaamheid schuldig aan zijne ouders ouders aan de wettige overheid; deze aan den koning; de koning, als christen mensch, aan de geboden Godi, maar buiten dat ook nog aan den slaat, aan het volk; werklieken aan hunne meesters meesters aan hunne werkgevers; kloos terlingen aan hunnen overste; priesters aan de bisschoppen; deze aan den paus; en de plaatsvervanger van Jesus Christus aan God zeil, waaraan toch alle schepse len, zonder uitzondering gehoorzamen moeten. Eigenaardig is 't dat elkeen zich zoo. veel mogelijk van deu strengen plicht der gehoorzaamheid 'tracht le ommaken; elk. etn wil onafhankelijk zijn. En dat kan niet. Hoe gaat het bijv in een huisgezin, waar de kinders zich naar vaders en moeders bevelen niet willen schikken, waar het vaderlijk gezag met voeten wordt getreden? Is dat huisgezin geluk kig Verre van daar. Wat net behelst de school, waarin de stem des meesters te vergeefs beveelt Vast geen Wat is een leven zonder regeltucht Een uitge laten bende. Waar nu ontkiemt bet zaad der onge hoorzaamheid In het vaderlijke huis, ■n de school. Menig lezer schudt bedenkelijk he hoofd, als geloofde hij deze bewering niet Edoch, met een weinig uitleg is zij gemakkelijk vatbaar. Een kind heeft misdaan, en het weet bepaald goed dat het in fout is; zijn jong geweten blijft werkeloos, maar verwijt hem zijne slechte daad. Vader en Moeder^ Mankt bedoven herten en gij zult Pfeue katholieken meer hebben. D^t zijn de woorden van een vrijmetse laar. Meer dan eens hebben wij erop gewe- ?"n hoe de vrijmetselarij voor geen enkèl middel terugdeinst, om de H. Kerkte •’«■trijden en, zoo ’l mogelijk ware, te "‘tt te doen. H'l lihcralisiniis. voegden wij ’erbij, ls ‘n dat Wf.rk 4e handlanger der loge, '•ml voiqPns pp|1 ijheraal blad Het libe- rrt,i''me js dj, uitvoerende macht der vrij n‘f^'arij waarvan het zijne bevelen Ontvang Een i Middel doodpr nornar stonden, kant Pernnikt. I)och weldra bleek hun dat middel matig; sluipmoorden verwekten f>n verachting, en waar een slacht- ondf.r hunne’) volk gevallen was, stonden tier, helden op om met nog 'asHierndenheid die maatschappij Sei ’’n 'alie - brie! 1 *ijd lang was hut voornnams’e vrijmetselarij om de Kerk te n. de f|olk en de sluipmoord. De •ainst.. mannen, die hun in den werden verraderlijk van Het zedenbederf ziedaar dan der vrij metselaars krijsp’.-u», door een der aan voerders in bre*de ’rekken voomitgezet, langzamerhand ontwikkeld en volgens de omstandigheden behendig uitgevoenl. Toch zullen zij het niet openlijk be lijden; zij werken in het duister, want hun genootschap is een genootschap vol geheimen, die slechts aan vertrouwbare leden worden bekend gemankt. Gelukkig dat God in zijne oneindige bermhertigheid eeiiige dier ongelukkige)) door eene buit -ngewone genade tot in keer gebracht heeft en door hen eenige afschuwclijke geheunen heeft aan T lie t doen b-engen. om bet christen vp.lk'op zijne hoede te stellen en de plannen der helsche secte te verijdelen. Geen volk van Europa is zoo bedorven als de ’ransche natie, en dagelijks valt zij nog dieper in den modderpoel der losbandigheid en zedeloosheid. Maar ook is er geen land in Europa waar de vrij metselarij machtiger is en diepere wor telen heeft geschoten. De Logie’s hebben een leger van roofgierige Joden en ver- 1 den fran- bodern losgelaten; zij hebben dat prooi aangegrepen, met Jaf<? 1838 hield het besturend 11 van al de vrijmetselaarslogien Ur°l'a zijnen zetel gevestigd in ‘">e aanzienlijke leden gaven namen van Vindix aan Nubius. -l'door Vindex aan Nubius ge- En willen wij nu even nagaan of dj vrijmetselarij die onderrichtingen van Vindex is nagekomen Heeds in 1848 moest Gaëton, geheim schrijver van prins van Metternich, be kennen dat zij te haastig hunne plannen hadden doorgewerkt en bij schreef Wij hebben te veel bedorven; en Pnslucci in 1849 Onze partij is zwij gen. Onder elkander mogen wij dit wel zeggen. in I8JJ0 gaf de vrijmetselarij aan hare leden onder andere nog de volgende on derricbting Om de katholieken al- lengskes en met zekerheid van de Kerk te verwijderen en hem le beletten van de goddelijke diensten bij te wonen, zult gij er voor zorgen feesten en gelegenhe den van plezier uit te vinden. Wat zij door feesten verstaan, kan eenieder ge makkelijk afleiden uit de woorden van Vindex. Overigens men behoeft 'maar een blik •te werpen op hel ongelukkige Frankrijk, om te zien tot wat schrikwekkend be derf de vrijmetselarij een volk brengen kan. 'odoel hm ffFêr ’l&a. ^echten. :,,lfler middel'moest dus gezocht f'r' dat middel was de verspreiding ^'Isloosheid. vOl> -D’cis I hunne pogingen om het i-, e derven zijn maar al te wel go‘ der E" Del; ’uk?. 41l)tjfil Vollt is "int meer wat bet was over I J De eerhairheid gaa'meer ver- 5. 1 ontucht treedt in do plaats. fr,]’,1"n’K" groote steden zijn echte on groot ja. bet grent hunner bevolking is verdier En r kleine steden, en onze dor- Ach rU' *U Walenland rhris,f,n'!n’ (l*e oude eerbaarheid, die n ^C’ le(lel>jke d. liigliei’l heerscht t^IT10ed, f tr “innen gedrongen bat arestr‘kken gevangen. "e|ke i'S ^el Wcrk ^er v'ÜITiels^3rÜ’ 'iar*oe alle middelen, slechte dag Ontuchtige romans, ontuchtige litf.fl JC,!l%len, slee te scholen, enz. bat ■’fc^,'cbt en aangewend, 1 'rk heeft zij begonnen vooral betk.r (838. I slindende vrijdenkers op scuen L___ volk ah eene hun bederv nd slijm bezwadderd en door I straffen het; de kleine overtreder krijgt bijv, des middags enkel water en brood. Hu gebeurt het maar al te dikwijls dat de kleine guit op ’t oogenblik der tuchti ging, luidop begint le huilen, als hadde hem een mes doorstoken. Vader, moe der, bijzonder wordt weekhartig, en Let berouwt hen beiden hunnen lieve ling voor zulke beurzelarij voor zulke kleinigheid verdriet te hebben aangedaan De b ave jongen, hel liet dochler- ken mogen wederom aan tafel zitten, en ontvangen in plaats van water en brood, de beste brokjes I... Dan is het ouderlijk ge-ag natuurlijk gebroken want hoe jong ook, bemerken de kleine snaken dat vaders en moeders bedreigingen niet gemeend zijn, Door hunne zwakke toe gevendheid storten zulke ouders het zaad der ongehoorzaamheid in het hart hun ner kinderen. En dat zaad zal weelderig tieren. H et kind, dat weet thuis niet gestraft te worden, zal in de school, voor meester of meesteres, evenmin het hoofd buigen, maar integendeel koppig en halsstarrig worden; loopt het bijv eene welverdien de straf op, dat het zich met zijne kleine tegenwaarde tegen het gégeven gebod of bevel verzetten, ja zelfs zoo vergaan, meester of meesters uit te schelden, soms wel de hand er tegen opheffen, en ze h uis met allerlei leugenen bevlekken, En waaraan die koppigheid toegeschre ven Alk enlijk aan dit: thuis werden zijniet op tijd en stond gestraft; vader en moeder waren te toegevend. Gansch verschillend is het wanneer vader en moeder zich dóén eerbienigen en gehoorzamen. Vreezen deze niet, in voorkomend geval, hunne kinderen de Verdiende straf op te leggen en te doen uitvoeren, dan bewijzen zij dezen een onschalbaren dienst, ongetwijfeld hebben de kinderen verdriet in de bestraffing en misfchen huilen en kermen zij; geeft er geene ïcht op, ouders, maar eischt de volbrenging uwer gegeven straf; ten iaatsle zullen de kleine stijlhoofden bet opgeven, zij zullen zith raar uwen wil schikken, en de zaak is gewonnen. Gij zult geëerbiedigd en gehoorzaamd wor den, en in de school hebben meester en meesteres gemakkelijk spel met uwe jeugdige telgen. Kinderen, die aan ouders en meesters gehoorzamen, worden nuttige leden der maatschappij. Eeu jongeling bijv, die te huis en in de school onderdanig is ge weest, moet soldaat worden. In de ka- zein evenals thuis en in de school, zal die jongeling hei voorbeeld van stiptheid en ofue geven. Ecu ander leert een aih- bacht. Doer gehoorzaamheid en vlijt zal bij dia de genegenheid zijns meesters winnen, en hei, kan niet anders, of bij zt. zv.rxr kON D i rj j x-a q x isr Gewi-ri<- aniikondigini-eii i> i n 50 <\t. f{< rliterlijkn eerherstellingen per reeel fr. I.l'l.) Ilrrhaijlae annkGiidigingtrn, vöjgen.; overéénkomst. ii i O‘> e*S. IV - - -T TTTT.VX l ■iTT/nrnWIH errr.ry<rr-,*«iuM—■■ruw» ii n i j J - - - b heitj j i. r bc Je '’iKintle'en uiig ronderd wortlei f >H Pile I i< .IT1'. Nleuw-uraat, ..,I^.,... ,i .1. ~.,n I. n i ..u MM.wwn.MWW Ipr. -Aho die hen L'»1 ns ecurt’-ki. or !én l S '•ijvcrrcki ec- 'Ia. her en -- l'e ^iinkón>1i(.Hnven Hr-tolar.4 n ontvaittf.cn door den OEFCj^r te i 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1