n Iets over aanbestelen. Men kent den boorai aan zijn vruchten.- Landboti’v-BijvMgsel I J 10 Jaargahg, 8 Siiltlëinbèr is i b tf. 5.nu fr fi.ÖÖ ft) C; Diiikker-bilgevlff’ di fn te be- biedenden maar er daarbij tevetfs If tieiis' ag f ’t meeste werk wil DE rWEEUK T MEESTE WEIIU ZOEKT TE VER- VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ, ÖE ktNÖÈRÖ bONHOMME-RYCRASEYS, Nieüpoortstraat, 10 Veürhe. J móet, naar hét 'o’fdzakelijk worden to.e- aanbesieden regel Door beia'ingeh omtrent rriinimürri- Ibön fen ira^imultiwérktljd kati riuii, waar dit noódi’g lili’jkl, aön addi-re be; zwareh tfegertioet komen, maar gezond zal dé toestdiid eerst worden, wanneer de milbdclitsliedéii in lidri VaRgeno'olën niét riïeer öp de eerste plaats hun cori- currënten of zélfs Hun vijanden zien; wannéér zij zich ónder! irfg weien te vër- ecnigen niet om bij eerie gunstige ge legenheid doör éene oneerlijke overer d- komst aa'n elkaiider éeti éxtra-profïijtjé (e bezorgen, maar bm ht/n vak tot de vroe gere eér en luister te verheffer'. eri daarbij tevebS het loon, vólgens gezonde eri regelmatige grondslagen, vast te stellen. Dan ?ai óók de oude góede trouw terirgkeercn. vele inisbriiiken zdllen al lengs verdwijnen én ook de aanbesteding z.elvn wellicht Wederom uitzondering makelt hét goed waardeerde dal zij Héden. Étéeds werden zusters lijdelijk terug, geroepen. Als hier of diaréehe erge b>-‘ smetle'ijke ziekte uitbrak, lieten de wereldlijke zlakendiensters alles in déti Brand eri vluchtten Dan deed men he roép op de verjaagde Zusters, oin dé vetlaleff zieken bij te staan Men getuigt nu algemeen dat zij veel beter hunne lastige taak vervullen data... de andere.’ t En is niet te verwonderen. Zij staar, de zieker! niet bij om geld te winnen, inaar uitliefde tót hénnen ëvenmerisch, die fij óm Gód beminnen. [Jat is dén’ roep van tiet kidosterléveri. En ’t is op den oÓgéublik dat riieri, in bét góddeloozé Frankrijk zelf, alzoo ge dwongen is hulde te brerigeri aan de op- offerin’" der kloosterzusters, dat daar waar de Belgische kartelmanrieri de macht >n handen nebben, zoóals Bijvoor »‘ein te Brussel en elders, zij pak de Itlóo-def- zusters trapsgewijze uit de hóspi'ulen verdrijven. Maar de mannen die dat doen, als zé zelf ziek zijn, vragen de bulpr van; kloosterzusters 't Eh zijn maar de armé merischeri, in de hospitaléri, die érgee#é mogen hebben verhouding voorkomt, hoe.. dat het Mé betreuren. an besteden heeft de baas geen dan zijn werk’ zoo gauw Door bepalingen in bel ied toezicht kan er’ vóór werk gezorgd worden. D: n sprake zij'n'cm mbacht tol kunst te vërlidfen> uild-mlijd het geval Was. Het wördl steeds meer éri riteer gë- 'r,,'k alle nieuwe gebouwen, de kleinste ''omngeh niet uitgezonderd aan ^'-deh en aan eert der fiiinSt ,e gunnen. ’5 dit vooruitgang of is dat een gevolg ;,‘l' de toestanden en de bandeloosheid. er op maatschappelijk gebied en niet mihste onder de ambachten heer- fchen. y aarzel ik geen oogenblik zoö ni-dt (,r. (póm te erkennen dat de j'-dendaagsche omstandigheden vaak fol r ^"Cstedén dwingen en het daarom zaak ^7-ich vooreerst te bëpaleh tot bét bcStrij- -n der gebreken, die uit ’t heerschende Jstcein voortvloeien, tóch komt het mij />Or> dat de tijd zal aanbreken, waarin dp?i'sï'slcci1 zfeli èirehg. zal verbot- ^■‘rinfeer het vercenigingsleven dat zich ..^s krachtiger operibaart. de oude 11'.< en in nieuwe, vormen eri nieuwen ^'lM‘r zal hebben hersteld, zal men ook -I opzicht terugkeereh naar de gebrui- en 'an den goeden öttdcrr lijd. Vóór de Bill'd MA de PoSt Ven afzonderlijk nummer toen schrijft in bij den alle posibureëleh. feit godsdiensthaat werden de kloó der- ztisters daarömtrenf buitén al de hospita- letf van Frankrijk gedreven', en door We reldlijke ziekendiensters vérvangèrï. Uit alle steden en streken van Frank»" rijk gaan klacliteu qp, over deze veran dering. De irilsliruiken die er dit vub'rl- sprruiten zijn groot en erg, zon onder oogpunt van verzorging d f zieken als óüdfer dit van orde, regc'maiighëid zells zonder van de fcostciï te gewagen die; dóór de verw reldlijkin’g déf hospitalen, overat óp’ i'etfsaclïlige manier gestegen zijn', terwij de ziekén’ nógthans min krij gen deb voeger. 'l Eu zijn geea. katholieken al 'een' dié dezen toestand aanklagen. Doctors die alles behalve katholiek zijn, zelfs I amas softs; zeggen, schrijven' cnJerteekenén me', bunneiïnaam.- de ongelióó'rde klach ten dié Wet gedag van veel Wereldlijke» ziekendiensters i's de hostpi aien uitlokt Velen zijn goed om feeste te vieren in de hospitalen er. dé zieken aan hun lot'óver té laten’ Ziehier wat de parijsche briéfwTs.seïaar van hel groot brusselsch liberaal blad L’indépéndanee b'e'.gschrijft e Men spreekt md veel kans van luk ken over de terugroeping der Zusters in de hospitalen. Om' de waarheid te zeg gen. moet men bekennen dat het ver lak der Zusters in de hospitalen betreurd wordt. Olie zwemt boven 1 Uit godsdiensthaat vervolgden de blok- nianuen de kloosterlingen, ’t En is maar jih Jt heengaan der religieuzen dat mefi ZAAffNGE^ en Oogsten in September' Er is nu overvloed van arbeid in de velden, niet alleen met den oogst maaf odrrief de za’aiingen'. Eertijds zaaide men dé wintergranen op zijn vroegst jn October, èii'véél nogitï November, tegen'- wo' rdig' wórdt reeds t’arwé, spélt, rogge en wintergarst in'September gezaaid, al' deze gewassen' e.ischen’, Eferievéns stal- mes’t, ook phospho'rzuur eri potasch; welke meststoffen’ vó’ór de zaaiing wor-i den ingewerkteene kleine hoeveelheid nitraat BO tot 100 kg. per hectare, zal nu ook mét groot vóo'rdeél aangewend worden. De oogst, welke reeds in Augustus^ begonnen is, wordt nu' op grooter schaaf voorgezet (Zie vervolg iri het Bijvoegsel.)1 BOETSTRAFFELtJKÉ RECHTBANK VEURNE7. Arinooï Hector, hovenier eri, Debruyne’ Sylveer, dagloo'ner, beide te Eombartzij de, 1* 26 tr. voor slagen, de 26 fr. voor bedreigingen Descamps Ivo, plakker té Adinkerke; 30 fr voor eerroof. 30 fr. vcor slagen. Wythoück Pieter, koopcSan te Yper, 2 maal 26 tr. wegens smaad Barbier Hector, dienstknecht te Steen'-" 'kerke,'8 dagen voor dièfte. éóói?' jacht. Boót.e Cyricl, landbouwer te chove, maal 100 tr. wegens jacht, 'j bewonderen terecht den bouw- middeleeuwen, zich uitende in ,i 4'U'v'i kathedralen in prachtvolle gilde- ’n r°t-'vaste kasteden en sierlijke gelijke woonhuizen, die luide den ln°?’ Cn Hen kunstzin der bouwvakken dagen verkondigen, en 't hlijkt ..'hor iedereen, dat ondanks den zaf>lijken vooruitgang, door stoom hiachineriecn tot stand gébracht de ’^achten Op ccn j.lg?r standpunt aan dan weleer. Algemeen geeft men "hS ?Orz:iak daarvan de onbeperkte vrij- ei> die sedert ruim ene eeuw, op dit bappe ambachtslieden, die bun vak 1 en ffrond kennen, woeden m 0!lzC Rtbi«d heerscht. ■Wn steeds zelfdzamer, Mannen, die in I n Bi'dentijd jc proej Voor gezel nauwc- J zouden doorstaan, vestigen -a's bazen en eigenen zich ionder <ïeri'lite1 van-Meester toe. d>e m Ofi;n l,jd slechts door't verveerdigen van 'n kunstwerk kon verkregen worden erger nog, soms zien wij als-bouw- trnemer<5 mannen optreden, die even ‘nde zaag als de beitel weten te han- ren- Cn ofi wie men zelfs ’t spreek- Schoenmaker; blijf h'j u'v m i n nb'1 ^a,l toepassen, wijl zij gtCn 'a’K verstaan. t. 11''Wrlijk, meer dan eens treft men burgcjtjes aan. die er zich-óp 3-nfl)!iCbt geleerd te heb ben. wijt dit naar Ituhnè rtteenihg beife- don hun slaiid was. Dit vooroor leel, g «voogd bij dn over- Wegin" diefikwij s, hëkiasgeeh vooroor- deel is, dat ér met werken toch rn.airr i weinig ie verdieneh val'; is mede de oorzaak dat het gedeelte der burgerij, da' eeriigen welstand bezit zoo’ri ovér vloed van d’inltelfërs, fierbergier.) eri stiel heder vérs pp élk gebied oplevert, terwijl er aanlïinke, goed onderlegde ambdebtsliederi gebrek is. Diezelfde bandeloozè vrijiipid heelt verder l-n ohvoldoehlfe en onregnlma t'geii lóonstanda'ard in het leven geroe pen. Nfi.l (iét Im&d, d:it de arbeider zijn loon' wèerd is en vóór vrouw en kihdë- ’>ren moei kunnen zorgen, niét de weerde van den crh fi I ze’veó, maar «’aak alleeti hef stei's/l v.Ti vraag eri aanbod bè- heers.’ht d.« arbe' ismirkf. Hierbij kwam de oneerlijke concur rentie in haud'l ér. bénrijf, en het is merkweerdig boe vooral in dit laatste opziclit de géWefcifs zijn vérvjdscht, hoé véél wat iti den ó'tïdeti tijd als bedrog zou worden gibraridmirk, nu wordt’ vérónischrfldigd, met hel véoórdje Zoo FOEN ZE HET ATI EHAAI. 1 De ambach’slieden, in plaats van er na te streven goed wer k af te leveren en daarvoor een I «‘.hcbrlrj'k bon te eisch u. geven er vaak de voorkeur aori op’ nller- liande maniererr zaakjes te doen. O? de hoedanigheid van' het Werk én vafn de bouwstoffen te wcnschèn ovcrlaat doet minder ter zake, als er ftaa'r geld ver K diend wordt. Allerlei knoeierijen zijn' volstrekt niet zéldziafo, eri a's noodzaké- lijk gevolg is liet vertrouwen geweken; In plaats van samenwerking tusschen aanbcstco’erS cn ambachtsman kracht ’ris welke de laatste voor al'es’ goed werk wil leveren en de eerste dit b'ehoörli/k wil betalen, bestaat tusschen ben veda) eene verhouping Waarbij <Ie een soms' voor ’t minste geld zien verrichten, ex i I Aan deze ons geschreven, geworden. En dit is Bij aan.. ander belang inogelijk te doen’ bestek en een go< goed kan geen I 't 4L- I inden a ankondiq.ixg:en Gbwnne aankondigingen per regel 2Ö cl; ilechierlijke eerherstellingeh per regel fr. 1.00 Hërhadlilé aankondigingen, volgens overéénkomst. •j' t ooa’t f-: 4 CELD VO0H ’r MINSTE I DIENEN. IJTr—-pp Alle afhehen bij ons gedrukt, worden EENS onvcrgeld jük - nemen De a^nkondieingén w voor Belgie en Ppjtenl/rd i heide Vtiandcrcn uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFC v

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1