Ja, wie was ’t, die dat zeide Wat en Wie is er verkanderd Ifejip September HH3. oenstla Nr. 38. 70 Kustelooze premie aan al onze lezers. 9 de buitenlieden bij voorbeeld i ons land, scholen voor INSCHRIJV Voor i|<* Stad Met <lt> |»out l iii idzomterlijk nummer M<‘ó schrijft in bij den •’dlr I'osUmn'elen. VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG rij DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, I Nieupoortstrant, 10 Veurne. I Deze speelt een grootcn rol in den handel en wande! der rnenschen. Luister maar eetis naar eenige spreekwoorden, welke ons volk over den neus in den mond liggen Hij z et niet verder dan zijn neus lang is Hij wil overal zijnen neus tusschen steken. Wie zijnen neus schendt, schendt zijn aangezicht. Hij heelt eenen hondsneus Hij ge raakt achter alles). Hij heelt hem’ op zijnen neus (Als hij maar kans ziet zegt hij kwaad van dien man.) Zijnen neus voorbij klappen Iemand de piepen uit den neus halen. Gij zijt een wijsneus Hij tr ki er zijnen neus tegen op. Zijn neus kruilt. Hij kreeg etnen neus (Hij mislukte.) Hij trok druipneuzend af Iemand iets'ouder den neus wrijven. Hij kwam er van af met een langen neus. Gij hebt uwen neus maar te volgen. Zich bij den neus laten leiden. Eenen neus zetten (Iemand bespot ten.) Hij heeft een groote neus Hij weet van een brokke, «.Ik smeek er al'.e huisvaders ora dat meerderd, dt bewijst dat de huishuur in di<; geineenlr tel grk’ominm is, ver-,: oorzaakt door de ntitleloozr. ili gaven der verecnigde liberalen en socialisten die er het bestuur in handen hehbin. Wat is er nu verkankerd Vlaanderen, ot de gemeenten waar de ongeloovigen het grootste getal der bevolking nitina* ken Het Zondagblad begint te wanhopen, en, zekers, in ’t vervolg zal de dosis wal minder zijn Katholieken maakt goede propngande; vergeet niet, alle zat rdagm, geabon- neerden uw nummer aan eencn socia- lislischen gezinde te zenden. De bevolking zal zich onder de nationale vlag scharen indien gij uwe vijandeu’s valsch gezicht ontmaskert. Een Werker. bestuurbaar Luchtschip der wereld men te stellen Het 1 Groote Avonturen. onze herscheppen en cn on- Slropjo 1 dansen, t» ï-^ii - ze ons toch een geslacht opkwecken, dat het Evangelie kunne; ik smeek hen de groote waarheden te overdenken die dat boek bevat en die waarheden diep in bet hoofd hunner te prenten. Wie zeide dat Het was de godsdiensthater VOLTAlRË De kennis, vooral inontheerlijk voor de jeugd, is de kennis van den gods dienst, den eenigeu grond lag van alle zedelijkheid. JVie zeide dat 1 Het was NAPOLEON de Eerste Meer onderwijs brengt geenszins meer zedelijkheid teweeg, ’t Is niet bet onderwijs dat verzedelijkt. ’t is de gods dienstige opvoeding. De christene leer moet de grondslag zijn van 't. volkson- derwijs.Het onderwijs moet christen zijn. De school is een heiligdom., waaruit de godsdienst niet mag verbannen worden. Wie ztidc dut 1 liet was de ongeloovige tr. 5.00 fr 6.00 10 c. Drukkeruitgever en in Ik zie i ’t is nochtans ’t Is waar, ze zijn kegel, gelijk overal. Zoo dus, te Sint-Gilles, waar men de deugdzaamste menechen zou moe ten ontmoeten, is het lal echtscheidin gen van 38 tot 54 geklommen op één jaar tijde. Ge zult mij zeggen, beste lezer, dat de bevolking in dezelfde mate aange groeid is ‘t Ware eene vergissing zulks te verklaren, want nauwelijks 8 inwo ners zijn er bijgekomen gedurende het zelfde jaar. Daaruil.is wel te besluiten dat het gentsche strop zijnen bek mag slu ten, vooi hetgeen betreft de ontvoogding. Niettegenstaande het groot getal van alle soorten scholen, is de bevolking van Sint Gilles maar met 8 inwoners ve - Nooit heb ik e^n boer zien dansen op het gtbchuifei van oenen pastoor, maar wel vrouwen en mans o;, het nm/iek van ctnen socialisten orchestrion of orgel. En dit weid gedaan m«t de intentie de onwetende niensc ie>i naar de socialist'* sebe volkshuizen te sleuren, in andere woorden, uit kiesbedrog, x Eeti wenk van een kasteelheer is genoeg om den ontembare te doen beven van angst en schrik. Tot heden zag ik geen landman voor een kasteelheer beven, maar talrijke socialistische aanhangers, die, op meeiingeii, de in es in 't tiarl, gedwongen waren de baud omhoog te s eken om eene voorstelling van eenen sócadistiseben leider te stemmen. Na pastoors «ri burgemeesters bespot te hebben, schrijft h ;t bmgenaarsb'ad dat het t«gen die menscheii. als perso nee, niet gevoeld Wat charlatans, wat eererooveis! In Vlaanderen hebben «wij socialisten, den strijd aangegan tegen de machtig'; al een ■eerschers, die 'l volk hier de sociale ontwikkel ng out zeggen. Waar zouden de gemeenten hel geld vinden om atheneums op te rich en en een hoop andere scholen die men in de steden in overvloed ontwaart Z En dan nog de katholieken worden daar aanzien als niet tellenden, vermits alle subsidien hen geweigerd worden door de liberale en socialists sterkers En daar waarde scholen zoo opeenlig gen gelijk de haringen in een lonn dvm is de ontvoog ling toch zoover ge dreven, dat de boerkms zich moeten achteruit trekken voor de stedelingen?' Wij gaan dit* nauwkeurig onderzoeken. Te Gharletoi, bij voorbeeld..., Neen, onderzoeken wij den staal van zaken van Sint-Gillis, bij Brussel de mee«t demokratisebe gemeente van ons land, waar men alle soorten van hel aanleeren van kousenstoppen... Ja, kousenstoppen en broeklappen. u lachen, beste lezer, en zoo. Informeert u. I. daar ook wat Gewone .a:ink<ii>ilioiimt*n per vegij 9.H ck Hi-<‘fiV‘fliik" eei hersiF'l'iiigen per recet (r. i.i'tl llerhaahie aankondigingen, volgens "bvrlwiik;mist lieden schenken we aan al onze lezers eene prachtige kostelooze premie b 'staaande uit eene groote plaat waar ,lH.*de men een bestuurbaar Lucht* schip sameostellen kan naar het t Model van zijne Hoogheid Graaf Zep pelin. Men late dus met na ze aan onze 'erkoopers te vragen daar hel een 'van_ prachtig versiersel zal zijn voor de huis kamer. Deze premie zal nochtans alleen geschonken worden aan al onze lezeis dte nummer 1 zullen koopen van «ie nieuwe prachtige gekleurde uitgave De Groote Avonturen aan den geringe n P'ijsvan6 centiemen voor 12 blad 7’)dtn. De Groote Avonturen zal de schoonste, aangenaamste en belang ■- ket.dste gekleurde uitgave zijn die tot h,‘deii in Belgie het licht zag. vra3rl daarom aan al onze verkoopers nummi.r aan slechts 6 centiemen met de prachtige Premie om het merkwaardigste Luchtschip der was COUSIN Opdat het !ag«-.r onderwijs waarlijk goed weze. moet heldoor en door gods dienstig zijn. JVie zeide dal Het was de protestant GUIZOT. Do onwetendheid is heter dan de kwaad stichtende wetenschan Ik wil dan rechtzinnig, ja ik wil vurig bet gods- diens ig ouderwijs. Wie zeidc dat Het was de ongeloovig geworden VicTouK HUGO. Er heeft nooit, een volk bestaan, of de godsdienst diende het lot grondslag iVt- teidedat Het was de ongeloovige J. J. ROUS SEAU. Be godsdiertstbegiiiApV’.n zijn dui- ZP.ndinaal meer noodzakelijk aan de vol- keren dan alle wetboeken en alle wette- lijke instellingen. En u'ie u'as 'l die Jat zeidc Hel was nog de ongeloovigc VICTOOR COUSIN. Allen mo.nnen van naam zijn voorzeki r die zeggers; niemand zal beproeven het te loochenen, tenzij mis schien de nederige en oprechte meu* schen die de fameuze Volksgazet van Aalst aaneenfliitisen. Die nederige eu oprechte rnenschen. ge ijk zij zich heul nederignoemden in bun nummer van 3f Augustus II., zijn van een heel ander gedacht zij doceeren Hat do godsdienst niet het minste nul kan heb ben voor het later bestaan der leerlin gen. Ên in hunne verregaande eige nen zij zich de onleilbaarheid toe op dat en op alle gebied; wee wen wee hem, die aan hunne woorden geen vast geloof hecht.., Maar, kom 1 genoeg over de feite Viaatidercn's bevolking heeft tot heder wedurstaan aan de menigvuldige a hartige aanvallen der roode boos wie iten Heden, meer dan ooit, spannen de soc listen al hunne krachten m om katholieke gewesten te 1 ze den weg van de onzedigheid deugd doen in te slaan Zulten ze ooit hunne helsche pan kunnen uitvoeren Neen, indien Iholieken bunnen moed niet ten on er «even en op de bres staan zoohaast o vijand te voorschijn komt. Welke ..üddeta gebwikl d« bliitailtóClen bij voorbeelJ 1 6f,cialistiscbe krochten te lokken zii« ontelbaar. Dagelijks vindt hij cf nieuwe uit. Onder den titel van ^rens kanker randt hij de kastee hee- re« en de priesters aan. De pastoor, m? Onderlijk, die zijnen vrijen tijd beste 4311 allerlei sociale werken, die e bmlieden ter hulp snelt a s zij 1111,0 ^‘rkeeren, die hc» raden topu Moeilijkheid tegenkomen de pastoor, zeg ‘k is hel mikpunt zijner aanvallen Pistoj- heelt maar te fluiten, scbrij ea de Vl.iamscbe Loer gaat aan i SBBS»»’ U7^Ul 'ftO VlC.’HKiB I I «-radrtoazacrj^'-—- Over den Neus. awe» rjfftn - .‘V W Tv o T> 1 x AI CA JS Sj Alle adieben bii ons sifcslrukr. worden l’.KNS onvervuld ZUV nemen l'e aaiiknn li 'iinen voor Belgie en Huiletjlard beide Vlaanderen uitgezonderdl ‘votdoh ontvingen door den OEKCIE >>K BIhi l' .l'I NieiiWbirasi. 'e 'rnssel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1