•h! ^sg 11 Een schoon Brevet 1 Te pachten. Stad Veurne. TAMBOER JANSSENS tt'oensdag 8 Oclobcr Ï9K1. /Vr 40. 70 VERTOONING ni1'1 de medewerking der toonee'speelster •I 'LEMINCKX, van Brussel. Jaargang, SCHOUWBURG VAN VEURNE Maatschappij van Rliolorica. en f I VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG RIJ DE KINDERS BONHOMME-RTCKASEYS, Nieupoortstraijt, 10. Veurne. ■B {’ip: SS- - ^'-<1 Met de Postft* 0.00 l en afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in i'lle postbureelen. -- ren op de hoogte van de geheiren der 1 ontucht, en volgens hen was dit onder* werp eigen aan de gesprekken der leer-, lingen van den eischer. Verders wordt er dan nog gewag ge maakt van 'wee zedenfeiten onder leer lingen, het eerste voorgevallen in 1999, j, het andere in 1911 dus voor en na hel verblijf in het gesticht van dien voor- beeldigen bewaker. Niet waar het loont wel de moeite, veroodeeld te worden tot de onname van dergelijke uitspraken, als men daarmede zoo’n prachtig. reklaniHMiilhangbortl kan hangen boven de poort van een onzijdig model gesticht zooals hel be ruche. Pensionnat Communal van Hoei er een is. Bericht aan de ouders 1 die zullen verwaarloozen hun huurceel binnen de drie maanden na de onder- teekening, aan de registratie te onder werpen eene boet van 25 trank moeten betalen. Er dient aangemerkt te worden dat deze boet niet alleen door den huur der, maar ook door den eigenaar zal ver schuldigd zijn. Opgelet dus 1 ZONDAG 12 OCTOBER 1913. oin 5 ure ’s avonds, B’ro^raiiimi baas zwam n,i.ispel in bedrijf, door MICHIELS. 0000 EN VERREZEN fooneelspel in I bedrijf, door L. BAEKELBOOM. ‘j^pel met wig in twee bedrijven, door VAN PEENE. Zte affiche» bericht oun de Ouder». Rechtbank komt een schoon brevet 'nn zedelijkheid (1?) toe te kennen aan ^antiklerikaal pensionnaat van Hoei, 'l:|t den titel draagt Pensionnat Com- ""m'd \jen herinnert zich nog het °"n''dioord KcdcitKchandttnl m Juli 1911 II. aan het licht |)o katholieke pers zorgde er dat aai) dit schandaal de noodige 1111 b'baarhmd zou gegeven worden. Wat R(,b«urde er nu Een paar bladen waren ver gegaan, naarde ineening van den ‘‘estuurdtr dier lieve kostschool. Dat -l' btbaar heerschap dat ons katholiek on- 1 rwijs als een razende bekainpt, achtte /lvB gekrenkt in zijne eer, en hij daagde !’ze confraters voor de rechtbank van '°e*« En hij vroeg, 'Tjf r„ twintig «luizend ''aiuen schadevergoeding a. ’•>- bl. 1 11 man van zijn waarde die wedicht gewichtige» post bekleedt in de loge, 'll,;,ven aanvallen ende valschelijk be- K(,luidigen. was dit met een daad van J‘c°foe nn.j< steitschennis 1 En eens event- Jes den sluier durven opheffen van over al d'e vuiligheid die zich in zijn mooi f'"Hormaat voordeed, was dat niet wraak ^•vp-nd Alk confraters, spoedig die J! 0f)0 ir. algedokt cn weest verheugd fJ K*j aan dien prijs los komt uit de “""Jen van UW-a. slachtoffer. Genoeg gelachen 1 Ziehier >vctfae uitsprank. rechtbank komt te doen in die pro r’’rc aak. De eikhor wordt natuurlijk Wij vestigen de aandacht onzer lezers op het volgende Daar er op verschillige wijze uitleg gegeven wordt aangaande de toepassing der laatst gestemde nieuwe lasten, onder andere voor wat de pachten ofbuurceelen aangaat, is het noodig de volgende inlichtingen, in T ministerie van financies ingewonnen ruchtbaar te maken. Wanneer eene pacht aangegaan wordt door onder- andsehe au, zooals dit over 't algemeen gedaan wordt en dat de eige naar hel onroerend goed komt te ver knopen, dan kan de huurder die zijnen pachtbrief niet heeft laten registreeren, door den kooper uitgedreven worden. Art. 1743 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat duidelijk. Tot hiertoe hebben de belanghebben den, op weinige uitzondering na, het gevaar van uitgedreven te worden ver kozen. wal geene klein glieid js. liever dan de betrekkelijk aanzienlijke rechten te betalen, die de registratie meébracht. S.nds de wet van 30 Augusli 1913, kan de pacht ol huurceel geregistreerd worden legen betaling van eene kleinig heid; 50 centiemen, indien de jaarlijk- sche huurprijs de 500 frank niet over treft; 1 hank, indien bij de 2000 Ir. niet bereikt; 2 Ir. tot aan de 10 000 Ir en 3 Ir. tol boven de 10.000 fr. Elke huurder kan bijgevolg aan zijn buuiceel eene algeheele uitvoering ver zekeren, mits eene onbeduidende taks te storten. Zelfs de huurders die vóór de maand Augusti 1913 een huis ol land gehuurd hebben kunnen, tot den 14 Maart 1914, awn den larii d«r nieuwe wet hunnen toestand regelen. Voegen wij erbij dat hel voorzichtig is de liuurceelcn te laten registreeren. Inderdaad, voortaan zullen ai degenen wandelen gezonden met zijne vraag om 25000 franks schadevergoeding. Nochtans krijgt hij e-ne kleine voldoening de aangeklaagde bladen worden veroordeeld hot vonnis le lasschen. Maar ei. wat zijn we de rechtbank dankbaar over die uit- spraak, want het volgend vleiend brevet wordt or afgeleverd aan het zeer deftig, zeer zedelijk en zeer voornaam Pensi onnat Communal van Hoei. Wij knip pen uit Openbare zitting van den Gemeente raad. van den Woensdag 1 October 1913 om 6 1/4 u. namiddag. Tegenwoordig de Heeren Pil Sche- pen-Voorzitter; Verraes, Donck, Demuys Bouten, Therssen, Van Hee, Leden. In afwezigheid van den lieer Burge meester, door familiezaken weerhouden, wordt de z tting voorgezeten door M. Pil eerste Schepen. De Secretaris geeft lezing van het ver slag der vorige zitting dat zonder opmer kingen wordt goedgekeurd. 1. Punt. Overhandigintj van eer- teektns. De Heer Voorzitter over handigt de volgende eereteekens Aan M. VaoBeteren, Policie Gommis saris, de medaillie van 1“ klas; Aan de Heeren Schottey Paul CornilleEm. de medaillie van 2° klas. Aan de Heeren Meuris Pieter, Carpen tier: Cam. Sioen Fredreric en Veile Amar.d» de medaillie van 3* klas. Hij wenscht de 'gedecoreerden, r.a mens het Gemeentebestuur, hertelijk ge luk over de eervolle onderscheiding, hun door Z. M. der. Koning toegekend uit hoofde van bewezen diensten en daden van moed en zelfopoffering en drukt de hoop uil dat deze onderscheiding aan hen en hunne medeburgers eene aanmoedi ging zal wezen in hel vervullen der ver hevene plicht van onderlinge behulp zaamheid. 2. Punt. Vragen tot grondvergun- ntng op het stedelijk kerkhof. De volgende eeuwige vergunning op het stedelijk kerkhol alhier worden ver leend 1. Aan M, Bouten Louis K vm. mits de som van 500 fr. 2. Aan M. t'evloo Cyr 2 vm 50 mits de som van 250 Ir. 3 Aan M Van Hee G. 5 vm. 40 mits de som van 540 fr. Van de opbrengst dezer vergunningen zal een vierde aan het Weldadigheids bureel en aan de Burgerlijke Godshuizen vorden toegekend. 3. Punt. Handelskamer van Veurntt. Begrtoting van tijdelijke leergang van boekhouden- De begroeting belrekkelijk den tijde- lijken leergang van boekhouden, alhier ingeriefit door de Handelskamer ven (■exien Dat he' overvloedig is bewezen door het beteugelend onderzoek en door de ge tuigenis der leerlingen, dat tijdens de tijdruimte van 2 April tot 2G Mei, de zeden niet geëerbiedigd werden in hef gesticht; Dat inderdaad, bij vonnis van... Maart 1900 twaalf, bekrachtigd door het Beroepshof van Luik, den,.. November l?)00 twaalf, de boetstraffelijke rechtbank van Hoei den heer P..., bewaker in het pensionnaat bestuurd door den eischer, veroordeeld werd 1) Tol drie maanden gevang uit hoof de van een aanslag tegen de zeden met geweld gepleegd op een kind van moer dan veertien jaren 2) Tot twee straffen van vier maanden gevang uit hoofde van een aanslag tegen de zeden, gepleegd met geweld op een kind van min dan veertien jaren; 3) Tot vijftien dagen gevang en vijftig franken boet voor openbare zedenschen nis 4) Tot acht dagen gevang en zesen twintig franken boet voor bet voorleggen van zedenschende bceitenisssn. En dat de rechtbank daarenboven ten loste van P.. de opschorsing van burger lijke en politieke rechten uitgesproken heeft. En dat daarenboven, tijdens de voor- b^re dendc instructie en de instructie onder de vcrhoorzitiing, de volgende feiten onder meer bewezen werden door de verklaringen der getuigenen a) P... hield gcwooulijk onteerende gespreken met de leerlingen aan zijne bewaking toevertrouwddoor den ei schor en hij hitste hen op tot ontucht en overdaad; zedelooze beeltenissen hin gen aan de wanden zijner kamer waar hij dikwerf de leerlingen ontving; b) Do hatelijke handelwijze van P... was algemeen bekend onder de leerlin gen bevolking der kostschool, en gaf er schandaal, sedert vele weken toen P... afgosteld -werd; vj Verscheidene getuigen hebben ver klaringen neergelegd van buitengewoon gewicht over de onzedelijkheid die er heerschte onder de leerlingen In hunne betrekkingen met e.'kaat; ij Ai de ondervraagde leerlingen wa- j<o:i>Ti3iG>ijxLG}-js3sr Gewon<- aankondigingen per regel 20 cl. Rechterlijke (‘crherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. «.X-- s,- 2/ 4 jf WBg IWSCHRI.r vijxtg-s Fi-’-iaa 'oor de Stadir. 5.00 ■■iiirTTii - - ^Alic aitichcn bij diknemen De n>... «mm» ocigic cn Dunen ard beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFCi b. PlJRl-ICITE. NiouwMrant. V». t(- ‘J j ons gclrukr. worden EENS onvergeld ge- De aankondipingpn voor Belgie en Buiten'ard rnE PUM.ICtTf.. Nieuwst,-aal. Y., te 'nfssel mmigrxajl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1