t I GEIIEIII VAN DEN ZINNELOOZE HOE EEN PIOT IN NESTEN GERAAKT Iedereen wil vooruit! Van Soorten. i H A oi ember Ï1H3. H oensdag Zondag 9 November 1913, om 5 uren ’s avonds, pi J.. ®eer. Ra d (f; a ZE TT JRKTüJ- STJklD ^Blijspel eene en on wat is T. liifcr 0,1 *»et n< stapten z ze kwa- Tooneelmaalschappij S.IJ'lT J^UTCJAF^DI^ --- PU DE KINDERS BONHOMMF-RYCK ASEYS, Nieupoortstraat, ID Veurne. il Jaargang. groote Vlaming ,?I' eed in het 'Wfcl teiil WÊ in de zaal van Sint JOSEJPH HET groote drama in 4 bedrijven en Daarna. in 2 bedrijven. niet Daarom heeft men hij keuze zijner bestemming niet naar den stand, maaralleen naar zijn eigen aanleg e :n beroep te kiezen en in dal beroep zich trachten ten onderscheiden Zie, als een man een deftig beroep heeft, en hij heeft een ge zonen, dan zal hij veelal niet den hekwaamsten aanwij zen om hem op te volgen,’oneen; de jongen is veel te knap, om, gelijk a's vader, achter de toogbank te staan o f de zitten. Die of die een minder begaaf de jongen kan vader wel opv.dgm maar die knappe jongen moet studeeren, en hij wordt student, en hij groeit op tot een hal ven geleerde, eene saort van men schen, die er al te veel zijn; hij vermeer dert af-.oo.het getal dergenen die tot het onheil van zich zelven en van de maat schappij leven, en de inuuie zaak, die door don knappen zoon verder gebracht hnd kunnen worden, gaat onder den min knappen insgelijks achteruit. Maar dat a les zou men aan i?ders eigen ervaring kunnen overlaten. Daar echter het kwaad vrij algemeen beerscht en het nadéelige gevolgen heeft voor de Samenleving dient erop gewezen te worden. Want wat is de to stand? Ter wijl op de aangegeven wijze, velen in beroepen of be rekkingen geplaatst wor- den. waarvoor zij niet geschikt zijn, ontbreken daartegen in diezelfde heroe pen of betrekkingen velen, die er wel geschikt zouden zijn. L\at ons derhalve, als wij de toekomst onzer kinderen bepalen moeten, nie vragen welken stand-ons het beste bevalt maar welk vak met hunnen aanleg het beste overeenkomt De maatschappij en zij zelven zullen daar goed bij varen. Voor de Stadfr- •’5.-00 Met de Post fr 6.00 Ion afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uitgever en in alle postbureelen. <-li’eriijke eerherstellingen per regel ('r, 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Konlngs naamfeest. Daar Sint-Albert, naamfeest des ko- nings samen valt met den verjaardag van het afswrven van s’ konings moeder, de gravin van Vlaanderen, 26 November, heeft Z. M., die Albert Leopold heet, be sloten zijn naamfeest te vieren op 15 November, feest van Sint-Leopold, 91. Frans Van Cauwelaert volksvertegenwoordiger, die zooals men weet zijn laatste exaain van rechtsge leerde met welgelukken heeft doorstaan, heeft voor de le kamer van bet beroeps hof van Brussel zijn eed van advocaat afgelegd. Natuurlijk dat deze niet heelt nagelaten d V'aamsch te doen. Papieren kanon. Dat papier voor allerlei doeleinden gebruikt kan worden wisten we reeds lang. Er worden reeds zooveel artikels van papier vervaardigd dat het een on begonnen iets zal zijn hen op te noemen. De fabriekant Krupp in Duitschland is er nu in geslaagd om een kanon te vervaar digen van papier wat zeker wel hel aller nieuwst is op het gebied van wapens. Het nieuwe kanon is van ’ichter kaliber en alleen bestemd voor de infanterie, die het zeer gemakkelijk van de naar de andere plaats zal kunnen dragen De tegenstand van liet papier wordt be weerd grooter e zijn, dan een stuk ge schut vervaardigd van staal. De papieren kanonnen zullen bruikbaar zijn in plaatsen waar zwaar geschut niet prac tised te behandelen is. Papieren kanon nen lijkt wel een beetje ongelooflijk, maar dat was ook bet geval toen men de eerste spoarwegraderen fabriceerde. In <lc <Scn Inrnierie. Bij koninklijk hesluit word -n de vol gende wijzigingen loegebrachl aan de samenstelling van hel korps gendar merie 1" liet grondgebied wordt verdeeld in vijf groepen in plaats van vier, ieder onder het commando van eenen major Die groepen zijn aangeduid en samenge steld als volgt Groep van Gent (West-Vlaanderen Oost Vlaanderen); Groep van Brusse' (Brabant) Groep van Luik (Luik en Luxemburg); Groep van Bergen (Henegouwen eti de lagare o! mindere standen alleen. T Is ir» alle standen alzoo De zoon van een huisschilder wil geen verver blijven, maar moet fijnschilder worden, en de zoon van eenen winkelier moet op het kantoor van eenen groothandelaar konen En als een ongeleerd man zijn zo>n k m laten studeeren.... wel dan is bij de wereld te rijk Dal is In t beginsel verkeerd Niet dat wij beweeren dat een man, die de gave heeft om een dichter of schrijver te worden, de kan toorkruk niet zou mógen I verlaten al was zijn vader een kantoor- I klerk, verre van daar, eenieder moet I woekeren met de talenten, welke hem geschonken zijn en moet zich eene roe ping, overeenkomstig zijnen aanleg, kie zen in de maatschappij, Evenmin als wij noodzakolijk achten dat iemandwiens vader eenen we/kdanigen stiel uitoefent, ook ambacMs man zou worden in geval hij de noodige geestvermogens bezit r-m h roger op te klimmen evenmin is het i goed te,keuren dal de zoon van een boogleeraar met alle geweld zal studee ren, indien zijne handen meer naar het ziften of schaven staan dan zijn hoofd tot het volgen van wat er in de boeken staat of de meesters zeggen. In vroegere tijden, toen de menschen in standen verdeeld waren, toen de eene stand booger in aanzien was dan de an deren en men in een hoogeren stand voorrechten genoot, die men m eenen anderen derven moest, ja, toen was er reden om te trachten naar een hoogmen stand, omdat toen inderdaad van den stand het aanzien van den mensch afhing Maar nu wordt een professor, die zijne zaken nietweet, uitgelachen, terwijl een metselaar, die zijne zaken goed erstaat. achting en vtaardeering ge- Precies weet ik bet niet, ant woordde de mijnwerker doch als er een schakel van deze ketting breekt, dan zult gij er binnen een minuut wezen v leven, zoo heel het, in eenc eeuw 11 '(•oruilgang, en daarom ook wi lc,creen vooruit. is natuurlijk en goed Ieders af- l' ),|d'JrlijK streven öiri vóóruit te komen e Wereld, brengt de gebeele maat- H'pij verder op de baan der ontwikke- r,?t’ lllïar- <>m een goed doe! te bo 1 C1’, moet imm den goeden weg be- Wa«de)en. Ii Was eons... in dan tijd toen de 's 1,1 Praten konden... een kikvorsch 8 ,ntl groote verbazing eenen os aan’ °Uw<le e« meende ook wel eenen os ",°i<lcn als bij zich maar ferm opbla- ^l'11 Ging. En hij blies en blies en werd ikker en gladder telkens vroeg hij rX'kcr? ben ik Pr haast ben ik er K niet Y tot hij op eens met een ver- ^'^lijken slag uiteenspalle De kik- d*e een os wilde worden, had "as Z0° °l1fe^^azpn dat hij geborsten gaat hel met velen. De fabel wijs °P I etn° zeer a'Peinecn0 f°ul en l('ei ,lootiwendig gevolg er van. e 'i°yhter van den ambachtsman, die heej31 uitziet, ordentelijk geleerd dJt .l-C“ knaP 'n de kleèren steekt, meent lt-1 *J tc ed is om met een werkman b,.t) l'Ven Z*j moet een heer ken heb- (i° r'j'ie madame zijn. Rant Oï* iüOn van dv’n ambachtsman ns1,1 -evenccns z00‘> ai3 de jongen, <n^er nicl schootsvel vergrijsd is f-6ei[,r en’ een,'iaal zijne 16 jaren bereikt Wi! dan is bij er nil, het m .nneke Worj °k,0°r (.of eene groote bediende nirt n,"e rken dal gaat hedendaags le ‘out bestaat niet in de zoogenaam Ilicht hij *5c Hel Een rijke jo >ge man braclit een be zoek aan een steenkolenmijn. Het was een man, in wien de vreeze Gods niet woonde gelijk aan zijn spottende opmer kingen duidelijk te hooren was; ja het scheen wel dat hij trotsch was op zijn vijandschap tegen God, want hij vloekte en spotte zonder menige aanleiding. De mijnwerker, die hem den weg moest wijzen door de donkere mijn, kende den Heer Jesus als zijn Verlosser, en had grooten hinder van de roekelooze l aal van den jongen man. Om dieper af te dalen, i s unen in de lift en hoe verder men des te warmer werd het. Wel, riep de bezoeker uit, het hier warm Ik zou wel eens willen I weten hoever we hier nog wel van de j hel af zijn tt i i VEKSCHIJNENDK OEN "WOENSDAG A1,c atliclicn bij I ilW. nemen pc I I (|>E PUHr.lC.lTÊ/N^üwsuaa?' ■V? - A'S.'; -- -riWjBjLr-.*..,.; J INSSCHRIJVIN'G-SPKIJS •rt- KO IMJJ LO-IJXL Cd-JXT Gewone aaiikondigimreu per n-gr-l -?('<1. oA.rl.»- i-:j cns gedrukt, worden EENS onvcrgeld ce aankondigingen voor Belgie en Ruiten’ard beide Vlaanderen uitgezonderd) worden ontvangen door den OFFC1E ?6.te Rrussc| V I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1