Onze Scholen De Luxe eu de Mode. Am de nonnen- uitdrijvers Van Soorten. c I Ar 46. J! oensdag 17 November 1913. 70 Jaargang t d'J lu f i en Duitsch moest er lieden BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, JO. Veurne. mu nr nog geen J die in (r Ohl/-. ■Heeste iszeker gene nieuwe wijze gemaakt 1 en pruilleo; over een prachli- i fijne smalle schoentjes vol- mode. Is dat de Luxe is de Luxe Luxe zegt iets na stand *'uxe in ?or|ijnde wordt men gede- zou men wel raceten toekénnen, voor 85 te versmachten en de and ren tot be koring te dienen .Moeders en vade;s. houdt uwe beurs toe voor alle on redelijke eischen van uwe dochters, r.ietlegwslaande hun vleien en huilen. Zorgt ervoor dat uwe kinderen van kleins at deftig gekleed gaan, dat is het beste en eenige. middel om hen de deugd te leert-n hoogacht n; en loopt er niet te veel mede te pronken, want later krijgt j gij liet er niet meer uit. men arme vindt, die hard werken om te verdienen, en dat zuurge- geld verkwisten, aan allerlei der mode, aan overdreven luxe hedendaags dc kleederen nog Ou"d als deksels voor de eerbaar- vvorden ze nog gedragen in den ze worden opgelegd als eene spreekt Duitsch, Engelsch en huisgezin er door slachtoffert. Daarom, ontzegt u vooral al’en op- schik die bovon uwen stand is. Gij hebt hel recht niet uw eigen zedelijk gevoel i I wij bedanken Men vraagt zich af van alle kanten aan wie de officiee’e scholen we! zouden zijn Wij katholieken beweren dat het du onze niet zijn, dat wij er geen vrede mede hebben omdat indien eenige an dersdenken den er zich laten onderwijzen het ouderwijs God niet mag kennen. De I iberalen nu verdedigen de oflicieele scholen zeggen wij, doch ’l zijn ook de hunne niet. Ze zouden dus nog be ere scholen kunnen hebben volgens hun ge dacht De nieuwe wet zou ze hen ge ven, onverslaanbaar is ’t bijna waarom zij met bet tegenwoordige tevreden zijn aange.ien wij volgens den Strijd heer en meester zijn over die scho en. Wij heb ben er het strengste toezicht over, zegt hij, niets mag gedaan worden tegen onze goesting niets mag er voorvallen of alle geldelijke toelage wordt ont rokken. Wij hebben de poorten der oflicieele scholen wijd opengezet voor de priesters; wij hebben zooals in 't gerecht... bijna uit sluitend klerikale onderwijzers benoemd en toch durven de klerikalen nog zeg gen dat de oflicieele scholen de onze I zijnb» Indien het zoo is zou het voor de tegenslreverse beter zijn ook scholen tes I hebben de hunner, maar ze wil en niet,5 I waarom Zou hei zijn omdat de katho lieken er geene zou Jen hebben geheel volgens hun gedacht Het is volgens ’t gedacht van den Shtjs omdat ze willen beletten dat wij van in hunne prilste jeugd den geest onzer kinderen benevelen en ver stompen door bijgeloof en vooroordeel omdat ze willen beletten die kinders in fanatism op, te leiden en valsch onderricht te geven. Indien wedus wel verstaan, is de katholieke godsdienst maar bijgeloof en vooroordeel naar de denkwijze van ’t bladje met de ver- valscbte cijfers ’t is te zeggen den anti klerikalen en antikatholieken confrater de Strijd. We zien waar hij en de libe- barsten zekerlijk waren er te zusters van liefde om aan de te beantwoorden door de haters geslaakt. En de pasters zouden rn'en naartoe willen, eene school volgens de vrije g idacjite voor dj katholiek m,. ee ie school tegen de princiepen der ka. tl.o’ieke kerke tegen de princiepen van d'-n katho’ieken Godsdienst Strijd, i u voor uwe bekentenis. Wat uwe politieagenten betreft, Stn/d uw voorbeeld doet niets ter zaak om deze re-lén dat er eene politie kan gevonden worden die iedereen bevredigt, maar dat er geen onderwijs kan zijn dat iedereen bevredigt. De oflicieele scholen gemaakt voor iedereen en mogen noch en kunnen aan iedereen niet aanstaan, leder zijne school, dat is de leus. Met de PoftIr 6.00’ pn afzonderlijk nummer 10 c. Men schrijft in bij den Drukker-Uilgever en in a,l,‘ postbureelen. 'e kleederdrach'en met al hunne ien tegenwoordig niet eerder tene v«rlciding tol zonde Daarom zijn vrouwen niet te ver- telioonen die mededoen aan de overdre- 'en ^xe, in welken stand dan odk. De luxe is niet alleen laakbaar in zich Ze 1» maar is ook eene uitdaging voor de urmen, eene ongehoorde verkwisting van zeurgcwonen ge’d. /,0o is het ook laakbaar dat Attische,. ^igeid bonnen P«-ulJen V°VL ?1Unnen f,an(l- *j zijn geen vijanden van het schoone lp,ereen mag do mode volgen op redê- J e en verstandige wijze, maar men °el er zich de slaat n:et van maken, n,en door al hare grillen, zoodat men ‘jn eigen geluk en dat van gansch een Het is dezer lijden dro wig om zien foe de menschen zich laten óverheer- schen door de grillen van de mode en >xe, vooral in dé kleederen. 'an den eenvoudigsten stedeling t°t den kleinsten buitenpersoon, hoort men, tel als rijken, over niets anders meer Praten dan over schoone fijne kleederen °P deze of *tet huiler Er‘n l t'ens de laatste Maar wal O'órtolligs, iets dat gemakkelijk zonder •vel kan gemist worden .in den staal waarin men verkeert. de kleederen is die ktctk.eunge dracht van de allorlij,,sl'5> kostciijkste kleuren. - Goed verstaan. sls'lu belielt, bij voorbeeld, luxe bij cui burger is het nog niet bij den ade outdat de stand van adeldom meer eisc icn htelt dan do burge> stand. Zoo is de lJ'j dearmen nog geene luxe Dij v bf’gcrs enz. Sommigen vergelen al te licht <a fierheid en hoogmoed over zich ze °Vcr zijn lichamelijken persoon zeer hechte ondeugden zijn, die >ncnig< en o hl vim ellenden hebben geWacht. en 'ergect daarenboven dat de klederen Smaakt zijn voor het lichaam en met het lichaam voor dc kleederen. Kleederen zijn gemaakt en p-dragen om de naaktheid te bedek n te niet om zekere naaktheden te doen ui ^°Wcn. Worden Desclr heid; l,n dat s\raf voor de zonde Zijn d< naakthed. f Tot heden heelt Vooruit geen woord geuit over hetgeen gebeurt in de menig vuldige hospitalen, waaruit de zusters gebannen zijn, door de roode en blauwe vrijdenkers, om den haat te verzadigen waarmede zij I evlek' zijn jegens den godsdienst. De vcrschiÜige gevallen p van onzedelijkheid vei dienen nogtans de aandacht daarop te vestigen Eene Engej- sche wereldlijke ziekenoppaster, die te Brussel dienst genomen bad, was maar pas op post, of ze had een half dozijn studentjes achter haar hielen. Zijn ver bleef! geen honderd uurkt ns in de hootd- stad, en keerde naat haar land terug, waar ze niet -al missen de hospilaalscbe zeden aan hare vrienden en ‘vriendinnen kenbaar te maken. .Wat schoone repu tatie ons landeken daar nu 'zal genieten 1 In één hospitaal, waar, natuurlijk, de zusters uitgedreven zijn, heelt eene zieke, tusschen de deurspleten van in haar bed, schandalig gedrag kunnen be- slaligen, door weerschijnen op den Vooruit heek ook tol heden r.c woord geuit over eene erge zaak gang is voor het gerech Waren het menschen, zich voor ka tlioliek doen dooi gaande die om dus danige zaken voor het gerecht versche nen zekerlijk waren vier kolommen uit Vooruit onvoldoende om zijnen afkeer uil te drukken. De roade en blauwe gazettenopstellers, die beier weten dan wieu ook ter wereld dat het ongeloof, bij talrijke menschen, alle vrees beneemt, durven de bevolking onzer vlaamsche gewesten uitschelden voor al wat slecht is. liet schoonste van al hcóci. of morgen, eene besmeitelijke ziekte uit honctor, j weinig noodkreten godsdienst- leeke ziekenop- nergens te vinden zijn. Is het zoo niet, vriend lezer gemeente Iwt hur inx'it men slechts 2 lof) fr. te storten; wie echter oen meisje uit Klingenberg huwt, móet van verre na zooveel niet betalen. TsrHiQJSr X? IQ-IRLG-EN Gewone aankondigingen per regel 20 nt. Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkom-n (nt'ltikkiff leven. Klmgen- berg is pen klein Duitsch stadje nabij Frankfurt,, waar alwie gaarne een ge lukkig en stil leventje leidt, maar moet heentrekken Niet al leep worden er daar aan het. stadsbestuur geene lasten be- taa'd maar al de inwoners die er het burgerrecht hebben, trekken er nog'een jaailijksche rente van 500 frank. Hel getal stervelingen die dit geluk genieten beloopt slechts 1700, want Klingenberg is slechts eene kleine ge meente: zij heeft nochtans groote in komsten, die zij vooral uit eene ieem- aardegroef trekt. Om in die zalige n gerrecht tc verkrijgen, boeit men slecht 0 n f wie echter móet Wc vorstgjdic <fe t: talcu spreekt, Dat i we' keizei Frans Jozef Hij preekt vloei end Duitsch, Fransch Hongaarsch Tze-' cbisch, l’eolsch, Servisch, Rutheensch, Dalmaatsch, Rumeensch, Italiaansch zelfs een heeije Hebreenwscli. Tsaar Perdinar.d is eveneens een groot polyglot. Hij spreekt uitmuntend Fransch Engelscb, Duitsc'i, Russisch Slavische dialecten. Zoo ook Dol/,- en alle .mu ook koning Peter van Servië. De tsaar van Rusland spreekt Russisch. Fransch, Engelsch, Duitsch en eenige Slavische dialecten Keizer Wilhelm Fransch Latijn, Poolscb, Russisch Wijlen Georges van Griekenland sprak behalve Grieksch ook Fransch, Duitsch en Deensch, wat natuurlijk zijne moeder taal was. Ut dc ffocile oude tijd. ■*- Tc Bcvercn bij Rousselaere leeft nog Iliseb en gezond Rosalie Gi ysêïinck al daar geboren in 1820 en dus 93 jaren oud Toet; zij 8 jaar telde trad zij in dienst bij Leander Ervinck, landbouwer, ehja. waarschijnlijk om ’t helpen voor de kinders zorgen en aan den wiegband staan. Zij heeft Leander, die nu 83 jaar oud is, weten op de wereld komen, heelt hem helpen opkwecken en is er nog in dienst, en staal nog de eerste open gaat de laatste slapen 1 Waar zult gij dat nog vinden Voor 25 jaar dienst coreerd, welke decoratie aan Rosalie jaar diensint r J. j VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG 1 INSCHRIJVINGSPRIJS 'oor de Stad 1Ir. 5.00 Alle aftichcn bij ons gedrukt, worden EKNS onverge! re- Zuk Deinen Oe aankondieingen voor België en BuitepN’ beide Vlaanderen uitgezonderd worden on vangen door den Or .l E oE PUB LiCITl', Nieuwstraat. ?6, te Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1