B O O M E N op slam. 1 ballende Ziekte 3 AANVALLEN, CRISEN, DRAAIINGEN Q AFWEZIGHEID, SCHEMERINGEN g GROOTE EN KLEINE ZENU WKWALBN Gansrliecn gewaarborgde genexinz duo: u eene enkele en weinig kostende behan- M deling tier dokters specialisten v.m liet |j NOOIUHJESMT6 H 102, Nieuwstraat, Bru»s«l-Nocrd. Li UanftpleRingen alle dagen en Zond 'gs Dadelijk windt, gevraagd hij Vicloi’ Ft>-’l»n BF<c, Wetktuigkimdigeu. Stmièp'ants cirne, drie bekwam smidsgasten en ccncn timmerman Te pachten Herberg thans ingehrutki door HECTOR DUPON. Ingenottredmg m t 15 Ju i amtam de. Inlichtingen bij G. VANDERS'l RAI'. 1E, brouwer te Veuine. Schoone Bouwgronden Herberg-Afspanning genaamd Dq Cmcorde met poerde stallen en remisen, mede 7 aren 10 cent erf, wijk A, n" 529a 529b, en 529 c. zoor schoone BOOMEN waaronder harde Olmen, Klemmers, Korren, Eiken, Hollanders, Wilgen, Pepu ieren en 1 Note'aar. i IlllilBWAAItDÉll l'.OUTEAi HOUTWAREN Oi l IlSLAG 74 Hoop en IN DE PANNE B00MKWEEKERIJ ENGEL KNOCKAERT, te lloiiKhrsigge* - VERMAKEUJKHEDEH. - 1 Voor de Bak'ters. van geJijk Ir. Fauqbenoy Angela. E (1 >or r v, Huismoeders vergeet het niet! hiernevens staande A. V. 19. KANTOOR van don Vleeschhouwerstratl, N' 29. te Veurne O. L. V. BOODSCHAP. MAANDAG 8 DECEMBER 1913. om 2 ure namiddag te ALVERINGHEM- FORTHEM, op landen eertijds gebruikt door Desire Seryn, KOOI?» A CJ van 51 knopen Olmen, Hollanders, Klemmers en Wilgen MAANDAG I DECEMBER 1913, St. ELO1DAG. om 9 ure ’s morgens, te AD1NKERKE Dorp, bij Desire Janssens, V JE.N BB 1 T I E van - betalen al hetgeen mei k niet draagt. CombiUMchiiKI »u ter herberg bij ATo.iS (Ir.oglieb i rt timmerman, Vejlenstra.it, Zondag 2.3 November. <.'onil>nlM*IiuivinK ter heiberg bij Ch. Quartier Zwail nonnemtraat op Zondag 30 November. CoanbatwchiiIviniK bij Richard Van Ham, hoek der Pannestcaatop Zondag 30 November. ConibaisehnlvIuK en «mij- tinK <»1» de vojieiplk voor twee kiekens, ter herberg bij hard Decroos, Petit Paris, op Zondag 30 November. Goede loon. y H it Syadikaat d r Meesters Bak kers te Brussel, onder tiet voorzillerschao 'ai der Heer V. Lebon, gemeenteraadslid te Elseue opent Maandag aanstaande in z ij n lokaal het Bakker huis, Priemstraat, 1 te Brussel, zijn kosteloos plaiitsings- bnrenl voor bukkerswerklieden en leer jongens. Men weet dat tagenwoordig dit plaatsen geschiedt zonder de minste methode, Het piaatsingsbureel zal .wer ken op den zelfden voel van het piaat singsbureel van Parijs. Deze inrichting werd door een afgevaardigde van hel Brussclsch Syndikaat grondig bestudeerd Dus, van heden afknnnen de bakkers- gasten welke werk zoeken, en de jon gens welke den s iel willen aanleenn, zich kosteloos doen inschrijven in In l Bakkershuis, Priemstraat, 1, te Brussel. Deze inschrijving kan ook per briewis- seling gedaan worden. 3 10 3 30 '3.50 4,90 5 10 Omihntsciiulviiift ter herberg I ij Jules Six-andewoude, op Maandag 1 December, Pannestraat. C'oinhutschutvhif' ter herberg DE STER, bij Louis Lavos-Degroole, Klaverslraat, op Zondag 7 December. (JoiiilHitscIiuiving; ter herberg bij David Bruwaerl, Duinkerkstraat. op Zondag 7 December. Conibatscliuivlng ter herberg in de Ham, bij August Vandewoude, op Zondag 7 December. CoinbntschuSving ter herberg in de Bonte Koe, bij Jules Ryckx, Duin- kerkstraat, op Zondag 7 December. TE KOOFEN Leysele-plaats bij tra i.statie; Rousbrugge bij tramstatie. Inlichting bij Pamphile CAMERLYNCK, Proven Molenwal bij de Tramstatie. WOENSDAG 26 NOVEMBER 1913 om 3 ure stipt namiddag ter te verkoo- pen herberg A LA CONCORDE bij M. lleiiri Bril, te Veurne, van STAD VEURNE. In de Zuidstraat. EEN1GE KOOP. Ernie groote en gerieflijke Prijzie 36 Ir. Ge' ruikt d >or M Henri Bril, en vrouw wed" Br l, lot 23 April 1914. Hugesteh! fr. 1 1,30(1 Si veren «Icr jaren. Toen rond de 45 jaren somtijds vros‘ ger, de vrouwen aan dit noodlottig lijd' stip van ’t keeren der Ijaren gekomen zijn, heeft het bloed nooit meer van a’ zijne zuiverheid en al zijne kracht noodig ‘i Is nochtans op dit ti.dstip dat bel verdikt, verzwakt en dat de troebelen en ongemakken van alle scóiten verschijnen: zwaarte in de i onderrug en den onder buik. hoofddraaiingen, zweting. n. hitte aanvallen hartkloppingen, hevige schele hoofdpijnen, algemeen ongemak, slechte vei lei jagen. Het gelaat verslenst en neemt een roodneh iei violetachtig uierlijk. Einde ijk ge aarlijkcren toestand, deze troe den leden zeer spo d'g naar hel zenuwlijden ja zelfs rair de krankzinnig- 1 eid Indien de n eren (guw; Imden) ge.er.cn opwekker nlwmgen vregenal de on zuiverheden tol dan toe maandelijks af gevoerd aandiegenen d c zich onophoude lijk in het lichaam vormen, van waar voor deze organen eene overmaat van werk, in bijna aanhoudende behoefte van kracht»!» lige zorgen. De Koster Pillen voor de Nieren (Veur ne; Apotheek Ruyssen Groote Markt) zonder de maag te vermoeien zijn den opwekker dat de nieren noodig hebben op bet tijdstip v;.n’i k< t it n der j.iien, om van werkzaemheid te verdubbelen Onder bunnen invloed verdwijnen deze troebelen zeer spoedig, de hersens hernemen al hunne hi Dierheid, want voortaan draagt »«n rijk en zuiver bloed do warmte en de kracht aan al deze organen. Allo apotheken (3,50 fr. do doos,'6 doozen voor 19 fr.) of vrachtvrij per post Algemeen depot voor België Engelscne ApotheekCh. Delacre, 64, Co idenberg, straat, Brussel. Vraagt en eischt wel de echte Foster Pillen, voor de Nieren; wei-, gert of doet H terug ■F-' - Het is niet alleenlijk voor het linnen dat Sun light voordeelig is maar ook voor khnten, zijde en wol len bloezen, die zij volle dig reinigt en als nieuw maakt. Officieels markt van Veurne. Botermarkt (p<u kilo). 19 November. Hoogste p» ijs Midden Leegste Eieren tüRGERLIJKEH STAHD VAH VEURNE Geboorten. 13 Vandeve’de Georgette, d. van Cannel en lluyglie Mathi.dis. Rozendael- slraat 15. De Burcbgraeve Gustaaf, z. van A ois en Lehouck Romania, llandboog- sttaat. 18. Van lerhaogho Jan, z. van Cyriel en anderhaeglm Emilia, Paniiukalsijdc. 17. Van Loocktj Ligorie, d. van Gustaaf en Davit Euphrasia. Pannekalsijdo. 16. Wiilems Cyriel. werkman met Sausen Maiia, werkster beide te Veurne 16. Vanderbrecht Leonard, kleerma ker met Nlo se Anna, kleermaakster beide te Yper. iïlGll Viilclgb «Uranohe (bij JDuinkerke eene eerlijke meid van 16 tot 20 jaar, fransche ken nende, om alle werk te doen, uit genomen het wasschen. £ich te wenden ten bureele dit blad. sllgcmeetie Tijdingen i S0L0-SL1M. werd Z< ndag laats gespeeld door Stanislas Cogge, met 12 herten en pikkcii-aas, in de herberg DE STER, bij Louis Lavos Degroole. De medespelers waren Arthur Rillof. Karei Geryl en Ernest Hast. De volgende toelagen =ian de kerk- fibrieken i Ghyverinchove, 5116 fr.; Loo, 2289,16 fr.; Nicuwkerke, 3217,50 fr. In de 1 o,'rooting van Landbouw en Openbare Werken staat een krediet van 40,000 Ir. ingeschreven voor uitvoering van werken aan de vaart van Loo. MVANDAG I DECEMBER 1913 om I ure zeer stipt namiddag, ter hol stede bewoond door M. Jules Vanden Bussche te Houlliem, (aan den Landman). Vele dezer boomen hebben eene dikte van l"80 tot 2“10. Vergadering aan koop 1. ie Lu |)(.Lulllvll welbeklaul HER- BERG-AFSPANNING A LA MAISON DE COMMERCE nabij de losplaats van den tram hebbende vier bovcnkameis, diewc ke in ’i seizoen de geringe pachtsom bijna opbrengen, ruime beneden plaatsen, maguij’ en paardens a'. a’letbest.geli g"n om geDj^ welken handel uit le oefenen. Voor alle inlichvngen te bekomen Z'ch te bevragen bij tl.C0E1O1.1, biouwer te Veurne. w p -6, van 8 tot 12 ure. (Dinsdag en Zatci a. B uitg. hoinen.) tl l/AZBTDI itZ Htirö. bt.Nüun L ft ïXvJi I (r.cbmer df p u ladicn gij niet kunt k>men, s li ijf t M om de brochuur le p.-n U p iiiJ B fr. 0.10 In po-lzegels. Tal'iA" getuig 1 schriften van genezingen voiïoinen. Kotlelow raadgeving door briefwitseling j. «A esc. ei langs de kalsiede naar HairngBo- BIEDT AAN n Groote hoeveelheid ecbQone gesimde DOORNS voor weiden; Olmen, Bos» 1 planien, allo soorten van Peerelaafs f,‘ Appelaars, hoogstamnrge en voor t'*gp_ muren. Abrikoos- en Pcrzikboomf Steiaiidplamen, Rozelaars, enz. Afl» e» en Verzoiging van hoven. Alles aangenadige prijzen. STUDIE van den Wolarits DONGK, te Veurne. Sterfgevallen. 12. Terlinck Polydoor, rentenier 73 j. 7 in. 7 d. ccblg. van Baeldcn Eugenia lozendaelstruat 12. Rlondó Frans, schipper, 39 j. 9 m. 16 d. cchtg. van Ypersteenweg. 14. Verbacre Camiel, 3 in. 20 d. Han* ser.staan 16. Lerooy Just n. kostganger 72 j. 16. Aklm weiichl Eduard, 2 j. 10 m. 9 d Zuidbu gwrg 18. I.ooues l'.i/.a. Iiuislnmlstm' 35 j 3m 2i d ech g. van Hartcel Eugeen Zuid burg weg. a ïm JS5 P ■’M I aaaauM»>Maa«. riTwrMArwn»w# -C’r.'.v* H uwelijkQaankondigingcn iirmwr -Tt-n avcswsrrwaw.wwam- -xor? mnrarrvM Mnn voor Coudekerke- .-fc-wn-xr» U UA. «BfflX JJ-» EZS .-'a, van 3 den liïeedtn en t r» Lu 7 atrd'tu d«r c a. i van l) tot ti uur. L: 1 r„. III 22 (I. Losj'itaal.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 2