B s f MORISONS 1 nsehmi:CL H‘n M'ie Pill® GESTICHT IN 1824 Crédit Général Liégois (Naamlooze Maatschappij' Z A L M E (Hollande) M. Cooreman, Bestuurder. vi'S- BOR8TZ I- EKTE iV woaor aaNSTOWS GE.VRMG9 Bankhuis J.-J Staesen co r 3 s;5o 1 35 i.8» 3 3.50 i 5o 3 I.— I 3.30 i s 3 i s> Haarlem, crosT.vrie.t.vr, 9^tooz^ fr. 10 096 700 58 I Fleurs de 5; 1 r 1 3 <x i Disconteeren en Inkasseeren. Inning van kwittanciën effekten, koe- pons, titels, enz. Loopende rekeningen. Credietopeningen Loeningen op titels en andere waarborgen. Oeposietrekeningen gelden terugeisch- baar met of zonder bericht. Kredietbrieven op alia landen. BPUSSEL Kijverheidspl'iats, 29. Bestuur der Vlaanderen co c Agentschap Oostende Square Marie-José, I. Maafsihappijdijhe zetel LUIK BijhuisBRUSSEL» Agentschappen BRUGGE- CHARLEROI-BERGEN-OOSTENDE en ROUSSELAERE. Kapitaal fr. 30,000.00 Reservefonds i ■c MAATSCHAPPIJ W TEGEN BRAND Helene Henderyck wonende bij bare ouders, üuinkerk- brug, ie Veurne, beeft de eer te laten w< ten dat zij van heden af het ambacht van WASCHENen STRIJKEN, uitoefent. Dooi laar keurig werk noopt zij de gunst van eenieder te ge nieten. Gent. 1. Foei, 1. Gent. Men vraagt agenten. Herberg te pachten langs de Vestens'raat. laatst bewoond door Leon Késteman. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij Edmond Vanderstraete, Zuidstiaat, Veut ne. weg te weten dn1 zij van van KLEERMAAKSTER I). o naar gun t van <2 3. 2 K b S 2- 3 .o H si Sm S groofe of dubbele I De halve flesch 1.. «tfl^ Bruxelles aSujsseiu’s echte BorstbalseMi JHl_ ruyssew Apotheker, in OEN IIEP.T, op do G-rocte Markt Nr 15, te Veurne. hert. Eïujssen’K B'«rtnr past! Hen geld» n en papieren Beursorders. Inschrijving op lle leeningen. Bewaring van titels m weerden Nazicht der trekkingen op aanvraag der klienien. lien II AL-K «1ST en oen I.EEMON- IGEN bij Germain <e Val'éjo snijder- kleermaker Houtmarkt. 2. Veurne. Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. Hot Is Zonder houten pinnen. Zondor staaf in ’t midden der kuip Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. re i ïjf <T> a i- q CD <5 o <T 2 IN AL DE WINKELS anderheyde’s Gebrande Koffij 'T IS VEHRE DE BESTE. StoomkoffijbranderijAppelmarkt, ^rEJ'crTjnNTE- Oostende en Veurne, Do Bank tc Veurnc, is gevestigd -Appel inirki 7. Aankoop en verkoop van Belgische en vreemde weerden; aan een fr. per du! zend Uitwisseling van koepons, chique--, t-; vreemde -miitiién; Koslelooze m.-clnijviog ?ah He leenin Gtddb oning -n op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke veran woordelijkheid van M. J.-J. Stacsensaar denintr/st van 3°/o ’s jaars, uilbelaalbaar me' eenechuv- ng van acht dagen. o »is> oi ’c iatrrs. uiibetaalbinr ttet eeno waartchiiwing van drie maanaeü -JLW-S-Ï3.Ö- s -E.-E jeuaiHifiiia:® BOEKEIAWDEK* L, Nowc-Bruwaert, opvolger van Mad. Vandenkerckhove Ooststraat, 6, Veurne. Magazijn van Registers en Papier,. Kantoor en Schoolbehoeften, KerkboekeniUitwisseling van vreemde en Paternosters, Postkaarten, Brillen. - Beheersen. Messen. Boter en Kaaskieurels rai.taisieartikelen van allen aard enz. enz Bijzondere voorwaarden voor voortver koopers. sesb Marie andenbussche wonende bij har’ouders. Panne- t->en |nir< Vi’iitU'', li e!t dn eer le latei hetien til hei ambtc t in ot f rit fceuTig we k. hoopt zij di eenitder te gei ie-en. 't' t l nar produki om de CRIJZE HAREN TE DOEN LROW YNEN hei UITVALLEN van 'i HAAR te beletter), m den paj i irt.owdel van VS U1WF. ,w flescb 2.50 fr. 1.50 fr. Wasch* zonder nfkokenln 6 minuten en werkt doo zijne eigene zwaartekracht NIcn wascht al zittende Ik reef .en lienw MORISONS Waschmachien eene miard op pioef in gehee1 1‘clgfo e lieiaal ze f de vei vö''i kosten been en terug. De Mor s n? Wa<bflr kau per maar'd hl Per week b’tas d wntden. Vrngt let bo. kje rummer 482 met uitleg tri prijzen am J. L. MORISONS, 109 Dambruggestraat, Anfwarpén. PC" le later I c cent f^tcz^BrasH» J 7’*^ o 1 1.30 3.— 3.— 7.— 3.— 1. o 5o O 3» 14.- it>,— <'.4° I. o.Go I -SS- t mcillcurcsvariétés pour 14 forcer couleur* séparé.* 12 I >0.— 8 't» i Jonquilles, simp, pctitcs, odoran'cs Jonquilles doubles Anemones et Rcnonculcs, mélange Begonias par nom et par tcinie' Bcgomas simples et doubles, mélange Glanatus Nivalis simples blanc per Glaïeuls, Namus, mélange Glaïeuls Calvilli blanc. rouge rosea Glaïeuls Brenchylensis. écar.’a e Glaïeuls, Ch.hlsiir. mélange Glaïeuls blancs varié és Ins Onglica mélange sup.-rfin Iris Abispanica, p.rnon et par tcinte Iris Abi'panica mélange Sup.ffin lx a mélange de variétés nouvetles Ls du Japoh. lane rubruni Lis du Japon. Album Oxalis, melange extra Scilla (Seilles de Sibérij) Tritelca .lila) unifiora et’ violacea geen annci gcuicunui.».-.^. In 43 -uren, dikwijls Zclfc .koudheid- ofeen begin van n.insch genezen. 1 y i CFOïï I 1 >1 I-’--.S- Jacmthes r post ct vases *<cinihcs p >ur fjruci womcu;» ^r— •icinthes p >ur forc.T, de touies coo» {•cinthci pr plcinc terre, cnul *epare-s ■Hcinthcs pr plcinc terre, de touted cou •'•-in hes Pompons en miniatures hes Romaines, blane pur T\ilipc$, timplet p.ir nom ct te into ulipcs doablcs par nom ct temte J uhpjs simples et doubles, méla ;gc lulipcs Rizirrcn mélange ulipes Bijblocms mélange Fuhpc; I'arwin, mélange {el.pes Perrnqucts mélange ^-rcKus, par oom ct lente groens mélange. '^rocus grand jaune N«rcis?us. Polyanthus, mélange "■fciisu», simples, par nom ct par «c,nTC ^•aiTii sUs simples ct doubles, mélange RUYSSEN 'S Borstbalsenï is een on séliatba.H-•gcneCscr.i <del volgens e laatste we'eu schappelijk'; uittvindmgen bjicid gemaakt, het best géschlfctó voor borstziekten in allen giaal- Zijne werking is zeker en duurzaam. De s'.i’men lossen gemakkelijk en verminde- rep, -,<!-<•■ |o»rts nesmt af. de hoest stilt en-,-erc algemeene verbetering doet zich voor, in korter, lijd. Met den eersten lepe!, is de zieke cene beternis gewaar en een bijzonder gevoel van welzijn dat - ander geneesmiddel geven ’kan. in 24 is cone ver- fi van griep of influenza g.insch genezen. Hij brengt cene onnüddelllj’cé- verlichting mede aan ïlezc die lijden aan' bronchïet of Catarrbe T5, UTSSEItrS BOBSTExV XaS ETv£ is ook met veel bijval voorgcschrc ven in gevallen van wederkeerende kron- chlet en zelis van tering. Die lijden aan asthma of aan bors'.water krijgen door zijne Wcikirig eisne on middel ij ke ontlasting en kunnen gemakkelijk de liggende houding verdragen. Déze oprechte wondegbaïe uitwerksels vjn- RUTSSEN’S (BOaSTBALSEM kan' men uiileggen door zone wetenschappelijke samen stelling'; Zijne bestanddeelen worden uit hei lichaam gedreven,onder andere langs de long en longpijpviiczen. alwaar zij eenc rechtstreek- scltc, weldoen Ie werking uitoefenen. Is zonder opium of morphine en zijn gebruik is daarom zonder gevaar, zoo voor kinderen als voor, volwassen. De echte Borstbalsem is sedert meer dan io jaren bereid door Op ieder llcsch staat in het glas geprent de woorden Borst balsemHuyssen. Op het etiket staat als waar borgmerk, ccn rechtstaande Laar u geene orbeduidende ol gevaar lijke NAMAAKSELS in de hinden stoppen. In Veurne is hij bij den UITVINDER H. Ruyssen ALLEEN te krijgen. Prijzen fr. 3.50, 1,75 en de kleine flescb I. 00 Ir Voor 10 Ir. 3 dubbele tlcsschen FRANCO Voor 3 25 fr, 3 gewone flesschen FRANCO kosten fr. 1.75 de doos; tr. 1.65 per post, zij zijn geteckend cp iedere pastil borstbalsem Ruyssen- De Crédit Césé"-"- I iégois geeft obligation u van tr. i ooó eó n eer, uitkeetbaar na vijf jaa n*restende aan 4 ’s laars. Jaagt het zeepzop door het easchgoe.l. vsn links niar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar den buitenkant, van onder naar boven en klopt het tcrzclvertijdop zijne gehcele oppervlakte. n 'w (V 3 o ■.JjK*rar~rarra-r-tr-yr- m, gen; pfan «V Ml -- i ct i V Le cent tr. t. 5,- i,— 6.- 5. - I,— Mlmrx r’rww»,,, w r. r XMWKM*n inr f r TTMS*rT_- - .-2OTS - ■■j|iXwnö3 s X- c o

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 3