Th. Ouwel a SPSLLIAEBT Eer zodhj fj copi'rCci;-7' in. kcrri* <J< Mtsti «Hf, -IQ, É3i PKOSPEK IIODRYCKX V ereFuysse-Lobeüe Hoek der1 Cüroote MnrUt, nevens Ntn dstheater tViii gij' gófdkBop en ter tiouwe, koopmi komt bij- Weduwe FELIX Zoon Arthur. BORSTLIJDERS STUHDAERT’S PILLEN Schoonheid* Dada -'Dada '-'--"Dada mwiiiwiiiiiwimwiB n ZENUWLtaQERS! eetbakken, kribben, .VCIIEHiS.MUlUO Malleen. I STAAT OP’ t UW HEIL IS NABIJ I Apotheek Ruyssen Veurne. IMPEEMÉÈMESZUIVERE WOL. STANDAEHT’S PILLEN. S.1L /Ti DE IER r*" 3- 51 7 ',;,3,d ..li. kra Gih- Esser.i. erlipop in t Groot en in 't Klein, L.I/IT GitE KLEEÜEllEiï M.lKEiï bij Germain de Vallejo, - ik ie hc- f|bn v tof I Vraagt Kitaiogua 1 Nr. 35. I A l'shic A. DE KI VSl.il, 20. Locqur nghicnslraat KKLSS1L. A’RAAG T de AG 1 OMA IIC ZEEP in alle winkels. be laatslen in voege. Mod '1915. De goedkoopste!» en rpanïza amsten. Regelmatige gangen spoed, egeling derwijl aan gang. Alg. Agenten USINE A DE KEYSER, 22-24, Locquenghienstra^t BRUSSEL. (\Va: r men do noten in werking zien kan) Vraag k;t nr 19, Ager t en overal gevraagd. - r Be Wonderbar» l*o«*<lurM van liet Wit Kr’*** alleen) vetzuchten ootenblikkelijk en genezen spoedig llle smartvolle maandstonden, /löo/./pijn, trliele hoofdpijn migraine) draaiing, n ing, zeling. zennvskixnU, de hevigste tandpijn, scheuten inde landen, har is slapeloosheid, jachten, zenuwzwakte, vallendo ziekte, zenuwaanvallen^ vrouwen ihystérivi, zwaarmoedigheid, stokken in de keel, benauwdheidenI. enz i. koorts. neicikoorls, poldetkeuris, ihumalism. Peseajn, jicht, rugpep r^(,9 Be \\'<>n<l vrbiir.' l'oi dcrK vtin liet Wit Krtli® de zenuwi.n, Z j zij i schadeloos voor de gezondheid, en misten nooit hun uil j, Ie koop in alle apoUiek'-n aan den prijs van fr. I 25 dc doos; fr. 3 dooien of driedubbele doos; fr. 6.25 de b' doezen oPzcsdubbele doos. OPGELET. Aanvaardt geen andere doozen dan deze omringd ’''yanSChed waarborgband, en een wil kruit vunSint .1 ndreas, lusschtn l'laainschen en r tekst, boven of onder de doos dragende. DEPOTS I) UINKERKEBR EG, ITEURNE. AGENT-DEPOTHOUDER -''ftfÖ van de BELGIAN BENZINE C>'MOTOGAZOLINE QOju- HAREN Noord. ssenc" voor Aulosen vaste Motoren. O!iü voor alle tmtorei). (essence petrolic gaz.) Beste Cylinder Olie. .Minerale Olie voor Sloom ma' hien -i. Locnmobilen. enz. Bestrijksel voor transmissie riemen. t‘ kwaliteit in blokken van I kilo aan 2 fr Zeer voirdealigi prijien. Stalen o p vraag. OuitMhmit, ISj l H KlK. Y ihilixe liptiiHiien op maul vpn oj 40 ockAiHb 12 Ir, bijzonderheid van OiiotJht t baar aan it d< i en JPOEDIGB. BEDIENING. Huis van Vertrouwen >vci ;;ro<>le Keus van Hoeden en Klakken Tien vraagt een VecrjpiiK. VEl'.CKUYSSE LOBELLE, gij zult er een groot assormentvin den v n gebried gif'd. ah: kousseu. baaien, loks, écharpen, enz. v.rieis foula ds nu en wode, gaien. iim, kropen, exuo groot a sortiment. Sajetle in alle nuancen atoeicn K.jn en, omiei broek»n all an<b ro m-cmienlikelen B rlengewune concunnlie in kwa ïiriuki len, bij de Nienpoor h ng. 'c VEURNE, heb de ee< achtbaar publiek ie'ten dat mijn magazijn ie iiw ijde rooraen 'S van Ringel* sleeupuiién Beerputten, ilegenb kien van arduim Deur- on Vensterzulien p'atvormv, ei/ormi^ en ova'e riolen, alle s’.ach van Buizen voor waterleidingen en nn-van/era, paarden kribbjn Zwijasbakken, koeisihten, enz. VERDERS Paals'akken. Kuipen voor stokerijen en brouwerijen, Bakken voor Z O'-’edorijen en Stokvisc'i^eakorijen- Watersteenen. Waterbakken on- abriekketeh te spiptn, bakken voor hetbewaren van eetwaren, boter, eieren, onz. -- Alle slach van ciment, Door de goede hoedanigheid mijner koopware® aloude door de trouwe en spoedige bediening, verhoop ik het vertrouwen mcef van meer te zullan genieten. Alles op waarborg Goed verzorgd werk Matige prijzen. Vei langt gij eene grondige genezing van verwaarloosde verkoudheden Ttjdi lijke ontstedingen der luchtpijpen; Hardnekkingen hoest; Fluuning; Keel k«a en; Teiing; Zinking op de tongen; Heeschheid; Piepen der borst Slijmhoes; Rirkhenst Bronchiel; Asthma; enz. T| vraagt D U C L O S Borstbalsem I dii’ erna of.tcgetifpreke’ijke kracht bezit legen bovengemelde kwalen. Gi] Bors hjde's, w.e- ademhaling ta«ug en werkdedig is,die geweld gr tr. >c i’ijklieden l.ibiom ie hoi sen, de gekweld zij door eene dikke slijmoplos' sing, die het "“/.ichi 'omsteken heb en kontsamug zijt gij r.n t al d-izi gewaar- wc dingen r«nmi l*n en rónë onmiddelijkve••iiViug di.ri:i;i bièi/gen <i,ür het nemen vap IKUC'I.QN UOiUVKUALNft.U O hoeveel tijd bjko ut men e.-n g.ondige genezigmel Duclos Borstbalseni li e getal d igtju noodig om me; Duclos Borstbalsem eene volledig g'J n n e beko nen hangt al "van htt ziekié geval, voor velen is ééne fiasco vol- di i.nd anduren hebben er verscheidene noodig. de zieke aargeja t door eene v^iquderde kwaal, dan is het natuurlijk Odd« hi'r.Vellihg wegsr duuit; doch in alle geval geneest Duclos Hoestbal»010 alnjd a'le borstziekten. I Du It vs Tde s, ind en ge teil* a'l* remedien gibni k< hebt zander goeden ui sUg g elt da. ruoed niet verloren, doet de proèt met «éne llasch Duclo» Borstbalsem en gij zult vetLaaa zij i o/er de spoedige genezing of vlerbetc* ring uwer kwaal. i voor de gezondheid. 200 Dus hoe grooter flocb> 10C0 j hoe v^o.de.diger. Borstbals m wordt veikiepgen bij G. DUCLÓS. Apoth.kei V-uine. AKER Eere iipJoinas In de Hetoeptcohool voor Snijkunsl te Brussel. llotc'. de Hlt'io: Ich.) Hoiifumikt, l eurne. Goed venorfd wc. k. spoedige bediening, genadige prijzen. Om al ij l eene gcod gezondheid te guiieictcn, nerm'i 'tnen 3 waal l et week d> morgens of’g noens, vóó. eter, I tot 2 Die Pillen, enkel wm-ngeslcld uil uittreksels vin de zuivers’e PlanUlofien, wier w(>oidigheid in he’lichannmn den mensch «eene de mines ituornl» ..rnseorrs h,rnc,„ 7ij„ ren 7Jr(, wuaad vóór het menschJom. D‘>'x*”t’ n> dmzend- r.e sot vn g, t ,iK..u da^'qU h nn. A,fcrdo bovcn a|[on andere re0»eih»’ ■!1E 11 AKI ai ZD\I>H n>w ntuuxv<r4(^rurndc ru xiiivcrrnde oorkomen n i zen al de ziekten die door de guln de slechte vochten zij0 g. bradm ’.r.via ,n Miltziektes, Maag tx Zuur, Geelzucht, slechte Tewisub.' »*0'r IJN, JlCH’ lluiVAILiM, GhKA.WTinmi», PmSTES ESALDE VpinEKTEN. l'HIJS \AiX DE DOOS I fr. 50. Aigói-een lep .Uj sr. sumduer», Apotheker, ^leen'straat, 51, Brapgo- UElOrS.- luViurnc, bij H. IlpsxEX, apotheker, te D,imude,bi) 31)1 GurssvEnr en VEhwvF.m»k Wiige.n alle ander siropen die mee-tal nadeolig zijn Pi ijs 1 ('O Ir. da He ch van 100 gr. 1,75 Ir. 200 3 30 Ir. !»00 i (>.0Ö Ir. 1000 LLJSP-g? J. j£ l E~ G OEDE HUIZE rT~| '*-'Pv>rS; Apïuekers U. RUYSSEN, G. DUCLOS, Veurne. f. I?! rtM l '«1 •w -J i t 1. Allerfijnsl tn op 1 gcU.nl bhpcnö cnou»bc<r» b}k voof elke loitetUWck De Automatic Zeep ov<treft alles, zij is zonder weerga, want zij ver- sj aait linnen, kolen, arbeid, lijd en geld ZE EENS BEPROEVEN IS ZE AANNEMEN i ()fie WcrRdadighrid londtr weerga tegen lomersproc- len en huid aandoeningen. De be^lc veor behoud cener Insschc gelaats kleur. Onfeilbaar vogr de *g<neca»ng van kloven: maakt de h ui d blank IN EEN NACHT ■nr»; »O€».7r.r=«M»ciJrt Het stuk 0.7 3 Tube O 75 De dixj3 a.eo Di 1/2 doos ».3O

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 4