I I I I Van Soorten. Het Verloren Minnebriefje t:‘j-|-el inéén bedrijf dooi A. Usndwkx. VONDEL Waarom moet men werken Moet de school godsdienstig zijn I 3 December 1913. b I 8 oensdag 70 Jaargang I N> van Retorica. kind de 3. J J fr. 5.00 fr 6.00 nummer 10 c. bij den Drukker-L’itgever eu in godsdienstig na.uurhjk, verzoek. I op zijn vroegere -■j z,jn geweten 1 de waarheid RIJ DE KINDERS BONHQMME-RTCKASEÏS, Nieupoortslraat, 10 Veurne. I macht 10 Spaar dag lijks rz; 't Maakt op den du Tïi* dooil v-m <lea vrijUcn» Ei er. Te Boussu stierf dezer «lagen een strijilende anti-ka hoiiek, stichter en voorzitter der vrijdenkers in de gemeente De man, die heel >ijn leven lang tegen God en Kerk gebulderd had, isjop zijn sterfb d tot inkeer gekomen; hij zwoer zijner dwalingen at en stierf in de armen van den priester. De vrijdenkers, die reeds gehoopt hadden de bevolking te kunnen ontslichten door eene burger lijke begralenis, sprongen er over, want de overledene werd kerkelijk begraven, en zulks op zijn uitdrukkelijk 1 De afgestorven vrijdenker deed sterfbed wat reeds zoovele godsdiensthaters hem voor deden; hij luisterde naar de stem van zijn geweten die hem, bij de nadering der eeuwigheid loenep langs welken kant de waarheid is, Hoe lang kan een men sell wakker blijven? Men beeft in den Amerikaanschén straat New Yer- sey getracht, “nantwoord op deze vraag lee’lijd in zijne ondernemingen te lukken Sh rkle ei) behendigheid moeten samen gaan met verstandsontwikkeling 't Is uil de opvoeding, dat de mensch een deiigzaam leven trekken moet, b :- negens bel gi’lük in deze wereld en in de andere. Het is de opvoeding, die den mentch den vrede des herten het natuur lijk gevolg der deugd schenken en d;t voorzeker de lioofdzaak. ’Tiaar hoe mort de opvoeding zijn om haar zoo hoog en verheven doel te bereiken Zij moet eerst en vouial j wezen, eo daarbij volledig, gepast en onafgebroken. Eerst en vooral godsdienstig, zeg'k. De godsdienst moet als grondslag dienen in de opvoeding van een volk Het ge* loof is het licht, cal de mmsch in slaat stelt de raadsels van den tijd en van de eeuwigheid op te lossen. Zells is er zon der dat licht geene deugd, geen geluk, geer, troost hier op aarde. Zonder den godsdienst mislukt het werk der opvoe ding noodzakclijk. Geen beter middel 'ter opvoeding dan den godsdienst. Hij is een wezenlijk, onfaalbaar en almachtig middel, dat op alles in het leiden der jeugd zijnen invloed uiioefent en .dat tevens ook zijn eigen invloed bezit, even als het onderwijs en de regltucht. liet is de godsdienst die bijzonderlijk geroe- --geweien van j te erger m laakbare bedrijven te ver- kwisien. Daarbij, werken is gezond, want v Ie bezigheden g-ven aan het lichaam eene bewtging, weike voor hetzelve zeer nuttigen heilzaam is en zij vei kwikken di u geest, die anders Joor verveling getergd, spoedig met de meest onzinnige en schadelijke gedachten zou vervuld worden. Men moet dus het weik beminnen, omdat het gezond is en voordeelig voor het behoud van lichaam en ziel. eiders moet men werken zoo men r.i-.t iij< is om zijn dage ijk«ch brood te verdómen en in de noodwendigheden van zijn beslaan 'e kunnen voorzien. De loon, welke men voor zijn werk ontvangt is dan g' zegelid geld, dal voordeel aan- I ri ngt indien de zaak eerlijk en naar hehooren is vo bracht Waaneer men van God meerdere be gaafdheid hielt verkregen dar; andere medemt nscl en, moeten wij indien wij iets nulligs en voordeeligs voor hen kunnen doen. werken uit plicht en om onze bekwaaamheid, ons talent, hoe I gering bef ook zij, goede vruchten te doen voorl brengen. Werken is dus wel dubbele plicht, I want wij zijn als de boom of de akker, gedwongen, door Hem die ons schiep, goede voortbrengselen te leveren ten bate van het algemeen, van al onze mede- I menschen; daar wij santen op de wereld gesteld zijn om elkander .e help n, on- I Herwijzen, te steunen en te verblijden. Wij moeten dus werken, omdat het I onze plicht is en de rijke lieden, die de I ledigheid schuwen, handelen zeer wel, I wanneer zij met al hunne rijkdommen, l ook hune werkkracht op het een of ander I gebied aanwenden voor het welzijn der I Samenleving. Daaibij mogen wij werken en schoone nuttige en leerrijke gewrochten vóórt brengen, tot onze eigene voldoening, tot tevredenheid van ons hert, dat fe Ier kloppen zal 1 ij het gedacht, dat wij wel doen Het verrichten van nuttig en prijsbaar werk zal ons eene edele fierheid schenken, vrij van dwazen hoogmoed. Hel bewustzijn dat wij onze bekwaam heid hebben aangewend tot voordeel, tot onderwijzen, beschaving onzer.broeders, zal ons immer geluk en vreugde in de ziel doen smaken. Werken wij dus om onzen plicht tot weldoen te vervullen en om er mede het noodige tot levensonderhoud te ver dienen. En werken wij ook onverpoosd, om evrcdeu fe mogen leven en eens, wan neer wij tot eeuwige heengaan zullen ver- plicht zijn, tevredea en gelukkig te mo gen scheiden. Hat er r worden lcn sne(sle vooruit te hel tijd vormt hij 's r do cr Ltm aan Lel Maatschappij ZONDAG U DECEMBER 1913, om ure avonds, vertooning Mde medewerking der tooneelspeeister I. VLEMINCKX en J. REMES van Brussel. ”^’7) PrograiMiH» Geschiedkundig Tooneidspe'1,1 u bedrijven door II. VAN 1‘EbNE. Zieafficbeo. nnr S:m| Post .ea afzonderlijk 7^'Hjfi in 1 I’OULur'elcn. doeleinde reiken. Zoo groot, zoo uitgebreid is de i en de werking van den godsdienst in opvoeding der jeugd. Al wie eenig door zicht heeft in zake van onderwijs en opvoeding zal zelfs aanstonds bewerken. geen beter middel kan uitgepeinsd a om de leerlingen in de studiën .Jpen. SfHOU;VBRUG VAN VEURNE. |Wl/ Gewone aankondigingen [«•-»• regel 20 cL l!« cliO'ilijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Hei baalde aankondigingen, volgens overeenkomst. iels is den mensch bcilzJniCr 1 l',d<!r- I 'gullen; *''j l'telt 1 ’^aitoe loo,.jge miJdelcn Terwijl de o. a°dwerklieden, ••nnien d'tnemin^ vu ucu tyk, weelderig bestaan gi \UQ vermaak en t n i ’’jkdoin en goud. hebben veel an c I hunne schreden gezet op hobbelig en met d lorr.en bezaai I öcr kunst en wetenschappen- Met woord en pen, met beitd, sl1 l ’-iisecl, zwoegen die kunstenaarsm ’'“lige spanning des geestes, in afmatting van het brein en zij gen werken voort, die het andere 'le massa moeten bekoren, bevallen, '"aken, maar ook wel meest nog 11111 Onderwijzen en leeren teler "or - t(lelmocdig zijn, bet goede beminnen e dienen. Waarom móeten wij werken Eersten vooral, om b«zig te zijni *oze ledigheid onverpoosd teis "ant zij is dc oorsprong en dc 'an zenuwacbtig kwaad. Irn<- J ind< bij welk 11 ie*t geduldig berefenrn aller deugden te hechten. En eindelijk schenkt god.-dienst die ook liefde, gratie et' godde ijke bij stand is, al de. middelen om hel prachtige 1 ...c van 's menschen leven te he pen is om hel hert en he den mensch te vormen. Door hei ge oof veropenbaait hij aan den mensch dezes opperste, lovennatuurijke bestemming, die bet einddoel van’s menschen leven uitmaakt En. als wet, ais gezag gebiedt bij den mensch wat er te dom valt om zich tot zijn eeuwig, bovennatuurlijk einde te verbeffen; en ’t is langs dezen weg, dat hij 's menschen geweten vormt aangezien hij hem mei zekerheid de kennis van Let goed en hem de liefde tot het een en den haat tot het ander in- boe.emt, Daiirdoor ook vormt de gedsdienst bet hert van den mensch en versterkt er die edele en zuivere gevoelens, die de bron zijn van j de deugde'ijke genegenheden Terzelfder- mensehen karakter, lasiandvastig cn De Tien Geboden van den Spaarzamen Werkman 1. Des 'Zondags altijd rusten, Zoo zal het werk u lusten. 2. Des Maandags niet verletten Maar vroeg aan 't weik u zetten. Geen kwak of borrels pakken. Zu ks ledig rap de zakken. 4. Des avonds onder 't klappen, Huisraad en kleeren lappen. 5. Maar zelden voyageeren, Dat doel te veel verteeren. G. De ptacht dient steeds versme len, Zij schaadt aan beurs en zeden. 7. Duit geen gesnoep bij k nder n, Zoo niet, uwe bwtirs zal minderen, 8. V il nooit een koop beslissen, Van ets dal gij kunst missen. 9 Op kleine winsten passen, Dit moet den rijkdom wassen. maar een een ja w uiUdCVl op uen duur een reutje, Het staat vast, het onderwijs moet gepaard gaan mei de opvoeding. ’l Is in de opvoeding, dal hul kind de j ge oudheid en de lichaamskrachten vin den mort ’t Is in de opvoeding, dat het kind de middelen putti n moet om op laturen I Wrak. een heeft op aarde e nc taak te I geen enkel sterveling is er, of L'en zeker weik te verrichten en z*jn hem door hei Opperwezen 1 gegeven. eenen nederig leven als andere wat booger door wilskracht, iever en on- 'grgcts’, en derden ren genoeg- 'enieten, vervuld genuchten, baden in de|0, "en, ^ak 'ai>d die veel verkl zal weinig tijd r cm kwaad fe bedrijven; immers Z,JI wijs ijk de dwaasheid inzien, 0 bestaat in zijnen kostbaren tijd 3 ten in beuzelarijen maar des I i I VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG I de i'cmcn Pe aankc beide Vlaanderen uitgezonden} I (i>E PUbl.ICtTl'. NiciWttn I j W-*?- A,u “rfichen bij I nemen pe icb»r. i.;j i.ns ge hukt, worden El'NS onveraeld ge- jankcndieingen «oor België en BuitenlarJ I worden otvvangcn door den OFFC h wstraat, te Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1