I VOETBAL VO NDEL I Hunne zeden. Het Verloren Minnebriefje ,,|'jspcl in één bedrijf door A. Heniihikx. VERTOONING ^et de medewerking der tooncelspeelster J- Vl.EMINCKX en J. DEMES ff oeiisdag (\r 49. 10 December 1913. fl 70 Jaargang, ST Spthdiijndab Veurne Begin om 2 are stipt. SCHOUWBRUG VAN VEURNE. VCURNE. STAD df< iiuljaar M. Sobry Osar, te Vijfjaar* de De i vergunning I f i /I over den match te 1004.49 gewone, wijzen bekend ïa aanhoorige bowijs- de goedkeuring der besten- onderworpen worden. Vijl v;in kredieten insgo ijfcs namens de rOin- Jvoerig v r- 1 e dcor 'aslgesteld en ^.AXKOK’DIGING-EN Gewone' aankondigingen per regel 20 et. Iifdi'erlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. heid door de socialisten zal uitgeoefend worden, hoe voordeeiiger voorde katho lieke partij betreffende de uitslagen der 1 kiezingt-n. ‘t Is toch gettn rede die ons hel gedrag der roode kan doen goedkeu ren, want hetgeen zij aanraden is af schuw elijk. Wij voorspeld n. uil'liefde jegens de werklieden, langen 'ijd vóór de ’alge-f meene werkstaking, wat rampen deze ging t* weeg brengen. Dit was, natuur lijk, in onze kaarten niet spelen, vermits de gevolgen, wij waren ervan verzekerd,, i der werkstaking, aan de socialistische veel kwaad moest berokkenen, Uit al onze krachten teeken en wij protest tegen de schandalige houding der röode gazetten, die de vrouwen aan sporen tot onvruchtbaarheid. Nogtans spelen zij de roode, weder om in onze kaarten, want, brnnen ee- rrige jnren, zal het uitwerksel hunner nieuwe fout zich vertonnen odder de ge4- daante van eenO langzamerhand aan groeiende katholieke meerderheid in de Kamers. Dit is zeer gemakkelijk te’ be'* grijpen, z nder da’wij daarover inlich tingen geven. Welke zullen de gevolgen zijn dér aanprijzing van de roode schrijvers. Allernoodlottigst voor de vrouwen in derdaad, degene welke tót dergeiijke misdaden overgaan, looprn zelfs in het gevaar ziekten en allerlei kwalen over bet hoofd te trekken. De roode verzw ij- gen dus het bijzon lerste. liet is im mers,'hunne gewoontede waarheid tg.ver duiken. Hoe dikwijls ontmoet m?n vrouwen die kwijnen, om eimielijk, na eenige nf- enkele maanden lijden, er van door te trekken, omdat ze zich plichtig maakten, aan dergelijke fouten, cm zich te ont trekken aan kinderkisten En meermaals gebeurt het ook dat, ja ren, na vruchtclooze pogingen, vrouwen hunne toevlucht némen tot het uiterste middel. Dan is het menigmaal de onmid dellijke dood. Ziedaar, vriend lezer of lezrros, welke zed n,met tel rampza'ige gevolgen, de roode zich niet schamen onder onze be volkingtö verspreiden onzejbevo king dié zijne gezondheid noodig heeft om tegen de vreemde begunstigde te koncureeren, onder opzicht van nijverheid en handel. Kan men open lij er, bet .zedébedèr/ aanvuren .Men kan zich een k ein ged ebt maken van hetgeen er voorvallen -ou, moesten wij. heen of m>rgen, door die deugde lijke volksbedriegers bestuurd worden. Het stropje bekent, dat in de minst katholieke streken van het land, de ge boorten zoo talrijk niet zijn dan in de an- dfire.’De socialistische gazetten,! zonder uitzondering, zijn er gedeeltelijk de schuld van. En oridanks de geleerdheid in dil vak,- djzonderlijk waargenomen in de socia listische streken, overtreffen de onwet- ''fte geboorten daar met den helft degene v,lstgesteld in de katholieke streken. Hie bijzonderheid zal nog langen tijd aan de lezers van Vooruit verborgen blij- 'e,). en dat voor eene gewichtige rede. I'o roeden'meenen eene goede taktiek I* 'olged don’ mm geboorte aantera- ,Jfn- maar juist het tegenovergestelde t' I etut dan hetgeen zij aanraden. H'd«i(’:.cd, 1-ceri .er deonvrucb Isar- VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG BIJ DE KINDERS BONHOMME-RYCKASEYS, Nieupoortstraat, 10, Veurne. geelt, r- van geldwezen, breedv: '__j rekening, dewel wordt Zondag aanstaande 14 dezer zal in •nine de schoonste match van het zoen gespeeld worden POPERINGHE F. C. ?'n der beste ploegen van 3* aldeelirtg Komt spelen tegen de Hoperinghe overwon Yper, Kortrijk, boenen, Ronsselaere. enz. 'curnc versloeg Nieupooit(5 0) Jbxmude I’. L. (6 2)‘en Dixmude S. V. (2-Q) Onnoodig verder ’Preken. Maatschappij van P> ctorica. ZONDAG 14 DECEMBER 1913, om 5 ure ’s avonds, van Brussel. t ProgriHMiiiw Geschiedkundig Toonéelspel in bedrijven door 11. VAN PEENE. Zieaffiehei- Voor <h.1Stm!3ïlM:r'rTX Jr* Mil de p(»t fr 00. i 1 (T c en afrnnHprüik nummer Men schrijft in bij den Druk!.' i-Lit£<oei en m uil'* pos!|>tir -elen. hulponder T_! alhier, .:J stemmen, Mijn hulponderwijzer wordt vastgesteld en de aanvangwed- uitgeput zijnde, én om 7 1/2 ure. BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VEURNE Corn *!is Isidoor, herbergier te Oost- duinkerke. 75 fr. 'wegens smaad. 15 Ir. wegens smaad, 15 fr. wegens dronken schap. lliele Engelbertus. visscher te Coxy dg, voorw. 200 fr. wegens jachtdelikt. Byckewaen Isidoor. metser te Middel- kerke, 200 tr. en ÏÖO fr. wegens jacht- delikt. Rossey Gustaaf, metser te Veurne, trekkelijk den over !rac!'l op deze rekeningen wordt goedgekeurd. Punt. Stadsrekening 1012. De Heer Pi! missie w slag ov«r deze den Gemeenteraad goedgekeurd In ontvangsten ter In uitgaven som van 156.830.49 455.835 00 Overschot Zij zal op de f- gemaakt en met de stukken aan i‘_ o„ dige Atveerdiging oi 7, Punt. Godshuizenbestuur jaurlijlische veniicuwingiid. De Heer Van Bee Georges, uiltredend lid. wiens mandaat eindigt met 31 De- cwm' er 1913, wordi herbenoemd als lid van dit Bésluur voor eonen nieuwen t r- mijn van vijl jaren, uigang nemende den 1 Januari 1914. 8 Punt.. Armbestuur lyksdte vrrnieuwintj lid. De Gemeenteraad benoemt als lid van dit Bestuur voor eenen termijn van vijf jaren, te beginnen met 1 Januari 1913, den Heef J. Vanderheyde. handalaar, uiitredend lid, wiens mandaat eindigt den 31 December 1913. 9. Punt. Lager onderivys lienoe* niing huliiondctwijz r in de gemeente jongensschool. Er wordt bij geheime stemming over gegaan tol de benoeming om te voorzien in de openstaande plaats van'hulponder- wijzer in de gemeente jongensschool ;ll bier Heer Catrysse Gentilj 1 wijzer in de aangenomen school wordt benoemd met vijf tegen vier, stemmen gegeven aan heer Pauwels Manries, 1 ter zeilde school. De indiensttreding op 1 Januari 1914. de, op 1100'fr. Het dagorde C. zitting wordt gelieve Openbare zitting van den Gemeente raad van den G December 1913, om 6 1/4 ure namiddag. Tegenwoordig Al de lellen. De Heer Burgemeester voorzi ter opent de zifing. Hij doel lezing geven van Int verslag der laatste zitting dat zonder opmerkingen wordt goedgekeurd. 1. Punt, Vragen tot grondvrrgun- niny^n op hel Kerkhof. Er wordt eene eeuwige toegestaan 1) van 1 vierk. met, aan M. Palentijn Dehaeze, te Veurne, mits, den prijs van 100 fr. 2) van 1 vm. aan N Veurne, mits den prijs van 100 fr. Een’ vierde der opbrengst van deze vergunningen zal aan het Armbestuur en en de Burgelijke Godshuizen geschonken worden 2. Punt. Wijziging keuirechten op h3l slachtvleesch. De Gemeenteraad behoudt de bestaan de keurreebten ophel slaclitvleesch, al hier in voege. 3. Punt. Teekenschogl Bcg>ooling dienslpiar 1011. Deze begroótiug wordt, door d<-n Ge meenteraad goedgi.k- urd, zooalszij door de Besturende commissie der l'-ekeri en Nijverheidsschool weïdt voorgeh-gl Zij beloopt in ontvangsten en uitgaven ter gelijke som van I960 tr. 4. Punt. Nijvcrhei tsschool Bcgroo- hng dienstjaar 191-1. Gemeenteraad ste't d, ze begrooting vast in ontvangsten’als in uitgaven, der som van 2840.12. Deze beide begrootiujen zu'lèr. aan-de goedkeuring der bevoegde overheid ge zonden worden. 5. Punt. Burgerlijke Godshuizen Rekeningeri’dienstjaar 1912. De Gemeenteraad, na gehoord te heb ben het verslag van den Heer Pil; namens dj commissie van Einünsi n keurt dou rekeningen goed van hei’ Gasthuis en \Veèsm*isjes«esticht alhier, zooals zij door het Godshuizen bestuur werden aangeboden. Deze rekeningen bedragen A. Voor het Gasthuis In ontvangsten, desom van 74 405.28 uitgaven 62.037.96 j f Batigslot 12;367.32 IJ. Voor hel VVeesmeisjesgCslicht In ontvangsten, dé som van 17.283.62 j In/uitgaven de som van 9 288,37 1 Batigslot 7.905.25 beraadslaging der Commissie be- I -■ C’SFLJ.eyZJ a t j 1 1- ,\Uc iriieben bii i ns gedrukt, wor.lcn l-'.EN'S onverre!.! ■'.ilk - nemen l’e aar.Vondieinien >ix,r Ccig'C en r.uilc-n 4, bs;de vine-.deren üita -zonderd worden ontvangen door den OEl-'- 1! t’. r.E 1’11 bl.IC! Tl'. Nieuw straat, te Brussel /e- -T^-WHur laraje

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1