5 MORISONS Te piekten Herberg thans tngebr uikl door HECTOR DUPON. Ingcnotireding nvt IS Ju.'i aanstaande, blnlichtir gen bij G. VANDERSTRAETE, reuwer fe Veurne. O M E N Crédit Général Liégois ('.Vnmtoése ilaa’schappij', BORSTZIEKTEN?. :jp*LME, a iuliegom (Hollande) 111 i® i 1 fr' fer. '3- I WIlWUHttEH BOUTEN tc «,-1 3.- Helene Ucnderyck :c |-;-Si i ï- Q F. L.INSREi RuePhiltppe-le-Bon, 41, Bruxelles tredi, titris i ■y 4 Waschmachieit II De Morisons Washer kau per maand of per uveek beiaa'd worden. Vraagt het boekje nummer 482 meiuiileg eo prijzen >an J. L. MORISONS, I09 Dambraggestraat, Antwerpen Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken Het is s Zonder houten pinnen. Zonder staaf in *t midden dér kuip Zonder kogeltjes. Zonder veeren. Zonder wieltjes. w overal te verkrijgen tegen ^^_1.00 Fr. Ie 1/2 Kilo. Boter? Wij maken er geene meer. Mevrouw,, wij verkoopén al onze melk voor het vervaar tii ffsudcr iflargarüje JB/V ir^ende b‘i hare oudera, Duinkerk- Je Veurne, beeft da eer tó laten «ban’heden af hel ambacht Hoef ASGHEN en STRIJKEN, OOr I'- t>0°’ baar keuHn werk ‘etct 2lJ de <“unst vao eenieder te ge- Wascht zonder afkokenin 6 minuten en werkt doo zijne eigene zwaartekracht Men wasch* al Kittende Ik geef een nieuw MORISONS Waschmaehien eeoe maand, op proef in gehee1 Balgie en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug. Disconleeren en Inkasseeren. van kwitlanciën effekteh, koe- pons, titels, enz. loopende rekeningen. ielopeningni Izeningen op en andere waarltorgcn. ^POMt^rekeningen gelden terugeisch- baar met of zou'dèr bericht. 5I'8dietljrieve 1 op alle lander.J ^Wisseling van vreemde gelden en papieren Beureorders. Inschrijving op alle leeningen. ^Waring van titels «n weerden ’«cht der trekkingen op aanvraag der klienten. - - '■-M-f nOHHLIlAWIBKM^ /Votvé-ZIr u^aert, Pvclgervan Mad. Vandenkerckhove Ooststraat. 6. Veurne. Magazijn van Registers en Papier. 3nloor en Schoolbchocften, Kerkboeken - Paternosters, Postkaarten, yrl"e*’' I V •FBeju ^heersen. Messen, Boter cn Kaasklcureis j a.ntaisieartikelen van allen aard enz. enz Rondere voorwaardcu voor voort'er °opers. IN A L I 1)E WINKELS (iebraudc KolTij '1 'T IS VERRE DE BESTE. StzKiulkoflijbranderij, Appelmarkt, HMNDAG 29 DECEMBER 1913 om 2 bre stipt namiddag, le Aveciippellc. T •’ofplaats, grnzingen en landen der gebruikt door d’heer Omer "'’«t-.Horlviu, langs deu steenweg naar **1101106, KOOPDAG van. i 40 koopen - ?eer scbóone Wilgen, Esschen, OlmenHollander, en Abeelen allen van ImGO tot 2m, omtrek. I IMNSDAG 6 JANUARI 1914, (DRIE KONINGEN;, 'I ’ire’s niorgens. te HOOGSTAEDE *l(>fs ede Cobertshille gebruikt vrouw W Rooryt k, en op andere ‘-•■eren, 2eer Merkwaardige Koopdag van 150 koopen alle slach van BOOMEN op slum. Agenischap Oostende Square Marie-José, I. ^t,Us'kapiiiji lijkt ic'A LUIK M«i«; BRUSSEU BRUGGE- ’•dARLEttoi-BERGEN-OOSTENI E HOI SSELAERE. ,^1'Kaal fr. 30,000 00 ‘cfomla fr, 10.006.700 58 *i echte Borstbalsem ILTTYSSJBINr Apotheker, In DEN HERT, op de Grocte Markt Nr 15, te Veurne. i; n’« If«rtl;ulscni piiHllIIcn Jfi S 2^— s e e< e Ha I 14 t ;O/ 1 u vijt i<« öt3 e*a r-W i l.— t 3.5g k i - -n,-.'aae.ï^isxe<«^x*A<ft3»* kantoor van dun A* 29. tc Vein nr o.5o o.5o o.,» 0,6» - Mo 7.— Le cent a;5o aS i .80 a.’So t 5o 10. „r8.— toutes couf. 6. - =PÏ’ -?• U - loxqmtles. «imp. petites, olortnrés tr. Jonquilles double* Animates et Reaonoalee. mtlaogf Begonias par mb et pir teinie Begomts timplet et doubles, _tnil.ir.je Glanatus Nivalis simplec blin: pur Glaieuls, Natnus, melange Glaieuls Calvilli blattc rouge rosea Glaïeuls Brenchylensit. écarlcte Glaïeuls, Chlldsür. mélange Gialetsls blancs. variétés frit, Oaglica mélange suparfia tris Abispanica, par non et par teir.te trit Abtspiuica mélange sup trite ixia mélangé de variétés noavellet Lisdu Japan, lane rubrum Lis du Japan Album Oralis, melange extra Scilla (Settles de Stbéric} Tritelea(vlila) uuifiora et violate* >?- ftp ■'ll tr. bi I i i i i n Ei.'WWB ttn ■iiibt'-rmni. - —- ,-|| u |MB| C.’ - - Jaagt het zeepzop door hét waschgoe.i. van link* naar rechts, van recliis nxir Jinks, .vgrt‘t midden naar, den buitenkant, van ónder naar boven en klopt bet Qrzcivcrtijdop zijne gchixlcoppcrvlakte. ^Qf£lS54ia, ~r---v -- u -J CuititT Gévéu.t L.irr.01* geeft oHig«l>e*} i o<ki rn meer, uitUeerb»K •'endc aan 4 jura. -- •VJS TT3R1STE RÜYSSEN 'S Borstbalsem is een on- «chatbur pencc<n i Jcl volgen* '*e laaute weten ichsppeliiie iittvmJ.tigen Iléreid gemaakt; het best geschikte voor b •tsjzicktcn in allen graad- Zijne wökirp is zekeren duurzaam. De slijmen lossen gemakkelijk en verminde ren, de knot 's nc"mt at. de bóót stilt eri eene algemeone vet betering doet zich voor in korten tijd. Met den eersten lepel, is de zieke eene beternis gewaar cn e< <i bitzon Ier cevoel van welzijn dat geen >n 'er geneesmiddel geven kan. in 48 uien, dik»ijls Zelfs in 24i<ecne ver koudheid of een begin van griep of influenza g.tnsch genezen. Kil r Hij brengt een.-onmlddeli'Jk» verlichting mede in**e 'J /II A H i. TT*1Ï jt-r LSEM ÏR <»ok <vcc veel bijval vo^rgeschre- I Z ven in i^valL-n van wedrkcèrende bron- A J ri chief en z IK van tering. jK, - X1 iCUrS (Ig g. Die l.i.len aa i asthma cd aan borstwater I kuipen d<«,r v viking eene ontiliddelijke J:i' lontUMin: enkumren gcma^ehjk de-liggende' a -uitwerksels* vzh .S?*1 et Yal<* fr. (BORSTÖAL.SEM kan men Jicjn“’?s POUTforcér gouleurs sépgrées z;--z wetenschappelijke samen P°“f rXer- toutes coul bes amldrclcn worden uit het dzemthes pf p etnè terre, coul separées dreven, onder aiulerc lang, de leng- Jacinthes p» pleitte tcrre. dc toutes enut wliézcn. alwa .r z'i «ene rechtstreek- i’W?e"’““tirres sche Weldoen tc werking uitoefenen. ^?c,nth5* Rotnaines, blanc pur Tultpes'simples par nom et leinte •**•>■1 hulHetli Tuhpcs doubles par nota et teinte ..Tjuhpcs sirpplcs ct doubles, niélange Tulipes Bizarren mélange Tulipcs Bijbloems mélange Tulipes Darwin, rhélange Tulipes Perroquets mélange - Crocus, par nom ét teinte i Crocus mélange. Crócus grand jaune I Narcissus, Polyanthus, mélange - kan men tenschappelijke samen -- worden uit het on.Ier andere langs de Jong- acii. alwa >r z>j eene rechtstroek- lc werking uitoefenen. J. z u lér opium f moiplüne eik zijn gebruik is daarom zonder gevaar, zoo voor kinderen als voor volwassen. De echte Boral balaem is scJert meer Jan io jaren bereid Joor Op icJer flexch staat in het glas gcj'ien' Je wo 'ideti Bot*st- ba Ismh Rtiysneri Op het etiket staat als waar- txirgnicrk. een rechtstaande' HERT. u geene O' beduidende of cevstar- lljke NAMAAKSELS in de handen stoppen. In Veurne is Jdj Iiij deu UITVINDER H. Iltiysflen ALLEEN tc krijgen. f’ri zen fr. 3.50. 1.75 cn de-kleine flèich’- I. 00 tr Voor iO tr. 3 .lubl-elc rtesschen FRANCO. Voor 3 25 ti, 3 gewone Jesse hen FRANCO. kos’cnfr 176 de does; ir t ,85 per peft. z ij zijn gc-tcekend p iedere pastil i orj.fba!sem Huyssen' S -S i s c - o gT «5 ‘°- S> XI 9 rs -^.1 bijval voorgeschre- •d erkeèrende bron- tering. Zijn» tvciling Cenie oi en kunnen p -..i -i.tt, houding verdragen. Deze oprechte tv.m.fcrbate RUYSSÏENS uitleggen door znnc stelling Zijne lichaam ff.' en longpijp' ICllJ NNC»*N zonder gevaar, vt>lvk'>»*cn. c a c o

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 3