Het huiselijke Lcveiu - Tegenwoordig heersebt er weinige 'reugdc en geluk in sommige huiskrin Ren. Zeker wordt er meer gezucht gekucht dan gelachen én gejubeld m Sommige huistnudons. Waarbij komt dat. Zonder ons op politiek terrein te phal- 8en zonder te spreken van hetgeen dagelijks zien omgaan, alwaaf wij h<t Roede recht maar al te dikwijls zien on ‘’erdnikken. moeten wij niet bekennen dat nnrus on misnoegdheid overal he< r fclipu, dat eene algemeene klacht op sl'jgt uit a’ de standen der samenleving ce dat deze klacht altijd op hetdde uit komt Het is slechte tijd Wij hele- 'ï>n eenen droeven en moeilijkep tijd Men zou het nochtans niet zeggen a s •oen de pracht en dracht, de motie r i> bnre uitzinnigheden, het reizen en rotson de vermaken en cinemas de feestvierm- Rpn en sieringen nagaat. Men zou wilh leven zonder werken en nochtans. Got schiep den menseh om te werken als de de vogel om te vliegen. Onze voorouders beleefden ook slechte dagen .Oorlog «onder ophouden, hongersnood, ziekten van allen aard en meest dan nog remedie te vinden. Aan de Herbergiers ft oerisrtax r [jfcewber 50. /V/ /Hgemcene Tijdingen Donderdag bevat zonder VERSCHIJNENDE DEN WOENSDAG bij DS KINDERS BOMHOMME-RYCÉ ASEYS, Nieupoorlstraat, 10 Veurne. fr. *>.00 fr 6 00 10 ei en in gelegenheid, den voor hen gemaakten put ie vullen mei hunne vijuinlen. uw k ein de echt- iin werk ,1 niet meer gaan slijten koten. Dan zal. Jde jonge- vrienden en slechte ge zellen vaarwel zeggen. ’t Zal veel heter gaan het geluk gaat x...-. cens door i- wierden uitgedreven. en de vrede en week-eren daar waar ze die nieuwcrwetsche gebruiken Rechterlijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. wanne t in de samen in dep huis- kracht om op t« steu- -‘■’n °P •uw. ‘3 vinden in de 't 'huisgezin, in de sa do zedelijkheid alles be- cca woord zoekt he alles zal u loegëworpén van het huiselijk J schap uitvoere, *t Is niet 't en verbetert 70 r^ff? g, godsdienst en heersohen met een rijk Gods en We zijn ver afgeweken leven dat is te bekennen genoeg te herhalen niet, wat, is er aan tc doen en dan zij l armen en heenen te kruissen en de zaak te laten zooals ze is en was. Voor alle kwalen maeten er geneesmid delen zijn We zullen ze zoeken en vin den. ’t Huiselijk leven moet herleven. Vergadering en bijeenkomst 's noensm I ’s avonds niet alleen om te eten maar om te vertellen te spreken, te redeneeren onder.'malkaar. Eene lezing in stichtend boek, liet voorhouden van duurbare les sen gespeld door vader of moeder ko men hier ook van pas. Dit zij waarheid niet alleen voor de dagen der week ook voor, de zon- en feestdagen. Een gezellig zomen zijn. Een vredig thuisblijven Een goed gebed ’s avonds en waarom niet het Rozenhoedje gebeden Een deftig- vermaak en spel ouder familieleden In lieK’lve huis, rondden zelfden heerd, ziedaar wat ons weggeweken huiselijk I leven zal in ’t leven roepen. Maar dan geen uitzitten meer van vader of zoons, geen bij wonen van dans en drankpar ijen, eenzame wandelin gen, geen straatlopen en gevaarvolle reizen voor jongelieden Zindelijkheid en liefde, doen heerschen in maar l.emelsch huisje dan zal genoot den tijd, dien hij op zijn niet doorbrengl "’on in kroegen en I ling de valsche liet Staatb'.ad van het vo'gende besluit Om de uitoefening der zending van den militieraad en van den arrundis- semants-commissaris te vergemakke lijken, [dient er overgegaan tot een nieuwe verdeëling der gemeenten van het Rijk in militiekantons ten einde deze, in de maat van het mogelijkc te doen overeenkomen met de rechterlijke kan tons zonder echter de gemzen te over schrijden van de bestuurlijke omschrij ving der arrondissementscommissari’ser* Eeriige gemeenten van West-Vlaanderen worden verdeeld in de vo'gende iniliti - kantons Mililiekantoti Veurne Adinkerke, Alveringhem, Revenu, Bulscamp, Goxyde, Egg waertscappelle, Veurne, Ghyve'inchove, Iloogstacde, Houthom, ItonborofhnI,*nn]wrniecuIh Panne, Leysele, Moeres, Nieuwcappelle, Oeren, Oostkcrke, Oudecappelle, St- Jacobs Kapel, St-Ricquiors Stavele Steen kerke, Vinckem, Wulveringhem. MilHiekantun Dixmude Boerst, Bovekerke, Caeskerke, Cler- cken, Gortemarck, Couckelaere, Dixmu- de, Eessen, Ilandzaeme, Leke, Loo. Noordschote, Merckem, Poilinehove, Reninghe, Vladsloo, Weicken, VVoumen Zarren. Militiekanlon Nieupoorl Avecappelle. Boitshoucke, Keyem, Oostduinkerke, Nieupoort, Pervyse. Ramscappelle, St. Joris, Stuyvckenskerke Wulpen, Zoetenaey. De gemeemteraad van Sluyvekehs- kerke wordt bij koninklijk i esluit ge- macbt'gd tot het beften van taxen voor het verbeteren der veldwegen. HANDZAEME. Sluipmoord Zondag, rond 1 ure ’s nachts, is Cyii 1 Bossy, huiswaarts keerend. op een 30 tal meters van zijne woning, onverhoeds aangevallen geweest door Cyriel Deriet- maecker en heeft erge messteken beko men. De dader is aangehouden en zijn slachtoffer is Woensdag morgend over leden. Machtiging. Een koninklijk bes’uit machtigt den Gemeenteraad van Hand- zaeme tot het leenen eener som van 22,413 Ir. 91 c. TOELAAG. Aan de Kerkfabriek van Ghyverinchove, wordt er eene toe laag verleend van 4 593 fr. 62 c. tot her stelling der kerk. TAKSEN. De Gemeenterta 1 van Stuyvekenskerke. is gemachtigd voor het verbeteren der veldwegen, eenen taks te beffen öp hl openen van nieuwe slijterijen van gegiste ol gestookte dran ken. Dat men overal de wet op de dronken- en zekerlijk zullen vele ongelukken vermeden worden. BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VEURNE Briynooghe Maurice, landbonwerzoon te Caeskerke, voorw, 50 fr. wegens sla gen, 15 fr. wegens beleedigingcn. Reviérc Lucien en Vanhille Henri, bei- dwerklieden te Vladsloo de Ie 15 dagen en 26 frank wegens slagen, de 2e 2 maanden en 50 fr. wegens slagen. Lust Leon, bakk'rsgast te Keyem, 30 frank wegens slagen. Pouchele Jerome. landbouwer te Isen- berghe, 30 fr. wegens poging tot om- kooperij, 15,drank wegens verlaten ges pan. Onze, voorvaderen die ernstige beproc v‘>ngen moesten onderdaan, klaagden, knorden of morden biet" 'j *nt' 11 deel klagen puiten in de aarde het wat mindcr beter gaat loving wat min gelukkiger king; sterkte en L. oen en onzen moed op te beuren zijn onze dagen niet meer te vinden inrichtingen van ‘Z inenstelling van 't huiselijk leven. Ondervraagt ze maar uwe voorvaderen ze mogen met fierheid antwooruen a> wij zijn moedig gebleven» wij, cn hu ten voor niemand in die droevige om standigheden van voorheen..-, .Mat^r R hadden wij te danken aap 'de gods dienstige inrichting van ons fami ic- leven. Het was in die schuilplaat dat we ’usten vrede, zegen en geluk vonden, dat we van jongs af en beter dan in de boeken, geleerd hebben hoe we cns •i.ocien gedragen in de wisselvalligheden fn tegenkantingen des levens, hel is rom! den heerd Jat 0 goede christenen kloeke Vlamingen wierden en bleven. Éhwel, beste lezers, wilt ge uwe voor ouders volgen. Wilt gij de maatschappe lijke orde op bare ware grondsteiss.s vestigen Wilt gij de openbare rust handhaven De eendracht en liefde lus- schen de verschitüge standen der samen leving dom believen? Welnu begint ’i't dm luithirg in cue te heisfelkn lial dm kmilkgicfi gesteund op de, Het volgends is uit Vooruit gesneden Laat ops trachten overal dc drank huizen gesloten tc krijgen. Wie tegen de herberg is, is tegen de dronk' nschap en misdaad. Dus, komen de socialisten aan bet be wind, de herbergen verdwijnen, de goe de zoowel als de andere, uitgezonderd, natuurlijk, degene aan de sociliastscba instellingen verbonden. In alle geval, niet slecht uitgevonden eene schoone berekening, die de coffres- orts van de roode leiders geweldig zou doen overloopen- Blijft nu te zien of de herbergiers zich gaan laten vangen door de socialistische-fortuinzoekers. Vooral eer het zoover zal komen, herben zij de Wij vernemen dat M. Francis B/ondó, Yperscho steenw'eg, h" 72, te Véurnq, overleden everkorten lijd ten gevolge eener verkoudheid over 3 jaar de wijze voorzienigheid heeft gehad zich ts ver zekeren aan de uitmuntende Zwiiserschë Compagnie LA GEnE'/OISE, waar- 1 van het reservefonds beloopt tot fr 45.000,000. Deze Maatschappij heeft innen de 5 dagen aan de weduwe 10.000 fr. ba taald, voor de verzeketing van harm man La Génévoise verlangt haar agentschap te. geven aan eenen eerlij ken persoon te \eurne, ten einde hem eene schoone bediening te Verschaffen zich te wenden aan het Belgisch Bestuur, 13, Charles Hanssensslraat, te Brussel. Burgerlijke Godshuizen van Veurne. Uitslag der Aanbesteding van 12 December 1913 Ossen-en Koeienvleesch. Weduwe Vanleke Staes, 4 fr. 38 per kilogram. Kalfvleek. Weduwe. Vanleke Staes, 1 fr 98 per kilogram. Monsche Kolen. Weduwe Leonard I Morael, 319 fr. wagen van 10 000 kilos. Bij koninklijk besluit van 30 Novem ber is M. B.ieswal, ondervoorzitter der commissie tot beheer der gevangenis te Veurne, tol voorzitter benoemd, in ver vanging van wijlen M. E. Van Hée. Het ondervoorzitterschap is opgedragen aan M. Claes, prokureur des konings, lid van rechtswege van dit collegie. M. G. Van Hee, fabrikant te Veurne, is benoemd tot lid van dezelfde sommis sie. HOLTHEM bij Veurne. Sc'ifiane vangst. Vrijdag namiddag hebben de l onderbrigadier E. Decuyper en de b - i ambte C. Provoost in de Moeres 5 groote zeugen aangeslagen d e gesmokke’d wa ren uit Frankrijk. Md de Post I en afzonderlijk nummer - -t Men schrijft inr bij den DruLkcr-Ui’gev^r alle i'ostburooie». It it A. A.N KO WDI G-ï JST O- 22 3^ Gewone aankondigingen per regel 20 et. sftichw. bij cns gedrukt, worden EENS onvergeld ire- 4UVnemen Be aankondigingen voor Beigic en Buiten'ard beide Vlaanderen uitgezonderdworden ontvangen door den OFrC.fc l>E PU bLICITË, Nicuwstraat. :6, tc Brussel ■jaML'TOitne 111M Hl ■■■Maa III m II11 n i n i n i - ’■iKUi.uilJCHiimiiiH - **'1 ---.i i—,igraan»——-W—— I INT p C2 T-£ IX T.T 'T'T NT Ci S r-» de

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1