r Zalig Nieuwjaar Boetstraffelijke Rechtbank Wit en Zwart. Stad Veurne. I 'oen sdag 31 december 1983. 70 Jaargang* I aan van voorspoed on- eene i li gunsUg advies van openbare wer- VERSCHIJNENOE DÉN WOENSDAG nu DE KINDERS BONHCMME-RyCKASEYS, Nicupobrtslraat, 10, Veurne. Laat ons nooit, oin welke reden ook, ten nadeele van anderen, eene s echte daad verschoonen o' eene goede onver fr (>.00 10 c. en in Door afwezigheid zal de Heer Prokureur des Konings met NIEUW JAARDAG geene bezoeken ontvangen. ^"PT De policie com 4jr missaris der stad GVeurne. wens'cht aan al de over heden der stad, .een Zaligen ge lukkig nieuwjaar en bedankt deze en al de ingezetenen voor de goede wenschen de welke zij hem zouden willen doen en o >k terloops gezegd, (lateral afgezien wordt dat kalho- - met lij z.ai aan ue goedkeuring der Be st- nlige Afveerdiging van dea Provinciale VEURNE Hennaerl August, visscher te Coxye, voorw. 109 fr. wegensjacht. Dutrieux Jan, hovenier te Lombartzyde voorw 2 maal 100 fr. wegens jacht. Riviere Arthur, en Eduard, beide werkers te Boerst, voorw. elk 50 fr. wegensjacht. Senesael Karei, werker te Beest, 200 fr. wegens jacht. Riviere Lucien werker te Vla Isloo, 2 maal 100 Ir. wegensjacht. Men schrijft in bij den. Drukker-L’itgever ■s/Ar postbureelen. meld laten. Lant mis handelen gelijk de verstand' gen, di a les, menschen en zaken .Ivi- oordeelen naar hunne wezetiflijke v«-r- (lieirst- n. Laat ons in alles aan allen de plaats gever., dié hun toi-komt en ons nóóit, noch door ren al te zwartgallig en nog min daor een bant'ich’ig partij dig karakter, in ons oordeel en onze zienswijze, laten I elreerschen. Laat on$ eene kat, eene kat no-'-men. en durven den os bij d j hoornen pakken, waar eerlijkheid en reehlv lerdigheid ons zulks gebiedt doch ook, laat ons zoo- veel mogelijk de fouten van anderen door de vingeren zien immers heel weinigen zijn er volmaakt heel weini gen zijn er onder de menschen die in derdaad in al zijne volheid den naam van menscli weerdig zijn en dien met ceie dragen. Laat ons denken, dat ook wij tot de menscheid belmoren en wij wellicht ook niet vrij te pleiten zijn van fouten-, zoo min als die anderen, waarnaar met stee- nen geworpen woult. Laat ons alijd wit. wit laten, trachten wij nooit'Int zwart zwarter te maken, dan het eigen! ik is Dat is het gedacht van Loleicijk Uiteren en ook het onze. Rleuwjnnr. Mijnheer en Madame Auguste Pil laten weten dat zij uit oorzaak van rouw geerie nieuwjaarsbezoeken ontvangen. A^ITICOISrDIGl-IJSrGl-E asr Gewone aankondigingen per regel 20 et. It« chtei lijke eerherstellingen per regel fr. 1.00 Herhaalde aankondigingen, volgens overeenkomst. Volgens mijn.oordeel zijn er vijf soor ten van menschen in de wereld. Daar zijn menschen. die alles in het 'vil zien, aan wie alles goed en onverbe terlijk schijnt die nooit ontevredenzijn en zich over niets of niemand J>ek|agén Die soort menschen (jammer «lat hun getal zoo klein is) zijnde gelukkigen. Daar zijn menschen (en zeWs.daar zijn er vele) dio alles in ’(zwart zien, die denken dat er niets volmaakt is onder de zon, dat er niets of niemand aan zijne roeping beantwoordt, uitgenomen zij zclven. Dat zijn de ongelukkigen. De verstandigen zijn deze, die zaken en menschen nemen zooals ze zijn, dit is nu eens wi dan eens zwart; die zich door een weinig schijn niet laten verblinden en zórg dragen zich geene appelen voor citroenen in de hand te laten stoppen. Nog eene soort van menschen zijn de goedzakkigen. de gevoelloozen, die on bekommerd Gods water over Gons akker laten loopen, aan wie al'es onverschillig l Is een gewoonte, een zekere groot s,’hevoldoening, bij Int vernieuwen van 1 Par, aan onze lezers e< n ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR te wenseben Dat 1914 u allen vrede en voorspoed (heebrenge DE veurnaxr i - en VRIJ r,J<Ien, na nooit een schram ofgeweken I ‘e bobben is en die op den duur -geen wit pil zwarte meer kunnen onderscheiden. God schept dan dag en ze gaan er door. Gaal er hun ’t ten of.’l ander tegen, 't is ook goed. Ze nemen het leven gelijk het komt. Zij onderzoeken niet of de men schep goed of slecht zijn, zij redeneeren met zij oordeelen niet, zij schijnen bet z' jfs niet te’ gevoelen’ a's ze benadeeld woiden Zij zijn noch ge'ukkig noch on- I gelukkig. Zij leven gelijk de hoornen en I de planten, die geen gevoel, geenedenk- kracht,’bezitten. Eindelijk eene vijfde soort menschen I zijn deze, dieofschoon ze vo-komen I van ’t tegendeel bewust zijn ft zij uit. eigene of poliiieke belangen) tegen w.t I zwart en tegen zwart wit zeggen en an- I deren hunne va'sche beschouwingen voor goede munt willen doen aanveerden I Dat zijn de gevaarlijken. Uit de verschilh’ge wijzen van oor I deelen en denken ontstaan natuurlijk I juiste en onjuiste opvattingen; immers I zaak kan niet tege'ijkertijd <vit en I zwart, goed en slecht zijn Ook terwijl de eene beweert dat ze hagelblank - is en I de andere staande houdt dat zij er zeer I zwart uitziet, is het meermaals niet ge- I makkelijk te bepalen aan welken kan 1 het gelijk mo t gesteld worden. Daaruit kununeu moeilijkheden en ge- I schillen onts aan en daar beide part jen in hunne verscbilhge manier van oor- I deelen in n eigen gedacht niet wil en verloochen n is het doorgaans niet ma- I gelijk tot eene overeenkomst te geraken. I Indien zij deden gelijk de verstandigen en alles beoordeelden naar de wezenlijk heid, dan zou er veel twist en twee- I dracht, veel druk en ongemak uit de wereld gebannen worden. Doch dit alles is ni-t zoo te betreuren niet zoov nadeelig aan het gemeenehest als de manier van handelen der vijfde soort menschen, dio waarlijk veel onheil I stichten en van veel onrech'.vcerdigbeden Op nbare zitting van den Gemeente raad van. den 27 December 1913, om 6 1/4 u. namiddag. Waren aanwezig Al de leden. De lieer Burgemeester-Voorzitter ver klaart de zitting geopend, en doet lezing geven van het proces-verbaal der laarste zitting, dat zon Ier opmerkingen wordt goedgekeurd. - 1 Punt. Vraag der Hand elskamer Aanleggen eener voe'.biug over den vaart, “DE VEURNAXR» wil ook als KA- THOLIEK blad 71 jaren VRANK Ie hebben >an t klisten programma, aan I al zijne lezers, OVERTUIGD KATHOLIEK I ^-IJ.N’E wenschen aanbieden 1 Zij maar I (,|kwijls van '•eken, kalm, zonder schromen, ‘‘Üpoverlcg, den vijand bekampen. ten KATIIOTIEK laat alle kleingeestig heid van kant, bij strijdt manhaftig, ge- sirttnd op feiten waar niet een andere politieke 'macht tegen vermag, en't zij h trouwend op Gods almacht dal hij bevreesd alles ‘doorworstele, Daarom wil DE VEURNAAR aan allen die wcnsch uiten ALTIJD en OVERAL Vr*j en vrank 't ware katholieke zaad te z’aicn, ’t jaar door, te werken met rijp overleg, zonder opgewonnendheid, vast on/zeker. Zoo doende zult gij voor uwen tegen strever nooit moeten terugdeinzen nooit hunne bedreigioger. duchten i maar BLIJ ct» VRIJ, de kop altijd fier.pmboogc de zegc zingen, van onze Katholieke Partij. Zoo weze voor allen't jarr 1914 DE .VEURNAAR. zij 'e der Niewoorltrug Advies. De Ilandelskamer dezer stad richt den lieer Mini.-ter van openbare Werken eei e vraag, stn kkt n Ie tot tu t bekomen eener voetbrug (pnssterellfd over de vaart nevens de Nieupoorlbrug alhier. De Gemeenteraad, gezien het groot nut dat deze inrichting zou daarstellen, beslist deze vraag, met aan d n lieer Minister ken over te maken. 2. Punt. Middelbare School Begroe ting voor hel dicns'ja tr 1911. Deze begroo'.ing door de Besturende Commissie der Middelbare School vastge steld in ontvangster» als in uitgaven ter gelijke snm van ?8,3'«G fr. 23, zal met gunstig advies van dén Gémeenterandi aan de goedkeuring der bevoegde Over heid gezonden worden. 3. Punt. Aangenomen Knechten school Ontslag van M. G. Calrysse als hulp onderwijzer. De Gemeenteraad neemt akt van het ontsb'g van den Heer Gentil Catryssa als hulponderwijzer der aangenomen knech- tensehojl alhier. Zijndé uitsienattreding is vaslgesteld op 31 December 1913. 4 Punt. Aangenomen Knechten school Aanveeiding benoeming van hulpon derwijzer. De benoeming van den Heer V^rsteele Joris, onderwijzer van Wyng'iene als hu'ponderwijzer in de pangenomen knech tenschool alhier, wordt d »or den Ge meenteraad aanveerd. Hij zal met 4 Januari 1914 in dienst treden. Zijne jnarweddjwordt va ilgisbjld op 1100 fr. 5. Punt. Siadsbcgrooting van het dienstjaar 1914. De begrooting dezer voor het dienstjaar 1914 wordt breedvoerig besproken, en door den Raad vastgesteld, in ontvang sten en uitgaven, ter gelijke som van 440,022 fr 43. Zij zal aan de goedkeuring der f Raad onderworpen worden. De zi tmg wordt geheven om 8 de oooriaak zijn. Zij oordeelen niet zij onderzoeken niet waar hel recht of het onrecht gelen gen is Zij volgen slechts dien hatelijken drift, om alles af (e schilderen volgens de zienswijze, die bun het meeste voor deel brengt en zij schrikken er niet- voor leiug, uit heerschzucht, uil winstbejag of uit poütieken haat, door eene onrecht- veerdige beoordeeling hunnen even menseb te schaden. i f ure ■-~v .-^. fr. ‘i.00 I1STSCM Voor de Stad Met de Post Een afzonderlijk nummer TWTT-ftllI I d (JTjr-'Xj:’ .M’e a(Tuben bij ens gedrukt, worden EENS onvereeld ge nemen 9e Aankondipingen voor België en Buitenland 1 beide Vlaanderen uitgezonderd worden ontvangen door den OEFC’ It ‘)E PU bl.IClTl', Nteuwstraat. te Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1913 | | pagina 1