Vrijheid voor allen! o— Geen Nepotismus! Nog het programma van Deswarte en Joye. l°Eenige vraagskes met antwoorderbij. 2. Eenige leugens met wederlegging erbij. DIXMUDE, 11 OCTOBER 1894. Nr 2. Eerst en vooral zullen wij in goeie trouwe de vraagstukken trachten op te lossen, die in Deswartens en Joyens programma staan, en aldus het onze bijbrengen tot het welzijn van ons dierbaar vaderland in 't algemeen en ons bemind arrondissement in het bijzonder. de lasten te verminderen en zij hebben ze verhoogd. Wederlegging Neen, zij hebben ze verleegd, en vele verleegd. Het accijnsrecbt op den alcool en den genever werd van 75 op 64 fr. gebracht 2,647,000 fr. vermindering van lasten. De taks op den tabak is op de helft gebracht 400,000 fr. vermindering van lasten. Het recht op de suiker is verleegdomtrent 2,750,000 fr. vermindering van lasten. Het recht op de koffij geheven ten voordeele van den Eerste VraagWij vragen hervorming der wetten die de rechten van het volk miskennen. Antwoord De heeren senator de Coninck en volksvertegenwoordiger De Lantsheere werken daarvoren sedert meer dan 20 jaren reeds hebben zij veel bekomenmeer nog zullen zij betrachtenwerkt en stemt dus voor de heeren de CONINCK en DE LANTSHEERE. Tweede vraag Wij vragen dat de schoolstrijd ophoude. Antwoord: Gij komt te late met uwe vraag; het is al tien jaren dat de schoolstrijd opgehouden is. En wilt gij dat de schoolstrijd blijve ophouden, en niet en herneme, werkt en stemt voor de heeren de CONINCK en DE LANTSHEERE. Vierde vraag Wij willen dat de Vlaming en Waai gelijke taalrechten bezitten; wij vragen, in bestuurlijke en rechterlijke zaken, in 't vlaamsch beheerd en aangesproken te worden. AntwoordDe eerste Minister, die eene wet voorgesteld en doen stemmen heeft om de rechten der Vlamingen te doen eerbieden't is een katholiek, 't is M. DE LANTSHEERE geweest. Wie was het immers die de eerste wet over het gebruik der vlaamsche taal voor de tribunalen deed maken? M. DE LANTSHEERE M. Joye, die advokaat is moet dat weten. Wie heeft er sedert dien meest van geheel het Senaat gewrocht en gesproken opdat er verder recht ware gedaan geweest aan de grieven der Vlamingen? Baron de CONINCK van MERCKEM. Wilt gij dan de rechten van 't vlaamsch staande houden en versterken, werkt en stemt voor de heeren de CONINCK en DE LANTSHEERE. Weet het wel de liberale partij, 't is de partij van Frankrijk Laatste vraag Wij vragen rechtveerdigheid en menschlievendheid voor alle burgers en vrijheid en gelijkheid voor alle menschen. Antwoord Wie is er die dat niet en vraagt, Truntaards? Maar wie is er die daarvoor meer gedaan en gevrocht heeft dan onze menschlievende Senator en ons algemeen geachte Volksvertegenwoordiger Voor zulke mannen moet gij dan te berde springen, en werken zooveel als gij kunt, en stemmen gelijk eene man voor de heeren de CONINCK en DELANTSHEERE Eerste leugen Over 10 jaren beloofden de klerikalen is afgeschaft850,000 fr. vermindering van lasten. Het recht op de polissen van assurrantie is afge schaft rond een millioen vermindering van lasten. De tolrechten op de kanalen en rivieren zijn verleegd 700,000 fr. vermindering van lasten. De registratierechten op de pachten, enz. zijn verleegd 400,000 fr. vermindering van lasten. De vervoertarieven op de ijzer wegen zijn verleegd 2,500,000 fr. vermindering van lasten. Verders werden er verscheidene andere ontslagingen van lasten toegestaan voor een gezamentlijk bedrag van ODgeveer 2 millioen 500,000. En de heeren Joye en De Swarte zijn schaamteloos genoeg om te beweren, dat de lasten niet verminderd werden v'. -i t Tweede leugen i De klerikalen hebben een lapdbouw- ministerie ingericht om de landslieden te misleiden. WederleggingWat zegt gij, om de landslieden te misleiden? Ah! gij tandentrekkers! G'ij weet maar ai te wel wat het katholiek landbouw-ministerie, te wege gebracht heeft ten voordeele van de boeren. Gij weet wel dat het roelkerijscholen gesticht, het landbouwonderwijs uitgebreid, proefvelden ingericht en landbouwingenieurs aangesteld heeft. Gij weet wel dat het de wet op de koopvernietigende gebreken ten voordeele der landbouwers herzien en de schadeloosstelling voor de gevallen van gedwongen afmaking van zieke of verdachte beesten aanzienlijk verhoogd heeft; Gij weet wel, dat het voor rond de 2,500,000 fr. verleeg;ing van vervoentarieven ten voordeele der boerderij verleend en rechten op de vreemde beesten, ten voordeele van den inlandschen veekweek ingebracht heeft Gij weet wel, dat een recht op de vreemde haver, de vreemde suikerijboonen en de margarine,zou geheven geweest zijn, waren de liberalen niet weggeloopen uit de-Kamers. Heet gij dat de boeren misleiden? Waarom niet gezeid dat zwart wit is? Nooit en hebben de liberalen iets of wat gedaan ten voordeele van den landbouw. En wat zijn de boeren in de oogen der liberalen't Zijn vuilkarren en wilde beesten zoo spraken immers de kopstukken der liberalen, Frère- Orban en Graux. Wilt gij den landbouw in eere houden, wilt gij de zaken der boerderij zien verbeteren, werkt en stemt dan voor vrienden der landbouwers en verdedigers van de landbouwbelangen, voor de heeren de CONINCK en DE LANTSHEERE. Derde leugen Te weinig hield men zich bezig met de lotsverbetering der werklieden en kleine burgers. WederleggingMaar voor dat de Katholieken aan 't roer kwamen en hield men zich geenszins daarmeê bezig. De DE VRIJE BURGER Derde ■vraag' t VX' ic;i« tó"V* platten lande, sind» 187W, nog vrij geweest zijne kinderen te zenden naar eene school volgens eigen keus? AntwoordVan 1879 tot 1884, voor zooveel hij van den Staat afhong, niemand; maar van 1884 tot 1894, iedereen. En wilt gij dat iedereen vrij blijve zijne kinderen te zenden naar de sehool die hij liefst heeft, werkt en stemt voor de heeren de CONINCK en DE LANTSHEERE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Vrije Burger (1894-1911) | 1894 | | pagina 1