££"SSS»°«hn Derde Jaargang. N° 21. Zondag 22 Mei 1898. van DIKSMUIDE en van het ARRONDISSEMENT. De Katholieken en de Landbouw. Dejaloezij derkaloten. Oorlog tusschen Spanje en Amerika. O Alles wat den opstel van De Vriif Rttd™» M. Verbeeck is in den Blauwen Tan komen vragen of Minister De Bruyn mee? gedaan heeft dan eenen oorring geven aan 3e koeten en eene medalie aan elf honcS, Die jongen, zoo sprekend, risschierde niet veel aangezien hij voor den oogen- blik stond te midden van verblinde leiders die ooren hebben om niet te hooren en oogen om niet te zien, en te midden eemge werklieden, die ofwel ger ngeld X'iVeel dlcI?-te.r1 dan de koeie# ze"fen ofwel over politieke zaken en vooral land- u Pi°C^j de Dixnmdenaardie zaak schieten w?i éen °Pdis^hen, zoo m j J,fr ons bH> en zoo zijn wii dla?ezif onl HVraa&i1S gelte!d e™irden Er«li J gelegenheid verschaft feedvoerig, over de werking der katho- woordénln Van Iandb°uw, te ant- Inschrijvingsprijs 4fr. 60 oer iaarof, *n Aankondigingen 15 centiemen den drukregel - RechterlT Ti ma,anden' vooroP te Stalen. p Rechterlijke bekendmakingen 30 ct. den drukregel Prijs per nummer 10 centiemen. arukiegel. radens FLOüK, Drukker-Uitgever, Appelmarkt, n° 7, Diksmuide. Met smaad en hoon. bedptf man u- i Gekampt, gestreden, voor God, voor Recht! voor Zeden! brengsels, die aan den suiker- en suikerii- handel zooveel kwaad hadden kunnen tr„ffiedjar' mitsga<lcrs verschillige doel- yeroraenxngen en koninklijke besluiten in gelijkloopenden zin, reeds eene eerste reeks wetten. M. Verbeeck zal waarschijnlijk beletten perCleS niet allen d'en^n tot het noch tot W 6ennn °0rring biJ de koeien- de honden?" gËn Va" Êene medallie «rrv./116 a5fhen eedrubt ten Bureele van dit bla-' worden er éénmaal onvergeld in geplaatst. De neringdoeners, ingeschreven op dit blad mogen tweemaai gratis er eene aankondiging^ dien wegen^HUN bSriJt" h°°gSten drukreS^ rp Wat deden de katholieken al voor den boerenstand Wh" antwoorden daarop, terzijde no«* latende al de sociale wetten die den werk man van den buiten zoowel als dezen van de steden, zoo zeer bevoordeeligen. De katholieken stichtten een ministerie van Landbouw, iets waarmede de liberalen zich nooit hadden bekommerd. Dit ministerie ging moeten naar het gedacht onzer mannen, eene reeks van wetten, besluiten en schikkingen voordragen, die den landbouwer gingen helpen uit de crisis, waarin de liberalen hem hopeloos gelaten hadden. En inderdaad. Weldra volgden .Eene wet betrekkelijk de koopver nietigende gebreken in zake van verkoop en verwisseling van huisdieren Eene wet verminderende de lasten op het verwisselen van landgoederen Eene wet inkomrechten vaststellende op de runderen en schapen, alsook het versch geslacht vleesch Eene wet verminderende de registratie rechten op de pachtcontracten Eene wet, bepalende dat de gemeente reglementen, slacht- of slachthuisrechten henende., slechts mochten behouden blijven in de maat eener rechtveerdige vergoeding voor diensten, aan de belang hebbenden bewezen Eene wet, betrekkelijk Hen handel van eetwaren, dienende tot voeding van menschen en dieren, onder oogpunt der openbare gezondheid en met het doel de bedriegerijen en de vervalschingen te beletten; Eene wet, zekere inkomrechten be palende op de landbouwprodukten zooals boter, margarine, haver, enz; Eene wet, een onderzoek op den land bouw bevelende Eene wet betrekkelijk de lasten op den tabak1 Eene wet, strenger de landlooperij en bedelarij straffende, waarover de buiten lieden zoo zeer te klagen hadden; Eene wet, de registratie en over schrijvingsrechten verminderende voor den aankoop van kleine landeigendommen Eene wet verbiedende den invoer het voortbrengen terughouden of verkoopen van saccharine en alle soortgelijke voort- Gaan wij nu over tot de gezondheids tot de kP d-G ftïfdieren, het is te neggen tot de koninklijke besluiten en verdere reglementen geschikt om het vee van ziekten en ongevallen te vrijwaren. Om de landbouwers een gedacht te f eVe"' v?n.de neerstigheid waarmede er in ons ministerie voor deze zaak gewrocht werd behoeven wij slechts aan tf stippen, m dea?n z'n tot 17 bijzondere schikkingen zijn medegedeeld geweest. Vrd?dieren, geslacht door den 'vanden eigenaar, aft deze weerbarstig zijn gebleven aan de tuberculine. 2) Voor de koeien op geregelde wiize gebruikt voor de voortbrenging, en°df volle veerzen, bestemd voor dit gebruik. 7° ten honderd der weerde van het vleesch, als de dieren totaal ongeschikt verklaard worden voor het verbruik, uit defskcM^66^ °P het 00genblik *ri bo"derd derzelfde weerde als het worden.320 Verbruik maS overgeleverd Als de dieren moeten afgemaakt ziin binnen de drie jaar volgende op den dag waarop de uitslagen der inenting mft bercuhne zouden bekendgemaakt zijn. ovwi- andere dieren is de ver goeding vastgesteld op 50 ten honderd der Weerde van het vleesch, als zij, bij het afmaken in het slachthuis verklaard worden totaal ongeschikt te zijn voor het verbruik uit reripn 1^1 ncc handen der landbouwers de uitvindingen f. ^oy/1 egeit nog net volgende nog over het streng gezondheidstoezicht °ngesch'kt nog over het streng gezondheidstoezicht voor ingevoerde peerden enz. Indien heer Verbeeck eraan houdt, zullen wij hier bijvoegen, dat wij onder deze reeks van besluiten ook deze plaatsen van het merken der runderen. Het doelwit van dezen maatregel, voegen wij het nogmaals erbij is te kunnen het binnen smokkelen van vee verhinderen, en eene gemakkelijkere en volledigere uitvoering der gezondheidsschikkingen voor de beesten verzekeren. Daar 't Hondsblad van Veurne zich in het korte beziggehouden heeft met een PrUntTMan be!wiste vergoeding door den j. ut, katholieken volksvertegen woordiger en grooten verdediger van den Boerenstand aangebracht, en dit geheel waarschijnlijk van wegens den Veurnschen Verlosser, om de schikkingen der ver goedingen te doen in twijfel trekken geven wij geern aan onze lezers twee schikkingen nopens dit punt 10 Oegst 1897. De belanghebbenden krijgen vergoedingen. A. Voor de dieren geslacht op bevel der overheid, als zijnde geneeskundig aangetast of verdacht en weerbarstig aan de tuberculine 2) Voor de koeien op regelmatige wijze gebruikt tot de voortbrenging en voor de volle veerzen, als ook voor zekere soorten van koeien er door ministerieel besluit bijgevoegd 7° ten honderd van de waarde der dieren als gezond geacht op het oogenblik der slachting, wanneer het vleesch totaal ongeschikt verklaard wordt voor het ver bruik uit reden van longontsteking De vergoeding mag in alle geval de 420 fr niet te boven gaan. 25 ten honderd der zelfde weerde wanneer het vleesch aan het verbruik mag overgeleverd worden. De vergoeding zal de 150 fr. niet te boven gaan. B. Voor de andere dieren 5° ten honderd der weerde van het vleesch (vier kwartieren, de huid afge zonderd) als het vleesch voor het verbruik totaal ongeschikt verklaard wordt 25 ten honderd derzelfde weerde, als het vleesch kan gebruikt worden. verklaard voor het verbruik uit reden van longtering. Het katholiek Ministerie heeft reeds voor vergoedingen van dieren betaald 4 miljoen &S& duist 40O fr. Niet waar M. Verbeeck, dat is nog iets meer dan eenen oorring en eene medalie? Welke zijn nu de maatregelen door het Louvernement genomen, ten voordeele der nationale fokkerij of verbetering der rassen Daarover vinden wij tot acht bijzondere schikkingen. Deze hebben betrek met de verbetering van het peerdenras, en spreken over de hengstenkeuringen, de bijzondere premien, (zelfs vier nationale premien van 1500 fr. ieder) de instelling van een bestendig studie-comiteit, de inrichting en werking der maatschappijen van herdbooken de kweeksyndikaten. Andere schikkingen gaan, op even doel treffende wijze, de verbetering der runderen aan. Als men de uitgaven berekent, door den otaat gedaan, voor de verbetering der rassen, komt men aan eene som van 2 millioen 236 duist 334 f r. Voor 1897 is de uitgaaf voor het rundvee alleen meer dan 150,000 fr. En wij zijn nog niet 't hal ven wege. Dicxs. ('t Vervolgt,) Onder bovengemelden titel geeft het huichelaartje een prutaritkeltje waarin het schuimbekt van woede De katholieke Burgerij heeft immers nog eens den overmoed onzer liberale goudklompen getorden Gedwongen, in zekeren zin zullen onze cresussen zijn, ons, nede rige burgers, na te volgen, want zij moeten toch ook hunne genegenheid voor den werkman toonen Nu, in dat artikeltje is er spraak van de nieuwe lijfrentgilde onder patroonschap van ot-Niklaais, onlangs hier ingericht. Daarover zullen wij breedvoerig eenen toekomenden keer schrijven. Wij keuren deze gilde uit al onze macht goed, en zullen deze tegen allen tegenstrever metVaS hand verdedigen, zjj is de kiem voor ïe het m5rnng Van °nS dierbaar werkvolk, en het middenpunt waarrond zich nog andere belangrijke instellingen zullen kunnen neT?teJ\,Picxs beeft ze in stad S verdedigd Wij blijven zijne grondbegin- kJiïn1™ilkl^n *ndere» deze van het gelrouw MiniStene ziJn> getand en Dixmudenaart\e, hoe de geestelijkheid over onpartijdige genoot- schappen oordeelt, gij' moet dit hnn staan da6tezMd?agfn' maarwiJ' wij bouden de hindmTOsfe midlel" "toTI? oud® ffebruikte foppings- lTberalen. d* handen ^onfer Vooruit, vrome katholieke lijfrentgilde I 1 zyt de appel van onze oogen. Wij 'fnn fnS. blJ de Gazette van Dixmude om dank aan te bieden^an kantoor ten dienste der'nieuwe gilde zet. Zoo zien wij edele vrouwen ten voordeele van den werkman ijveren Willy. *n°ns laatsLte nummer zegden wij dat men geen g of mag echten aan al de tijdingen waarmede de gatten volstaan over den' AmerikaansTem Spaanschen oorlog. De Amerikanen, die wonder- ™T"S' f'ln ge,woon van te boffen en te stoffen, en hetdat er wenig geloof gehecht wordt, aan al die officieele Amcrikaansche draadmaren Porto°R,VnerKbij de bescbietingvan San Juan de hoegenaamd geene Amerikaansche overwinning geweest. Het ambtelijk bericht van Porto Rico luidt, integendeel dat het Amerikaans- \nei m,arc avarü ieruS getrokken ejt. Een schip moest op sleeptouw worden UrnÏS-; Pe besch,iet'ng van San Juan op Porto Rico heeft lichte schade toegebracht aan de kazerne waar 4 gedood en eemge gewond werden. esSraFifUcSKene neerlaag Y00r het amerikaansch eskader. Elf schepen namen deel aan het bombar dement, maar de aanval werd roemrijk afgeslagen door de spaansche batterijen met hunne Krupp kanonnen van 26 centimeters. Die spaansche verworven^ tè id den &rootsten bijval Een tweede maal hebben de Amerikanen ver dreven geweest. Nu was het toen zij poogden de Cabanas waPenvoorraad te brengen te Toen de Amerikeanders met hun stoomschip te Labanas aankwamen dachten zij er opstandelingen te vinden.... Door de Spanjaards werden zij met a er} werden genoodzaakt terug te tiekken. De Amerikaanders zijn er evenmin in geukt aan wal te stappen te Jicotra. —O Opnieuw hebben de Amerikanen gepoogd aan wal te stappen te Cardenas. Hevig was het gevecht. De Amerikaansche oorlogschepen losten meer dan 600 kanonschoten terwijl zij ter gelyker tijde groote sloepen, door negers gesleept, trachten aan wal te brengen. Eenige sloepen konden landen, maa°r werden door het hevig vuur der Spanjaards achteruit ge dreven en ten slotte moesten de Amerikanen met zware verliezen aftrekken. Van eenen anderen kant is er eene draadmare te New-Jork aangekomen, meldende dat Cardenas gansch vernield is geworden. Reeds 130 lijken van Spanjaarden wierden op de batterijen gevonden. O Geruchten zijn. in omloop als zouden Duitschland en Engeland pogingen bij de Amerikaanders aan wenden om den oorlog rond half Juni te doen eindigen. Beide mogendheden zijn overtuigd dat Spanje de vrede zou aanveerden. 't Ware te wenschen dat die menschenslachterij een einde name. DE VRIJE BURGER 0 v IV. utivuiiiciij dnueren JÉt

HISTORISCHE KRANTEN

De Vrije Burger (1894-1911) | 1898 | | pagina 1