Wetgevende Kiezing Uit 't Veurnsche De voordracht van M. Verbeeck. Van hier en elders. kamer. toJriL"™""**"' l*dd'" >"1" -«'e BKfe ïïim fiiiisn Jm. ifewwiiar* SENAAT. levert^,®^"f voorde vernieuwing van den Senaat levert ditmaal wenig belang op. 37 Senators zijn aan herkiezing onderworoen te 9 eii Limburg 3?"deren *2' HeneSom™ '3, Luik gezindheid en 18 z^Hberalen. &&n kath°,feke .J?? df, x9 katholieken zijn er reeds 12 zonder Anrlpn. f6" '\2le ^a,st> 2 te Dendermonde, 1 te 1te ïw*'J 6 SreCl°°' te ^t-Niklaais, 1 te Ath, i te Hasselt, 1 te Maeseyck en 1 te Tongeren. Van den kant der liberalen zijn er insgelijks 12 d.e met bestreden worden te''Bergen" f Char 1 te rhuin'1 te Hod en In de volgende plaatsen is er strijd J~ De Intredende katholieken worden bestreden door 4 liberalen. cwFIKj~ De 5 ^redende liberalen worden be deden door twee Radikalen-socialisten; er staat ook eenen onafhankelijken kandidaat op rang. uittr?/J^XJ?KS" "7 Een0uittredend katholiek en een en hberalen J'd tusschen katholieken ui£29E^.jK- —Een uittredend katholiek en een en liberalen a 'd tusschen katholieken Op heden Zondag zijn de kiezers der Gouwen Oostvlaanderen, Luik, Henegouwen en Limburg, geroepen om over te gaan tot de vernieuwing of herkiezing van hunne volksvertegenwoordigers, 't Zij gezamentlijk 75 leden. Pe Kafer is thans samengesteld uit 107 katho- tè samen 152°eden ''h6"*1"1 e" 39 socialisten< J**? Zljn er. aan herkiezing onderworpen 38 n?et m^eiï' dem,ocraa\ (Pastor Daens die zich 51 fcaat voordragen), 8 liberalen en 28 socia listen, te samen 75 leden. Oostvlaa nderen t.,c?SNT' ~rg Uittredende katholieken. Strijd handplH1" V,J J1JSten Katholieken, liberalen, handeldrnvers, kristen demokraten en aanhaneers van den kartel of liberalen hutsepot. kr^wX-7 2 katholieken en 1 christen demo- kraat uittredende leden. Strijd tusschen vier t'SJr f6ne Vf»,Iedige HJst katholieken, 1 liberaal, 1 socialist en 2 democraten. A^fAEuWE-cV. 3 Aftredende katholieken. vijf lijsten twee volledige katho- ek nnanfa ie?;i GTf -1 afzonderlijke katho liek, 1 onafhankelijke en 1 kristen demokraat. St5ii!PtnCRrf 0NPEÜ~7-3,uittredende katholieken, christen democraat3 S°CialiSten en ee" nr?J'PIf:0LAèS,,'~ 4 Uittredende katholieken. l^ndbowwkandidaat 6"7 S-SS JCath^gl^. Henegouwen BERGEN. 6 uittredende socialisten. Striid tusschen radikaal-socialisten, katholieken en liberalen. - c CHARLEROI. 8 uittredende socialisten Strijd tusschen socialisten, katholieken en liberalen. DOORNIK. 4 uittredende katholieken. Strijd tusschen katholieken, liberalen en socialisten. ATH. 2 uittredende katholieken. Striid tusschen, katholieken, liberalen en socialisten. ZONINGEN. —3 uittredende socialisten. Strijd tusschen katholieken, socialisten en liberalen. '{HUIN. Drij uittredende leden 1 katholiek,' 1 liberaal, 1 socialist. Strijd tusschen katholieken, liberalen en socialisten. Luik. LUIK. 11 uittredende socialisten. Striid tusschen katholieken, liberalen en radikaal- sociahsten. HOEL 2 uittredende liberalen. Strijd tusschen katholieken en vereenigde liberalen en socialisten. A Aftredende socialisten. Strijd tusschen 3 volledige lijsten liberalen, katho lieken en socialisten en 1 handeldrijver. iTi.2 Aftredende katholieken. Stiijd tusschen katholieken en vereenigde socialisten en liberalen. 2) Buyl en Stok, duo concertante voor trommel en drapeau. Violen00* mm^e' *antazie voor papieren 4) Hij is met zijn broek in 't water gevallenair vané voor fluitjes. 5) Veurnscheslapers en Veumsche Boevers, berceuse (wiegelied) voor den opsluit. Elk zegge het voort. Kapitein Nemo. "VViilvei'inglieiTL. Hoe komt het dat men de hanengevechten ver biedt en dat er van eenen anderen kant toegelaten wordt dat kloekeen gezonde jongelingen zich zoo verslijten en vermoorden met die zotte snelloopen met de velocipeden De wet straft streng de gasten die twee hanen, die toch maar dieren zijn, doen vechten, en men ziet dat er voor 10 of ie Ir menschen in strijd gesteld worden, die zich in schuim rijden en in gevaar zijn armen en beenen te bieken en zich voor tijd kortborstig maken. Lievin. iSota van den opstel. Daar zijn vele zaken die niet juist zijn en die men afkeuren kan. Zoo is ook de jachtwet, met al de schreeuwende vrijheids- krenkende bepalingen die zij bevat. o- - Sta. vele. De verlosser heeft van overtijd beloofd en herbe- loofd van alhier eene voordracht te komen geven over Paschenbriefkens en Frakkekwitancies en die met op en komt is onze Dolf. Nogtans al de Stavelnaars verlangen hunne ziele uit tegen dat hunnen hertenagel de bodem van hunne prochie betreedt. Seven Kostekop. o Leysel. Samenspraak gehoord op den geldzak. Dies. Zoo 't is nu uit met die conzers. En de tap zal ook allengskens verminderen en versterven, nu t en is niet erger. De herbergiers en zullen er percies niet omme geven. Charle. Hewel waardeure zouden er nu geene conzers meer zijn en waarom zou de tap gedaan hebben? Dies. De kaplaan is weg, ge weet wel mijnheere d'Artoois daar die alles aantrok. Wij gaan nu nog eens herleven. Charle. - Ha ge peist al dat gij piere boven jan zijt; en kraait maar niette vroeg'Diesje, de kaloten dat verstaat al malkaars en den eenen priester zet aan den anderen zijn postje over, verstaa je dadde, Dies. Laat ons stillekens voortwerken in 't duikertje, en klapt noch en gebaart gij daaral niet vele van dien Tap. 't Zijn trouwens ook nog herbergiers die de ezels genegen zijn, ge weet wel met dien misslag dat wij begaan hebben met die danstente. Dies. Bah, wat dat je peist! Ge zult 't wel zien in de naaste kiezingen dat wij gaan winnen en dat onz Hennetje zal mogen een weeklacht dichten. Charle. We moeten opletten, Dies, 't is zeker, en zoo geweldig niet meer te werke gaan lijk in ^^erste. 't Is onder ons, en hee, Dies? s- Zijt maar getroostDag Charle 1 Limburg. HASSELT. 3 uittredende katholieken zonder strijd gekozen. TONGEREN.—2 uittredende katholieken. 3 lijsten katholieken, socialisten en een afge zonderde katholiek. MAESEYCK 1 uittredend katholiek Strijd tusschen 1 katholiek en 1 socialist. Alvering^hem. Iedereen die beenen heeft, moet Zondag den 5 Juni, zijnde koekezondag van Forthemkerremesse naar Forthem komen. Honderd krijgslustige boevers zullen een spiegelgevecht leveren op het water, en de toeschouwers een staaltje geven van den vreése- lnken zeestrijd tusschen Spanje en Amerika. Beide Y ,fen zullen bestuurd worden door de admiraals Julius Cesar en Locis, - ten ware dat de opper- admiraal van Eisen zou oversteken, om den strijd te beslissen tusschen de kampioenen. Maar daar hij zijn gespoorde laarzen aan gelijk welke boevers vaagt, of waren het zelf karreboevers, en be vreesd is voor water flauwten, zoo verkiest hij thuis te blijven. Onmiddelijk na het zeegevecht, ('k wil zeggen het vaartgevecht) zal de Koninklijke philharmonie van 't Schapershoekske de volgende stukken uitvoeren op de verlatene muziekkioske van Alvennghem. 1) Erpels en pap, marche militaire voor kinder trompetjes. Vervolg. Onze jongen van 30 jaar spreekt over de forten die 100 miljoen gekost hebben. Indien de katholieken de noodige verdedigingsmaatregelen niet hadden ge nomen, waren zij voor verraders van het vaderland gescholden geweest. Nu nog durven de liberalen, terwijl zij de hand leggen in deze der roode vaderlandloozen, verwijtingen naar het hoofd der katho lieken werpen. Indien de forten van de Maas rond de 80 miljoen fr. gekost hebben, is het de liberale generaal Brialmont die er de schuld van is. In zijne aanduidingen over de onkosten heeft hij het land bedrogen. Wanneer hij zulk spel had gespeeld," zetteden hem nog de liberalen van Brussel aan het hoofd hunner Iijste. Nu nog staan er op de lijsten der liberalen drie generaalsKrause, Van Kerckhove en Moselli om het overdreven militarism in onze Kamers in naam der liberalen te verdedigen. Wat komt Verbeeck dan zeeveren? Weet hij niet dat tusschen de liberalen, hij en Buyl alleen, uit nood den persoonlijken dienstplicht bestrijden? Volgens den Dixmudenaar komt de jongen ook de belasting op het inkomen uit te leggen. Wij denken dat deze uitleg aan M. De Breyne maar weinig zal aan gestaan hebben. Wij zijn bereid die eigensoortige belasting te bespreken, en dat langs den eenen kant volgens al de vereischten der theorie, maar ook van den anderen kant volgens al de uitwerksels der toepassing. De jongen heeft ook over het volks onderwijs doende geweest. Dit was er nog aan geheel zijnen pot pourri te kort. Daar dit eene oude zaag is, waarvan al de tanden uitgebrokkeld zijn, geven wij feern eenige woordekens daarover, om ie oude zaag, eens voor goed te doen in den hoek steken. Eerst en vooral willen wij ons niet tevreden houden met onzijdige scholen, het is te zeggen met scholen zonder Godsdienstdeze voldoen ons geweten niet, en wij kunnen geenszins aan de geuzen de dwinglandij over ons geweten toestaan. Die tijranie hebben zij willen benroeven. Wat brachten zij teweeg? I)e telden n hffil" 5°°'00() 'dingen De liberalen verwijten ons de scholen daartegen ^etten WÜ de ciJfers Onze Staatsnormaalscholen tellen van de jare 7r5 leerlingen. Wij vragen of dh niet meer dan genoeg is. In 1883 waren er slechts 826 bewaar scholen met 65,343 leerlingen; in 1890 Cri 1145 ulef II3»I72 leerlingen. In 1897 dank aan hulpgelden en aanmoedi gingen hun geschonken, zijn er 1905 met eene bevolking van 176,070 leerlingen. In 1883 tellen de scholen van vol- vrassenen 89,510 leerlingen in 1897 tellen zij er 90,269. y/ Hedendaags zijn er 764,500 kinders van 6i tot 14jaar■inde1 scholen, door den Staat toegezien. In 1883 onder de liberale wet van 79, waren er slechts 346,012. In ï883 waren er 4,797 scholen. In 1897 waren 6,608 tellende 15,596 schoolmees ters en meesteressen. Op 1000 militianen waren er in 1880 tot 216 ongeletterd. In 1890 zijn er slechts 159 en io 1895 valt het getal tot 136. Het getal kinderen van 6 tot 14 jaar rijst ^W'0.00- PnSeveer 170,000 verlaten de school tusschen 10 en 14 jaar. Er zijn van 60 tot 70 duizend kinders, die in ons land naar school niet gaan. Ook werkt het otaatsbestier om al de kinderen te krijgen houden °m t0t a&n hun 14 Spreken wij nu over de kosten voor de de scholen gedaan. ^n.{89° trokken de schoolmeesters gemiddeld 1615 fr. en de ondermeesters 1525 Ir.de meesteressen 1574 fr. en de ondermeesteressen 1445 fr. Dank aan de katholieken hebben de schoolmeesters gemiddeld 167*5 fr de ondermeesters 1605 fr. de schoolmeeste ressen 1642 fr. de ondermeesteressen f535- Bovendien is het instaan van hunne foonst, daar waar zij geen huis hebben un pensioen aangerekend. De katholieken vermeerderen ook gedurig hunnen onderstand voor bewaar scholen en scholen voor volwassenen. In 1884 was deze 1 miljoen, in 1896 1 mil joen 200 duist, in 1897 van 1 miljoen 250 duist fr. en voor dit jaar staat er 1 mil joen en half ingeschreven. Voor de scholen van volwassenen op hun eigen genomen, betaalde de Staat in 1890 de som van 341,890 fr. en in 1897 betaalde hij ervoor 424,646 fr. 1883 (onder de liberalen) betaalde men voor het lager onderwijs 19,374.354 fr- 75 daarin kwam de Staat tusschen voor 9.779,45^ fr. Nu betaalt men voor de o i1 23,595,750 fr. en de Staat geeft 9,891,683 fr. Dus dat men voor het la°"er onderwijs nu nog 4 miljoen meer uitgeeft. En Verbeeck zou klagen Bemerken wij dat onder de liberalen ieder leerling 55 fr. 99 c. koste en nu slechts 30 fr. 87. De schoolmeesters hebben nu veel gelukkiger leven. De vrijheid van geweten is stipte!ijk geëerbiedigd. Ook zijn de af zettingen geheel zeldzaam geworden. Sedert driejaar werd slechts een school meester afgezet, en het was voor aan slag op de zeden. Binst vijf jaar heeft het liberaal Gouvernement 123 rechtstreeksche af zettingen gedaan, de katholieken binst den loop van dertien jaren hebben zich slechts T'S maal in de noodzakelijkheid Igezien de zaken door eene afzetting te vereffenen. Mijnheer Verbeeck vraagt nog Welke ontlastingen heeft het Ministerie gedaan En hij antwoordt door een enkel woord de thee. Aangezien hij slechts daarvan weet, zullen wij in plaats meer zetten. j De accijnsrechten op den inlandschen tabakkweek zijn afgeschaft, en slechts gedeeltelijk door vergunningsrecht ver vangen. Het recht op de suikers, dat 81/2 tot 9 miljoen opbracht, is op het minimum gebracht van 6,000,000 (wet 9 Oogst 1887) met minimum van 5,000,000 voor 1898. Het tolgeld op de kanalen en rivieren is veranderd geworden, hier met een derde, daar met de helft, elders met de twee derden. Afgestaan daarmede 700,000 fr. Het recht op de koffie, dat Graux wilde vervierdubbelen, is voor hetgeen den btaat betreft afgeschaft. Dat maakt 850,000 fr. Afgeschaft nog het recht op de ver- opbracluen' dan een w/rri116 ni|UWe °P°ffering van 400,000 fr. werd gedaan ter vermindering der registratierechten op de pachtbrieven, de verwisselingen, de uitdrijving van huur- w'erktann^ndsteVn:dragen bCtreffende zegels, de'vermlnde^ng^dlr rechten op de eedaflefgingen gde ut breiding van het Pro D?oS Ittm ioo.ooo fr. )e vervoertarieven op den spoorweg weiden verminderd voor 3,500,000 fr. De verplichting werd afgeschaft om in zekere gevallen het mobilair te schatten r7maa de^eerde, en de vrijstelling nirl gracht van het betalen der pcrsoonnjke belastingen voor de werk manswoonsten. Nogmaals 1,500,000 fr. vroaen Su!?;afte °ok no& de bijwinsten van vrederechters en greffiers af. Men ver minderde de greffierechten. Daarvoor voorin ?taat de bela"ghebbenden voor 700,000 fr. De baakrechten werden afgeschaft. JN ogmaals vermindering van 1,300,000 fr. Verdwenen ook der rechten op ruwe cacao, het oud ijzer met vermindering op het geutijzer, het blik, de thee. Nieuwe opoffering van 400,000 fr. Volgt nog de vermindering der inkom- rechten op het hout alsook op den wijn Nogmaals 170,000 fr. J De inkomrechten op talrijke produkten, dienende voor de nijverheid, verminderden van 150/0 tot 5%. Men deed tijdelijke vrijverklaringen van inkomrechten op het katoengaren, dienende voor de fabrikatie van naaigaren en de geweefsels voor den uitvoer. Opoffering van 80,000 fr. Men ontlaste den alcool, dienende voor mjverheidsgebruffi van zijne rechten, item 500,000 fr. Men verhoogde de inkomsten van het bijzonder fonds der gemeenten. Dit den Staat °^m S 300,000 fr* m*n voor Men voegde bij de inkom- en accijns rechten op de suikers, de voortbrengst der rechten op de siropen, om het minimum dei ontvangsten te volledigen. Dit maakte nogmaals 400,000 fr. ..Povendien, de kadastrale herziening 7 0 5 o/° voor de grondlasten, en aan de afschaffing der betastingen op deuren en venstersook nog aan eene voordeelige verandering voor het betalen voor peerden. Daar de jongen al die punten niet meer versch in zijn geheugen had, denken wij best het te herinneren. Eindelijk vraagt Verbeeck wat het Ministerie van Landbouw voor de boeren gedaan heeft. Heeft het hunne koeien niet geringeld, en hunne honden niet ge- medailleerd Wij antwoorden daarop. Despreukevan dit koeiringelen komt van eenen chismodemocratieken onnooze- laaidie al niet veel weet van landbouw, maar wel van dom pret maken om aan een postje te geraken. Pastor Daens, wanneer er over die spreuk in de Kamers gehandeld werd, is tegenover den minister De Bruyn, met zijnen mond vol tanden blijven staan. Nogthans was zijne gewoonte niet te zwijgen, als hij ie vers eenen zijner mannen eenigszms kon uit het net helpen. Eindelijk roepen wij tegen den on- noozelen prietpraat van Verbeeck de ge tuigenis in van Vander Velde in de Kamers Wij wenschen de regeering van ganscher herte geluk voor de aanmoedigingen welke zij verleent aan de landbouwmaatschappijen. Deze korte antwoorde over dit punt achten wij nogthans niet voldoende. Verbeeck en Buyl hebben antwoord ge vraagd. Zij zullen eene volledige hebben. En om deze te geven in volle fatsoen zal Dicxs daarover de penne nemen. Verbeeck is in Dixmude, op onze vrije erve, komen onderzoek doen van de werkingen en strekkingen der katholieken. Het is nu onze beurt om het onderzoek aan te vangen van het progressisten boeltje, en van al wat het ons voorbereidt Elk zijne beurt is niet te veel, en Verbeeck en C° mogen zich verwachten aan eene ondervraging in regel. Het wordt tijd dat al hunnen dommen praat een einde neme. Willy. Donderdag, 19 Mei, is voor de duivenmelkers VAN 22 MEI. "■bmmmambw -nOrozt—jwrwr

HISTORISCHE KRANTEN

De Vrije Burger (1894-1911) | 1898 | | pagina 2