Noordsch Deel NOORDSCH DEEL (Pitchpin) MAAIGRASVERPACHTIHGEH OPENBARE VERKOOPING Burgerstand. Deurwaarder Claeys te Dixmude. 4de Merkwaardige Koopdag van 150 koopen schoon 10 WOONHUIZEN In eene Zitting, Openbare Verkooping twee goede perceelen ZAAILAND Woonhuis met Land Notaris BAERT te Dixmude. Herbergfeestj es. Marktprijzen. KANTOOR 200 KOOPEN KANTOOR voor 1898. KANTOREN I Op Dinsdag 31 Mei 1898, II op Vrijdag 3 Junij 1898, Op Dinsdag 7 Juni 1898, OPENBARE VERKOOPING KANTOOR Op Maandag 23 Mei 1898, 3 3 N OTARIS BAERT te D IXMUDE Op Donderdag 2 Juni 1898, 4 Mei. 9 Mei. 54 50 39 50 17 Mei. 13 5o 14 50 14 75 54 5o 3850 "75 8 75 185 195 41 eenen kwaden dag geweest. Van alle kanten komen er berichten van liefhebbers die geheel en gansch geruïneerd zijn De beste kweekduiven, de rapste snel vliegers zijn ten achterenverrast hebben zij geweest door een onweder, zoo melden het de draadmaren die onze liefhebbers ontvangen hebben uit de gewesten waar de gevleugelde luchtreizigers losgelaten werden. Nogtans, tot groote vreugde onzer liefhebbers, komt er nu en dan een duifke terug.... Maar in welken staatGansch afgemat zitten zij daar met ingetrokken kop, hangende vlerken, het beestje heeft den moed niet zijn verstreuveld pluimen kleedje wat glad te strijken; de grootste onrust heerscht bij onze duivenliefhebbers, bij de eenen is het over het wegblijven, bij de anderen over de groote treurnis hunner duiven, treurnis die de ergste rampen in de duivenhokken zou kunnen teweeg brengen. Het mond- en klauwzeer eene zekere uit breiding in Frankrijk genomen hebbende, is de in- en doorvoer der runderen en schapen uit Frankrijk, te reken met 24 Mei volstrekt verboden. Een wonderbeeld te Rome. In de parochiekerk van O. L. V. in Monticelli te Rome is er eene schilderij, die Christus op het kruis verbeeldt. Die beeldtenis staat in groote eere bij het volk, omdat de Christus reeds meermalen zijne oogen geopend had, namelijk in 1854. Den 15 April laatstleden, binst den kruisweg, zien twee dochters den Christus nog eens zijne oogen opendoen en rond kijken. Zij roepen de aandacht op der andere personen, en allen bemerkten het zelfde. 's Anderdags morgends onderzoekt een afge- veerdigde der openbare zekerheid de schilderij en den muur aan denwelken zij vast is, en vindt geen bedrog. Na de schilderij op hare plaats gehangen te hebben, en wat gesproken te hebben in de sakristii, keert hij terug in de kerke, en slaat zijne oogen op ae schilderijde Christus bekijkt de policieman vlak in de oogen, en de man, gansch verschrikt, vlucht uit de kerke. Meer dan 600 menschen hebben bij geschrifte bevestigd, dat zij dat wonder gezien hebben. Vele menschen bekeeren zich. De Paus heeft ook de schilderij willen zien, en heeft ze naar het Vatikaan doen dragen. M. Pil advokaat te Veurne, is uitgeroepen als kandidaat voor de Provinciale kiezing die aldaar op 5 Juni plaats heeft, ter vervanging kvan M. R. de Spot, senator. Dinsdag vonden kinderen op het zeestrand te Knocke eene soort van boonen van zonderlingen vorm en kleur. Zij raapten ze op en aten er zelfs eenige van. Toen zij thuis kwamen vertelden zij het geval aan hunne ouders, die er wenig of geen acht opgaven. Op eens werden de kinderen door hevige maag krampen aangedaan. Een geneesheer werd geroepen, en dank aan de krachtige middelen, zijn er reeds vijf op negen buiten gevaar. Bij koninklijk besluit wordt het kruis van 2e klas verleend aan vrouw wed. Wakkers, vroed vrouw der armen te Leke. De verzendingen <jer hoppe, gedaan in de maand April in de lands treek van Aalst bedragen eene gezamentlijke weeWBe van 99,809 kilos. vernnr/WM Clauw Canïïel, iëür3ër te Poperinghe, en Clauw Hendrik, fooreman te Bulscamp, elk 20 ir. voor lichte gewelddaden. Demoor Karei, daglooner te Woumen, 26 fr. voor braak van afsluiting. Geeraerts Julius werkman te Rousbrugge 1 maand en 26 fr.Dedrie Leo, diestknecht te Beveren, 50 fr.; VanderbergheGaston, schipper te Rousbrugge, 26 fr. al voor slagen, en elk 10 tr. voor nachtgerucht. Voorwaardelijk voor de 2e en 3e. Jacques Desideer, herbergier te Clercken, voorw. 15 fr. voor lichte gewelddaden, en 5 voor scheldwoorden. Dekeyrel Julius, dienstknecht te Dixmude, voor waardelijk, 26 fr. voor slagen. Maveau Julius, landbouwer te Alveringhem 10 fr. voor scheldwoorden. Vanmoen Hendrik, boomsnoeijer, te Swevezeele, 15 dagen en 26 fr. voor slagen en wonden. Meulemeester Jozef koopman te Vladsloo, 15 dagen en 26 fr. voor smaad jegens de politie. Ghewy Renaat, voerman te Nieuport, voorw. 26 fr. voor slagen. Godderis Pieter, visscher te Oostduinkerke, voor waardelijk, 8 dagen en 26 fr. voor ontvreemding. De Moniteur van Zondag kondigt de wet af betreffende het gebruik der vlaamsche taal in de officieele bekendmakingen. Bij koninklijk besluit wordt de kapel van den H. Jozef, te Hooglede, tot hulpkerk ingericht. Eene jaarwedde van 950 fr. is aan die hulpkerk gehecht. Vrijdag is Pieter Jaeckx, metser te Nieupoort van eene stelling gevallen en werd met gebroken bil opgenomen en naar 't gasthuis gedragen, Waar hij door Dr Maertens verzorgd werd. Over eenige maanden brak hij een arm en een been en werd den neus ingestuikt. De miliciens voor den dienst aangeduid en begrepen in het contingent der lichting van 1898, die de storting van 200 frank, voorzien door art. 64 der wet op de militie, niet gedaan hebben, zullen aan de krijgsoverheid worden overgeleverd te beginnen van 27 Mei tot 4 Juli 1898. De tuchtkamer der notarissen van het arrondissement Veurne, voor 1898-1899, is als volgt samengesteld Voorzitter M. A. de Brauwere, van Veurne. Syndic M. Depuydt, van Nieuport. Verslaggever M. De Cae, van Gyvennchove. Schatbewaarder M. Ramault, van Proven. Secretaris M. Bonte, van Merckem. Leden M. Devos, van Watou. M. Florizoone, van Wulveringhem. Sterfgevallen. M. Alfons Nothomb, Staatsminister, gewezen minister van justitie in het kabinet De^ Decker, gewezen volksvertegenwoordiger van 1 urnhout, provinciale senator van Luxemburg, is Zaterdag te Petange (Groot Hertogdom) overleden in den ouderdom van 81 jaar. M. William Gladstone, de groote engelsche staatsman the grand old man zooals men hem sinds jaren in Engeland noemde, is Donderdag morgend ten 5 ure, na een langen doch pijnloozen doodstrijd in zijn kasteel van Hawarden overleden. Hij werd den 29 December 1809 te Liverpool geboren. STAD BRUSSEL Leening van 1886. Trekking van 14 Mei 1898. Serie 68,781 n. 6 is uitkeerbaar met 25,000 968 n. 2 1,000 68,203 n. 19 500 23,264 n. 10; serie 48,438 n. 19 250 De twintig obligaties waarvan de nummers volgen zijn uitkeerbaar met 150 frank ieder. S. N. S. N. S. N. S. N. 3,184 5 17,639 15 37,480 23 77,449 19 7,058 3 22,344 14 42,773 24 84,666 13 7,058 13 31,275 23 48,438 13 86,597 7 I3,549 19 33,028 5 66,753 9 96,558 21 16,802 9 34,296 15 68,330 5 110,842 3 Ieder obligatie der zes en zeventig volgende volgrijen is uitkeerbaar met 110 fr. uitgenomen diegene hierboven aangeduid. 968 11526 22344 34296 48412 68781 I5g5 13549 23264 34536 48438 77449 3184 14620 27183 34762 50829 78086 4025 15460 28010 37480 53029 84627 5024 16594 28299 40241 56684 84666 5186 16802 31275 42773 60096 85222 0558 17606 31625 44613 66753 85301 7058 17639 32028 44926 68208 86597 10263 I973o 33896 46629 68330 87021 10499 21760 34245 47405 68757 88786 88970 89745 93212 96558 98956 98968 100301 103899 104251 105688 105796 106027 106787 108933 110842 112024 Deze obligaties zijn uitkeerbaar den 2 Jan. 1899. Geboorten. 15 Mei. Marie Antoinette Victoire Jeanne Focke, dochter van Karei en Marie Baillius. (Kleinendijk) 15 Alice Pharaïlde Degraeve, dochter van Jules en Celina Vilain. (Oostvesten.) 15 id. Magdalena Emerence Sophie Zoë Ghyssaert, dochter van Amand en Sylvie Vanderstichele. (Markt). Overlijdens. 14 Mei. René Cijriel André Valère Morreel, geboren te Dixmude den 13 April 1898, zoon van Richard en Zulma Souvage. (Kerkstraat). 16 id. Alice Louise Romanie Josephine Lesy, geboren te Dixmude den 28 Januari 1898, dochter van Désiréenjosephina Vreeswyck(Montanusst.) 16 id. Ludovicus Coquel, verkenslachter, ge boren te Dixmude den 5 Juli 1829, zoon van Petrus Cosmas en Maria Theresia Symoens, weduwaar van Carolina Dekeyser en van Emma Elisa Beven, thans echtgenoot van Sophie Hosten. (Weststraat.) van den MCa om Q ure stipt 's morgens, ter afspanning St-Jorishof» Woumenstraat (2de Sinxendag), r~*" 't Groot E.OOO DEEL (Pitchpin) waaronder vele schoone zware stukken meest al onbeschadigd en verdeeld in koopen. Tijd van betaling mits borgstelling. MERKWEERDIGE VENDITIE van eene groote hoeveelheid te Nieuport. De Deurwaarder CLAEYS, te Dixmude zal op VRIJDAG 3° JUNI 1898, om 9 ure 's morgens op den koer der afspanning Café de la FortuneGroote Markt te Nieuport, bewoond door d'heer Em. De Vrome in 't openbaar te koop aanbieden waaronder veel duimplanken, spanningen, kepers van i en 2 duim dikte kunnende dienen voor plancher en aanslagbard, voor stellingen van metsers plafonneurs. voor timmermans en meubelmakers en voor allerhande bouwwerken. Alles verdeeld in koopen 't elks gerieve. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling. Elk zeg het voort. van Emile Van Dromme te Eessen. 1° Woensdag 33 Juni, bij Désiré Degrieck, te WERCKEN. 3° X>onclerdLag" 30 Juni, bij Petrus Stubbe, te EESSEN en 3° Zaterdag 3 Juli, bij Désiré Soete te WOUMEN. van de Notarissen TOMMEI^EIN te Cortemarck en BAERT te Dixmude. om 2 ure namiddag, ter herberg De Sneppebij Charles-Louis Roelens te Woumen, Jonckershove van met 3 hectaren 6 aren Zaailand en AVeide, te MERCKEM bij de Melane. Gebruikt door Costenoble, Dhaene, de weduwe Bouquillon en andere tot I Octo ber 1898, mits 850 fr. 'sjaars. Verdeeld in 14 koopen. 1/2 instelpenning te winnen. om 2 1/2 ure namiddag in 't Vredegerecht te DIXMUDE,- van te Merckem, bij de Melane, samen groot H. 0-37-7Ö c. Gebruikt door A. Depoorter en J. Denys, tot 1 October 1898. KANTOOR van den Notaris BAERT te Dixmude. 1° om 81/2 ure 's morgens ten huize van Charles Partnentier te BOVEKERKE bij de plaats, van al de MEUBELS, Menagiegoederen en Herberggerief. 2 Driewielkarren, Traamkar, Oesel, v Ploeg, 2 Eegden en Allaam, Een PEERI) en eene KOEI - «Isunk 3° Om 21/2 ure namiddag te BOVE- KERKE, ter herberg De Voorstad, bewoond door bovengenoemden Ch. Parmentier, van een dienende voor herberg genaamd De Voorstad, staande te Bovekerke bij plaats, bekend bij kadaster sectie 15, nrs 141 i4m voor eene groote van 57 aren 37 centiaren. Gebruikt door Ch. Parmentier tot 1 Juli 1898. Onvergeld. van den om 2 ure namiddag ter herberg De Gouden Balans, Groote Markt, DIXMUDE, bewoond door Ch. Beun. met gewin van premie, 1/2 van Eene partie Maaigras te RENINGHE, bekend bij kadaster sectie B nr 70, groot 55 aren. Ver pacht aan Remy Feryn te Oeren tot 11 November 1898, mits 65 franks bij jare boven de lasten. 0 Drij partien Zaailand te AVE- CAPPELLE, bekend bij kadaster sectie B. nr 224B 223B 224.D 205 2064, froot H. 4-20-90 c. Verdeeld in drij oopen. Gebruikt door Leopold Lauwers en andere tot in October 1898, mits 470-41 frs bij jare boven de lasten. Drij partien Zaailand te BULSCAMP bekend bij kadaster sectie B. n° 167, 185, 186 en 159» groot H. 4-55-00 c. verdeeld in drij koopen. Verpacht aan de kinders Joseph Vanden Ameele te Steenkerke tot i° October 1903, mits 450 frs bij jare. Eene partie Maaigras te MERCKEM, langs de Knockestraat, bekend bij kadaster sectie A. n° 145, groot H. 1-08-60 c. Verpacht aan Placide Vermote te Nieucappelle tot iin November 1898, mits 110 frs bij jare boven de lasten. ff0 Eene Weide te WOUMEN bij den Olifantmolen, bekend bij kadaster sectie C nra 8&9, groot H. 1-12-80 c. Verpacht aan Jan Vanthournhout te Woumen tot nn November 1898 mits 120 frs bij jare boven de lasten. Eene partie Maaigr*as te WOUMEN in den Oostdijk bekend bij kadaster sectie D. nr 188 groot H. 1-19-10 c. Verpacht in regie. Prijzie maaigras 160 frs. V* Eene partie Maaigras te VVOUMEN in den Oostdijk, bekend bij kadaster sectie D. nrs 317, groot H. 0-32-70 c. Verpacht in regie. Prijzie maaigras 40 frs. Een parceel Maaigfras te OUDE- CAPPELLE, langs den steenweg naar de Groigne -bekend bij kadaster sectie A. n° 179B groot H. 0-28-40 c. Verpacht aan Jan Dcgrave te Nieucappelle tot li" November 1903, mits 50 frs bij jare boven de lasten. 0° Twee partien Zaailand te VLADSLOO, langs den Gentweg bekend bij kadaster sectie C nr 621 622, groot H. 1-53-70 c. Verpacht aan Joseph Naeyaert, Francis Decock en Ch. Goudemaker tot ln October 1898, mits 291 frs bij jare boven de lasten. Verdeeld in twee koopen. 10° Een Woonhuis te DIXMUDE in de Weststraat bekend bij kadaster sectie B. n° 70. groot met mede- gaande erf, 94 centiaren. Verpacht aan Alfred Vanbesien tot 15 Maarte 1899. Mits 300 frs bij jare boven de lasten. KANTOOR van den om 3 ure namiddag, ter herberg Het Fort, te CAESKERKE, van een 'A\vV^t/Jr& ngelij kheden te Gebruikt tot den 0 versuf Vanlerberghe. Combat met Jaskaart en Vloerbol op Zondag 22 Mei, in den Anker bij Pieter Vaadaele. Goed onthaal en lekker bier. Per 100 kil. Tarwe 29 Aardappels 09 00 Boter de kilo 2 07 9 't stuk, 7 heet 1 45 Eeieren, de 26 1 35 DIXMUDE. 16 Mei. 29 00 11 00 238 1 63 M5 9 Mei. 28 12 1 94 1 36 145 30 00 13 00 2 20 1 54 1 5o Per 100 kilos. Tarwe Poldersucrioen Boter de kilo Eiërs per 26 Per 100 kilos. Koolzaadolie Lijnzaadolie Koolzaadkoeken Lijnzaadkoeken Suikerij boonen 9 1898 Per 100 kilos Zaai-tarwe Tarwe Roode tarwe Haver Boonen Aardappels Boter de kilo Eiërs de 25 Suikereiboonen oude op wagon s op schip 1898 op wagon 9 op schip Koolzaadolie Lijnzaadolie VEURNE. 11 Mei. 1 52 2 20 1 40 1 55 KORTRIJK. 16 Mei. 5450 3950 13 00 17 50 14 00 1450 ROUSSELARE 10 Mei. 1 40 1 40 2 30 1 40 13 00 18 00 1325 1450 31 50 00 00 21 50 20 00 8 50 2 30 1 60 00 3050 00 00 20 00 19 00 6 00 2 20 45 13 25 POPERINGHE. 29 00 00 00 20 00 20 00 7 50 2 20 1 50 1400 14 25 15 00 15 25 54 3900 30 00 00 00 20 50 20 50 8 50 2 30 1 55 54- 00 Per hectoliter Tarwe Rogge Haver Aardappels iook Boter de kilo Eiers de 25 Hoppe, 50 kilo 13 Mei. 20 Mei. 20 10 20 80 11 50 9 00 9 00 9 00 40-

HISTORISCHE KRANTEN

De Vrije Burger (1894-1911) | 1898 | | pagina 3