van rousbrugge. SEDERT LANG 14 DECEMBER 1856. Vu JAER. Al wie het 2d0 nummer van den Dorpsbode niet te rug zend zal als geabonneerden aengerekend zyn. N.° 1. Mm betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken zondag verschijnt: te Rousbrugge en allen die het blad by den drukker afhalen, per jaer fr. 4-00; zes maendenfr. 2-35; niet de post fr. 4-75, fr. 2-50 per zes muenden. Bcriglen en Aenkondiginqen 12 centimen den drukregel. Affichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt u-orden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vracutvry voor den zaterdag noen by DÉSIRÉ AL%AERT, drukker uitgever te Rousbrugge-Haringhetoekomen. wenschten vele geachte Inwooneren een Nieuwsbladhoe klein het ook zyn mogte, in hun midden te zien ver- schynenechter was den drukker dezer nog te jong met hun bevriend en bezat te weinig kennis van het omlig gende om grondig te overwegen of wel dusdanige uitgaef eensdeels in de kosten van zyn bestaen zou kunnen voor zien. Een jaer is voorby, een jaer van opzoeking en onder vinding, een jaer waerin den broederband steeds digter en digter toesloot. Een getal vrienden, verkleeft aen den welstand van hun dorp en omstreekkonden zich niet langer onthouden... als uit eenen sluimer ontwakende zien zy het daglicht helder schynen en staren met ver- baesde oogen op het woeste veld dat smeekt en bid om beploegt te zyn. uGeen plekje op den grondonzer vaderen, zeggen zy, of daer word ten minste iets of wat op het au- taer der kunsten geoflertslechts hier zyn wy nog zoo ongevoelig dat wy voor der kunsten edele- en schoonheid noch kracht noch leven schynen te bezitten Zy hebben nevens deze niet van waerheid onlbloote op- merking, de voordeelen doen blyken welk nut een nieuws blad voor Rousbrugge en omliggende kan stichtendit nut, niemand zal het betwisten, is overgroot wanneer het blad op de eensgezindheid en medewerking zyner dorp- genooten mag steunen. Met deze gedachte vervuld heeft den drukker-uitgever zyne medewerking aen zyne vrienden belooft, het verbond gesloten, en ten dezen gevolge een Nieuws-en Annoncen- blad, onder den titel van DORPSBODE van rousbrugge, zal verschynenhier bieden wy UEd., beminde Lezer, zyn eerste nummer aen. Het is klein, niet waer echter gelieft niet te oor- deelen voor aleer grondig te overwegen takjes wor den boomtjes. En zy die hun met den opstel van dit kleine bladje bemoeijen durven zich den naem van schry- ver niet toeeigen, inaer in de gedachte dat, als men doet wat men kan, alles wel gedaen is, behooren zy hen niet te schamendaerom verschoont hun waer zy misvallen zy zullen u danken waer het hunne pligt isde ledige uren die nevens hunne menigvuldige bezigheden beschik- baer zyn zullen tot u welzyn en vermaek besteed worden, zy zullen, zoo veel het in hunne magt is, uw burgerlyk regt, uwen handel, uwe nyverheid en alles wat u dier- baer is waerdeeren en beschermen; menigmael zal DEN DORPSBODE toedringen by hem die thans nog niet weet of niet wil weten dat gy bestaet; uwe gegronde klagten over zoo menige zaek zullen met deelneming door°het blad opgenomen en verspreid worden; kortom, wy stellen ons vertrouwen in u en hoopen dat gyniet zult nalaten een steen toe te brengen voor het huisje dat wy poogen te stich ten, want zyne daerstelling moet voor ons allen voordeel opleveren, en by gevolg, zeggen dat eenieder aen deszelfs opbouw behoorde deel te nemen, ware groote waerheid. Hoopen en betrouwenzyn hertverkwikkende spyzen maerzal het ons waerlyk tot voedsel verstrekken? - nogthans zullen Godsdienst, Wetten en goede Zeden zyne verdedigers in ons vinden, terwyl partyschap, haet en nyd zullen verbannen worden om nimmer plaets in onze kolommen te vinden. Doch, hoe het ook zyn mag, wy steunen op de regtveer- digheid en zy zal ons niet ontsnappen wanneer wy met regtveerdigen te handelen hebben, de toekomst zal ei' ons rekening van geven. Ondertusschen laten wy onzen kleinen jongen BODE de wereld ingaen en wenschen dat hy onder een streelend geluk mag groeijen en bloeijen. HET ZY ZOO

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1856 | | pagina 1