VAN ROUSBRUGGE. 28 DECEMBER 1856. H.° 3. l.,te JAER. Brievenpost. .Ven betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken zondag verschijntte Rouslirugge en allen die het blad bij den drukker afhalen, per jaerfr. 4-00/ zes maenden: fr. 2-23; met de post fr. 4-73, of fr! 2-30 per zes maemlen. Berigten en Aankondigingen 12 centimen den drukregel. Affichen en*Bekcndmakingen bg den uitgever gedrukt worden Gnvrts in dit blad geplaelst. Alle opzendingen moeten vhaCiitvry voor den zaterdag noen bg DÉSIRÉ ALLAERT, drukker uitgever te Rousbrugge-Jfaringhe, toekomen. Wv lezen in de Gazette ran Gent als volgt indien onze inlichtingen echt zyn, scnynt liet dat de minister van openbare werken aeu jle billyke bezwaren, welke hein zyn voor oogen geleid geweest regt doende, het bevel heeft gegeven tot het inrigten van eenen brie- venpostdienst van voetgangers tusschen Knrtryk, Meenen, Yper en Poperinghe. Deze dienst zou 's nachts verrigt worden. De briefdragers zouden om 9 ure des avonds uit de versehillige steden vertrekken, hunne terugkomst zou op 3 ure 's morgens gesteld worden. Ilaestig zyn wy dit nieuws te melden, om dat er, in zake van brievenpostdoor Rousbrugge groote reklamen te doen zyn. Zoo het bovengemelde waer is, is er geen twyfel aen of den heer minister verwaerloosd niet om het nuttige te stichten daer waer het nodig is. Waer kunnen er billy ker bezwaren opgeheldert worden dan hier? Zy zyn zóó billvk, zóó zwaer, dat, wanneer het grondig en herhaeldemalen ter kennis van den heer minister kwam, er, zoo spoedig mogelykin de noodwen digheid zou voorzien zyn. Het zy ons geoorloft den vreemdelingen eensdeels te onderrigten over de gesteltenis onzer brievenverzending, het moet hen verwondering baren Rousbrugge, of anders gezegd Haringhe, de hoofdplaets van het kanton, een groot volkkerig, handel en neiring- dry veilde dorp, die hare communicatie w egen op Yeurne, Poperinghe, Hondschoote, Bergen en Duinkerke heeft, is, voor wat den brievenpost betreft, met het kleenste ge huchtje gelyk! de brievenbus wordt ééns per 24 uren, des middags, door een factuer van het bureel van Poperinghe geligt; die te gering betaelde bediende komt telkens met een vrecht korrespondenlien af waervoor men om zoo te zeggen een lastdier zou moeten inspannen, en nog dage- lyks word de brievenwisseling grooter en grootcr, dat kan immers niet blyven duren Men zal ligt begrypen in welkdanige toestand het ge meente hierdoor zich tegenover den brievenpost bevind. Een"enkel puntjen aenstippen zal genoeg zyn om eenieder van de moeijelykheden te overtuigen om van Rous brugge naer Crombeke eene gemeente op eenc kleene halve uer afstend der hoofdplaets van het kanton) te vra gen en geantwoord te zyn door middel van den brieven post, zyn er VIER DAGEN nodig. Nogthans willen wy de slem niet hoog aenheiïen om dat er kw estie is dezen toestand van zaken te zien veranderen. De 4 October 11. hadt er op aenzoek van den beer arron dissement kommissaris te Yper eene vergadering van burgmeesters plaets ten einde maetregclen te nemen die zouden konnen den toestand der gemeenten verbeteren onze gemeenteraed, het doet haer eer aen, lieeft dat oogen- blik te bate genomen en wy lezen waerlyk in het rapport van gemelde zitting, den minister van openbare werken verzoeken om een brievenpost te bekomen te Rous- brugge. Sinds dien hebben wy er niets meer van gehoord en het zy niet overbodig tg herinneren, aen wie het aengact, dat wy eene eeuw beleven in dewelke een enkel klop niet voldoende is, men moet kloppen tot de poort zich opend. Onder het niet-olïicieel gedeelte van den Monileur van 20 dezer, leert men nog de volgende nota belrekkelyk het Manifest zvner Majesteit en den omzendbrief des hoeren De Decker. Wy deelen in ons nummer van dezen dag onder liet oflicieel gedeelte, met den omzendbrief liet koninklyk Manifest meédat de koning aen al de genieenten van liet i' ryk gerigt heeft om aen deze de gevoelens te doen kennenwelke hem bezield hebben bv de schitterende demonstratie, tydens de XXVe verjarings feesten. l)e teks van dezen brief is in de vluemsclte lael opgesteld voor die gemeenten, waer men het meeste gebruik maekt van deze tael. Wy drukken op de woorden in de vluemtche taelomdat dit geval voor Vlaeinsche-Belgie, niet zonder belang is;- hetbewyst eens te meer, dat het gouvernement van Z. M. den koning de noodwendigheid in ziet de vlaeinsche taelandermael te erkennen, en in hare regteu te erslel- len.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1856 | | pagina 1