ROUSBRUGGE. Levensmiddelen De godsdinst in Rusland. Door den koninklvken brief in liet vlaemsch te zcuden en daerby te doen verklaren, dat "men denzelve als een gedenkteeken moet behouden doet Z. M. de koning ver doen, dat hy niet alleen geloofd aenden tegenwoordigen bioei der vlaemsche tael; maer dat hy verzekerd is, dat zy in de toekomst, alle andere tael, in ons vlaemsch land val o\ erheerschen. Z. M. de koning heeft eene groote, eène treffende les gegeven aendiegenieenteii, welke in hunne administration -le fransche tael gebruiken térwyl de groote meerder heid van den raed en van de gemeente niets dan vlaemsch Kennen. De koninklyke brief scliynt te zeggeii: i lkde koning, wil dat uwe moedertael, welke het ken merk is van uwe nationaliteitleve en bloeijeIk de eerste spreek u officieel aen in het vlaemsch; waerom ant- we.ordt gv niet in uwe administratien in de zelfde tael, werin uwen koning uaenspreekt? \Yy mogen liet vlaemsch land geluk wenschen, dat er een zoo vlaeiiischgezind minister, gelyk M. De Decker, aen bet hoofd der zaken is; - wie twyfelt er aen of hy doet de oogenovan het hof, ten onzen opzigte, meer en meer opengaeu? De w et op de levensmiddelen is in de zitting van zater dag lestledengestemd. Vooreerst heeft men de tydelyke wet gestemd - met 71 stemmen tegen 1 stemme, en 17 onthou dingen. Die wet bevatvryen invoer van alle levensmiddelen voor een jaor, aen te vangen op 1 january 1857 - vryen uitvoer van granen, te beginnen op 15 febluary 1857. De uitvoer van aerdappels blyft verboden tot 1 mei 1857 tmvyl de tegenwoordige wet op denryst behouden wordt, volgens de wet van den 19 mei 1850, N'a de tydelvke wet gestemd te hebben, heeft de kamer zich bezig gehouden met de definitieve wet; - men heeft bel v oorstel der centrale sectie aengenomen.- Iletzelvc werd gestemd met 41 stemmen tegen 28 en 17 onthoudingen. Hierdoor wordt bepaeld dat op 1 january 1858 de in- voerregten weèr zullen hersteld zyn - namenlyk 50 cent. per 100 kil. op de granen; 60 cent. op gemalen en styfsel- achtige stoffen; 1 franc op het vleeseh, macaroni, nieel- deég en peperkoek; 1 cent. per kilos. Van levend vee; 30 cent. op kalveren, minder dan 30 kil. wegende, schapen lammeren en verkeus. Zondag 11. is er in onze parochiale kerk het Te Deum, in tegenwoordigheid van burger- en militaire overheden, gezongen geweest, ter eer der verjaerdag van Z. M., onzen dierbaren Vorst, koning Leopold. Maendag heeftzoo als vvy gemeld hebben den oervv. heer Lonckc, zvne eeremis in vollen luister gezongen. Een sieriyk banket heeft deze plcgtigheid ge volgd, durende hetwelk het muziek genootschap lievelyke slokken speelde. I it Bergen wordt gemeld, dat er by de burgerlyke regtbank aldaer meer dan 12 vragen voor huwelyksver- brekingen met pro Deo zyn ingediend. Aerlhertog Ferdinand Maximiliaen.de verloofde van prinses Charlotte, is maendag te Brussel aengekomen. De lyst der jury,voor de assisen van^Hrugge, voor de 1° serie van lc kwartael I§jf7, bevat de namen der volgen de persconen F. Dehollahder brouwer te Dixmude; God- deris, burgemeester te Pollinchove; Groensteen id. te Alveringhem; Yanbiesbroekveeaerts te Loo; J. Zw jonen- berg, bleeker te Reninghe en plantcfeue, notans te Veurne. Men heeft den 18 dezer by een groot getal modisten van Brussel, op rekwest van een gebreveteerden nyveraer toestellen voor het verveerdigen van crinoline-rokken in beslag genomen. -Men heeft op alle wyzen met de crinoline-rokken gespot. Er ontbrak aen die belagchclyke £mode nog de oorzaek te zyn [van een onvrywilligen inoordj, om den algemeenen bast op zich te trekken. Dit is vrvdag te Brussel byna gebeurd. Een zes-of ze venjarig kindopiden Berg vanhet hof, letterlyk door den crinoline-rok van een onzer mode lionnen van den trottoir gedrongenis onder de wielen van een rytuig gevallen; dezelve zouden den knaep ongetwyfeld overreden hebben, zonder de spoedige hulp van eenen voorbyganger. Voegen vvy er by, dat die vrouw de oorzaek van dit toeval, zich gestoord toondetoen zy zag, dat de ballon van lxaren rok v erkrookt was geworden door den kleinen onvoorzig- tige, die deze misdaed van gekwetste-crinoline byna met zyn leven had betaeld. Rusland heeftfveertien duizend'kilometers in regte lyn van het Oosten naer liet Westenhet lieeft er vyf duizend van het Noorden naer het Zuiden en zeventien duizend, wanneer men eene lyn trekt van het Zuidwesten naer hol Noordoosten. De bevolking van Rusland beloopt tot zeventig miljoen zielen. In 990 voerde Vladimir-de-groote in Ruslaud het chris tendom in waer tot dantoe liet heidendom had bestaen. Vladimir stelde zich met zyne onderdanen onder den patri arch van Konstantinopeldie destyds mog rooms kathol vk was. Toen in het midden der elfde eeuw(1053)de scheiding tussehen Rome en Konstantinopel tot stand kwam. bleven de Russen den patriarch dezer laetste stad onderhoorig die hen door eenen metropolitaen bestuerde.Deze toestand duerde tot 1589, dat is te zeggen gedurende vyf honderd en dertig.jaer. Op dit tydstip werd te Konstantinopel een Patriareh af gesteld deze v lugtte in Ruslanden benoemde daer eenen metropolitaen dien hy van den patriarch van Konstanti nopel onafhankelyk verklaerde en die tot patriarch van Rusland uitgeroepen weed. dit was dus eene splitsing in de grieksche kerk, die aireede van Rome afgescheiden was. Doch het russisch partriarchaetdat nooit de kiezing tot grondslag had, werd in 1699 door Pieter den groote af geschaft, die in zynen persoon de geestelykc en wereld- lyke magt vereenigde. Sedert dat oogenblik is de schismatieke russische kerk door eene synode bestuerdwaer de czar zoo willekeurig bet bevel voert als in eene kazern,de leden der synodezv n prelatendie door den czar benoemd worden en hunne werkingen worden door eenen keizerlyken kommissai is bewaekt of liever bestuerd en geene beslissingen zyn gel dend,vooraleer zy de goedkeuring van den keizer hebben ontvangen .Tegenw oordigisheteenengenerael der ruitery, die gelast is de werkingen van de synode te bewaken. Wat de eigenlyke schismatieke geestelyklieid betreft,

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1856 | | pagina 2