TE BEKOMEN RIGA ZAEILYNZAED, by Karei Ameloot BOOM-VENDITIEN ONVERVAELST RIGA'S ZAEILYNZAED, BERIGTEN. BURGERSTAND. Merkten. (Middenprys) Tarwe, per hectol. 26-86. Rogge 16-59, guerioen 13-51Haver 8-47, Boonen 16-05, BENOIT CRIEM, ZUIVER EN aen 72 francs. Zuiver onvervaelt TE BEYEREN aen 66 franks. tot POLLÏNCHOVE. MAENDAG 6 JANUARY 1857, een ure naer middag, op de hofstede bewoond door dc gebruikers De Houck, nevens de dorpplaets, 40 koopen alderhande soorten van boomen. DONDERDAG 8 JANUARY 1857, op de hof stede gebruikt door sieur Eduardus Ameloot by den Groenen Bootngaerd wat noord-west van de Loobrug. 60 koopen meest al Eiken van twee tot drie meters in den om trek dienstig voor molen-, schip-, brug- en kuip- werken MAENDAG 12 JANUARY 1857op de hofste de van den Burgmeester Godderis op dc Kasteel- hofstede en ander omliggende landenlangst den steenweg van Loo en langst den Loovaert, juist 185 koopen hoogstammige Boomen van alderhande spetien alsmede schoone Notelaers en Kcerselaers. Op langen tvd van betaling, mits borge. die is over 't algemeen zeer onwetend ,enboudtzichslechts aen de vormen. De russiselie priester heeft boven denlaed of lyfeigene geen ander voordeel dan dat hy niet aen den knoet, dat is te zeggen aen de zweep onderworpen is. Om pope, dat is pastoor, te wordenmoet men getrouwd zynmaer het zonderlingste van al is,dat de pastoor, die weduwenaer w ort niet mag hertrouwen op straffe van den geestelyken stand te verliezen. Wat liet volk betreft, 't welk voor het overgroote deel uit lyfeigenen bestaet,welke met land waerop zy woonen, door hunne meesters kunnen verkocht worden, dat volk is onwetend en bygeloovig en leeft en swerftin de jammer- Ivkste slavernv. Wv zyn overtuigd dat er door onachtzaemheid der dragers vele afdruksels van ons tweede Nr niet besteld zyn gewordenuit deze reden verzoeken w y vriendelyk het publiek de minste vertraging in hét .ontvangen van ons blad den uttgever kenbaer te maken. Bezondere oorzaken verplichten ons "de uitgaef van den DORPSBODE te veranderen. In plaets van den ZONDAG zal hy voortaen den DINSDAG verschynen. HARINGHE. Geboorten. 22 Dec. Leonie-Fidelia Pilgrim, dochter van Eduardus, en van Amelia Decock. 55. Ludovica-Philomena Harre, dochter van Ludo^ vicus en Francisca-Amelia Debevere. Sterfgevallen. 21 Dec. Carolus - Josephus - Ludovicus Liefooghe, 70 j., werkman, echtgenoot van Maria- Theresia Vanoudendyck, alhier geboren. 27. Antonius-Leopoldus Flomey, 47 j., geh. te Pro ven, schoenmaker, echtgenoot van Amelia Berquin. ld. vWinnocus-Copstantinus Smagghe, 70 j., tirn- meriuan, echtg. van Catharina-Barbara Peperstraete. BEVEREN. Geboorten. 22 Dec. Sopliia-Rosalia Pitillon, dochter van Petrus-Joannus en van Joanna-Theresia Liem. -5. Plorensia-Cornelia Buseyne, dochter v. Carolus- Ludovicus en van Rosalia-Amelia Hennebauw. Sterfgeval. Cornelius-Franciscus Lips, 40 j., w erkman, geb. te Oosteappel, man van Melania-Virginia Hauw. Per 145 liters Tarwe Rogge Suerioen Haver Boonen VEURNE. 17 december. fr. 31-00 a 35-50 20-00 a 22-50 17-00 a 19-75 10-00 a 12-00 19-00 a 22-00 24 december. 50-00 a 56-00 20-50 a 21-50 17-50 a 20-00 10-00 a 15-00 19-00 a 21-50 HOPPE Poperinghe fr, 53 a 00 de 50 kil. Aelst 000, 95 en dc 100 kil. ROUSBRUGGE. Boter per stuk 1-30 a 1-70, Eijeren per 23 1-90 a 2-60, Konynen 1-30 a 2-50, Kiekens per kop. 2-75 a 4-20, Duiven per kop. 1-00 a 1-50. BERGEN, 15 dec. Ry IN DEN GOUDEN LEEUW, TE ROUSBRUGGE, De goede uitval hetwelk dit Zaed by verscheidene land bouwers in vorige jaren verkregen heeft, spaert ons de moeite zyne hoedanigheden verder te ontwikkelen. te bekomen

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1856 | | pagina 3