KOOPDAG lOOMEN BOSGHTAILLIE Openbare Verkooping BOSCHTAILLIEN PLANTSOENEN Agenda's, provincialen Almannach enz. 86 Boonaerts alsmede 866 EXTRA SCHOONE PLANTSOENEN, TE WATOU. 1 Koop. De Taillie met alle de Roonaerts en Plantsoenen, staende op 48 aren 15 centiaren, zynde de noord helft van bet bosch genaemd d'Abeele Vlo gen strekkende zuid en noord. 2 Koop. De zuidhelft van hetzelve Bosch, groot gelyk den voorgaenden koop, ook met de Taillie en alle de Roonaerts en Plantsoenen. Bever en, by Bousbrugge. MAENDAG 2 FEBRUARY 1857(0. L. V. Lieht- mis), ten een ure namiddag, op de landen van het hof stedeken gebruikt door de wed. van sieur Pieter Hebben, en eene party zaeiland gebruikt door sienr Josephos Candaele, langst den steenweg leidende van het dorp Rousbrugge naer de gemeente van Brveren, verkooping van 40 KOOPEN BOOMEN, bestaende in Eiken, Olmen, Esschen en Wilgen, dienstig voor allerleije werken en voer brandhout. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling, mits stellende voldoende borg, ten genoegen van denDeur- waerder BERNAERTte Rousbrugge-Haringhe. OPENBARE VERKOOPING Op DONDERDAG 15 JANUARY 1857, ten 4 ure nrmiddag, ter herberg bewoond dooj de wed. De- bruyne, te Watou-plaets, zal er overgegaen worden tot de openbare verkooping der naergeschrevon taillie roouaetsen plantsoenen, om blanke taillie, te weten GEMEENTE WATOU, 4 Koop. Ook de Taillie met al de Roonaerts en Plantsoenen staende op gelykc 40 aren 30 centiaren xynde de wederhelft van betzelfde bosch. Onmiddelyk na de verkooping, ter zelve plaets zal er overgegaen worden tot de openbare VERPACH TING der vooren aengeduide Bosschen, t'samen in houdende 1 beet. 76 ar. 90 cent., voor 9 jaren, in te gaen ln october 1857. Door den Notaris CAPELLE, te Watou. op Watou. Gemeete Watoudeel der Dour ie. van te van de Abeelen f looge, verdeeld in vier koopen. 3 Koop. De Taillie met alle de Roonaerts en Plantsoenen staende op 40 aren 30 centiaren, zynde de oosthclft van eene andere party ook genaemd Abeelc Vlogenstrekkende oost en west. van schoone cn Op DINSDAG 0 JANUARY 1857, zynde dry konil/dag. ten dry ure namiddag, inde herberg HET DAMBERD, be woond by sieur Labeyter dorplaets van Watou; Zal er overgegaen worden tot de veiling van de Boschtaillien en geteekende Plantsoenenetoebehoorende aen Mynheer van Iloobrouck-ten Hulle, Grondeigenaer tê Gent, en wacrvan den aenwys volgt: Koop I De taillie met 69 geteekende plantsoenen 1 lepe 2 krullaers, staendeop 35 arenCOcent.Lestonlbloot door Batiste Demol. Koop 2. De tailie met 34 geteekende plantsoenen staende op 30 aren 35 cent. Lest ontbloot door Benoit Verbouwe. Koop 3 De taillie met 54 geteekende plantsoenen staende op 30 aren 71 cent. Koop 4 De taille met 71 geteekende plantsoenen staende op 43 aren 92 cent. Koop 5 De taillie met 90 geteekende plantsoenen staendeop 41 aren. Devendilic zal gehouden worden op 4 inaeden tyd \an betaling, mits stellende voldoende ntedekoopers en comp- tant betalende de besproken gereedenallesaen en 'ten Kantoore van den Notaris FEYS, te Rousbrugge op Hai in- glie verblyvende. TE BOKOMEN BY DRUKKER DEZER Drukken van D. ALLAERT. Rousbmggc-IIaringfitv

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1856 | | pagina 4