VAN RODSBRCGGE. 13 JANUARY 1857. N.° 5. l.s,c JAER. Waer is de gelykheid Vlamingen en TValen. DE ONTWYDING VAN EEN PRIESTER Men betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verscligntte Rousbrugge en alien die het blad by den drukker afhalen, per jaer fr. 4-00; zes maenden fr. 2-23; met de post fr. 4-78, of fr.'2-50 per zes maenden-, voor Frankrijk 7 fr. 'sjaers. Serigiek en Acnkondiyingen 12 centimen den drukregel. A ffichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vrachtvry voor den maetulag morgend by DÉS1RÉ ALLAERT, drukker-uilgever te Rousbrugye-Haringketoekomen. •J 4 Over de konferencie sprekende, welke M. lfymans in Luik gehouden heeft, had edn waelseh blad gezegd, dal er in gelykheid bestond voor het fransch en vlaemsch in Belgie. Een gentsch blad, VEcho des Flandres zegt hierop; Die gelykheid bestaet in regt, maer niet in feit, Laten wy dry voorbeelden nemen. Een vlaemsch burger^Wordt van een misdryf beschul digd en is uit dezen hoofde voor een regtbank verzonden. De openbare beschuldiger zal het woord in 't fransch mogen voeren? waer is de gelykheid, waer is de regtveer- dignéid "De wettenzynverpligtendna ter kennis vande burgers gebragt te zyn. Hoe worden de wetten ter kennis van de burgèrs der vlaemsche provinciën gebragt? In hel franch! waer is de gelykheid In de gestichten van iniddelbaer onderwys wordt het onderwys in het fransch gegeven, zelfs aen de kinderen, welke deze taél niet verstaen. Dit gebeurd dikwyls in de vlaemsche provinciën). Het vlaemsch is in de scholen van den staet in de vlaemsche gewesten op den zelfden voet als het engelsch en het duitsch gesteld, en de professor van de vlaemsche tael heeft er den zelfden rang als de professor die eene vreemde tael onderwystWaer is de gelykheid? Hooger aengehaeld blad, l'Echo des Flandres, bespreekt in een zyner leste nummers de kwestie van de in Belgie gesprokene talen, 't waelsch en het fransch. Het drukt zich hier op onder andere als volgt uil Men kan het vlaemsch met een waelsch dialekt niet vergelyken. Het vlaemsch, of hollansch indien men wil, is eene echte tael, met hare dichters, geschiedschryvers redenaersen in alle takken der wetenschappen uitste kende schry vers tellende. Deze tael is in België gesproken door dry vyfden van de bevolking en het opmerkelykste feit is, dat men in Ylaenderen op 20 persoonen maer 1 vindt die fransch verstaet. {De Schelde.) Als de ellendige inoordenaer van-Mgr. Sibour overtuigd wordtwillens en wetens en met zyn volle verstandde afechuwelyke misdaed gepleegd te hebbendan moet hj volgens hetkanoniek regt gedegradeerd worden, alvorens j> aen de w ezenlyke straf te worden overgeleverd. Jhi De kerkelyke plegtigheid der ontwyding, is, volgens de daerover bestaende schriftenzeer treffend en indruk- wekkend. Dezelve geschiedt door eenen bisschopbygestaen door twaelf gemyterde abten of door twaelf geestebyken in groote weerdigheid. Deze worden, tydens de plegtigheid geplaetst volgens ouderdom en ervarenheid. De degradatie geschiedt in het openbaer: de ter dood veroordeelde verschynt in toog gekierd, voor een daertoo opgeregt altaer. De officiërende bisschop beveelt hem het gewaed aen te doen, hetwelk hy weleer aen had,als by het If. Misoffer opdroeg. Neérgeknield voor het altaer, geeft de bisschop hem beurtelings den miskelk, het kruis, den kandelaer in de handen ontneemt hem ook beurtelings die geheiligde voorwerpen,onder het opzeggen van het aaertoe bestemde formulier. De vingertoppen en de kruip beiden gewyd by den priester, worden hem met een mes afgeschrabten de prelaet rukt hem beurtelings het gewaed der dry orders van het lyf: den manipelals sUb-diaken; den stoolals diaken; den kasuifel, de albe, en de cingel, als priester en werpt ze verre van zich weg. Terwyl de kerkvoogd deze droevigeen GoddankIheel zeldzame plegtigheid volvoert, spreekt hy de straffe der l^rke over de ongelukkige uit,enleverd hem, ontdacu van zyne kerkelyke en godsdienstige weerdigheid,aen de justicie over. De plegtigheid zou moeten voltrokken worden, indien Verger een misdadige en geen zinnclooze was, en hy ter dood veroordeeld werd. Laet ons hopen,dat hy een krank zinnige wezen moge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1