VAN ROUSBRUGGE. ROUSBRUGGE. 27 JANUARY 1857. N.° 7. Vu JAER. ROUTE DE STAVELE. he mmrn -i Men betaeld voor DÉjY DORPSBODE die eiken dinsdag verschijnt t te Rousbrugge en alten die het blad by den drukker afhalen'per jaerfr. 4-00; ze* maenden fr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maendenvoor Frankrijk 7 fr. 's jaers. Berigten en Acnkondigingeu 12 centwen den drukregel. Affirhen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad gejiïaet.st. Alle opzendingen moeten vrachtvrt voor den maendag worgend by DÉSIRÉ AtLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Jfuringhe, toekomen. GEMEENTERAED. Zitting Mu» January 1857. Aen het dagorder waren 1° Goedkeuring van het pro- cesverhael der laetste zitting. Algemeen aengenomen. 2° Beracdslaging over het enkwest geopend voor den steenweg van Stavele naer Hoogstaede. De Voorzitter maekt kenbaer dat de gemeenteraed verzocht is te be slissen over het daerleggen van een wég van Stavele naer Iloogstade en van Stavele langst Crombeke naer West- vleteren. De heer burgmeester doet opmerken dat een steenweg van Stavele naer Westvlcteren niet kan betwist worden voor zyne voordeelen welke hy. opleveren kan aen land- Imuvv en koopkandei, wel bezonderlyk, wanneer een zy- tak zal aengelegt zvn van uit het dorp Rousbrgge naer de gemeente Crombeke, maer, dat het gedeelte van Sta- veledambrug naer den steenweg van Hoogstaede ramp- voorspellend is voor Rousbruggc, byzondtrlyk heden dat de rivier den Yscr in Frankry k zoo verbeterd en gamiiverd is. De overslroomingen, zegt hy, reeds zoo gemeen by ons, zullen zich nog vermenigvuldigen en menige zw are raiup veroorzaken, gezien dat van den oenen ki'.nt het water ons met meer snelheid toekomt en van don anderen kant dat men door heileggen van laetslgenaemden wpg eenen dyk wil maken die liet wirter-eyneitloopz ou belette». Alle de Leden zyn van hetzelfde gevoelen en besluiten zich'togen het leggen van gezeggen weg te verzetten. 5° Mededeeling van een omzendbrief vyegens de kaert van den heer Ropp. Deze aenkoop word om zekere re den nog uitgesteld om later nog eens op het dagorde te komen. En 4" Benoeming van een lid bv bel bureel vanvveldaed. De heer A. Vandenbussehe, aftredend lid, wordt met algemeene stemmen herkozen, waerna de zitting gesloten wordt, Een geabonneerde verzoekt ons uit het verslag der zitting der maetschappy van Land- cn Ilovingbouw van hej arrondissement Veurne, gehouden den 14 January jl. het volgende te ontlenen De dagorde ten einde zynde, M. Deinunter vraegt het woord, om éenige"uitleggingen te geven nopens liet leg gen van eenen steenweg, leidende van den eenen kant van Stavele door Crombeke naer Westvleteren op de kal- chiede van den Kortekeer naer Poperinghe, en van den anderen kant van de Slaveldam-brug naer de kalchiede van Hoogstaede naer Rousbrugge. De achtbare spreker begint met aen te halen hoe men gepoogd heeft om dit ontwerp te doen mislukkenhoe men oplangs in de dagbladen geschreven heeft, ten einde deze dfcierstelling als onvoordeelig te doen uitschyne»; welke redens men acnhaelt om te bew vzen dat deii weg hinderpalen aen den aflos der wateren zal by brengen. En,daer denaflos derwaterenen dedaerstellingvan nieuwe gemeenschapwegen de bezonderste voordeelen zyn waer- van den landbouw kan genieten, gelooft hy in deze zitting bedoelde kwestie te mogen ontleden. Vervolgens treedt hy in uitlegging en wederlegt alle de tegenkantingen wel ke den voorgestelden weg ontmoet heeft. Hét slot zyner redevoering heeft ten doel dat de maetschappy een ver toog aen het staetsbestuer zoude indienen op dat het be doelde ontwerp ten vollen zou uitgevoerd werden. Eenige leden doen opmerken dat deze kwestie aen de dagorde niet zynde, het betamelyk ware dezelve te behandelen in éene andere zitting. M. Demunter dringt aen opdat dezelve zonder uitstel zoude onderzocht w orden. By gevolg, de vergadering besluit ten dien einde eeiie huitengewoone zitting të houden op woensdag aenstaende, 21 der loopende maend, om 10 1/2 ure voor middag. - - Dezelfde geabonneerde bid ons ook het hier na staende in het fransch geschrevene stuk, letlerlyk te willen meuc- deelen. Wy voldoen geerne aen dit verzoek, doch zou den Dorpsbode het liever in de Iandtael aen zyne lezeren vertellenom dat hy meent dat het beter is van alle man verstaen te zyn dan slechts,van deze die het geluk gehad hebben hunne broekken op de schoolbanken te versly ten. Dans la séance de mercrédi dernier, 21 janvier, Mon sieur Demunter a développé d'abord en tenue techniques les avantages considerables que la chaussée de Stavele a Furnes procurera a l'agriculture, vu le marehé hebdoiua- dairc II a prove en suite matliëmatiqucment que les eaux ne s'élevcront que quelques centimetres dans les giamls

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1