Uit er hand te koopen BÏNLANDER- SCH1F Deligenee TE BEKOMEN by by. Karei Ameloot Agenda's, provincialen Almannach enz. ONVERVAELST RIGA'S ZAÏILÏRZAED, met geheel den inventaris ROUSBRUGGE OP YPER RENOIT CRIEM, aen 72 francs. len gpzeideu heer Marquis dc Nedonchel, de. dreve net dezen koop mede en van nobrden aen de Winne- :eelestraet. Een perceel Mecrsch, inhoudende 22 aren 94 cen tiaren, N.° 696* palende van nesten gezeiden. heer Flahau, van zuiden gezeide Winnezeelestraet, nog- tans de hage alhier afgaende, van westen gezeiden heer Uleca'r Caulier en van noorden den volgenden koop. Twee aeneenhoudende perceelen Zaeiland, t'zamen groot 96 aren 97 centiaren, N." 679 en 698, palende Êan oosten gezeiden heer Flahau, van zuiden den oorgaenden koop en meermaels gezeiden heer Cecar tïaulier, van westen de strate en nog noord dezelve straet, daerover mynheer Cazein en de kinderen Gruwier. Dit Goed verkocht met al hetgeen er staet en rae- degaet zal in een of meer M A S S E N aengebodeh worden. OPDQHDEREAG 19 FEBRUARY 1857, ten 3 ure namiddag te Watouter herberg en brou- wery bewoond door de weduwe Debruyne. Dnor den Notaris CAPF.LtE te Watoudaer tóe by gezeid vonnis benoemd. ZUIVEREN TE BEVERENaen 66 fr. Rousbruggé-Haringhe, D. Allaert, drukker-uitgwer. ZESDE KOOP. ZEVENSTE EN LAETSTE KOOP. EEN WEL IN STAET ZYNDE konnende laden 160,000 kilos. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. van DOOR N. TflERY. Te beginnen met Donderdag 8 January 18.57, zal er nevens de thans .bestaande deligencb diensten van Rous brugge op Poperinghe, dagelyks een rytuig op ressorts van Rousbrugge naer Yper afreizenzoo volgt Van Rousbrugge uit het hotel la Regence, om 7 ure 's m. Van Yper uit het hotel de Drie Koningen, om 3 u. nain. Doortrek te Poperinghe, voor Yper.ten 8 ure is morgens, id. voor Rousbrugge ten 4 Ij2 ure namiddag. IN DEN GOUDEN LEEUW, TE ROUSBRUGGE, te bekomen TE BOKOMEN RY DRUKKER DE ZER

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 4