S4 koopen BOOMEN KOOPDAG VAN 3 groote eiken en 2 esschen Openbare Verkooping WOONHUIZEN TE STAVELE. Op MAENDAG 9 FEBRUARY 1857, ten 2 ure namiddag, in d'herberg gebruikt by sieur Seraphinus Devloo, ter dorpplaets van Stavele, zal er overgegaen worden tot dc définitieve verkooping, in eene en de zelfde zitting, van de volgende Goederen. STAYELE, DORPPLAETS. 1 Koop. EengerieflykHUIS,bestaendeinWoon- plaets, Keuken, Vaute en Kelder, steenen Waterbak, lloutstal en verdere édifieienal gedekt in pannen, met besloten Kour en Hovenierbofzynde chinsgrond, groot een are 63 cent.bekend by kadaster sektie B N.rs 20 en 21gestaen en gelegen te Stavele op de dorpplaets. Gebruikt by Bernardus LOUWYCK; om door don kooper daervan in 'tvrye gehruik te gaen met den lü Mei 1857. NOG STAVELE. 2 Koop. Een groot en gerieflyk HUIS geheel ge bouwd in steen en gedekt met pannenbestaende uit Woonplaets, groote Kamer, Vaute en Kelder met KeukenHoutstalCiterne en verdere édifieien en de hoeveelheid van 16 aren 46 cent., onder bebouwde grond, hovenierhof, walling en singel bier medegaen- degestaen en gelegen tot 't zelve Staveleweinig oost van de dorpplaets, langs den Eversam-weg, bekend by kadaster sektie A, Nrs 570, 571 en deel van Nr569. Het voormelde hu is en erveheeftvrye en onvergelde passagio voor het gebruik van diere, ter oostzyde over de Grasweide van genaemden Sebastianus Borretot op denEversam-wegzoo te voet, met peerden, wa gensals andersints. Zynde het huis en erve voortyds gebruikt geweest by sieur Francis BOUSSEMAERE; om door den kooper daervan in bet liber gebruik te gaen met den ln Mei 1857. De voorwaerden dezer verkooping met de eigen- doms titelen, zyn berustepdo ter studie van den No taris FEYS, te Rousbrugge op Haringhe, verblyvende. TE LEYSELE. DONDERDAG 5 FEBRUARY 1857. ten EEN ure fix namiddagter hofstede cnlandongebruiktdoor sieur Franciscus AmelooI- Vanoen Brohcke te Lev- sele, weinig noordwest dor herberg den niewen :Eike. KOOPDAG VAN 84 KOOPEN £00MEN, waeroTïder zich bevinden omtrent de 50 EIKEN en de overige Olmen, Wilgen, Klemmers en Popelicren zyn, alle van eene gemeene dikte, en dienstig voor knipers, wagenmaksrs en klomkappers, immers tot alle slacb van werken en deel brandhout. Te vergaderen in den boomgaerd der voormelde hofstede en op gewoone voorwaerden en tyd van be taling mits stellende voldoende borge, in handen van den Notaris CAPELLE tcWatou. BOOM-VENDITIE. DINSDAG 17 FEBRUARIUS 1857, omtrent den drieuren naer middag, in de afspanning oètoTADHUYS,- te Loo. VENDITIE van 1 iO koopen boomen staende op dé landen aengewezeu by de uitgezonden affiqhen, waeronder Eiken dienstig voor molenassen en nestelskruisplaten, veel zuiver wilgen en esschen. Onder welke boomen zich bevinden staende op eene weide gebruikt door Jen-Baptiste Lareugelegen op Haringheby de Heidebrug. VENDITIE TOT BEVEREN. 131 koopen allerhande soorten van boomen waeronder zware Ei ken, Olmen, Populieren en Wilgen. Op tyd van betaling, mits borgstelling. Men zal beginnen verkoopen aen het buis van de weduwe Moeneclacyby de herberg den Ouden Eike. GRAENMERKTEN. K van 11 ÏMUL i'J} 1 - s/i «WW-- van DINSDAG 10 FEBRUARY 1857met de tniddag uer, ter gemeente van Beveren, op de landing ge bruikt door Pieter Neudt-Kemp, en Jan Baptiste Van Engelandt langst het Eikestractkcn op landen gebruikt door Franciscus Boussemaere en op een vervallen hofstedeke gehruikt door Francis Gast, bv de dorpplaets KORTRYK, per heet. 20 january. Tarwe, witte20-00a 23-00 id. ro.ode 49-00 k 2.j[-00 Rogge 12-00 a 13-00 Sucrioen Haver 08-00 a 08-30 Booiven *«■-/»» VPEU, per lieet. 00 january. 22-60 a i' 'i -f 22-30 a «-!> 43-90 a 8-73 a >•-•> 43-20 a iDir-ii» BRUGGE, per heet. 24 january. 18-30 a 24-00 12-23 a 44-23 43-23 a 14-23 7-OÖa 8-73 42-23 a 43-23 VEURN'E,p. 143 liters. 21january. 29-00 a 35-00 49-00 a 21-23 20-30 a 20-50 41-00 a 14-00 49-00 a 21-50 Drukkeryien Boekbindery van D. ALLAERT, Rousbruggc-Haringhe. Bergen (Fpa.nkhy 26 january. 39 39 ;i 24 03 k 22 06 a 15 12 a 24 78 a n n

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 6