VAN ROÜSBRUGGE. 1G FEBRUARY 1857. 9. 1.-'* JAER. De kamer Ingezonden Artikels. STEENWEG VAN STAVELE. roor DEX DORPSBODE die eUtm dinsdag verSchyUtle Rousbrugge en alien die hel blad by den drukker erfr. 4-00; zes maenden /r. 2-23; metde post'fr. 4-73, of fr. '2-50 jicr maendeir, voor Frunkryk .- 7 fr. 's ju'crs' Berigten en Aenkondiaingen 12 eentimen den drukregel. Afjichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad gep'laeM. Alle opzendingen moeten viuchtvrt voor den maendag worgend In/ DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rou-tbrugye-J/aringhe, toekomen. Men betaeld afhalen, per jtier Der Volksvertegenwoordigers heeft woensdag de hcracdslaging over het wetsontwerp op den exaéinjury voortgezet. Ry het art. 36 heeft M. Van den Peereboom voorgesteld te bepalendat menom-notaris te worden, in kantons waer de meerderheid der bevolking vlaemsch spreekt, bewyzen moet dat men het vlaemsch magtig is. M. De Rreine nam dan weder het woord om de vlaemsche zaek te zerdedigen en verklaerde dat hy zich met het amendement van M. Van den Peereboom vcreenigde. De wyzingen van M. Van den Peereboom, waeraenM. Van Overloop eenige veranderingen had gebragten die bepaelde, dat men, om notaris te worden in eene plaets, wacrmen algemeen vlaemsch spreekthet vlaemsch moet kennen, is met 4!) stemmen tegen 56 en 4 onthoudingen verworpen Ziedaer alw eder een kaokslag aen de Vlamingen! schier al de gedeputeerden van 't verfranchte Brussel en een drylal vertegenwoordigers uit de vlaemsche provintie hebben zich by de Walen gevoegddie in massa tegen het vlaemsch gestemd hebben. Men heeft gezegddat het gouvernement oordeelen moet waer een notaris vlaemsch dient te kunnen en waer niet. Doch tot hiertoe is zulks aon de beoordeeling van het gou\ erneinent overgelaten gew eesten wat is er gebeurd? M. Van den Peereboom heeft het in de Kamer gezegd Ik vraeg aen de Kamer, zegde het achlbaer lid of het regiveerdig is, eene schikking in de wet te plaetsen, wel ke liet gouvernement niagtigd eenen notaris in eene plaets te noemen, welke de tael niet kent, en geen akten kan opstellen in de tael welke er gesproken wordt? Zy zullen zulke plaetsen niet vragen, zegt men; maer ik zeg u, dat wy er reeds voorbeelden van gezien bebben. Ik heb te A pere eenen notaris zien noemenDIE GEEN' WOORD A LAEMSC1I kende. Hy had oenen klerk,die deze tael kende en die de akten opstelde. Zoo heb ik notarissen akten zien teekenen, die er geen woord van verstondenI De woorden, welke M. de Decker by deze gelegenheid beeft uitgesproken, zyn van eene groote bctcckenis. De minister heeft de uitgebragte stemming eene ware oureg- reerdigheid genoemd en gezegd dat dc Kamer den eerbied te kort bleef welken zy is verschuldigd aen dc tael der ontzaggelijke meerderheid van de bevolking. Dus, volgens de getuigenis van het hoofd des kabincls zelve, getuigenis op eene ofliceële wyzc, tevens als mi nister en volksvertegenwoordiger gedaen, is het konstitu- tionnéle grondhegin door de Kamer onder de voeten getreden. Zy heeft de regten der Vlamingen miskend en een minister heeft haer deze schending op liceter daed verweten. (Weekblad vax Di\>u uk.) Lang is er gezwegen langst den eenen kant, maer veel, zeer veel gepraet langst den anderen kant. Alle aanmer kingen in zoo menig artikel en brief reeds opgehad»!, bebleiten, inacr te eentoonig, een aental indcrpalen v ooi- bedoelden weg, al of zy waerlyk bestonden of later zou den kunnen verwezend!} ken. Niet dat ik optrede als icr- dediger der inwooners van Stavele,- neen, nij n w il Ls alleen een gezond oordeel te stri ken over het oppervlakkige dor zaek en neem tot weerleggingslof de behoordeeling van de laclste zitting der Landbouw Maetsehappv van Veurne, in den Dorpsbode van 3 dezer medegedeeld. 1" Dat de redenen opgehaeld in den Dorpsbode allen- ongegrond zyn, dat mag ik niet zeggen, maer iets zekers, is dat de rcclamen, bezonderlyk van den kant van Rom- brugge, zoutloozer zyn dan al hunne brieven en schriften het kunnen uit leggen. Maer in alle omstandigheden verteld een-ieder zyn eigen schoon, en gy zoo als ik. mynheer dc schryver van bedoelde artikel, neet tc wel dat Stavele, eene zoo ryke landbouw gemeente, in plaets van sedert jaren verscheide gemeenschap wegen te be zitten, geheele winters een schiereiland is; dit is wel eene reden die alle onbezonnen profetien kan verbryzeb-n en ten allen tyde het regt van Stavele doen gelden. Een steenweg die het nu onbereikbaar Stavele aen do groote wegen verbind, moet onzeggelyk voordcel aen den landbouw opleveren, dit kan niet betwist worden, en hoe menig landbouwer die nu door gebrek van goede wegen zyne waren ten hoeve moet verkoopen, zal dan, dezelve niet kunnen ter markt voeren en de voordooien er van genietendat is ook een regt dat aen een ieder toe komt als het inogelyk is. De kalchicde der Stavele-dambrugge over de meerschen

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1