Ingezonden A rtikels. opzichten, ons nog pynlyk aendoen. NVel is waer werden de getuigenissen in het vlaemsch gedaenof werden zy min of meer overgezet doch het rekwisitorium en de pleidooi waren in het fransch,en het hragt in ons een wonderlyk gevoel te weeg, toen wy den voorzitter, na de fransche pleitrede, hoorden zeggen: n Claeshebt gy nog iets te voegenby hetgeen uw ver dediger gezegd heeft De beschuldigde had geen enkel woord verstaen van al ■nat er gezegd wasen hoe wilde hy er dan nog iets by zeggen, tot zyne verdediging?.. Niet om Claes, maer slechts ter zyner gelegenheid, kwam het stootende van die manier van doenons voor den geest maer verbeeld u dat daér, op de bank van beschuldiging een Vlaming zit, die onpligtig is; maer te gen wien een aental beschuldigingen te samen loopen. Uren zit hy daer, in eene hertsprangende onzekerheid neèr; hy hoort mannen spreken in eene tael, die hy niet verstaet, en echter men spreekt over zyn bestaen of niet bestaen;of hy vry en onpligtig, in het midden van zyne familie zal teriigkeeren ofwel dat zyn schuldig hoofd op het schavot zal rollen. En wie echter zou meer regt hebben dan hy, wiens hoofd in kwestie isom zyne beschuldigers en zyne ver dedigers te verstaen? Het is ook datgene wel, wat de wet uitdrukkelyk gewild heeft. Als de voorzitter der regtbank, na het pleidooi zich tot den beschuldigde went, en hem vraegt: of hy nog iets te voegen heeft, by hetgeen er tot zyne verdediging gezegd is dan heeft de wet ten oogmerkom die verdediging zoo volledig mogelyk te maken. Op dat oogenblik kon de beschuldigde nog zeggenwat de avokaet vergeten had, nog herstellen, wat hy verkeer- delyk had opgenomenkortom, het leven eensmenschen hangt dikwils aen één enkel woorden dat woord zou hy kunnen uitspreken Maer dat alles is nutloos gewordendoor het gebruik eener vreemde tael, in het grootste gedeelte onzer debatten Zou er wel een volk op de wereld zyn, dat vry en be- schaefd heet zoo als de Belgienen dat echter zulke ongehoorde gebruiken heeft? Zou er wel een volk zyn zoo lydzaem en verduldig als de Vlamingen? En echter werpen de Walen ons, terwyl wy het onregt moeten verdragennog op den koop toeden smaed en de beleediging naer het hoofd Gazette van Gent, IS dezer. Tot heden toe had de vlaemsche beweging enkel de vlaemsche drukpers ter harer verdediging gehad; de ontwikkeling, door deze volkszaek genomen, bewyst ten duidelykste den invloed dien deze dagbladen alleen op het volk uitoefenen. Thans treden ook de fransche dagbladen inliet worstelperken op weinige uitzonderingen 11a, zyn allen eenstemmig om de regtveerdigheidonzer eischen te herkennen. Het onvoorzichtige: Guerre au flamand! van den kleinen Hymans heeft de vlaemsche zaek eenen grooten dienst bewezen; menigeendie tot heden onverschillig gebleven was by onze poogingen, heeft begrepen dat het onbillyk en gevaerlyk was voor den magtigen kreet van eer en regt die uit de vlaemsche gewesten eenstemmig opgerezen is, nog langer het oor te stoppen, en door heel Belgien is thans de vlaemsche kwestie aen het dagorder. Heden w eder vinden wy in het Journal de Huy een ar tikel, waerin de onvoorzichtigheid betoond wordt van stelselmatig de vlaemsche taelzoo groot in haer voorle den en zoo volmiddelenvoorde toekomst, tegen te werken. Wy gelooven dat op den dag van heden onze heilige zaek haren grootstcn slap heeft gedaen. Wel kan men tegcnw erpen dat de kamer ons weder heeft achteruit ge smeten. Maer, wy zullen zeggen, als Peter de Groote, nadat hy zekere groote nederlaeg had ondergaen: «Nog j eene nederlaeg als deze, en dan is de zegeprael aen ons! lntusschen wordt overal een betitionnement ingerigt tegen de stemming der kamer, en weldra zullen er dui- zende handteekens aen den senaet eene eerherstlling voor de Vlamingen komen vragen. Elkeen denkt, dat de on ongunstige indruk door de beslissing der waelsche meer derheid in de vlaemsche gewesten te weeg gebragt, den senaet zal doen besluiten,0111 de kw estie van het notariaet in eenen anderen zin dan de kamer op te lossen. IFy mogen verzekeren dat men van alhier uit Rous- brugge in een van Valenderens hoekjes aen Frankryk's grenzen gelegen, dit petitionnement zullen bylreden. De schryver van het vlaemsch volkslied, ten ryksprys- kampe ingezonden,onder den titel van:/a liberie pour faire la tour du mondeenz.,wordt uitgenoodigd zich in het ministerie van binnenlandsche zaken te doen kennen. Er zal een reglament in Rusland uit komenbepalende den duer des arbeids, van de kinderen en jonge lieden in de fabrieken. Rusland, dat men ons in vele fransche schriften nog als half beschaefd en barbaersch wil afschil deren, gaet hierin vele beschaefde landen vooruit, ook Belgienwaer de noodzakelykheid van zulk eene wet zich sedert lang gevoelen doet. De Moniteur behelst een nieuw reglement voor de policie op de yzerwegen. Ziet hier hetzelve Art. 1. Het is verboden 1° In de rytuigen van de yzeren wegen plaets te ne men zonder een regelmatig briefje. 2° In een rytuig plaets te nemen van eene andere klas dan die door het briefje aengeduid; 5° In of uit een rytuig te gaen, anders dan langs de deur, die langs denzelven kant geplaetst is als het bureel der statie waer men aenkomt; Zich vooruit uit de rytuigen te bukken, en er uit te gaen vooraleer de trein volkomen stil sla i> 5° In de wachtzalen en in de rytuigen van de twee eerste klassen te rooken, tenzy in de plaetsen welke tot dit gebruik bezonderlyk zyn voorbehouden G° Met een geladen w apen of met voorwerpen, welke van aert zyn om de reizigers last aen te doen* in een ry tuig te zitten 7° De vensterglazen der rytuigen langs den kant van waer de wind komt, open te doen, tenzy met toestemming van al de reizigers die in het rytuig zitten 8° In de goederenwagons te gaen of in welkdanige rytuigen waervan de toegang verboden is Art. 2. De reizigers zyn verpligt te gehoorzamen aen de bevelen van de beambten der yzeren wegen, voor de nakomingen der bovengemelde schikkingen Art. De overtreders zullen strafbaer zyn met de straffen door art. 1 der wet van 7 maert vastgesteld. Tot beier onderrigt wete men, dat art. 1 der wet van G maert 1818 de overtreders straft met eene boet van 10. tot 100 nederlandsche guldens, of eene gevangzitting van 1 tot 14 dagen, en dat die straffen te gelyk kunnen toege past worden. De opsteller van het laetste artikel rakende den steen weg van Slavele, verwekt door de bemerkingen op de zit ting van de landsmaetschappy te Veurne van 21" january Iaetst geloofd in een keer betoond te hebben de billyk- heid van het stelsel der steenwegen in het kanton doch hy wederlegd gene der beoordeelingen. Het verslag van den Veurnaer is daer. Hy zegt zeer wel dat hy niet op treed als verdediger der inwoonders van Stavele, verm its hy op het einde van zynen artikel wel duidelyk laet zien

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 2