VAN ROUSBRUGGE 24 FEBRUARY 1857. N.° 11. l.s,e JAER. De Bloedbelasting Men belaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschgntte Rousbrugge en alien die bet blad hg den drukker afhalen, per jgerfr. 4-00; zes maenden fr. 2-23met de post fr. 4-7.j, of /r. 2-50 per zes maèndenvoor Frankryk 7 fr. 's jaers. Berinlen en Aenkondiqinqen 12 centimen den drukregel. Affichen en Bekendmakingen bit den uilgever fr. 's jaers. Beriglen en Aenkondiqiiigen 12 cenlimen den drukregel, gedrukt worden Giutis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten DÉSIUE ALLAEllT, drukker-uitgever te Röusbrugg'ë-JïariHghe, toekomen. Affichen en Bekendmakingen hg den uiigeVt yiuchtvry voor den maendag morgend hg Langst alle geAvesten van liet vrye Belgie gael er tel ken jare een schreeuw op van vermaledyding tegen de on- verbiddelyke bloed-inpost, de konscriptie, die ons in ty- den van slaverny door den vreemden is opgedrongen en thans nog tot schande van het onafhanklyk vaderland,' geheel en al met zynen looten arm óp de kleine burgery, op liet kind van den werkman drukt. Met deelneming laten wy hier een artikel uit het Bo- terkuip]e van Dixmude volgen Maendag heeft alhier nogmaels de bloedwet barer tol geëischt aen de Dixuiudsche saemleving. :t Was loting Een dertigtal jongelingen wierden geroepen hun "eluk door het nummer te betwisten wel iswaer erwaren onder de jongelingen zonen der weelde, maer erwaren er meer, die de steun huns huizes,de hoop der toekomst en de vreugde der ouders waren. Eli wel, het was een dag van rouw, een dag van tranen en weemoed; en spotterny een dag van vreugde en uitgestorlheid voor dezen aen wie het lot gunstig ten deele was gevallen. Verw ondert het uvreedzame burgeren, zooveel baldadigheid op dien dag te, moeten aenschouw en neen niet w aergy weet immers te wel, wat de vreugde van een gelukkig nummer en de smaertc van een noodlottig nummer op een jong hert moet te weeg brengen. Enkan het toch anders zyn?... Wat vreugde voor va der w at zoet genot voor een liefdevolle moeder, wat geluk voor den jongeling? Een dertigtal niaenden ontrukt zyn van alles wat hem dicrbaer is!Is dit toch niets? En toch, hoevelen zyn er niet die zulks zullen te betreuren hebben? Hoeveel huisgezinnen zullen er thans niet zyn, die hunnen besten steun zullen ontrukt worden, ondanks alle die bittere tranen en dit lyden? Maer neen, wie het aengaetbekreunt er zich niet omw ant aen hem is ge jond, zelf niet die wet te spotten; met die wet, die de geringe burgerklas zoo akelig toegrynst, en zoo vele tra nen doet plengen; met die wet die dit jaer, even als zoo vele voorgaende, zal gevolgd worden. O schande, aen die ze schreef!. Wy ontvaugen vanwege het Vlaemsch Midden-Comiteit, te Brussel, het volgende stuk Aen het Vlaemsche Volk. Wv dachten niet, toen wy onzen omzendbrief van 50 december laetstleden in het licht zondenzoo spoedig genoodzaekt te zyn, andermael een werkzaem deel aen de beweging te nemen. Immers, wy hoopten gerust hel verslag der Vlaemsche Commissie daertoe te mogen af wachten. y Ten gevolge van de stemming der Kamer, ter gelegen heidvan de Wetop het jury vanonderzoek, isonsdeblindoek van voor de oogen gevallen. De Vlamingen mogen slechts op eigene krachten steunen. Hoe w elnieenend sommige leden van het Staetsbestuer voor onze zaek ook zynblyft er eventwel altyd ondanks hen eene geheime magt zich tegen allen voortgang van het vlaemsch verzetten. Tegen deze verborgene werking, die van over eeuwen in ons land bestaet hebben w v altyd met de gewoone vlaemsche rondborstigheid gestreden, en wy zullen het blyven doen;maer de tyd van smeken en vertoogen is voorbg van nu af moeten er andere middelen in het werk gesteld worden. De dagbladen, die vierde magt der conslitulionncle landen, hebben ons bewezen, dat zy de zaek verstacn; zy zullen den zegeprael der Vlamingen op hunne verdruk kers verhaesten. Eene stelselmatige tegenkanting aen al wat ons van uit het zuiden komt, moet de kalme bepleiting van onze regten vervangen. Men heeft onze woorden van vrede met eenen oorlogs kreet beantw oord. Dat de vcrantwoordelykheid van dezen nieuwen toestand op hen valle, die ons hebben verstooten! Met gerust geweten mogen wy verklaren Wy hebben niets onbeproefd gelalenom vrede en rust in het land te behouden, om aen de vaderlandsche leus Eendracht <t maekt magt, getrouw te blyven; niet wy maer onze tegenstrevers dragen de schuld, dat de broederband verbroken w erd Zulks zyn de redenen, die het Bestuer des Commiteils bewogen hebben de volgende besluiten te nemen 1° Eene protestatie tegen de wet op het hooger ondcr- wys zal aen de Kamer worden gezonden

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1