Uit er hand te koopen BHVLANDER- SGHIP Boomen, Boomtoppen en Veldspaens, MEN VRAEGT KUIPERS KNECHT, Koopdag van Boomen GOEDE HURE EN LOGEMENT. NOTARIS VAN DEN BQOGAERDE, KOOPDAGEN BASCUL BALANSEN C R 0 M B E K E. VRYDAG 27 FEBRUARY 1857, een ure na middag te beginnen op de hofstedekens gebruikt door Louis Gruwez en Mathys Cappoen, 81 koopen EikenOlmenAbeelen en Esschen Boomenvan vcrscheide dikten en langden. Op tydvan helaling voor het principael mits borg stelling. TE POPERINGHE. YRYDAG 27 FEBRUARY 1857, ten 4 ueren na middag DEFINITIEVE TOEWYZ1NGin de herberg het Stadhuis te Poperingbe van eene schoone partie ZAEILAND te Leysele, groot een hectare 53 aren 60 centiarengebruikt door sieur De Keyzer, acn 143 fr. 20 cent." 'sjaers boven de lasten. DONDERDAG 26 FEBRUARY 1857, ten 2 uren na middag, Venditie van BOOMEN op d'hofplaets van sieur Albertus Criem te Proven. En onmiddelyk daer na verkooping van BOSCH- TAILLIEN competeercnde aen M.r Félix Struye te Yper, by sieur Ryckeboer te Proven. met geheel den inventaris, TE BEVEREN. MAENDAG 2 MAERT 1857twee ure namiddag precies, op d'hofstede landen gebruikt door Carolus Allacker en Benoit Boucry, te Bcvcrcn, digt by den steenweg leidende nacr Rousbrugge. 48 KOOPEN zware olmen en eiken Boomen, dien stig voor alle slach van werken. Omtrent 70 KOOPEN boomtoppen veldspaens en quartierblokken waeronder veel dienstig voor been houwers. Opgewoone conditiën en tydvan betaling mits borg stellingten vergenoegen van den Greflier RUYSSEN, te Rousbruggemet deze verkooping belast. GELYKVORMIG AEN DIE IN DE STATIËN VAN DEN YZERENWEG PRYZEN DER ZAEDENOLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. tot STUDIE VAN DEN EEN WEL IN STAET ZYNDE konnende laden 160,000 kilos. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. van DONDERDAG 12 MAERT 1857, twee ure na middag, op d'hofstede gebruikt door dito Allacker. EEN KENNENDE ZYNEN STIEL. Zich aen te bicden by Ch. REUBEN, Kuiper te Nieuport. gewaerborgd en volgens de wet geykt. Kracht kilos 100, 200, 500, 400, 500, 700, 1000, 1500 Prys franks 21 23 28 54 40 54 72 100 By de weduwe ROBBE-DE LAEY, te Ilooghlede, by Rous- selaere (Westvlaenderen). (Brieven franco.) RYSSEL, 21 february. GENT, 20 february. LEUVEN 25 february. Koolzaed fr. 26-00 4 31-00 den heet. Lynzaed )fö-00 4 29-50 Koolzaed-olie110-00 4 Lynzaed-olie lui-öO 4 000-00 Koolzaed-k. 16-25 17-00 de 100. Lynzaed-k. 23-00 4 26-00 koolzaed fr. 35-00 a 36-50 p. heet. lynzaed 30-00 a 31-50 koolzaed-olie 70-00 4 00-00 lynzaed-olie 61-00 a 00-00 ïbolzaed-k.n stuv. 5 3/4 4 0 0/0 p. 2 1/2 k. lynzaed-k.1» 6 1/4 4 7 1/4 koolzaed fr. »»-»» 4 p. 62 kil. lynzaed »»-»>» 4 koolzaed-olie 116-87 4 lynzaed-olie 103-06 4 koolzaed-k.n 00-00 4 00-00 p. 100. lynzaed.k.° 00-»» 4 00-»» AELST21 february. raepzaed fl. 26-00 4 per zak lynzaed 18-00 a raepolie 87-oo 4 -p. 157lit. lynzaed-olie 79-oo 4 - raepkoek 124-oo 4 125-oo p. 1213 k. lyn zoeken 133-oo 4 lGO-oo LEUVEN, per heet. 20 february. Tarwewitte 00-00 a 00-00 roode 80k. 24-65 a 25-25 Rogge 70k. 13-23 a 15-77 Sucrioen62k. 14-98 a»»-»» Haver 100k.16-25 a 00-00 Roonen «-»» a »»-»» YPER, per heet. 21 february. 22-08 a »»-»» 00-00 a -im 13-60 a li-»» 9-12 a li-» 14-58 a ii -»ii BRUGGE, per beet. 21 february. 16-00 a 24-00 11-00 a 15-50 13-25 a 14-50 7-00 a 9-00 12-00 a 16-00 VEURNE,p. 1451iters. 18 february. 28-00 a" 34-00 20-00 a 21-00 18-00 a 21-00 11-00 a 15-00 20-00 a 22-00 Bergen (Frankryk). 23 februarv. 39 40* a 00 00 a 21 92 a 13 90 a 27 01 a Drukkery en Boekbindery van D. ALLAERT, Rousbrugge-Haringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 4