VAN ROUSBRUGGE. 7 APRIL 1857. N.° 17. l.ste JAER DE SENAET EN HET VLAEMSCH. 40 a 50,000 FRANKS ONTFUTSELD it lotrsioii Men betaeld voor DEN DORPSBODE die eiken dinsdag verschijntte Rousbriigge en allen die het blad by den drukker afhalen, per jaer fr. 4-00; zes maaiden: fr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maenilen-, voor Frankrijk 7 fr. 'sjaers. Berigten en Aenkondiqingen 12 centimen den drukregel. Affichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaelst. Alle opzendingen moeten vrachtyry voor den maendag morgend by DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Haringhe, toekomen. De senaet heeft uitspraek gedaen in de kAvestie van hel vlaemsch. Onze landgenooten venvachten er zich gewis aen Dat die vergadering aen de billyke verzoeken van de Vlamingen, opdat de kandidaten-notarissen verpligt zou den zyn vlaemsch te kennen, regt heeft gedaen; Dat zy niet gewild heeft dat de duerbaerste belangens onzers "burgers zouden moeten vertromvd Avorden aen ambtenaren, die niet eens de tael hunner klienten ver- staen Dat zy voor Walen en Vlamingen geene tAvee maten en tAA'ee geAA iglen Avilt; Dat zy begrepen en in de Avet geschreven heeft dat de notarissen,die zooAvel de Aveerde en het bereik zyner woor- den moeten kennentoch beAvyzen moet dat hv "daertoe de kennis bezit Dat zy gcAvild heeft dat, by voorbeeld, een vlaemsche landman, die zyn uitersten Avil uitdrukt, met vcrtrouAven het oog moge luiken, verzekerd dat zyne Avenschen goed begrepen zyn en die na zyne dood stipt zullen nage leefd kunnen Avorden Teleurstelling De wyzesenaet heeft, met 51 tegen 12 stemmen beslist dat de notaris in Vlaenderen geen vlaemsch moet kennen Wy zullen enkel onzen senaet toeroepen dat hy cene scliandige onregtveerdigheid, eene miskenning van het volksregt en onzer burgerbclangens daei-gesteld heeft. VertrouAvd op my, riep de heer de Decker uit, ik zal geen notaris in Vlaenderen benoemen, die geen vlaemsch kent. Maer denkt de heer de Decker dan eeuAvig minis ter te bly ven En na hemAvat zal het dan zyn Deze of geene Wael komt aen het roer; het eene of an dere troetelkind heeft eene plaets noodig, en dit goede Vlaenderen is toch zulk eene onuitpullelyke mynom er niet eene residencie voor een gunteling te vinden En men beschouwe dit niet voor eene ongegronde vrees by ons. Veronderstellen wy enkel eens dat de heer senateur Neef de opvolger van den heer de Decker Avierdc; denkt men dat hy zich naer de belofte van zynen voorganger zou gedragen? In het geheel niet, want deze Wael heeft luidop verklaerd dat hy tegen het amendement stemde omdat men hierdoor de icaelsche kandidaten-notarissen (aen w ie hy nogthans het leeren van het vlaemsch niet wil op_ gelegd zien), de mogelijkheid zou ontnemen om inde vlaem sche provinciën benoemd te worden. Deze Avoorden leggen, volgens ons, de gansche reden bloot van de AA-aelsche oppositie tegen de eischen dei- Vlamingen; al de overige redenen,tegen het amendement ingebragt, zyn loutere uitvlugtsels. De heer Neef heeft het gezegd de minderheid moet boven heerschende meerderheid moet verdrukt worden De onregtveerdigheid, ons in de zaek van het notariaet aengedaenzal bydragen om den beker onzer beproevin gen te vullen; eens zal hy overvloeijenAvant de vlaem sche beAvegingAvint eiken dag in kracht toe, en dan zal inogelyks meer dan een staetsman zyn ligtzinnig oordeel over deze volkszaek beklagen. Wat Avy het meest betreuren in dit alles, is te zien hoe de vertegenAvoordigers van de vlaemsche provinciën zich door de Avaelsche confraters laten by de neus leiden; zy vreezen voor verdeeling in het land, en zy Aveten niet de kortzichligen dat zy zeiven eiken dag het zaed der verdeelheid met volle hand over onzen bodem zaeijen en vermenigvuldigen Het Journal de Bruxelles bevat een belangryk artikel hetAvelk Avy denken te moeten overnemen Wy vernemen uit eene bron, Avelke wy goed inge licht denken,dat het gouvernement op het spoor van eene bedriegery is gekomenaa aervan gelukkig Aveinige voor beelden bestaen. Men weet dat de statie van de LeopoldsAvyk door eene luxembursche maetschappy geboinvd is op eenen grond dien zy van de godshuizen van Brussel gekocht heeft. Het schynt dat aen dezen verkoop, eene geheime akte ver bonden is Avaerin de aenkoopers en verkoopers zouden overeen gekomen zyn, aen den staet de mutatie-regten te ontfutselen regten, die niet minder dan 40 a 50,000 franks beloopen. Die zaek, reeds eenige jaren geleden, zóu reeds ge- noegzaein ingelicht zyn om het gouvernement de vervolging tegen die vreemdsoortige Avetvertrappers te doen beginnen. Het zou aerdig zyn als het niet betreurensAveerdig Avas te zienhoe Avctgeverszydie belast zyn de be langen der armen in acht te nemen, zich A'ereenigden

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1