Notaris F E Y S, Koopdag van Boomen Openbare Verpachting GOEDEREN WESr EN ZAEILANDEN, WAT O U. VRYDAG 10 APRIL 1857, om een ure namiddag juist, op d'hofsteden en landen gebruikt door Pieter Vanderhrigghe, de weduwe van Ferdinand Kingeten wylent Francis Smagghe, te Leysele, digt aen het Leysele-molekcn en de herberg de Nieuwe Sterre, langst den steenweg leidende van Rousbrugge naer Hoogstaede. 81 KOOPEN Olmen, Eiken, Abeelen, Populieren, Esschen en Wilgen boomen, waeronder vcele schoone Klemmers dienstig voor alle slach van werken. Men zal beginnen op d'hofstede gebruikt by ge- naemden Pieter Vanderbrigghe. Op tyd van betaling voor het principael, mitshorge, ten vergenoegen van den Greffier RUYSSENmet den ontvangst belast. te Isenberghe,. Op ZATERDAG 25 APRIL 1857ten twee ure namiddag ter herberg bewoend door Engel Boüdeweel, te Isenberghe, zal er worden overgegaen tot de open bare Verpachting, van heet. 13-02-67 cent., onder Hofstedeken, Huis, Gras, Zaeiland, Gronden en Ho ven verdeeld in 20 artikelen en in te gaen met l.t,<:n October 1857 voor de 17 eerste en met l.sten Mei 1858 voor de drie laetste. Alles by plakbrieve breeder ver meld. Deze verpachting zal geschieden door hot ambt van den Notaris CAPELLE, te Watou resideerende, in wel kers studie het kohier van voorwaerden berustend is. SCHOONE PATRIMONIEELE OPENBAERLYK TE VERKOOPEN Den MAENDAG 20 APRIL, 1857, ten 3 ure na middag, in d'herberg bewoond by sieur De Block ter dorpplaets van Watou, zal er overgegaen worden tot den INSTEL en OVERSLAG in eene enkele zitting van Omtrent H. 5-00-00 C. goede WEI,- HOOI- en ZAEILANDEN, gelegen ter gemeente van Watou by den Katte-molen en een perceel MAEIGRAS, by Watou-Abeele; palende voor- namenlyk aen de eigendommen van MM. De Hand- schoewerckerMalou-Van den Peereboom, Thery- Cadet, Revel, Bollaerd, en de sieurs Amandus Maerten Benoit BecuweMevrouw Cardon de kinderen Mortier, Francis Vandromme, Joseph LyoenCouvrcur, en de weduwe Decanter, en Pieter Josephus Wolle; by plakbrieven verdeeld in 11 koopen. Gebruikt door de sieurs Henri Hosdey en Aman dus Maerten. De voorwaerden van verkooping en eigendoms- bewyzenberusten ten kantoore van voormelden Notaris FEYS. PRYZEN DER ZAEDENOLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. OlmenEsschen en Eisen Boomenwaeronder verschel de dienstig voor wagenmakers. Naer het eindigen dezer, zal er ter herherg van dito Nempon nog verkocht worden eenen zwaren Olme staende in de weide gebruikt door Karei Coene, by d' herberg de Rustplaets, te Beveren. De liefhebbers worden verzocht denzelven vooraf te gaen bezichtigen. Tyd van betaling, mits borge, ten vergenoegen van den Greffier RUYSSENte Rousbrugge, met deze verkooping en ontvangst belast. TE LEYSELE. van onroerende BEHOORENDE AEN HET BUREEL VAN WELDADIGHEID STUDIE VAN DEN TE ROUSBRUGGE. KORTRYK 6 april. GENT, 5 april. AELST, 4 april. koolzacd lynzaed koolzaed-olie lynzacd-olie toolzaed-k.n lynzaed.k.»* p. beet. fr. 27-»» a 29-»» GG-oo 4 67-oo 64-00 GG-oo SO-oo 4 21-00 p.100. 00-»» 4 00-»» koolzaed 54-00 a 35-00 p. heet. 29-00 a 31-00 66-0o 4 00-00 lynzaed-olie 59-10 4 60-00 koolzaed-k.n stuv. 5 5/4 4 0 0;0 p. 21;2k. lynzaed-k.° 6 Ij4 a 7 1;4 1 lynzaed koolzaed-olie raepzaed 11. 24-10 4 per zak lynzaed 16-oo 4 OO-oo raepolie 84-lo 4p. 137 lit. lynzaed-olie 72-oo 4 racpkoek 122-oo 4 000-00 p. 1215 k. lynkoeken 145-oo 4 000-00 RYSSEL, 4 april. Koolzacd fr. 28-00 4 35-00 den heet. Lynzaed 26-00 4 31-50 m Koolzaed-olie» 113-00 4 000-»» Lynzaed-olie 105-00 4 105-50 Koolzaed-k. 16-50 4 17-50 de 100. Lynzaed-k. 23-50 a 26-00 KORTRYK, per heet. 6 april. Tarwe 17-00 a 24-00 Sucrioen »»-»» a »»-»» Rogge 11-00 a 1a-00 Haver 8-00 k 9-00 Boonen »»-»» A»»-»» YPER, per heet. 4 april. 21-29 a »»-»» 00-00 a »«-»» 13-00 a *»-** 9-50 a »»-»» 15-20 a h -» BRUGGE, per hect 4 april. 17-00 a 24-25 13-25 a 16-55 12-50 a 13-25 7-50 a 10-00 12-75 a 14-00 VEURNE,p.l451it. 1 april 56-00 a 33-00 21-75 a 24-25 20-00 a 21-00 11-00 a 15-00 20-00 k 22-50 poperingiie, p. h.r 00 Maert. 22-24 a 14-00 a 8-00 a Bergen (Frank.) 6 april. 56 54 k 26 11 a h h 23 07 4 14 68 k 27 85 Hoppe. AELST, p. 50 kilo, fr. 42-00 a 46-00. POPERINGHE, p. 50 kilo, fr. 52-00 a 55-00. Drukkery en Boekbindery van D. ALLAERT, Rousbrugge-Haringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 4