VAN ROÜSBRCGGE. Groot nieuws. ROUSBRUGGE. 12 MEI 1857. M.# 22. l.,u JAEB. Art. 1. De gemeente Haringhe, provintie West vlaenderen isgemagtigtden naem van ROUSBRUGGE- HAR1NGHE aen te nemen. Art. 2. Onze minister van Binnenlandsche zaken ia gelast met de uitvoering van dit tegenwoordig besluit Men betaeld voor DES DORPSBODE die eiken dinsdag verschyntte Rousbrugge en allen die het blad by den drukker afhalen, perjaerfr. 4-00; zes maendenfr. 2-25met de post fr. 4-75* of fr. 2-50per zes maendenvoor Frankryk 7 fr. 'sjaers. Berigten en Aenkondigingen 12 centiméi den drukregel. Affichen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vrachtvrt voor den maendag morgend by DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-IIaringhetoekomen. Wy zyn haestigonze Lezers ter kennis te brengen dat ons zoo volkering en handeldryvend Rousbrugge steeds in zyae waerde hooger en hooger klemt. Een stap nu een stap dan zoo zal het tot zyne volle verhelling komen, daer- aen is niet te twyfelen wanneer wy, inwooners, met het zorgend gemecntebcsteurde eensgezindheid en goededenk- wys gepaerd houden. Wy dcelen hier achter het koninglyk besluit mede dat den naem van gemeente Haringhe, waer van Rousbrugge slechts eene afdeeling was, veranderd in dezen van Rous- brugge-Haringhc. Aen menigeen zal deze verandering mo- gelyks verwondering baren, maer inziende de menigvul dige misslagen dat door de toeeigening van den naem van Haringhe alléén aen de hoofdplaets van het kanton, ge schied zyn, niets is zoo regtvaerdig, daer alle regterlyke en gemeentezaken, in een woord, alle bedieningen van het openbaer besteur, niet tot Haringhe maer wel ten dorpe van Rousbrugge plaets hebben, en alzoo een waer doolhof aen menig vreemdeling veroorzaekte. Dank aen ons gemeenlebesteur, dank aen allen die aen de belangen en den vooruitgang van Rousbrugge mede werken wy wyden hun dezen dank toe uit naem van allen die den welvaert en den bloei onzer gemeente aen- k leven. LEOPOLD, Koning der Belgen, Aen alle tegenwoordige en toekomende, Salit. Gezien de beraedslaging der gemeenteraed van Harin ghe, provintie Westvlaenderen, in date 21 Maerte 1855, strekkende om bemagtigd te worden den naem der ge meente te veranderen in dengenen van ROUSBRUGGE- IIARINGHE. Overwegende dat het dorp Rousbrugge zamengesteld is uit eene opeenoping van w oonsteden waervan de groote meerderheid behoord en met de gemeente Haringhe is ingesloten; dat het belang van dit dorp, van alle tyden, zynen naem heeft doen toeeigen en dat deze gewoonte den oorsprong is van menigvuldige misslagendaer den naem Rousbrugge niet van ambswegc gekend was; Overwegende dat de verandering van bovengemelde naem gevraegd wordt in enkel bestcurlyk belang, en dat het niet van aerd is om zwarigheden op te levendaer de verandering niet noodzaekt de gemeenten in hun burgec- lyk of wettelyk bestaen te kwetsen; Ten anderen gehoord hebbende dat er veel min kwestie is van eene verandering van naem dan van eene verorde ning, en dat deze verordening is gevraegd van alle be- steurende overheden die geraeapleegd geweest hebben; f' Gezien het voordeelig advies van aen provintialen raed van Westvlaenderenin zyne vergadering van 25 Au- gusti 1855; Gezien het gelyke voordeelige rapoprt van den heer Gouverneur der provintie in date 4 september daer op volgende; Gezien art. 67 der Grondwet; Op rekwest van onzen Minister van Binncnlandsche zaken, Wy hebben besloten en besluiten Gegeven te Laken, den 29 April 1857. Van wege de Koning LEOPOLD. De Minister van binnetuandsehe zaken, P. De Decker. Het nieuw stelsel ter verbetering en onderhoud der beurtwegen binnen onze gemeente, heeft wel is waer in den beginne wat tegenkanting ontmoet maer het is dacr- om niet te min in vele opzichten ten hoogsten prysbaer. Voordezen waren de straten verwaerloost en somt yds in de maenden september october vondt men nog beurt- wegen die geene de minste verbeteringen ondergacn hadden, terwylnu reeds alle werken by na geëindigd zyn en dit op eene wyze dat niet te wen^chen overlaet. De zoo hatelyke militiewet geeft jaerlyks meer dan eene oorzaek om haer te bejammeren. Wy vragen tot w at dient de mililieraed in dehcofplaet# van het arrondissement is, dat w el zekerlyksamengesteld is uit bekwame burgerlyke, geneeskundige en militaire persoonen, naer overleg van het volgende ge% al:

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1