VAN ROUSBRÜGGE, HOFSTEDE ROUSBRÜGGE. Dit en Dat. DEFINITIVE!* OVERSLAG 30 J01I 1857. I.' 29. l.s,e JAEH. BURGERSTAND. BEKENDMAKINGEN. STUDIE VAN DEN NOTARIS CAPELLE, TE WATOU. TE WATOU. STAET BY SAMENVOEGINGEN 46,100 fr - EN IN EENE MASSE SLECHTS 45,000 fr Jife« lelaeld voor DE.Y J)ORl*SIt(lDE die eiken dinsdag veracity utte Rotubrugge en allen die het blad by den drukke i> nfhalenperjaer fr. 4-00; zes maaidenfr. 2-25; met de pust fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes maenden-, voor Frankrgk 7 fr. 'sjaers. Berigten en Aeitkomigingen 12 centimen den drukregel. Affiche» en Bekendmakingen by den uitgever iffdrukt worden Giutis in dit blad geplaetst. -f- Alle opzendingen moeten vbachtvby voor den maendag morgénd Dy. DÉSIRÉ ALLAKRT, drukker-uftgever te Rousbrugge-Haringhe, toekomen. Oqze Gemeen teracd zaterdag lactst bvecn geroepen, heeft over de volgende zaken aldus beslist 1° Goedkeuring en ondersteuning op de vraeg gedaen door het gemccnlcbestuer van Oostvletcrcn strekkende om aldaer, op eiken 1.""° vrydag der inaenden april, Mei, juni, july, augusly, september, october, november en december, eene veemarkt in te regten. Kn 2.° Op de vraeg door verschcide inwooner* der sec tie Haringhe gedaen om aldaer eene openbare waterpomp te bekomen, wordt er eenparig ja gezegd, er zal aen hun verzoek voldaen zyn. ,ijn 1&1 SfiQAiSï3SlnA .Ik zeg hel met u, lieve Lezer, dit maol moei gv naer inyn Dit en Dat niét zoeken, inaer er komen ten allen tyde van.hel jacr allerhande soorten van regenbuijen Zon- ••eiikel graed van aflichen mogelyks niet aenstaeir, 'ken zeggen- nie -kontraerie, maer de but is niet d'ingereus vraegd het liever aen den drukker hy is van een ander gevoele» Jan gy, ook" heb ik hem w el gebéden om een by voegselje, maer, niet te doen; en ja waerachtig, had ik niet al gauw met niyne klikken en klakken de deur uit geweest krolde voor zejdfef in de vuiiegoote, er Ls nog ty d nogplaets en daermede uit snouwde h\ my toe ktn zegffcihneTbiifriiérie zeide ik hem, maer, maer, hy wilde toch weten hoe 't de schkters tot Elverdinghe ge steld hadden, ik zegde hem niet aimralrie maer scheeuw de al hel huis uitloop^ende,. uit benauwdheid van zyn steur wezen, twee yogeljes.niet zessen niet genoeg om met de nieuwe dclégence van G'rombeke op Rousbrugge naer huis gevoert te zyn 'in w ROUSBRUGGE-11AKINGIIE. Geboorten. 24 Junins Felicita Maria Dclanote dochter van Carolus Lndovicns en Amelia Rcgina Peene. Ua ringhe. Sterfgeval. 25 Juny. Isabella Clara Criein. 68 j., wedu we van Pieter Dehaene.. Uarjnghe. BE VEREN. Ifuwelyk. 24 Juny. Godefridus Jacobus Ghysele, 51 j., jongmanmolenaer, gebooren en woonende te Pol- linchove met Sophia Amelia Gast, 52 j., jongedochtei gebooren en woonende te beveren. Sterfgevallen. 12 Juny. Sophia J^fcephina Boonc, CC j., gebooren te Wetou, werkster alhier, mede in 2* hu- welyk van Robertus Josephus Defever. 22 Juny. Brigita Rcgina Clarysse, 90 j. 7 m. 22 d. ge booren te llaringhe Gezondere, zonder beroep, alhiec. woonende, weduwe van Josephus Evrardus Chaffaert. 29 Juny Maria Theresia Sophia Thulliez, 35 j., gedocht erzonder beroepalhier woonende, dochter van Jacobus Cornclis en vail Maria Theresia d' n flTlO r* '«rv r. eener „gelegen Op DONDERDAG 9 JULY 1857, ten 5 ure namiddag, te Watou, ter herberg bewoond door sieur De Block, zal er overgegaen worden tot den DEFINITIVEN OVERSLAG van Gemeente Wutou bg het Ratte kot. De Hofstede gebruikt door FideHs Louw jck tot J Qpl'<- bec 1863, mits 1400 francs 's jaer's boven de lasten, te zamen inhoudende volgens titel 17 heet. 52 ar. 54 cent. en volgens cadaster maer 17 heet. 17 ar. 90cent., palende Lezonderlyk aen de eigendommen van mevrouw de-dou airière. Merghel} uck, mynheer Theodore De Gheus en niynhe.cr Maieur-Bossaert te Yperen, den heer graef Ge- blet-d'Aviella, mynheer Charles Vanhoobrouck te Gent., mynli. Cazein te Steenvoorde, den heer graef de Beth urn en den hper Francois Vauderstraten te Rysselen ver deeld in 18 koopen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1