Maeigrazen te Beveren. OVERSLAG. LANDGOEDEREN Openbare Verpachting DÈFIKlT.iy KKó TA _JE JY LICITATIE TE VERKOOPR:S PRYZEN DER ZADENOLIËN EN ROEKEN. GRAENMERKTEN. Hoppe. - AELST, p. 50 kilo, fr. 42-00 4 43-00. POPERtNGHE, p. 50 kilo. fr. 52-00 a 35-00. Drukker? en Boekbinder, van D. ALLAÈRT, Ronsbrugge-Haringbe. Poferimghe, p. h.' 26 Junv. 23-89 'a Berge* (Frank.*) 29 juny. 39 45 a i>.i. su va» Jc d'herberge dcZwANE,bewoond by JosephusTop, ter plaéts van Beveren, zal gebeuren door bet minis terie van den Greffier RBYSSEI. te Rousbrugge.de gewoonélykepublielcMaeigras-Verpachting te weten: Op MAENDAG6 JULY 1857, ten 2 ure na middags dievan den heer Baron Mazeman deCouthovk, genoemd de 28 gemeten. Alles met dei» gcréeden gelc}e en op conditiën «Is na gewoohtë. j VRYDAG10 JULY 1857ten 5 ure fix namiddag, té Poperingbe, in de afspanning genoemd Gaoor Sint Jolis, van een scboon behuisd en beplant HOF STEDEKEN groot 5 Hectaren 68 Aren 97 Cen tiaren, vólgens titel, gelegen in Watou langst de Duvipnestraet, wat noord van de herberg de Pauw, behoudens een Bossetlkengelegen te Popcringhc in den Hipshoekgebruikt door Pieter Camerlynck tot l,*tcn October I860 ten geringen pryze van 300 franco by jare, boven de lasten. In masse maer ingesteld 9700 francs. De vporwaerden, titels van eigendom en de afllchen, bevattende breeder bescbryving, berusten ten kan- loore van den Notaris BERTEK te Poperingbe. gelegen .nanitncH ojraindat STA VELE, ii «1 ,?m dag, ter herberg vaft Carölüs be Bergii te Westvlc- 1.11'! ten 2 ure namid- teren, in dc dorpplaets, zal gebeuren .da openbare vCrkooping, in eene zitting, ingevolge dc voorschriften der wel van den 12 Junius 1816, ten overstaen va» den heer Vrcderegter van het kanton Rousbrngge- Haringhe, ,van de onroerende goederen hier achter beschreven. GEMEENTE STAVELE. 1 LOT. Een perceel Zaciland, b.y kadaster be kend sectie B, nummer 476, op de grobtc van 97 ar. met eene happc ten zuidweslhoeke die strekt tot «en het land van 't bureel van weldadigheid van Stavcle palende oost land van het hofstedeken toebchoorende sieur Carolus Ludovi.cus JJegraeve, zuid de kerkfa briek van de gemeente Stavcle, nog zuid in de happe en west naest het zuiden het bureel van weldadigheid van Stavelc, west qaer het noorden en van noorden het land van den heer Louis Vandcnpeereboom te Ipre. 2 LOT.Een ander perceel Zaeiland, certyd* gras, jbekend by kadaster sectie B, nummer 499, op degpóole van 93 ar. 20 cent., palende van oosten de Bromstrate, zuid naer het oosten huisgrond en hove nierhof van den heer Reyphins, aldaer naer den wes ten grasland van den zclven, west het volgende lot op hage hier mede en van noorden heiland toebchoorende het bureel van weldadigheid van Stavele, scheidende op half dyk en hage die hier medegaet. 3 en lactste LOT. -r- Een perceel Vloge, bekesd hy kad. sectie B, nr 498, op de groote van 49 ar. 60 cent., by titel groot 58 ar. 14 cent, palende oost het tweede lot, zuid zaciland van den heer Reyphins op half gracht, west de Waeijenburgbekc en noord het land van het bureel van weldadigheid van Stavcle. De .voorschreven goederen zyn gebruikt door den nie- delicitant Carulüs L'uduvicuDe Graeve, met regt van pacht tot. 1 October 1860, aen de volgende jaerlykschc e weten.: Het eerste Lol 8(1.fr. Het tweede pacht pry zen, te Lot 7?> fr. En het dcr.de Lot 40 fr. Respectieve!* k bovén de belastingen. De verkoopvoorwaerden met dé bewyzenvan eigendom, berusten ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den Notaris FLOOR té Loo, gecommitteerd tót het houden de verkooping by vonnis van de regt bank van. eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, in date 24 april 1837. '*al.l |(3320i* Toon KORTRYK 22 Juni. Wizard p. Km. fr. 00— A 00 li Ëynuaed 00-»» A os-.. Ifaritaad-otie 62-od A fJt-l» - lynzaed olie 57-oo 4 58-00 - ftMited-k.- ÜO-oo I 20125 p l«0 27-.o a 29-d. niietf-k GENT, 26 Juni. koolzaad fr. ly-nie«d kotilzaed-olie u Irnzaed-olie 5i-00 A 35-00 p. keet. 27-00 a 29-00 a 04-oo A 64-10 IjnMtd.lie B-00 4 OO-oo koolttcd k..,tuT. 5 li» 4 3 Ijl l/niMii-k.' 6 0)0 1 6 1,1 AELST, 27 Juni. rsepurd I. SÏ-00 4 t- p.r uk lpntard 16oo 4 16-0. rarpolio 6t-oo 4p. 137 lil. Ipns4rd olj. 79-0o 4 rarukook IXG-oo 4 ooo-oop. i11s k. lvukopkrn 110-00-4 UOo-oo RTSSEL, 20 Jvui. ,9Ul Kootiapd fr. 36-00 4 SM» dp. kwt Lpnu.d 67-00 4 31-30 kooli-icd-olie 111-00 4 1X10-00 l.v.iard-olie 106-Do a 000-00 Koolaard-k. LjOiaod-k. 17-30 4 18-50 do I» W-W a S3-» ,r tl tl KORTRYK, per heet. 22 juni. tIAutftO 48-30 aj23-00 Suerioen »»->»» a »»-»» «e U-30 412-30 ér ,3 R-0Ö a 9-00 BRUGGE, per heet. 27 juni. 22-00 a 27-00 16-00 419-00 13-00 a 14-75 i0-5datl-2'5 13-50 h 18-00 YPF.R, p?r heet. 27 juni. 23-6.) a »»-»» 00-00 a 4»-»i 12-80 a 1 n -» o f()-DÓ a «-» b l7-:20 a n VEURNE, p. 1451it. 24 juni. 31-50 a 3f,-00 i. 27-50 a 28-50 20-00 a 2tr00, 44-00 a 16-00 21-00 a 24-00 16-50 a 8-50a ID 26 05 a 25 21 a 4»' 15 76 a 27 19

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 4