VAN ROVSBRCGGE. ROUSBRUGGE. 7 JULI 1857. l.,u JAM. KUNST- EN LÈTTEBNIEUWS. H.' 30. Jfe» betaeld voor DES DORPSBODE die eiken dinsdag verschyntte Rovsbrugge en allen die het blad by den drukker mf'halen, perjaerfr. 4-00; zes maenden fr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr. 2-50 per zes tnaendenvoor F rankt ifk 1 fr. 's jaers. Berigten en Aenkondigingen 12 centimen den drukregel. Affiehen en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt uorden Gratis in dit blud geplaetst. Alle opzendingen moeten viuchtyrt voor den maendag morgend ky DÉSIRÉ ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugge-Haringhetoekomen. Wy declen in het nummer van heden de vertrekuren van denyzercnweg van Westvlaenderen mede, zooals zy met 1° dezer inaend vastgesteld zyn, alsook al de bezon- dere correspondentien der deligcncen. Verscheide onzer geabonnèerden van buiten de ge meente verwittigen dat zy ons blad niet regelmatig ont- vaiigon. Wj- uingoa hier vozekeren dot do vertraging aen ons niet te wyten is. Maer bidden hun veurig, dat, wan neer zy de oorzaek konden ondervinden, zy het ons ter kennis zouden brongen, want wy worden dit moede men speelt deze fars te dikmaels; is Rousbruggc maer een dorp het kan toch tegen menig stadjen opwegen,het wil daerom piet uit minachting in zyneu handel gekrenkt zyn, hebben wy geen postbureel, onze Bode zal en moet besteld worden daer waer wy liem zenden, al had zelfs door hem een facteur zyrfdrie dobbel werk. Elk zyn rcgt. Zoo als wy reeds gemeld hebben is het zondag acn- slaende, 12 dezer, onze groole vogelsehieting met dc handboog, men is volop aeu het werk oiu alle voorbereid selen temaken; niets word verzaimd om de-vreemdelingen naér behoorén te ontvangen, men spreekt van inhafing om de schotters stoetsgewyze ter oefeningsplae-ts ie. geJei- den. Immers alles belooft dat dit feest in het volle orde zal geschieden, zoo en als de Kousbruggcnarenvan nu voortaen, het beginnen te begrvpen dat hél moet kyn. Het programma dezer soliieting kan mén in het nummer van heden lezen. In den pryskamp van beeslialen, zaterdag laetst te VeurBe plaets gehad heeft onze gemeente ahèeer twee zegepralen beliaeld. Dé eerste door den yvvèrfyni vee- teel er Jacobus Alexander, niet genen jongen stier, welken voor de uitgestelde landbouwtentoonstelling van Paris beschikt was, oen l'1" prys met groote onderscheiding, bcstaende in een zilveren eermetael en 75 franks. Geloof bare kenners beweren dat dit beest, by den bezitter zelve geteeld, een wonder van schoonheid en hoedanigheid is en het niet buiten de weerde was als men hem rond de duizend franks er voor aenbood. De tweede eer behoort aeri Scraphinus Ruyssen,'eene premie van 40 franks, voor eene veerzc niet meer dan twéé jaren oud'. - Het is te bejammeren dat niet meer landböüwereii den veeteeld behertigen om zoo als onze twee moedige kam pers, waervan wy hier melding maken, met anderen om prys te kunnen dingen, onze vruchtbare streek zou er in achting en weerde by winnen, het grootste gedeelte van onzen voorspoed bevat zich in den landbouw en verbéte ringen en ontwikkelingen van den zeiven beproven kurt- nen niet dan voordeelig zyn. Op het dagorde der zittingen onzes provintieraeds die aenvang genomen hebben met dezef, is onder handcr voor de 4° kommissie gebragtVerslag en voor stellen betrekkelyk de werken, uit te voeren gedurende 1858 op rekening der provintic. Over het ontwerp" van de wégen; van Winkel-Sint-Eloi naer Ruinbcke, langst- Ouckene;. van Conekelaere naer Moere; van Rousbrugge-Haringhe naer Crombeke; van Lctlinghe naer Sint Pieters Capelle, langst Slype, van het gehucht het Okkerke op de baen* van Harelbeke naer Caster) naer de baen van Kortrykop Andenaerdepvan den weg van Bevercn (Ypere) naer het station en dc baen van Meenen, langs Rousselaere, naer Bruggevan Boesingbc naer Pilken. By koninglyk besluit van 24 juni, zyn er hulpsom- men verleend, te w eten 5000 fr. aen de bestierende commissie van den beurt- weg, de Staveldambrugge verbindende met den steenweg van lloogslaede naer Boushrugge om te voorzien in de kosten van het kalchieden van den zelven weg. 5000 fr. aen de bestierende kommissie van den beurt- w'eg van Stavele iiaer de kalchiede van Poperinghe naer Westvleteren eu 5000 fr. aen de bestierende kommissie der route van Rlicninglic naer Oostvleleren, tot het zelf de doel. .5000 fr. ^en de gemeente W* tou, voor verbfctdfitjgs werken aéii dé Beurtwéctyi- De Vlaemsche School bevat in haer lactste nummer eene plaetS. Puulits predikende te Jerusulem, naer ecu schilderwerk van den neer Fr. Callebert; verder een arti kel over de ontwikkeling der kunsten en wetenschappen door den heer van den Nest; een meizang van heer Jan Férguut, én kunst- eit letternieuws van den heer van'Rot terdam. N. B. Voor dit schoon veerlicndaegs tydschrift'De \laemsche Schoolkan men by drukker dezer inschryvcn. '\Vy vernemen dat de prysuitgeloofd door de Rc,v derykskaiiier van Nieuport voor het schryven van een bly-zangspel, hebbende voortiteleen vlaemsch spreek-, woord en daermede door zin en voorstellen in betrekking

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1