HOFSTEDE VELDVRUCHTEN "SÏTflÖlÜN HUIS HOOILAND TE HOOGSTAEDE. DEFINITIVE^ OVERSLAG 1 IOT. Een perceel Zaeiland, by kadaster be kend sectie B, nummer 476, op de groote van 97 ar. met cene happe ten zuidwesthoeke die strekt tot aen het laad van 't bureel van weldadigheid van Stavele,, palende oost land van hel hofstedeken toebeboorende sieur Carolus Ludovicus Degracve, zuid de kerkfa briek van de gemeente Stavele, nog zuid in de happe en west naest het zuiden het bureel van weldadigheid van Stavele, west naer het noorden en van noorden het land van den heer Louis Vandenpeereboom te Ipre. 2 LOT. Een ander perceel Zaeiland, eertyds gras, bekend by kadaster sectie B, nummer 499, op de groote van 93 ar. 20 cent., palende van oosten de Bromstrate, zuid naer het oosten huisgrond en hove nierhof van den heer Royphms, ajcjaer nper den wes ten grasland van den zeiven, west het volgende lot op hage hier mede en vön noorden het land toebehoorende het bureel van weldadigheid van Stavelè', scheidende op half dyk en hage die hier mede guet. 3 en lactstc LOT. Een perceel Vlogc, bekend hy kad. sectie B, nr 498, op de grgot§ van 49 gr. 60 cent., by titel groot 58 ar. 14 cent, palend» dost het tweede lot, zuid zaeiland van den heer Reyphins op half gracht, west de Waeijenburgbeke en noord het land van het buroèl van weldadigheid'vah Stavele. STUDIE VAN DEN NOTARIS CAPELLE, TEWATOU. STAET BY SAMENVOEGINGEN 46,100 fr. EN IN EENE MASSE SLECHTS 45,000 fr. CAPELLE, te Watou. TE GY VE RINCHO V E. VANDENBERGHE ter residentie yan Gyverinchove ten overstaen van den heer Vrederegler van het kanton Rousbruggc-liaringhe. Notaris VANDENBERGHE', aHe inlichtingen zyn ook. te bekomen by M.,tw CAPELLE, Notaris te Watou. GEMEENTE STAVELE. De voorschreven goederen zyn gebruikt door den me- delicitant Carolus Ludovicus De Graeve, met regt van pacht tot 1 October 1800, aeii de volgende jaerlyksehe pachtpryzen, te weten Het eerste Lot 80 fr. Het tweede Lot 75 fr. En hot dordo Lot W fr. Respectivelyk boven de belastingen. De verkoopvoorwaerden met de bewyzen van eigendom, berusten tèr inzage der gegadigde, ten kantoore van den Notaris FLOOR te Loo, gecommitteerd tot bet houden de verkooping by vonnis van de regtbank van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, in date 24 april 1857. ppnpp gelegen te WATOU. u Op DONDERDAG 9 JULY 1857, ten 5 ure namiddag, té Watou, ter herberg bewoond door sieur De Block, zal er overgegaen worden tot den DEFtNITlYE^pYE^S^AG vaat Gemeente Watou by het liatteLoi. De Hofstede gebruikt door Fidelis L'óflwyck tot 1 Octo ber 1863, mits 1400 francs's jaers bovep de lasten, te zamen inhoudende volgens titel 17 heet. 52 ar. 54 cent. en volgens cadaster niaer 17 heet. 17 ar. 90 cent., palende hezonderlyk aen de eigendommen van mevrouw de dou airière Merghelynck, mynheer Theodore De Gheus en mynheer Maieur-Bossaert te Yperen, den heer graef Go- blet-d'Aviella, mynheer Charles Vanhoobrouck te Gent mynli. Cazcin te Steenvoorde, den heer graef de Bethune cu den heer Francois Vanderstraten te ltyssel, en ver deeld in 18 koopen. Om verder inlichtingen zich te begeven by den Notaris NABY ELSENDAMME. Op WOENSDAG 15 JULY 1857, ten 4 ure namiddag, Ie Hoogstaede, ter herberge Hoogstaede-lyndebewoond door sieur Franciscus Heusete; zal er overgegaen worden in eene en dezelve zittingtot den instel en Overslag van het nabeschreven onroerende goed. HOOGSTAEDE. Elsendamme, in 'tHoogstaede-broucksken Eenigen Koop. Eene partie Hooiland, inhoudende vol- volgens titel 89 Aren 75 Centiaren, en per kadaster Sfi Aren 80 Centiaren, aldaer bekend sectie A, nummer 709, strekkende zuid en noord, palende met de ooslzyde, aen het maeigras van der heer Graef Debouthiller te Esqueline met de zuidzyde naest hel oosten en aldaer naest het wes ten en met geheel de westzyde aen het gras van mynheer depute AfeleringUemmet hetzelve zuideinde, ki hel midden de grazingen van dewed. Verlende, tePollinchov», de heeren jïaïeur, Je.yqurue en Yper en de gemeente van Hoogstaede, en met het noordeinde de kinderen VanEecke, rondsom scheidende half dyk. Thans gebruikt door den heer Vanseveren te Stavele. Om door den kooper daer van het gebruik te hebben met 11 November (1857, behalvens het Aniat der helft dezer partie, die in pacht gehouden i$, door de wed. Bonte, te Hoogstaede, tot 1865. Om alle verdere inlichtingen zich te begeven by den Notaris CAPELLE, te Watou. BY DE KATTEMOLEN TE WATOU. Dp DONDERDAG 25 JULY 1857, ten 2 ure namiddag., Ier hofstedeken geexploiteerd door Philippus Donnez, te Watouby de Katte-niolen, zal er overgegaen worden tot de openbare verkooping van Veldvruchten, bestaende in 3 heet. Tarwe, 44 ar. Boonen en 88 ar. Klavers, a** snede. Verdeeld telks gerief en koopen. Op gewoone voorwaerdep en tyd van betaling mits borg stellende ter vergenoeging van den Notaris CAPELLE, te Watou. r, i ZATERDAG 18 JULIUS 1857, ten 3 ure namiddag, in de herberg den Mostaerlpot, bewoond door sieur Franciscus Debooin, zal gebeuren dé openbare verkooping, in eene enkele zitting, van het volgende goed Gemeente Gyverincliove. EEN1GEN KOOP. Een Huis met Stal ten oosten, als mede het regt van erfpacht tot den 1 October 1876, aen 18 ar. 10 ceut. grond en hovenierhof, en die gebruikt word aen den pry? van 25,fr. by jare boven de publieke lasten, waerop alle dezelve gebouwen zyn gesticht, toe behoorende hel bureel van w eldadigheid uer zelve ge meente, by kadaster bekend sectie A, nummers 78 en 79, palende den gezegden grond van noorden de straet lei dende naer het gehuchle den Abeele. Het voorhandig huis is thans onbewoond, den kooper zal daeraf het gebruik mogen nemen met den dag der betaling van zyne principale koopsom. Deze verkooping zal geschieden krachtens reg- terlyke toelating door het ambt van den Notaris Titels en conditiën ten kantoore van den voornoemden

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 3