VAN ROUSBRUGGE. ROUSBRUGGE. 14 JULI 1857. r 3i. l.slt JAER. Men bctaeld voor DEN DORPSBODE die elke» dinsdag verschijntte Rousbrugge en allen die het blad btj den drukker afhalen, perjaer fr. 4-00; zes m tienden fr. 2-25; met de post fr. 4-75, of fr, 2-5Ö per zes maaiden- voor Frankrijk 7 fr. 'sjaers. Berigte» en Aenkondigingen 12 centimen den drukregel. Affiche» en Bekendmakingen by den uitgever gedrukt worden Gratis in dit blad geplaetst. Alle opzendingen moeten vkachtvky voor den maendag morgend by DFSIRK ALLAERT, drukker-uitgever te Rousbrugye-llaringhe, toekomen. Onze gemcenteracd is op zaterdag aensiaende, om 5 nro namiddag, in openbare zitting byeen geroepen, ten einde te beraedslagen over de volgende kwcslien 1.° Goedkeuring van het proces-verbal der zitting van 27 Juni laetst. 2.* Rekwest betrekkelyk het roten van het vlas in de Leye. En 3.° Buitengewoone centinien op de belastingen voor den steenweg van Crombeke naer Rousbrugge. koratien, vormden twee hagen, gevolgt van de vreemde schotiers. 5." Burgerlyke. overlieden. En G.° Eindelyk was dezen schoonen en langen stoel door het korps gendarmen gesloten. Alles ging aen de pers, tot groot genoegen der vreem delingen, met den grootsten spoed, geen peloton schoot hier onvergeld, zoo als het nog in vele plaetsen geplogen is, de Rousbruggenaren wilden geen voorregt en dit doet zondag laetst de groole Zoo als wy het melden heeft vogelsehieting met de handboog placts gehad meer dan honderd-vvftig schotiers hebben er deel aen genomen zonder dat er zelfs een Duinkcrke- of Uondschotenaer ge zien is geweest. Nimmer heeft een ifergeiyk feest alhier mei zulken luister, orde, zaïnenhang, onbaclzucnfïglleid en bvoeder- lievende overeenkomst plaets gehad. Het ontwaken der zon voorspelde aen de morgen kimme oenen overschooikm julydag, nauV elyks spreide zy hare prachtige stralen over ons heen of eenieder was daer otn huizen en loka len met vlaggen en winpels te sieren. Ach pers ea tehl was er niet geapaerd om alles op z\n fraeiste lm aenge- naemsle te schikken. Geheel den voormiddag had ons dorp een eigenaerdig doch waerlyk levende uitzicht, niets dan rvtuigen' in de straten, weerden en weerdinnen, knechten en meiden, beenhouwers en bakkers, alles was in werke en iedereen smukle zich op als was er uiteènen mond geroepen Van daeg zullen wy hoogtyd vieren 's namiddags, om t uer, vyfren-dertig onzer liefheb bers schotters verwellekomden hunne vreemde broeders aen het voorgebourgte De Rrikery, en onmiddelyk gelei den zy hun ter oefeningsplaetsin bet volgende orde 1.° De standaerd voerder der feestvierende maetschappy, Te peerd. 2.° Het speelend Philharmoniek genootschap met ont rolde vaendel en slagende trommel. 3.° De vyf zilveren eerepryzen, bestaende in eenc kof- fy kan en zes lepels en fourchetten, alles ter weerde van 300 franks. De eerevogels omringd van vlaggen, win- Cels en zinnebeelden, alles gedragen door smakelyk ge leede knaepjes in het volle orde gerangschikt. 4." De lede,n van het gild, allen bekleed met roode de- hen waerlvk in achting winnen, voornaem per soon, lietzy dat zeaende schieting deel namen of dezelfde slech met hunne-tegenwoordigheid vereerden, hebben wy by de pers opgemerkt, en het baerde aendoening wan neer zy te vrede en voldaen by het scheiden de hand drukten en Rousbrugge vaerwel zegden, in de hoop van hel Hog meenuaels in vreugde, eendragt en vooruitgang weder te groeten. De eerepryzen zyn beliaeld gew eest als volgt 1.° De oppervogel door den heer Karei Beke, van Steen- voördé (Frankrvk), die insgelyks een der onderzyd- vogels van zyne plaels heeft geruimd. 2.° Een 1."' zydvogel door den heer Hellebrouck, van Yper. Een idem door den heer Emil Autrique, van Rous brugge en 4.° Een 2.<le zydvogei door den heer Leo Claeysoone, ins gelyks van Rousbrugge. I)it feest zoo aengenacni als aentrekkelyfc was door ëene massa wandelaren bezocht, cn een smakelyk glasjei» bruinen is op hetzelve geledigd geworden. De grootste broederschap en eensgezinllieid heeft er van het begin tot het einde geheerscht, hetwelk maken inoet dat het lang in het geheugen der Rousbruggenaren zal blyven. Wy van onzen kant hebben een blyk ontmocd dat wy niet vruchteloos trachten de twistbronnen te doven, wy zyn verstekt in onzen arbeid, en gaen met vasten stap de baén voort dat wy ingeslagen zyn, de baen der onafhang- lykhcid, van juistheid en eendragt Eendragt maekt inagt. Den 11 dezer heeft men ten sladbuize van Brussel zeven-en-vyftig eerste huwelyks-beloften aengeplakt, on der welke zich deze bevindt van Z. K. H. Mgr. Ferdinand Maximiliaen Jozef Maria, keizetlyken en koninglyke» prins, aertshertog van Oostenryk, gouverueur-generael van het lonibardisch-venetiaensdi koningryk, cn hoofd bevelhebber van het keizerlyk zeewezen, woonencle te Weenen, meerderjarige zoon van Z. K. H. Mgr. Frantz- Karel, kcizerlyken en koninglyken prins, aertshertog van

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 1