Jan alles ivat. wezen de dronkenschap van den man of van de vrouw aenal de slyters in sterke dranken te doen kennen, hen tevens verbiedende hun gedurende zes maenden nog drank te leveren op boete van 50 dollaers. De verkoop of uitdeeling van likeuren is verboden op de zondagen en ook gedurende de kiezingen. Als een patent eens, ten gevolge van de boet afgenomen wordt dan is er geen ander meer te krygen dan dry jaren later. De vervalsching der likeuren wordt gestraft met eene boet van 10 tot 25 dollaers. Eindelyk zyn de konipagnien der yzeren wegen, van stoombooten en van watervervoering gehouden alle be ambten weg te zenden die zich overgeven aen dronken schap, zelfs zyn zy verantwoordelyk voor de gevallen van dronkenschap hunner bedienden, en betalen eene boet van 50 a 100 dollaers. In het Weekblad van Dixmude vinden wy onder ander liet volgende uit de Broedermin van Gent overgenomen c Is het waer, ja of neen, dat het ten platten lande i> alleen is dat de kiesherders de vlaemsche ïnaetscliap- pyen van rhetorika durven bcstryden Is dit waer Wy w illen dien dit niet onderzoeken, en om dat het woord kiesherder strydig is met onze onzydig- heid, zoo veranderen w y het in zielherder, en mogen dan voor wat onze naburige gemeente Leysele betreft, luid op, zeggen NEEN. Zoo als men weet "heeft deze gemeente niets slechts eene rhetorika maer een vlaemsch leesgezel schap en bibliotheek, uitsluitelyk uit vlaemsche werken bcstaende, en wy hebben nogniiumer gehoord dat den zie lenherder deze instelling aldaer gelaekt heeft, de goede man weet zekerlyk te wel dat zy te prysbaer, te lolTelyk en te zedelyk is. Ook hier, te Rousbruggewaer cr tochvroeg of laet, oenen vlaemschcn kring voor welsprekendheid en letter kunde zal gevormd wordenvreezen wy deze tegenkan ting niet ten minste, het zou ons verwonderen indien wy deze te verwachten hadden, want het zyn toch dergelykc maetschappyen die niet weinig, maer veel kunnen toe brengen om alle ontaerdc zeden en gebruiken te bestry- den. Waerom dan, wy vragen het, zou den eerweerdigen zielenherder zulke instellingen vj andig zyn Moet liy den engel van verzoening en van het goede niet zyn; is het niet hy die ons de welvoeglykheid aenpredikt, die het onstuimig leven beknibbeld, die een hater van dronken schap en slimpery is, in een woord, die de eendragt, vrede en verstandhouding zyncr schapen dagelyks van den He mel smeekt Welnu, w at is eene maetschappy in den aerd zoo als wy komen te noemen min dan eene verzoening onder leden die het goede voor oogen hebben en willen bewerken, waer zal men meer welvoeglykheid, min on stuimigheid ontwaren dan by een redenryk man, zal hy niet by tyds, met geest en hert, de dronkenschap en slim pery bevechtenen is het niet onder dusdanigen verza melde vrienden dat de eendragt en vrede zal zegepralen Tc-n anderen waer ziet men meer wUlpschheid, meer onbeschaeftheld, ineer wanorde heerschen dan onder die schapen waer gansch eene kudde w ild is, en waer 4s de küdde wilder dan dacr w aer er geene broederschappen of maetschappyen bestaen, daer het eene zoo gezegde repu bliek is, w aer iedereen in de onverschilligheid voorldoni- peld. De ondervinding leert ons, dat alle werkingen, alle onderhandelingen, tot zelfs de vermaken, geenen vol doenden uitslag kunnen hebben, wanneer zy met geen maetscliappelyk doel bewerkt zyn, niet dan verdeeld heid van daer ook dat in veele plaetsen broeders geene vrienden zyn, terwyl vrienden moeten broeders zyn. Het is dan ook maer al te mocijelyk voor den Herder zyne schapen vereent te weiden, ofschoon op een voed- zaem veld, wanneer zy geene broederliefde voor elkander gevoelen, en is het ook ontwyfelbaer dat de broederliefde incest wortel schieten kan in die maetschappyen waer den geest werkzaem is en de rede gehandhaelfl wordt. Dit zyn immers wel de maetschappyen van rhetorika, van welspreekendhcid, van lees-en letterkunde; dit wisten ook onze vaders, dit wisten de oude herders, toen zy dr meest nu nog bestaende rhetorikakamers uit geestelyko genootschappen hielpen stichten, ja, zy begrepen zoo goed als wy, dat daer, en daer alleen, het volk het zedig, het vcrmakelyke niet h"t nuttige kon paren, dat dacr zvnen geest gevoed w ierd om welhaest aen de niets beduidende en ligtveerdige vermaken vaerwel te zeggen, dat daer zynen verstandelyken vooruitgang in besloten was. Of, mag er misschen op heden geen vooruitgang meer bestaen Dan... dat is de groote vraeg... De keizer en de keizerin der Franschen zyn nit hunne reis in Engeland terug. De koning van Saxen bevind' zich op dit oogenhlik in Leipzich, alwaer hy de lessen volgt der professors van de hoogeschool; men weet dat de koning de w etenschappen en letteren beoefent. In Spanje deurl de dw ang van het gouvernement op de druk pers nog altyd voort. De opsteller van l'Avenir is vry- gesproken en zondag is het Stavele kermis. Eene hooi- vuni van Jan Demey van Yper is de prooi der vlammen geworden. Eene versshrikkelyke ramp heeft de stad Amiens getroffen het vuer is uitgeborsten in de St. Ja cobs kerk, welke in den nacht van 7 a 8 dezer in puincn is gelegd. Te Vreden, in Duitschland zyn 400 huizen afgebrand. Men rekent dathetdempenvan den opstand in Indien, aen de Oostindische konipagnie voor 't minst 250 miljoen franks kosten zal, ruim genoeg 0111 te Rous- brugge eene ordcntclyke schieting te geven. Terwyl wy van schietingen sprekenmoeten wy mélden dat er alhier op kermis dynsdag, 8 september, eene fransche schielin" zal plaels hebben zy voert den naem van Ttrage d'oiseaux(ziet bekendmakingen). Wanneer toch zal de rede en het regt die dwalende waenzucht die eigenspolterny overwinnen en den Vlaming, Vlaming zyn Wy hebben reeds gesproken van rampen door het vuer veroorzaekt, maer het isnog niet al): Vrydag der vcrledene week heeft de donder te Marchoveletle, een dorp op twee uren afstand van Namen, vyf huizen met stallen, schuren, huisraed en een deel van den nieuwen oogst verbrand. Maendag,verledene week, zynteAren- donek, by Antwerpen, acht huizen, tien woningen uit makende, eenige meubelen en becstialen, veel ingeoogste vruchten de prooi der vlammen gew orden. De angli- kacnsche bisschop van Norwick, is met zyne meid ge trouwd hetgeen zelfs de verkleefste protestanten doet laehen. Onze prinsen hebben zondag in Brussel ge wandeld en in de arsenalen van Paris wordt eene sloom- korvct gebouwd, bestemd voor den Paus, en welke de naem zal voeren van Sixte quint. 'T is onmenscheiyk uien zegt zoo veel kwaed van de krinoline en over eenige dagen viel, te Compiègne, een meisje van 9 jaren uit de derde verdieping van een huis, zonder bezeerd te zyn. De krinoline rokken van het kind hebben voor parachute of valscherm gediend. Uit Piëmont meldt men de aen- houding van een berucht baenslrooper Delpero genaemd en zondag laetst was het tot Yper ringsteking met ezels, daer waren er ook van Reninghe. Eugène Sue, is den 9 dezer te Annecy begraven; meer dan 3000 persoonen waren er aenwezig. Amen. De elementen bieden somtyds vreemde versehynsels aen. Zie hier den donder, die als scheidsman tusschen twee pleitende partyen optreedt, met deze bezonderheid dat beiden vergenoegd heen gaen. Twee landlieden uit de omstreken van Verviers twistenden om een eikenboom, die aen beider veld paelde. De bliksem in dezer dagen op den betwisten eik neèrgeploft, beeft hem in twee ge-

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 2