LANDGOEDEREN TE STAVELE, PRYZEN DER ZADEN OLIËN EN KOEKEN. GRAENMERKTEN. Dezen koop zal vryen doortogt hebben over de zuid- zyde van het perceel boorogaerd van den eerstvolgenden koop, alsmede over het oosteinde van den eersten koop, oïn van daer te geraken door de uitdreve dezer hofstede deel van den tweeden koop, tot op de Boschstraet. 5 Koop. De hoeveelheid volgens de bewyzen van eigen dom van 1 Hectare 84 Aren 3 Centiaren en volgens ka daster zelve sektie, n™ 589, 590, 591 en 592, 1 Hectare 67 Aren 30 Centiaren BOOMGAERD en ZAEILAND in vier perceelen al aen eikanderen uitmakende te zamen eene vierkante partie, strekkende in het geheel oost en west, palende den heer Debocarmé-Demouchen en jouff. Vancaillic echtgenoote Verquere. Dezen koop zal van gelyken vryen doortogt hebben over het oosteinde van den eersten koop, om van daer te geraken aen de uitdreve dezer hofstede, tot op de Boschs. G Es laetste Koor. Den naekten eigendom eener som van 296 franken 34 centimen, verschuldigd aen de erf- nisse van Jacobus Franciscus Buitel en Joanna Theresia Cecilia Thoor zyne huisvrouw, en door de geene van wylen Carol us Alexander Reynaert, overleden te Isen- berghe, welke som belast is met vruchtgebruik in be hoeve van Eugenia Francisca Coene, voormalige echtge noote van den zeiven Carolus Alexander Reynaert en als nu van Josephus Alberlus Verhaeghe landbouwerwoonen- de te Isenberghe. Deze licilatie verkooping der voorhandige onroerende goederen en schuldvordering zal geschieden krachtens vonnis verleend door de regtbank van eersten aenleg zit ting houdende tot Veurne, in date 8 augustus 1857. Door het ambt van den Notaris VANDENBERGHE ter residentie van Ghyverinchove en met het overstaen van den .heer Vrederegter van het kanton van Rousbrugge-Haringlio. De veilingsvoorwaerden benevens de bewyzen van ei gendom en schetskaert der te veikoopen Hofstede, be rusten ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den voornoemden Notaris VANDENBERGHE. gelegen BY LICITAT1E TE VERKOOPEN. DYNSDAG 15 SEPTEMBER 4857 ten 2 ure namiddag, ter herberg van Carolus de Bergh,Ic Westvleteren, in de dorpplaets, zal gebeuren dc open bare verkooping, in uene zitting ingevolge de voor schriften der wet van den 12 Junius 1816, ten over- j staen van den heer Vrederegter van het kanton I Rousbrugge-IIaringhevan de onroerende goederen j hier onder beschreven. GEMEENTE STAVELE. 1 LOT. Een perceel Zaeilandby kadaster bekend sectie B, nummer 476, op de groole van 97 a. metcenehappe ten zuidwesthoeke die strekt tot aen het land van 't bureel van weldadigheid van Stavele, palende oost land van het hofstedeken toehehoorende aen sieur Carolus Ludovicus Degraeve, zuid de kerk fabriek van de gemeente Stavelenog zuid in de happe en west naest het zuiden het bureel van weldadigheid van Stavele, west naest het noorden en van noorden het land van den heer Louis Vandenpeereboomte Ipre. Boomprys 160 francs, 2 LOT. Een ander perceel Zaeilandcertyds gras, bekend by kadaster sectie Bnummer 499, op de groote van 93 A20 C. palende van oosten de Bromstrate, zuid naer het oosten huisgrond en hove nierhof van den heer Reyphins, aldaer naer den wes ten grasland van den zeiven west het volgende lot op hage hier mede en van noorden het land toebchoorcnde het bureel van weldadigheid van Stavele, scheidende op half dyk en hage die hier medegaet. Boomprys 58 francs. 3 en laetste LOT. Een perceel Vloge, hekend by kadaster sectie Bnummer 498op de groole van 49 A. 60 C., by titel groot 58 A. 14 C. palende oost het tweede lot, zuid zaeiland van den heer Reyphins op half grachtwest de Waeijcnhurgbeke en noord het land van het bureel van weldadigheid van Stavele. Boomprys 200 francs. De voorschreven goederen zyn gebruikt door den medclicitant Carolus Ludovicus Degraeve, met regt van pacht lot 1 October 1860, aen de volgende jaer- lyksche pachtpryzen) te welen liet eerste Lot 80 fr. Het tweede Lot 75 fr. En het derde Lot 40 fr. Ros- pccticvclyk boven dc belastingen. De verkoopvoorwaarden met de bewyzen van eigen dom, berusten ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den Notaris FLOOR te Loo gecommilcerd tot het houden de verkooping by vonnis van de regtband van eersten aenleg, zitting houdende te Veurne, in date 24 april 1857. KORTRYK 31 Augusty. GENT, 28 AAELST, 29 A. keelzaed lynzaed koolzaed-olie lynzaed-olie koolzaed-k.B lynzaed.k.» fr. 52-00 33p. hftt. 30-»» a 32-"» 62-15 4 63-05 63-0o 00-00 19-0o A 00-00 p. 100. kooliaed fr. 27-50 4 31-50 p. hert. lynzacd 27-00 a 28-50 koolzaed-olie GI-Oo 4 GO-Oo lynzaed-olie 61-00 OO-oo koolzaed-k.» stuv. 5 1/2 a 0 0/0 p. 21;2k. lynxaed-k.» 6 0/0 a 7 1/2 w raepzaed D. 22-10 A 23-00 per sak lynzaed 20-oo a 22-oo raepol ie 70-!o 4 p. 137 lit. lynzaed-olie 75-lo A raepkock Ui-oo A ooo-oo p. 1215 k. lyn koeken 170-oo A UOo-oo RYSSEL, 28 A. Koolxaed fr Lynzacd Koolzaed-olie Lynzaed-olie koolzacd-k. Lynzaed-k. 27-00 4 32-00 des keel. 28-00 a 51-oö a 105-55 a 000-00 a oOO-Oo a 000-00 16-50 a 16-75 d« 100. 21-Üo 4 25-00 KORTRYK, per beet. 51 augustus. Tarwq 20-00 a 24-67 Sucrioen »»-»» a »»-»» Rogge 13-00 a 15-00 Haver 0-00 a 0-00 Boonen »»-»#A»»-»» YPERper. hect. 29 A. 21-84 a »»-»» 00-00 a »-» 13-40 a iili-» 10-75 a ii ii-» I» 17-80 a mi-»» VEURNE, p. 145 lit. 26 A. Hoppe. AELST, p. 50 kilo. fr. BRUGGE, per hect. 29 A. 19-50 a 25-00 14-50 a 18-00 12-75 a 14-75 07-5oa 11-75 16-00 a 18-00 58-00 a 43-00. PoPERINGHE, p. h.T 28 A. 22-21 a 30-00 a 35-00 OO-oo a oo-oo 2i-00 a 23-00 12-50 a 14-00 a 15-00 6-63 a 25-00 a 27-00 POPERINGIIE, p. 50 kilo. fr. 00-00 a Bergen (Frank.) 51 A. 34 71 A 22 03 a ;i 21 33 a 14 01 a 27 84 a 00-00. Drukkcry en Boekbindcry van D. ALLAEltT, Rousbrugge-IIaringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 4