COUSYN-BAELDEN, LEVEN VAN DE H.COLETAMAEGD, 3 Koop. De hoeveelheid volgens de titelen van aen komst van 1 Hectare 32 Aren 35 centiaren en volgens ka daster sektie A, nummers 585 en 600, 1 Hectare 53 Aren 40 Centiaren ZAEILAND, ten twee partien aenelkanderen, dies de zuidersche strekt zuid en noord, happende ten zuideinde, palende aen den voorgaenden koop, den heer Lagrange, het weldadigheidsbureel van Wulveringhem, sieur Feys, en den 1 koop. ArduinenBrabantsche Pannen en Tegels y enz. PRYZEN DER ZADENOLIËN EN KOEKEN. [RYSSEL, 10 S. GRAENMERKTEN. Hoppe. AELST, p. 50 kilo, fr. 58-00 a 45-00. POPERINGHE, p. 50 kilo, fr. 00-00 Bergen (Frank.) 00 S. 54 71 a 22 05 a 21 33 a 14 01 a 27 84 a «p 00-00. ff leidende van Veurne naer Yper, gebruikt door sieur Ca- rolus Demolder, met regt tot den 1 October 1870, aen den prys van 809 fr. 50 cent, by jare, boven de belastingen en andere voorwacrden by notariael pachtkontrakt ge- dregen, verdeeld in de vyf eerstvolgende koopen met voorbehoudingvan geheeleofgedeeltelyke zamenvoeging. 1 Koor. De hoveelheid volgens titel van 2 Hectaren 81 Aren 48 centiaren en volgens kadaster sectie A, N.™ 593, 594, 594 bis595, 595 bis, 596, 497 en 598, 2 Hectaren 71 Aren 60 Centiaren, bystaende in Ilofplaets, Huizingen, Scheur, Stallingen en verder gebouwen op zyn gesticht, Hovenierhof alsmede de Boongaerden bewesten, bezuiden en beoosten en het Wagenkot op den zuidboomgaerd strekkende in het geheel oost en west met eene happe van zuiden, naerst het westen en ten westeinde is eenen scherpen hoek, palende Jouff. Yancaillie echtgenoole van d'heer Verquere, FranciscusFeys en aenden2,4en5koop, Dezen koop zal vryen doortogt hebben door de uitdreve dezer hofstede, liggende ter oostzyde van het numm. 604, van het plan kadastrael. deel van den eerstvolgen- den koop tot op de Boschstraet. 2 Koop. De hoeveelheid volgens bewyzen van eigen dom van 2 Ilect. 16 Ar. 69 Cent., volgens meting 2 Ilect. 32 Aren 89 Centiaren en volgens kadaster sektie A, N™ 599, 602, 603 en 604, bestaende in twee partien ZAEI- I.AND houdende aen elkander, eene partie GRAS bewes ten naer den noorden en een VLOOGSKEN van westen, makende alzoo te zamen eene happende partie, palende den heer Lagrange, Debocarmé-Demoucheron, jouff. Yan caillie, den voorgaenden koop en aon de Boschstraet. Dezen koop zal vryen doortogt hebben over de noord en westzyden van den lest voorgaenden koop tot op de uit dreve dezer hofstede, om van daer te geraken tot op de gezegde Boschstraet. 4 Koop. De hoeveelheid volgens eigendomsbewyzen van 3 Hectaren 82 Aren 75 Cent. en volgens kadaster sektie A, nummers 588 en 658, 3 Hectaren 79 Aren 60 Centiaren ZAEILANDten twee partien aen eikanderen, strek kende beide oost en west, palende aen sieur Feys, MM. Joannes Deprey, Debocarmé-Demoucheron, Lagrange en jouff. Adèle Deman. Dezen koop zal vryen doortogt hebben over de zuid- zyde van het perceel boomgaerd van den eerstvolgenden koop, alsmede over het oosteinde van den eersten koop, om van daer te geraken doör de uitdreve dezer hofstede deel van den tweeden koop, tot op de Boschstraet. 5 Koop. De hoeveelheid volgens de bewyzen van eigen dom van 1 Hectare 84 Aren 5 Centiaren en volgens ka daster zelve sektie, n" 589, 590, 591 en 592, 1 Hectare 67 Aren 30 Centiaren BOOMGAERD en ZAEILAND in vier perceelen al aen eikanderen uitmakende te zamen eene vierkante partie, strekkende in het geheel oost en west, palende den heer Debocarmé-Dcmouchen en jouff. Vancaillie echtgenoote Verquere. Dezen koop zal van gelyken vryen doortogt hebben over het oosteinde van den eersten koop, om van daer te geraken aen de uitdreve dezer hofstede, tot op de Boschs. 6 En laetste Koop. Den naekten eigendom eener som van 296 franken 54 centimen, verschuldigd aen de erf- nisse van Jacobus Franciscus Buitel en Joanna Theresia Cecilia Thoor zyne huisvrouw, en door de geene van wylén Carolus Alexander Reynaertoverleden te Iscn- berghe, welke som belast is met vruchtgebruik in be hoeve van Eugenia Francisca Coene, voormalige echtge noote van den zeiven Carolus Alexander Reynaert en als nu van Josephus Albertus Vcrhaeghe landbouw erwoonen- de te Isenberghe. Deze licitatie verkooping der voorliandige onroerende goederen en schuldvordering zal geschieden krachtens vonnis verleend door de regtliank van eersten aenleg zit ting houdende tot Veurne, in date 8 augustus 1857. Door het ambt van den Notaris VANDENBERGIIE ter residentie van Ghyverinchovc en met het overstaen van den heer Vrederegter van het kanton van Rousbrugge-Haringhe. De veilingsvoorwaerden benevens de bewyzen van ei gendom en schetskaert der te verkoopen Hofstede, be rusten ter inzage der gegadigde, ten kantoore van den voornoemden Notaris VANDENRERGHE. ROUSBRUGGE-BEVEREN, kan men bekomen alle slach en soorten van TE BEKOMEN BY DRUKKER DEZER gevolgd van de beschryving van ROUSBRUGGE, RAMSCAPPELLE en LAPSCHEURE, door dekanonik G. F. TANGHE. Prys 35 Cent.0 KORTRYK 7 Septemb. koolzaed lynzaed koolzaed-olie lynzaed-olie koolzacd-k.» lynzaed. k.» p. heet. fr. 32-00 32-30 29-»» 4 SO OS-10 4 G4-0o - G3-0o 4 00-00 - I9-Oo 4 00-00 p. 100. 19-»» a GENT, HS. koolzaed fr. 28-00 a 32-00 p. heet. lynzaed 27-00 a 28-50 koolzaed-olie 61-0o 4 fii-15 lynzaed-olic n ft0-00 4 ÖO-oo koolzacd-k.nstuY. 5 1/2 0 0/0 p. 2i;2k. lynzaed-k.» 6 0/0 a 7 5/8 AELST12 S. raepzaed fl. 23-00 a 00-00 per zak lynzaed 20-oo a 22-oo racpolie 78-oo 4 p. 137 lit. lynzied-olie 74-oo 4 raepkoek 12o-oo 4 ooo-oo p. 1215 k. lynkoeken 175-oo Ooo-oo Koolzaed fr. Lynzaed Koolzaed-olie Lynzacd-olie u Koolzaed-k. Lynzacd-k. 28-00 4 32-00 den heet. 28-00 4 32-wü 103-5o 4 107-50 OOO-Oo 4 000-00 1G-75 4 OO-Oo de 100. 23-5o 4 20-00 KORTRYK, per heet. 7 September. Tarwe 20-00 a 23-67 Sucrioen :>-■.>» a u»-n» Rogge 12-66 a 15-34 Haver 0-00 a oO-OO Boonen »»-»» A YPER, per heet. 12 S. 22-56 a »»-»» 00-00 a »"-»» 15-60 a >ni-!> 10-75 a 17-20 a -»» BRUGGE, per hect. 13 S. 19-00 a 24-00 15-o0 a 17-o0 13-00 a 14-00 6-0oa 11-75 15-50 a 16-75 VEURNE, p. 145 lit. 9 S. 50-00 a 54-00 26-oo a oo-oo 21-00 a 22-00 13-00 a 17-50 22-00 a 24-00 PoPERINCIIE, p. h.' 4 S. 21-51 a 15-00 a 8-0o a Drukkery en Bockbindery van D. ALLAERT, Rousbrugge-Haringhe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1866) | 1857 | | pagina 4